Азаматты ор аныс ж не т тенше

Скачать презентацию Азаматты ор аныс ж не т тенше Скачать презентацию Азаматты ор аныс ж не т тенше

azamatty_1178_1178_or_1170_anys.ppt

 • Размер: 551 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Азаматты ор аныс ж не т тенше по слайдам

Азаматты ор аныс ж не т тенше жа дай қ қ ғ ә ө ғАзаматты ор аныс ж не т тенше жа дай қ қ ғ ә ө ғ кезінде халы ты ор ау қ қ ғ абылда ан: Бара баева К. А. Қ ғ қ Орында ан: Са ынай Д. ғ ғ Факультет: Х Қ Курс: 1 Маманды ы: Х ғ Қ Тобы: 101 Алматы

Ма саты: қ Азаматты ор анысты абылдау туралы қ қ ғ қ за ымен танысу;Ма саты: қ Азаматты ор анысты абылдау туралы қ қ ғ қ за ымен танысу; ң Оны жа а редакциялануын ба ылау; ң ң қ

Жоспар: I Кіріспе II Негізгі бөлім 2. 1. Азаматтық қорғаныс шаралары (жер сілкінісі) 2.Жоспар: I Кіріспе II Негізгі бөлім 2. 1. Азаматтық қорғаныс шаралары (жер сілкінісі) 2. 2 Азаматтық қорғаныс күштерiнiң құрамы 2. 3 Азаматтық қорғаныстың құқықтары мен міндеттері III Қорытынды IV Пайдаланған әдебиеттер

I Кіріспе Азаматты ор анысқ қ ғ - бас ару органдарыны мемлекеттік жI Кіріспе Азаматты ор анысқ қ ғ — бас ару органдарыны мемлекеттік ж йесі мен қ ң ү бейбіт уа ытта ж не со ыс уа ытында халы ты, шаруашылы ж ргізу қ ә ғ қ қ қ ү объектілері мен ел аума ын осы заман ы за ымдау ралдарыны за ымдау ғ ғ қ құ ң қ ( ирату) факторларыны серінен, таби и ж не техногендік сипатта ы қ ң ә ғ т тенше жа дайлардан ор ау ма сатында ж ргізілетін жалпы мемлекеттік ө ғ қ ү шараларды жиынты ы; ң ғ Азаматты ор анысты бас ару органдары — бейбіт уа ытта ж не со ыс қ қ ғ ң қ қ ә ғ уа ытында Азаматты ор аныс іс-шараларына басшылы жасайтын ж не қ қ қ ғ қ ә оларды орындалуын амтамасыз ететін аза стан Республикасыны ң қ Қ қ ң орталы ж не жергілікті ат арушы органдары, йымдар. қ ә қ ұ Азаматты ор аныс шараларын орындауды аза стан Республикасыны қ қ ғ Қ қ ң орталы , жергiлiктi кiлдi ж не ат арушы органдары, жергiлiктi зiн- зi қ ө ә қ ө ө бас ару органдары, аза стан Республикасыны Азаматты ор аныс қ Қ қ ң қ қ ғ йымдары, бас ару органдары мен к штерi ж не азаматтары ж зеге ұ қ ү ә ү асырады.

