Скачать презентацию Байланыс жүйесіндегі сигнализация түрлері Сигнализация Скачать презентацию Байланыс жүйесіндегі сигнализация түрлері Сигнализация

Л 15 сигнал. нов.pptx

  • Количество слайдов: 25

Байланыс жүйесіндегі сигнализация түрлері Байланыс жүйесіндегі сигнализация түрлері

 • Сигнализация –желіні басқаруға байланысты байланыс уақытындағы хабарлардың алмасуын қамтамасыз ететін аппараттық- бағдарламалық • Сигнализация –желіні басқаруға байланысты байланыс уақытындағы хабарлардың алмасуын қамтамасыз ететін аппараттық- бағдарламалық құрылғылар жиынтығы. • Сигнализация хаттамасы – желіні басқаруда сигналдарды алмастыруға байланысты ережелер жиынтығы.

Шақыруларға қызмет етудегі сигнализация түрлері • абоненттік – коммутация жүйесі мен соңғы қондырғы аралығында Шақыруларға қызмет етудегі сигнализация түрлері • абоненттік – коммутация жүйесі мен соңғы қондырғы аралығында орындалады; • Ішкістансалық – коммутация ішіндегі әртүрлі блоктар аралығында орындалады; • Станса аралық – желідегі әртүрлі коммутация жүйелері аралығында орындалады.

Телефон желісіндегі сигнализация түрлері Телефон желісіндегі сигнализация түрлері

функционалды қызметі бойынша сигналдар бөлінеді: • Линейные (желілік) – жалғастыруларды орнатуды анықтайтын сигналдар (занятие, функционалды қызметі бойынша сигналдар бөлінеді: • Линейные (желілік) – жалғастыруларды орнатуды анықтайтын сигналдар (занятие, ответ, отбой); • Управляющие (басқару) (регистровые или сигналы маршрутизации) – шақырулардың маршруты бойынша адрестік ақпараттарды тарататын сигналдар (шақырушы мен шақырылатын абоненттің нөмірі туралы ақпарат т. с. с); • акустикалық – жалғасу қалай орындалып жатқаны туралы абонентке хабарлайтын сигналдар (ответ станции, посылка вызова, контроль посылки вызова, занято и др. ).

Сигнализация жүйесінде қолданылатын кодалар • декадный (ДК) (ондық қадамды), ондық қадамды жүйеде сигналдар импульс Сигнализация жүйесінде қолданылатын кодалар • декадный (ДК) (ондық қадамды), ондық қадамды жүйеде сигналдар импульс санына байланысты анықталады; • полярно-числовой (ПЧК) (полярлы сандық), «а» және “в” сымдарының полярлығын ауыстыру арқылы беріледі (импульсов постоянного тока); • көпжиілікті код (МЧК), сигналдар жиілік құрамына байланысты беріледі (мысалы, код « 2 из 6» , код DTMF ( « 2 из 8» )).

Абоненттік сигнализация • Абоненттік сигнализация соңғы қондырғы мен коммутация жүйесі аралығында қолданылады. Онда берілетін Абоненттік сигнализация • Абоненттік сигнализация соңғы қондырғы мен коммутация жүйесі аралығында қолданылады. Онда берілетін сигналдар: желілік: • вызов станции (занятие) (станса шақыруы), • ответ абонента (абонент жауабы), • Отбой (өшіру)

Абоненттік сигнализация түрлері • управляющие (басқару)– адрестік сигналдар; • информационные акустические: • ответ станции Абоненттік сигнализация түрлері • управляющие (басқару)– адрестік сигналдар; • информационные акустические: • ответ станции (ОС) станса жауабы (непрерывный тональный сигнал частотой (425+25) Гц); • посылка вызова (ПВ) (посылка вызывного тока в виде периодической передачи сигнала частотой (25+2) Гц, периодом 5 секунд и напряжением (95+5) В • контроль посылки вызова (КПВ) – (тональный сигнал частотой (425+25) Гц, периодом 5 секунд);

 • занято – бос емес (прерывистый тональный сигнал частотой 425 Гц, периодом 0, • занято – бос емес (прерывистый тональный сигнал частотой 425 Гц, периодом 0, 3 секунды); • Ақпараттық сигналы, қосымша қызмет ету ДВО қосылғанда абоненттерге беріледі (мысалы, кіріс шақыруы туралы).

