Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні

Скачать презентацию Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні Скачать презентацию Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні

bakteriya.pptx

 • Размер: 2.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні по слайдам

Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні м алімі ә ұғ Орынханова С.Бактериялар № 3 мектеп-интернатты ң биология п ні м алімі ә ұғ Орынханова С. А.

Б АКТЕРИЯЛАР – ТІРІ А ЗАЛАРДЫ ЕЖЕЛГІ Ғ Ң Т РІНЕ ЖАТАДЫ. ОЛАР ҮБ АКТЕРИЯЛАР – ТІРІ А ЗАЛАРДЫ ЕЖЕЛГІ Ғ Ң Т РІНЕ ЖАТАДЫ. ОЛАР Ү 3, 5 МЛРД. ЖЫЛ Б РЫН Ұ АРХЕЙ ЭРАСЫНАН БАСТАП МІР С РЕДІ Ө Ү. ● «Бактерия» термині гректі «bacterion» — ң тая ша деген с зінен қ ө шы ан. ққ

● Бактерияларды тек микроскоп ар ылы к руге болады, қ ө сонды тан оларды● Бактерияларды тек микроскоп ар ылы к руге болады, қ ө сонды тан оларды микроорганизмдер немесе микробтар деп қ атайды; ● Микроорганиздерді микробиология ылымы зерттейді. ғ ● Бактерияларды зерттейтін ылым – ғ бактериология ылымы. ғ ● Б л ылым негізін Антони ван Левенгук ала ан ( XVII . ). ұ ғ қ ғ ғ

АШЫЛУ ТАРИХЫ: ● Е ал аш бактерияны микроскоп ар ылы к ріп, ң ғАШЫЛУ ТАРИХЫ: ● Е ал аш бактерияны микроскоп ар ылы к ріп, ң ғ қ ө сипатта ан 1676 жылы голландиялы натуралист ғ қ Антони ван Левенгук. ● «Бактерия» терминін 1828 жылы Христиан Эренберг енгізді. ● 1850 жылдары Луи Пастер бактерияларды ң физиологиясы мен зат алмасу асиеттерін, оларды қ ң ауру ту ызушы асиетін сипаттады. ғ қ ● Роберт Кох бактерияларды зерттей отырып, оларды ң ауру оздыр ыш екенін ( Кох тая шасы). 1905 жылы қ ғ қ туберкулез ауруыны себебін аны та аны шін ң қ ғ ү Нобель сыйлы ын ал ан. ғ ғ ● М. В. Бейерник ж не С. Н. Виноградский ә микробиология мен бактерияларды таби атта ы ң ғ ғ р лін ашуды негізін ала ан. ө ң қ ғ Микроскоп 1751 ж

 БАКТЕРИЯЛАР АЙДА МІР Қ Ө С РЕДІ Ү ? ● Бактериялар Жер шарыны БАКТЕРИЯЛАР АЙДА МІР Қ Ө С РЕДІ Ү ? ● Бактериялар Жер шарыны ң кез-келген жерінде кездеседі: атмосферада, м хит т бінде де, ұ ү а ысы жылдам зенде де, те атты ғ ө ө қ суы та да, айна ан с тте де, ядролы қ қ ғ ү қ реакторда да; е к п кездесетін жері ң ө топыра та. Топыра ты жо ар ы қ қ ң ғ ғ абатында 1 г. Миллион а жуы қ ғ қ бактерия болады, я ни шамамен 1 ғ гектарда 2 тонна бактерия. Бактериялар сонымен бірге сімдіктер, ө жануарлар, адамдар денесінде паразиттік жолмен тіршілік етеді.

БАКТЕРИЯ ЖАСУШАЛАРЫ ТЕ Ө СА. Ұ Қ ● Бактериялар – организмдерді ішіндегі ң жасушаларыБАКТЕРИЯ ЖАСУШАЛАРЫ ТЕ Ө СА. Ұ Қ ● Бактериялар – организмдерді ішіндегі ң жасушалары е са ң ұ қ т рлері, оны ү ң жасушаларыны м лшері ң ө 0, 1 — 10 мкм. ● арапайым Қ типографиялы н ктеден қ ү орта к лемдегі 100 мы а ө ңғ жуы бактерияны к руге қ ө болады екен.