II Негізгі б лімө А Қ туралы 1997 жыл ы 7 мамырда ы №II Негізгі б лімө А Қ туралы 1997 жыл ы 7 мамырда ы № 100 -1 аза стан Республикасыны За ығ ғ Қ қ ң ң (2009. 17. 07. берілген згерістер мен толы тырулармен) ө қ 2006. 07. № 183 -III Р За ымен м тін згертілді Қ ң ә ө 2008. 26. 05 № 34 -IV Р За ымен б кіл м тін бойынша: Қ ң ү ә « аза стан Республикасыны т тенше жа дайлар ж ніндегі орталы ат арушы органы» , Қ қ ң ө ғ ө қ қ « аза стан Республикасыны Т тенше жа дайлар ж ніндегі орталы ат арушы органы» , Қ қ ң ө ғ ө қ қ « аза стан Республикасы Т тенше жа дайлар ж ніндегі орталы ат арушы органыны » , Қ қ ө ғ ө қ қ ң « аза стан Республикасыны Т тенше жа дайлар ж ніндегі орталы ат арушы органын» , Қ қ ң ө ғ ө қ қ « аза стан Республикасыны Т тенше жа дайлар ж ніндегі орталы ат арушы Қ қ ң ө ғ ө қ қ органымен» деген с здер тиісінше «У кілетті орган» , «у кілетті органны » , «у кілетті ө ә ә ң ә органды» , «у кілетті органмен» деген с здермен ауыстырылды; ә ө « кілеттігі» деген с з « зыреті» деген с збен ауыстырылды ө ө құ ө 2008. 26. 05 № 34 -IV Р За ымен кіріспе згертілді Қ ң ө Азаматты ор анысты йымдастыру мен ж ргiзу — мемлекеттi аса ма ызды қ қ ғ ұ ү ң ң мiндеттерiнi бiрi, оны ор аныс шараларыны рамдас б лiгi. ң ң қ ғ ң құ ө

 09. 12. 98 ж. N 307 -I Р За ымен 1 -бап згертілді ; . 09. 12. 98 ж. N 307 -I Р За ымен 1 -бап згертілді ; . Қ ң ө 200 6. 05 № 34 -IV Р За ымен Қ ң 1 — бап та пайдаланылатын негізгі ымдар ұғ Азаматты ор аныс — бас ару органдарыны мемлекеттік ж йесі мен бейбіт қ қ ғ қ ң ү уа ытта ж не со ыс уа ытында халы ты, шаруашылы ж ргізу объектілері мен қ ә ғ қ қ қ ү ел аума ын осы заман ы за ымдау ралдарыны за ымдау ( ирату) ғ ғ қ құ ң қ қ факторларыны серінен, таби и ж не техногендік сипатта ы т тенше ң ә ғ ө жа дайлардан ор ау ма сатында ж ргізілетін жалпы мемлекеттік шараларды ғ қ ү ң жиынты ы; ғ Азаматты ор аныс б лімдері — аза стан Республикасыны кіметі ратын қ қ ғ ө Қ қ ң Ү құ Азаматты ор анысты скер б лімдері; қ қ ғ ң ә ө Азаматты ор аныс ж не т тенше жа дайлар ызметтері — аза стан қ қ ғ ә ө ғ қ Қ қ Республикасы кіметіні шешімімен рылатын, кімдер, орталы ж не Ү ң құ ә қ ә жергілікті ат арушы органдар, йымдар ратын республикалы , облысты , қ ұ құ қ қ ауданды , алалы Азаматты ор аныс пен т тенше жа дайлар ызметтері; қ қ қ ғ ө ғ қ

 Азаматты ор аныс к штері - Азаматты ор анысты скери б лімдері, Азаматты ор аныс к штері — Азаматты ор анысты скери б лімдері, қ қ ғ ү қ қ ғ ң ә ө аума ты , объектілік рамалар, Азаматты ор аныс пен т тенше жа дайлар қ қ құ қ қ ғ ө ғ ызметтеріні рамалары, мемлекеттік ртке арсы ызмет б лімшелеріні қ ң құ ө қ қ ө ң жедел- т ару отрядтары; құ қ Азаматты ор аныс рамалары — облыстарда, алаларда, аудандарда, орталы қ қ ғ құ қ қ ж не жергілікті ат арушы органдарда, йымдарда рылатын аума ты ж не ә қ ұ құ қ қ ә объектілік рамалар, Азаматты ор аныс пен т тенше жа дайлар құ қ қ ғ ө ғ ызметтеріні рамалары; қ ң құ Азаматты ор аныс саласында ы у кілетті орган (б дан рі — у кілетті орган) — қ қ ғ ғ ә ұ ә ә Азаматты ор аныс саласында ы мемлекеттік реттеу мен ба ылауды ж зеге қ қ ғ ғ қ ү асыратын мемлекеттік орган; Азаматты ор анысты бас ару органдары — бейбіт уа ытта ж не со ыс қ қ ғ ң қ қ ә ғ уа ытында Азаматты ор аныс іс-шараларына басшылы жасайтын ж не қ қ қ ғ қ ә оларды орындалуын амтамасыз ететін аза стан Республикасыны орталы ң қ Қ қ ң қ ж не жергілікті ат арушы органдары, йымдар; ә қ ұ

