БАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет

Скачать презентацию БАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет Скачать презентацию БАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет

bankrottyk.pptx

 • Размер: 926.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации БАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет по слайдам

БАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет Аружан, 301 -топ Тексерген: Алипова А. Р. ХАЛЫБАНКРОТТЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ КҮЙЗЕЛІСТЕН ШЫҒАРУ Орындаған: Турдахмет Аружан, 301 -топ Тексерген: Алипова А. Р. ХАЛЫ АРАЛЫ ТУРИЗМНІ МЕНЕДЖМЕНТ КОЛЛЕДЖІҚ Қ Ң

   ЖОСПАР  КІРІСПЕ I ЭКОНОМИАЛЫҚ ДАМУДАҒЫ БАНКРОТТЫҢ РӨЛІ ЖОСПАР КІРІСПЕ I ЭКОНОМИАЛЫҚ ДАМУДАҒЫ БАНКРОТТЫҢ РӨЛІ 1. 1 БАНКРОТТЫҚ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕМЕ 1. 2 БАНРОТТЫҚ: ЗАҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 1. 3 БАНКРОТҚА ҰШЫРАУ ЖОЛДАРЫ II КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАНКРОТ ЖӘНЕ ОНЫ БОЛДЫРМАУ САЯСАТЫ 2. 1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАНРОТТЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ 2. 2 КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТ БОЛУ МҮМКІНДІГІ 2. 3 ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН БОЛЖАУ III БАНКРОТТЫҚ ЖАҒДАЙДЫ БОЛДЫРМАУДА ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРДЫ ТАЛДАУ 3. 1 БАНКРОТТЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ ПАЙДА БОЛУ МҮМКІНДІГІН ЖӘНЕ ОНЫ БОЛДЫРМАУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫН ТАЛДАУ 3. 2 БАНКРОТТЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛЫП, КӘСІПОРЫННЫҢ ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ШАРАЛАРЫ ҚОРЫТЫНДЫ ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

  аза стан Республикасы к сіпорында со ы Қ қ ә ңғ жылдары елімізді аза стан Республикасы к сіпорында со ы Қ қ ә ңғ жылдары елімізді экономикалы нары ты атынастар а ң қ қ ғ туіне байланысты т бегейлі згерістер орын алуда. ө ү ө Нары ты экономика а ту бізді аржы саясаты шін қ қ ғ ө ң қ ү к спорынны банкротты ы ымыны пайда болуына ә ң ғ ұғ ң келді. Т ра сыз экономикалы даму, жо ар ы инфляция, ә ұ қ қ ғ ғ салы саясатыны т ра сызды ы, саяси т ра сызды , қ ң ұ қ ғ ұ қ қ к сіпорын менеджерлері біліктілігіні жеткіліксіздігі ә ң жа дайында банкротты ты м ні артуда. ғ қ ң ә

  Банкроттық нары шаруашылы ыны бір категориясы қ ғ ң болып табылады. Банкроттық нары шаруашылы ыны бір категориясы қ ғ ң болып табылады. Банкротты қ — к сіпорындарды т лем ә ң ө абілетсіздігі салдарынан з ж мысын м жб рлі то татуы. қ ө ұ ә ү қ детте, фирманы банкротты ы, к бінесе, оларды шы ыны Ә ң ғ ө ң ғ кірісінен асып кетуі салдарынан туындайды. М ндай ұ жа дайда борыш ор тек сотты шешімі бойынша ана ғ қ ң ғ банкрот деп танылады. Борыш орды банкрот деп тануды негіздері, қ ң т ртібі мен р сімі Р “Азаматты кодексіні ” “Банкротты ә ә Қ қ ң қ туралы” за ында (21. 1. 1997) к зделген. ң ө

Банкротты ты пайда болуыны негізгі себептерін қ ң ң келтірейік: 1. Шаруашылы жБанкротты ты пайда болуыны негізгі себептерін қ ң ң келтірейік: 1. Шаруашылы ж ргізу жа дайын жасауды объективті себептері: қ ү ғ ң • экономиканы реформалауды нормативті ж не за ң ә ң шы аратын базаларыны , аржылы , а ша, несие, салы ғ ң қ қ ж йелеріні жетілмегендігі; ү ң • инфляцияны аса жо ары де гейі; ң ғ ң • фирманы нды а аздарыны нары ты ныны ң құ қ ғ ң қ қ құ ң т мендеуі; ө • б секелесті жо ары де гейі ж не соны н тижесінде пайда ә ң ғ ң ә бол ан с йкес келмейтін ндіріс шы ындары т мендемей, ғ ә ө ғ ө нім ба асыны т мендеуі. ө ғ ң ө