СІМДІК ЖАСУШАСЫ МЕН БАКТЕРИЯ ЖАСУШАСЫН Ө САЛЫСТЫР: сімдік жасушасы Ө Бактерия жасушасы Бактерияларды ерекшеСІМДІК ЖАСУШАСЫ МЕН БАКТЕРИЯ ЖАСУШАСЫН Ө САЛЫСТЫР: сімдік жасушасы Ө Бактерия жасушасы Бактерияларды ерекше белгілері: . ң ● Ядросы жо. қ ● Жасуша шырынына толы лкен вокуолі ү жо. қ ● оз алу органоидтары бар ( талшы ы мен Қ ғ ғ кірпікшесі) ● Цитоплазмсы бар. ● абы шасын орша ан капсуласы бар. Қ қ қ ғ

БАКТЕРИЯЛАР ПІШІНІНЕ АРАЙ Қ БІРНЕШЕ ТОП А Б ЛІНЕДІ Қ Ө : ●БАКТЕРИЯЛАР ПІШІНІНЕ АРАЙ Қ БІРНЕШЕ ТОП А Б ЛІНЕДІ Қ Ө : ● коккалар (шар т різді); ә ● бациллалар (тая ша пішінді); қ ● спириллалар (оралма т різді); ә ● вибриондар ( тір пішінді). ү

 БАКТЕРИЯЛАРДЫ Ң ОРЕКТЕНУ ТИПТЕРІ Қ Автотрофты   Гетеротрофты БАКТЕРИЯЛАРДЫ Ң ОРЕКТЕНУ ТИПТЕРІ Қ Автотрофты Гетеротрофты Ауада мір с реді ө ү Оттексіз ортада мір с редіө ү К н ү с улесіні ә ң энергиясын пайдаланад ы(цианобак териялар) Бейорганикалы заттар қ энергиясын пайдаланады (к кіртбактерия ү сы, темірбакте-р иясы ) Сапрофитте р- лекселарді ө ыдыратушы Паразит-те р- тірі а за ғ денелерін де тіршілік етеді Симбиозд ар

БАКТЕРИЯЛАРДЫ ТЫНЫС Ң АЛУ ЖОЛДАРЫ: ● Аэробты – оттекті ортада тыныс алады. ● АнаэробтыБАКТЕРИЯЛАРДЫ ТЫНЫС Ң АЛУ ЖОЛДАРЫ: ● Аэробты – оттекті ортада тыныс алады. ● Анаэробты – оттексіз ортада тыныс алады.

БАКТЕРИЯЛАРДЫ Ң К БЕЮІ: Ө ● Бактерия жасушалары р 20 -30 ә минут сайынБАКТЕРИЯЛАРДЫ Ң К БЕЮІ: Ө ● Бактерия жасушалары р 20 -30 ә минут сайын екіге б лінеді ө

СПОРАЛАРЫНЫ ПАЙДА Ң БОЛУЫ ● олайсыз жа дай ту анда (су, тама ҚСПОРАЛАРЫНЫ ПАЙДА Ң БОЛУЫ ● олайсыз жа дай ту анда (су, тама Қ ғ ғ қ жетпегенде, температура т мендегенде) бактериялар тынышты ө қ к йге к шеді. ү ө ● Споралар те т зімді, олар ө ө айнат анда, р ат анда, т мен қ қ құ ғ қ ө температурада са тала алады. қ

БАКТЕРИЯЛАРДЫ К П Ң Ө Т РЛІЛІГІ: Ү Бактерия сибирской язвы бактерия вызывает заболеваниеБАКТЕРИЯЛАРДЫ К П Ң Ө Т РЛІЛІГІ: Ү Бактерия сибирской язвы бактерия вызывает заболевание туберкулёзом. Бактерия холеры Бактерия молочнокисл ого брожения Бактерия дифтерии Бактерия стафилококка

Бактериялардың табиғаттағы және халықшаруашылығынд ағы маңызы. Бактериялардың табиғаттағы және халықшаруашылығынд ағы маңызы.

● Метан т зушілерү ● К кіртбактериялары ү ● Метан т зушілерү ● К кіртбактериялары ү

● Туберкулез тая шасық ● Стафилококкалар ● Ішек тая шалары қ ● Туберкулез тая шасық ● Стафилококкалар ● Ішек тая шалары қ

БЕКІТУ С РА ТАРЫ: Ұ Қ  Тест. ● 1. Бактериялар андайБЕКІТУ С РА ТАРЫ: Ұ Қ Тест. ● 1. Бактериялар андай а залар а жатады: қ ғ ғ а) к пжасушалы; 6) біржасушалы. ө ● 2. Бактерия жаушасында не жо : қ а) ядро б) цитоплазма ● 3. Бактерия споралары не шін ажет: ү қ а) к беюге; ө б) олайсыз жа дайдан ор ану а. қ ғ ғ ● 4 зіне ажет органикалы заттарды бейорганикалы Ө қ қ қ осылыстардан алатын бактериялар алай деп аталады қ қ : а) автотрофтар; б) гетеротрофтар ● 5. Тая ша пішінді бактериялар: қ а) спириллалар б) бациллалар

 Рахмет!йге тапсырма: § 3 о у, с ра тар а Ү қ Рахмет!йге тапсырма: § 3 о у, с ра тар а Ү қ ұ қ ғ жауап беру. ”Ауру тудырушы бактериялар” атты эссе жазу.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.