2. 1. Азаматты ор аныс шараларық қ ғ Халы ты, аума тар мен шаруашылы ж2. 1. Азаматты ор аныс шараларық қ ғ Халы ты, аума тар мен шаруашылы ж ргізу объектілерін таби и қ қ қ ү ғ ж не техногендік сипатта ы т тенше жа дайлардан ор ау ә ғ ө ғ қ ғ ма сатында: қ 1) у кілетті орган; ә 2) жергілікті ат арушы органдар; қ 3) йымдар; ұ

Жер сiлкiнiсiнен ор ау ж ніндегі А шаралары: қ ғ ө Қ Халы ты, аумаЖер сiлкiнiсiнен ор ау ж ніндегі А шаралары: қ ғ ө Қ Халы ты, аума тар мен шаруашылы ж ргiзу объектiлерiн ы тимал жер қ қ қ ү қ сiлкiнiстерiнен ор ау ма сатында алдын ала мынадай шаралар кешенi қ ғ қ ж ргiзiледi: ү сейсмологиялы бай аулар мен жер сiлкiнiстерiн болжауды қ қ ң республикалы ж йесiн дамыту; қ ү республика аума ыны сейсмологиялы ауiптiлiгiн ылыми т р ыдан ғ ң қ қ ғ ұ ғ болжау, ба алау ж не оны сейсмологиялы ы шам аудандар а б лу; ғ ә қ қ ғ ө рылыс нормалары мен ережелерiн сейсмологиялы ауiптi ескере құ қ қ отырып жасау; сейсмикалы орны ты йлер мен имараттарды тиiмдi қ қ ү ғ ң конструкцияларыны ж не шаруашылы ж ргiзу объектiлерiнi сенiмдi ң ә қ ү ң ж мыс iстеуiнi есептерiн ылыми т р ыдан негiздеу ж не оларды ұ ң ғ ұ ғ ә жобалау;

2. 2 Азаматты ор аныс к штерiнi рамы қ қ ғ ү ң құ2. 2 Азаматты ор аныс к штерiнi рамы қ қ ғ ү ң құ 1) Азаматты ор аныс к штерi Азаматты ор анысты скер б лiмдерiнен, қ қ ғ ү қ қ ғ ң ә ө аума ты , объектiлiк рамалар мен Азаматты ор аныс пен т тенше қ қ құ қ қ ғ ө жа дайлар ызметтерiнi рамаларынан, мемлекеттік ртке арсы ызмет ғ қ ң құ ө қ қ б лiмшелерiнi жедел- т ару отрядтарынан т рады. ө ң құ қ ұ 2) Азаматты ор аныс к штерi бейбiт уа ытта т тенше жа дайларды алдын қ қ ғ ү қ ө ғ ң алу ж не жою ж ніндегі Мемлекеттік ж йенi рамдас б лiгi болып ә ө ү ң құ ө табылады, ол туралы Ереженi аза стан Республикасыны кіметі Қ қ ң Ү бекiтедi. 3) т ару ж мыстарын ж ргiзу кезе iне аза стан Республикасы кіметінi Құ қ ұ ү ң Қ қ Ү ң шешiмi бойынша ор аныс министрлігінi , Iшкi iстер министрлігінi Қ ғ ң ң б лiмдерi мен б лiмшелерi, ведомстволы мамандандырыл ан ө ө қ ғ авариялы — т ару, авариялы — алпына келтiру, скерилендiрiлген ж не қ құ қ қ қ ә ә бас а да рамалар б лiнуi м мкiн, олар ж мыстарды орындауды т ару қ құ ө ү ұ құ қ ж мыстарыны жалпы басшысыны жедел басшылы ымен ж зеге ұ ң ң ғ ү асырады. 4) Азаматты ор аныс к штерiн пайдалану тиiстi де гейлердегi Азаматты қ қ ғ ү ң қ ор аныс басты тарыны шешiмi бойынша ж зеге асырылады. қ ғ қ ң ү