2. Шаруашылы ж ргізуге тікелей атысты субъективті қ ү қ себептер: • банкротты ты2. Шаруашылы ж ргізуге тікелей атысты субъективті қ ү қ себептер: • банкротты ты уа ытында болжап ж не келешекте одан са тана қ қ ә қ алмау; • жарнама, тімділік ж йесіні болмауы, с ранысты д рыс ө ү ң ұ ұ зерттемегендіктен сату к леміні т мендеуі; ө ң ө • ндіріс к леміні т мендеуі; ө ө ң ө • сас, біра сапасы жо ары німдерді ба асыны кейбір ұқ қ ғ ө ң ғ ң т рлерді ба аларыны жа ындауы; ү ң ғ ң қ • а талма ан жо ары шы ындар; қ ғ ғ ғ • німні т менгі рентабельділігі; ө ң ө • ндіріс цикліні те к лемді болуы; ө ң ө ө • лкен арыздар мен зара т лей алмаулар; ү қ ө ө • ескі бас арма басшьшарыны нары ты ру а бейімделе қ ң қ құ ғ алмауы, с ра-нысы жо ары німдерді шы аруда іскерлік ұ ғ ө ғ к рсетпеуі, инвестициялы , ба алы , аржылы саясатты ө қ ғ қ қ қ ң тиімдісін та дай алмауы. ң

К сіпорындарды жаппай банкротты а шырауы жа ымсыз леуметтік ә ң ққ ұК сіпорындарды жаппай банкротты а шырауы жа ымсыз леуметтік ә ң ққ ұ ғ ә иынды тар а со тыруы м мкін, сонды тан нары ты экономикасы қ қ ғ қ ү қ қ қ дамы ан елдерде, оларды толы к йреуден ор ау мен алдын алуды ғ қ ү қ ғ ң белгілі механизмі алыптас ан. қ қ Осы механизмні негізгі ң элементтері мыналар: банкротты ты реттеу; қ құқ қ қ к сіпорынны банкротты ы жайында акті ж зеге асыру а шешім ә ң ғ ү ғ абылдау процесте нормативтік- дістемелік, экономикалы , йымды қ ә қ ұ қ амтамасыз етілуі; қ перспективалы тауар ндірушілерді олдау ма сатында, т лем абілеті ө қ қ ө қ жо к сіпорындар а мемлекеттік аржылы к мек шаралары; қ ә ғ қ қ ө айта ру ж не жою шараларын аржыландыру; қ құ ә қ банкротты процедура а атысушылар а экономикалы к мек к рсету; қ ғ қ ө ө ке ау ымды о ам шін банкроттар жайында а параттарды ң қ қ ғ ү қ ң жариялылы ын амтамасыз ету, т лем абілеті жо к сіпорындарды ғ қ ө қ қ ә ң тізімін ж ргізу. ү

аза стан Қ қ Республикасыны ң «Банкротты жайында» қ За ына с йкес, аза стан Қ қ Республикасыны ң «Банкротты жайында» қ За ына с йкес, ң ә к сіпорынны ә ң банкротты ы туралы ғ шешімі келесі т рде ү абылданады. қ Банкротты , борышкерді қ ң сот а жаз ан тініші қ ғ ө бойынша ерікті т рде ү немесе оны зіні банкротты ы ң ө ң ғ жайында соттан тыс т рде ү кредиторлармен келісімге келе отырып, ресми т рде ү хабарлауы жолымен жасалады. Ал еріксіз т рде ү , кредиторларды ң немесе «Банкротты қ жайында» За ымен ң кілет берілген ө т л аларды тініші ұ ғ ң ө негізінде жасалады.

Банкротты қ жайында кредиторды ң тінішпен сот а ө қ баруына негіз болып борышкерді ң тБанкротты қ жайында кредиторды ң тінішпен сот а ө қ баруына негіз болып борышкерді ң т леу абілетіні ө қ ң болмауы табылады. Егер борышкер зіні ө ң міндеттемелерін 3 ай ішінде орындай алмаса, оны т лем ң ө абілеті жо деп қ қ саналады. Кредиторды ң борышкерге ой ан қ ғ талаптарыны ң сомасы 150 айлы қ есепті к рсеткіштерден ө жо ары бол анда, ғ ғ банкротты қ жайында іс сотпен аралады. қ Банкротты ты қ ң ы тималдылы-қ ғ ын ба алауды ғ аржылы қ қ талдау ар ылы қ ж ргізуге ү болады, себебі ол к сіпорынны ә ң экономикалы қ «ауруын» ж не ә одан «арылу» жолдарын та дау а ң ғ м мкіндік береді. ү К сіпорынны ә ң банкроттылы-ғ ын болжау бойынша ралдарды ке құ ң пайдалана отырып, к сіпорынны ә ң да дарыс ғ жа дайынан ғ шы у ғ шараларын ойластыру а ғ м мкіндік ү ту ызады. ғ