Ішкістансааралық шақырулар кезіндегі сигналдардың алмасу диаграммасы Ішкістансааралық шақырулар кезіндегі сигналдардың алмасу диаграммасы

Станса аралық сигнализация жүйесі. • ішкіарналы (внутриполосная) сигнализация – тікелей сөйлесу арнасы арқылы сигналды Станса аралық сигнализация жүйесі. • ішкіарналы (внутриполосная) сигнализация – тікелей сөйлесу арнасы арқылы сигналды ақпаратты тарату • Бөлінген сигналды арна бойынша (ВСК) – бөлінген сигналды арна бойынша сигнализацияны тарату • Жалпы арналы сигнализация –сөйлесу арнасына бекітілген жалпы сигнализация арнасы бойынша сигнализацияны тарату

Ішкіарналы (внутриполосная) сигнализация Ішкіарналы (внутриполосная) сигнализация

Бөлінген сигнал арнасы бойынша сигнализацияны тарату (ВСК) Бөлінген сигнал арнасы бойынша сигнализацияны тарату (ВСК)

Жалпы арналы сигнализация жүйесі Жалпы арналы сигнализация жүйесі

Сигнализация жүйесін тарату әдісі «соңғыдан соңына» , шығыс арнасы бойынша сигналды ақпарат жолда орналасқан Сигнализация жүйесін тарату әдісі «соңғыдан соңына» , шығыс арнасы бойынша сигналды ақпарат жолда орналасқан барлық коммутация жүйесі арқылы беріледі.

 «звенодан звеноға» сигнализациясы Ақпарат коммутация жүйелерінің басқару қондырғысы аралығында беріліп, әрбір стансада өңделеді «звенодан звеноға» сигнализациясы Ақпарат коммутация жүйелерінің басқару қондырғысы аралығында беріліп, әрбір стансада өңделеді

2 ВСК сигнализациясы • 2 ВСК сигнализация түрі (екі сигнализацияға бөлінген арна арқылы) ИКМ 2 ВСК сигнализациясы • 2 ВСК сигнализация түрі (екі сигнализацияға бөлінген арна арқылы) ИКМ арна жүйесінде таралады. • Цифрлық ағынның циклдық құрылымы қолданылатын ИКМ стандартына байланысты. (ИКМ-30, ИКМ-24, ИКМ-15).

2 ВСК сигнализациясы 2 ВСК сигнализациясы

КИ- каналды интервал бір арнаның код тобына берілетін уақыт аралығы. Нөлдік каналды интервал циклды КИ- каналды интервал бір арнаның код тобына берілетін уақыт аралығы. Нөлдік каналды интервал циклды синхронизация үшін қолданылады. КИ 1 -15 және 17 -31 ақпараттарды тарату арнасы (8 бит).

Тоналды жиілікті тоқты сигнализация • Тоналды жиілікті тоқты сигнализация хаттамасының екі белгісі бар: • Тоналды жиілікті тоқты сигнализация • Тоналды жиілікті тоқты сигнализация хаттамасының екі белгісі бар: • 1) жиілік құрамына байланысты; • 2) деректерді тарату әдісіне байланысты.

Деректерді тарату әдісі бойынша сигнализацияны жіктеу импульсы: біржиілікті, екі жиілікті, R 2 хаттамасы, R Деректерді тарату әдісі бойынша сигнализацияны жіктеу импульсы: біржиілікті, екі жиілікті, R 2 хаттамасы, R 1. 5 хаттамасы дестелі: интервалсыз; импульсты

тоналды жиілікті тоқты сигнализацияның артықшылығы • Сөйлесуді тарату сияқты сигналды хабарды таратудың үлкен қашықтығы; тоналды жиілікті тоқты сигнализацияның артықшылығы • Сөйлесуді тарату сияқты сигналды хабарды таратудың үлкен қашықтығы; • Сигналды хабар кез-келген арна арқылы беріле алады.

кемшілігі: • Сөйлесуде қолданылатын жиіліктерді қолданылады; • Салыстырмаы төменгі хаттаманы қолдану мүмкіндігі. кемшілігі: • Сөйлесуде қолданылатын жиіліктерді қолданылады; • Салыстырмаы төменгі хаттаманы қолдану мүмкіндігі.

Мысалы: • R 1. 5 хаттамасы (импульсный челнок) • R 1. 5 хаттамасы –екі Мысалы: • R 1. 5 хаттамасы (импульсный челнок) • R 1. 5 хаттамасы –екі бағытта да бірдей жиілікті қолданудағы көпжиілікті сигнализация хаттамасы: f 0 = 700, f 1 = 900, f 2 = 1100, f 4 = 1300; f 7 = 1500, f 11 = 1700 Гц.

 «импульсный челнок» көпжиілікті сигнализацияның таралуы «импульсный челнок» көпжиілікті сигнализацияның таралуы