 А бойынша мамандар мен халы ты даярлауҚ қ 1. Азаматты ор аныс м селелерi А бойынша мамандар мен халы ты даярлауҚ қ 1. Азаматты ор аныс м селелерi бойынша даярлы аза стан қ қ ғ ә қ Қ қ Республикасыны барлы азаматтары шiн мiндеттi болып табылады ң қ ү ж не тиiстi о у ба дарламалары бойынша ж ргiзiледi. Даярлау шiн ә қ ғ ү ү б аралы а парат ралдары да пайдаланылады. ұқ қ қ құ 2. Орталы ж не жергiлiктi ат арушы органдарды , йымдарды қ ә қ ң ұ ң басшыларын даярлау ж не айта даярлау зiрлiк орталы тарында ә қ ж зеге асырылады. ү 3. Азаматты ор аныс шiн мамандар даярлау аза стан қ қ ғ ү Қ қ Республикасыны скери, азаматты о у орында, сондай-а шет ң ә қ қ қ мемлекеттерде ж не халы аралы орталы тарда ж зеге асырылады. ә қ қ қ ү 4. Ел хал ын Азаматты ор аныс бойынша даярлау мектепке дейiнгi қ қ қ ғ мекемелерден бастап, ж мыс орыны, т р ылы ты ж не о итын ұ ұ ғ қ ә қ жерi бойынша ж ргiзiледi. ү

2. 3 Азаматты ор анысты ы тары мен қ қ ғ ң құқ қ2. 3 Азаматты ор анысты ы тары мен қ қ ғ ң құқ қ міндеттері аза стан Республикасы кіметінi Азаматты ор аныс саласында ы Қ қ Ү ң қ қ ғ ғ кiлеттiгi ө аза стан Республикасыны кіметі аза стан Республикасыны Азаматты Қ қ ң Ү Қ қ ң қ ор анысына басшылы жасайды; қ ғ қ Азаматты ор аныс саласында ы мемлекеттік саясатты негiзгi ба ыттарын қ қ ғ ғ ң ғ зiрлейдi ж не осы салада ы мемлекеттік ба дарламаны аза стан ә ә ғ ғ Қ қ Республикасы Президентіні бекiтуiне сынады; ң ұ Азаматты ор аныс ж йесiн бейбiт жа дайдан со ыс жа дайына к шiру, қ қ ғ ү ғ ғ ғ ө эвакуация шараларын ж ргiзу т ртібін ай ындайды; ү ә қ Ірi к лемдi авариялар, апаттар мен таби и зiлзалалар кезiнде авариялы — т ару ө ғ қ құ қ ж мыстарын ж ргiзу шiн аза стан Республикасы Азаматты ор анысыны ұ ү ү Қ қ қ қ ғ ң жекелеген скер б лiмдерiн рiстетуге шешiм абылдайды. ә ө ө қ

III орытынды Қ Азаматты ор аныс шараларын орындау а ж не қ қIII орытынды Қ Азаматты ор аныс шараларын орындау а ж не қ қ ғ ғ ә авариялар а, апаттар а, таби и ж не зге де зiлзалалар а ғ ғ ғ ә ө ғ байланысты т тенше, жа дайларды зардаптарын жою а ө ғ ң ғ тартылатын адамдарды са тандыру ж не олар аза тап ан қ ә қ қ немесе мертiккен жа дайда шеккен залалын теу ғ ө аза стан Республикасыны за дарына с йкес ж зеге Қ қ ң ң ә ү асырылады.

IV Пайдалан ан дебиеттерғ ә Завялов “Гражданское оборона” http: //kk. wikipedia. org www. linerlist. ru ЖоламанIV Пайдалан ан дебиеттерғ ә Завялов “Гражданское оборона” http: //kk. wikipedia. org www. linerlist. ru Жоламан . Д. Мемлекет ж не ы Қ ә құқ қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.