Банкрот ж йесін ру ж не оны на тылы іске асыруды т пкі ма саты үБанкрот ж йесін ру ж не оны на тылы іске асыруды т пкі ма саты ү құ ә қ ң ү қ — тауар ндіруші ж не ызмет к рсетуші рылымдарды тиімді ж мыс істеулеріні ө ә қ ө құ ң жа дайында ел т р ындарыны нары ты с ранымдарына с йкес халы ғ ұ ғ ң қ қ ұ ә қ шаруашылы ын рылымды жа ынан айта ру. ғ құ қ ғ қ құ Б ұ л ж ү й е н і ң н е г і з г і м ә н і — ө н д і р і с қ ұ р ы л ы м ы н н а р ы қ қ а л ы п т а с т ы р ы п о т ы р ғ а н т ө л е м с ұ р а н ы м ы н қ а н а ғ а т т а н д ы р у ғ а б е й і м д е у қ а ж е т т і л і г і. Батыс елдеріні экономикалы дамуыны негізі болып табылатын нары ты ң қ қ экономика белгілі бір ба ылау ж йесін, к сіпорындарды м мкіндіктеріне арай қ ү ә ү қ толы ымен ойсыраудан ор ау, банкрот а шыра ан шаруашылы субьектілеріне ғ қ ұ ғ қ к мектесу ж йесін жасап шы арады. ө ү ғ

Атал ан ма сат а жетуде лемдік экономиканы жетістіктері к рсеткендей, ғ қ қ ә ңАтал ан ма сат а жетуде лемдік экономиканы жетістіктері к рсеткендей, ғ қ қ ә ң ө келесі принциптерді са та анда ана ол жеткізеді : қ ғ ғ қ к сіпорынны банкротты жа дайында барлы шаруашылы субьектілері шін зара ә ң қ ғ қ қ ү ө арым- атынасты коммерциялы ж йесін, ы тары мен міндеттерін біры ай қ қ ң қ ү құқ қ ңғ т ра ты ж не сенімді орналастыру; ұ қ ә борыш ор а зіні ызметін жа адан бастау міндеттерін орындап шы уына м мкіндік қ ғ ө ң қ ң ғ ү беру; банкрот ж не экономикалы лдырау кезінде ауіпсіздік шараларын ойластыру; ә қ құ қ бизнесті айта т летуді ж йесін жасап шы ару; қ ү ң ү ғ борыш ор к сіпорын а зіні міндеттерін орындауда аржылы реттеу тетігін сыну, қ ә ғ ө ң қ қ ұ оларды бизнесті то татпай т рып-а жа сарту; қ ұ қ қ адал ж не сенімді ріптестерді (серік) ж мыстарын ынталандыру шін коммерциялы ә ә ң ұ ү қ ж не ы ты ж йелер ру; ә құқ қ қ ү құ аржы а байланысты дауларды шешуде дістемелік процедураны алыптастыру; қ ғ ә қ банкрот а шыра ан к сіпорынды тарату кезінде банкрот ж йесіне атысушыларды қ ұ ғ ә ү қ ң барлы ыны (несие беруші, ызметкерлер) м ддесін сенімді ор ау; ғ ң қ ү қ ғ борыш орды активтерін ділетті т рде б луге жа дай жасау. қ ң ә ү ө ғ

 орытындылай келе Қ к сіпорындарды са тап ә қ алу а ба ыттал ан қ орытындылай келе Қ к сіпорындарды са тап ә қ алу а ба ыттал ан қ ғ ғ ғ атал ан принциптері ғ ар ылы к сіпорындар қ ә банкрот ж йесіні келесі ү ң жылдары т ра танып, ұ қ борыш ор к сіпорын қ ә нары талаптарына қ бейімделіп кетулері м мкін. ү

 НАЗАР АУДАР АНЫ ЫЗ А Ғ Ң Ғ   РАХМЕТ!!! НАЗАР АУДАР АНЫ ЫЗ А Ғ Ң Ғ РАХМЕТ!!!