аза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ –

Скачать презентацию аза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ – Скачать презентацию аза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ –

Қr_parlamentі.pptx

 • Размер: 623.8 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации аза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ – по слайдам

аза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ – 201 Жа сылы Жанар қ қаза стан Республикасыны ПарламентіҚ қ ң Жэ – 201 Жа сылы Жанар қ қ

аза стан Қ қ Республикасыны ң Парламенті - елді за ң ңаза стан Қ қ Республикасыны ң Парламенті — елді за ң ң шы ару ызметiн ғ қ ж зеге асыратын е ү ң жо ар ы кiлдiктi ғ ғ ө орган. 1995 жылы 30 тамызда б кiлхалы ты ү қ қ референдуммен абылдан ан қ ғ Р Конституциясына с йкес Қ ә Парламент екi рет (1995 жылы ж не 1999 жылы ) ә сайланды.

 • Парламенттi кiлеттiгi оны бiрiншi сессиясы ң ө ң ашыл ан с • Парламенттi кiлеттiгi оны бiрiншi сессиясы ң ө ң ашыл ан с ттен басталып, жа адан сайлан ан ғ ә ң ғ Парламенттi бiрiншi сессиясы ж мыс а ң ұ қ кiрiскен кезден ая талады. кiлеттiк қ Ө Конституцияда к зделген жа дайлар мен ө ғ реттерде мерзiмiнен б рын то татылуы ұ қ м мкiн. Парламенттi йымдастырылуы мен ү ң ұ ызметi, оны депутаттарыны ы ты қ ң ң құқ қ қ жа дайы конституциялы за мен белгiленедi. ғ қ ң

Парламент екі палатадан т радыұ М жіліс ә Р Қ Парламентіні ңПарламент екі палатадан т радыұ М жіліс ә Р Қ Парламентіні ң т менгі палатасы. ө кілеттік Ө мерзімі – 5 жыл. Сенат Р Парламентіні Қ ң жо ар ы ғ ғ палатасы. кілеттік Ө мерзімі – 6 жыл.

Сенатты рамы ң құ Сенат кілеттігі мерзіміне Республика ө та айында анСенатты рамы ң құ Сенат кілеттігі мерзіміне Республика ө та айында ан 15 депутаттан, ж не р ғ ғ ә ә облыстан, республикалы қ ма ызы бар аладан ж не республика ң қ ә астанасынан екі адамнан сайланады. Барлы ы 47 депутат (болаша та ғ қ оларды саны ң орнынан кеткен президенттер атарынан қ к бейеді). ө

М жілісті рамы ә ң құ М жілісті рамы партиялы әМ жілісті рамы ә ң құ М жілісті рамы партиялы ә ң құ қ тізім бойынша сайланатын – 98 Ассамблеясынан сайланатын – 9 депутаттан, барлы ы – 107 ғ депутаттан т рады ұ

  Депутатты топ қ – депутаттарды з ң ө кілеттігін ж Депутатты топ қ – депутаттарды з ң ө кілеттігін ж зеге асыру, сайлау округтерінде ө ү бірлесіп ж мыс істеу шін ұ ү рылатын бірлестігі құ Фракция – депутаттарды йымдас ан ң ұ қ тобы. Фракция Парламентте саяси партияны ң немесе зге о амды бірлестікті м ддесін ө қ ғ қ ң ү білдіру ма сатында рылады қ құ

Парламентті ж мыс т ртібі ң ұ ә  Парламент зіні ж мысынПарламентті ж мыс т ртібі ң ұ ә Парламент зіні ж мысын сессия ө ң ұ т ртібімен ж ргізеді. Сессия ә ү палаталарды біріккен ж не о аша ң ә ң Палаталарынан, Палаталарды ң т ра ты комиссияларынан т рады. ұ қ ұ Парламент сессиясын Республика Президенті ашады.

М жілісті ерекше арауына жататын м селелер ә ң қ ә Конституциялы заМ жілісті ерекше арауына жататын м селелер ә ң қ ә Конституциялы за дар мен қ ң за дарды жобаларын арау а ң ң қ ғ абылдау, Республика Президентіне қ Республика Премьер- министрін та айындау а келісім беруі, ғ ғ Президентіні кезекті сайлауын ң хабарлау, т. б.

Сенатты ерекше арауына жататын м селелер ң қ ә  Р Президентіні Сенатты ерекше арауына жататын м селелер ң қ ә Р Президентіні сынуымен Қ ң ұ Республиканы Жо ар ы Сотыны ң ғ ғ ң Т ра асын, судьяларын сайлау мен ө ғ ызметтен босату, оларды анттарын қ ң абылдау, Республика Президентіні қ ң Республика лтты Банкіні Т ра асын, Ұ қ ң ө ғ Бас прокурорын ж не лтты ауіпсіздік ә Ұ қ қ комитетіні Т ра асын та айындауына ң ө ғ ғ келісім беру, т. б.

За жобаларыны абылдану рдісі алай ң ң қ ү қ  За жобаларыны абылдану рдісі алай ң ң қ ү қ За шы ару ынтасы ы ы Республика ң ғ құқ ғ Президентіне, Парламент депутаттарына, кіметке Ү тиесілі ж не тек М жілісте ж зеге асырылады. ә ә ү М жіліс депутаттары ма лда ан за жобасы Сенат а ә құ ғ ң қ беріледі, онда 60 к ннен асырылмай за аралады. ү ң қ Сенатты штен ң ү екісі ма лда ан жоба за а айналады, он к н ішінде құ ғ ңғ ү ол ою шін Президентке сынылады. Президент бір қ қ ү ұ ай ішінде за а ол ояды. ңғ қ қ