аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ

Скачать презентацию аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ Скачать презентацию аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ

tuleuova_n.a..pptx

 • Размер: 207.9 Кб
 • Автор: Назерке Тулеуова
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ по слайдам

аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ ң ә ылым министрлігі ғ М.аза стан Республикасыны Білім ж не Қ қ ң ә ылым министрлігі ғ М. темісов атында ы Батыс аза стан Ө ғ Қ қ мемлекеттік университеті Дайында ан: . Тулеуова Н. А, ғ Тексерген: Исмагулова Ж. С. Орал- 2016 Тәртіптің сыртқы бейнесін сипаттайтын ережелер тарихы”

 КІРІСПЕ 1. Т ртіп – адамдарды тіршілік арекеті саласында ы реттілікә ң қ КІРІСПЕ 1. Т ртіп – адамдарды тіршілік арекеті саласында ы реттілікә ң қ ғ 1. 1. леуметтік ж мыс маманды ы к сіптік ызметті жиі кездесетін Ә ұ ғ ә қ ң т ріне жатады ү 1. 2. Т ртіп – о амда, жымда, йымда абылдан ан жарлы ә қ ғ ұ ұ қ ғ қ талаптары 2. Этикетті ережелеріне с йену шін, оны принциптеріне ң ү ү ң ж гіну керек ү 2. 1. леуметтік ж мыс маманды ыны т ртіп этикеті мен м дениетін Ә ұ ғ ң ә ә білудегі ма ыздылы ң қ 2. 2. азіргі заман жа дайында « леуметтік педагог» маманды ыны Қ ғ ә ғ ң енгізілуіні леуметтік-тарихи контексті ң ә ОРЫТЫНДЫ Қ ПАЙДАЛАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР Ғ Ә

балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді. КІРІСПЕ Т ртіпті сыртбалалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді. КІРІСПЕ Т ртіпті сырт ы бейнесін сипаттайтын ережелерді саналы т рде растыруды кейбір ә ң қ ү құ зерттеушілер антика д уіріне жат ызады, себебі б л кезе де адамдарды сымбатты т ртіпке, ә қ ұ ң ә ылы тар а йрету рекеттері бай алады. Осы кезе де к нделікті мірдегі т ртіпті , қ қ ғ ү ә қ ң ү ө ә ң сонымен атар на ты жа дайда ы рекет- ылы тар адамды оны е жа сы асиеттеріні қ қ ғ ғ ә қ қ ң ң қ қ ң к рінуіне ба ытта ан, та дай еркіндігін алдыра отырып, осы ызметті жалпы ө ғ ғ ң қ қ ң ба ыт-ба дарын берді. ғ ғ Адам мірі – к п салалы, рі к п ырлы. Осы ан орай ркімні мірін же ілдету, реніші ө ө ә ө қ ғ ә ң ө ң мен ай ысын те б лісу шін т рбиелі, саналы, адамгершілікті адамны сол ай ы-м а қ ғ ң ө ү ә ң қ ғ ұңғ орта таса білуі адамны жо ар ы сапасы. Себебі адамны т ртібі: жастарды лкендерге қ ң ғ ғ ң ә ң ү с лем беруі, жол беруі, рдастарды, достарды тты тауы, к ршіні жа сы ылы ын ә құ құ қ ө ң қ қ ғ мада тауы, т. б. секілді к дімгі арым- атынастардан т рады. И. Гете: «Е алдымен зі ді- зі қ ә қ қ ұ ң ө ң йрет, сонда сен бас алардан йренесі » — дейді. ү қ ү ң Адам т ртібіні екі т рі болады: с здік ж не на тылы. С здік т ртіп – з ә ң ү ө ә қ ө ә ө ойымызды білдіруіміз, пікіріміз, д леліміз. Біздер, кейде ашу стіндегі шарша ан кезде ә ү ғ немесе жинал ан халы арасында, ж мыста ы з с зімізге онша м н бермейміз. Ал рбір ғ қ ұ ғ ө ө ә ә с зді мазм ны іс- рекетіміз бен имылымыздан бірден-бір кем емес. Швейцар жазушысы ө ң ұ ә қ Лафатер: «А ылды бол ы келсе, орнымен с рау а, к іл ойып ты дау а, байсалды т рде қ ғ ң ұ ғ өң қ ң ғ ү жауап беруге ж не бас а еште е жо кезде с йлеуді йрен» — деген. Ата ты жазушы Ілияс ә қ ң қ ө ү қ Есенберлин: «Ауыздан шы ан суы с з ж рекке жеткенше м з а айналады» деген екен. ққ қ ө ү ұ ғ Сонды тан орны ты гімелесу, с йлесе білу, с з ар ылы пікірді, ойды жеткізу – адам қ қ әң ө ө қ м дениетіні бір саласы. Жа сы гімелесуші болуды бір ана т сілі бар, ол – ты дай білу. ә ң қ әң ң ғ ә ң Ты дауда – алдары ыз а жан салмайтын бірто а адам болса ыз, ал с йлесу ажет бол анда ң ң ғ ғ ң ө қ ғ – с зді со ын к туге тырысу. ө ң ң ү

1. Т ртіп – адамдарды тіршілік арекеті саласында ы реттілікә ң қ ғ Т1. Т ртіп – адамдарды тіршілік арекеті саласында ы реттілікә ң қ ғ Т ртіп ә ( лат. disciplina ) – адамдарды белгілі бір ауымдасты ында ы, ң қ ғ ғ тіршілік арекеті саласында ы реттілікті , ж н-жосы тылы пен қ ғ ң ө қ қ йымшылды ты сапалы сипаты; адам мінез- л ыны о амда ұ қ ң қ құ қ ң қ ғ алыптас ан қ қ ықұқ қ , мораль нормаларына не лдебір йымны жар ылы ә ұ ң ғ қ талаптарына с йкестігі. Т ртіп т л аны стамдылы ын, іштей ә ә ұ ғ ң ұ ғ йымдас анды ын, жауапкершілігін, з ма саттарына ба ыну мен о амды ұ қ ғ ө қ ғ қ н с аулар а (за дар, леуметтік нормалар, а идалар) ба ыну а зірлігі мен ұ қ ғ ң ә қ ғ ғ ғ ә да дысын амтиды. о амды т ртіп адамдарды мінез- л ы мен ғ қ Қ ғ қ ә ң құ қ ж ріс-т рысына йлесімді сипат береді, жымды іс- рекетті німділігін, ү ұ қ ә ң ө леуметтік инабаттарды алыпты ызмет ат аруыны , т л ааралы ә ң қ қ қ ң ұ ғ қ атынасты д рыс болуыны ал ышарты болып табылады. қ ң ұ ң ғ Т ртіп ә — о амдақ ғ алыптас ан ы , мораль нормаларына немесе андай қ қ құқ қ қ да болсын йымнын жарлы талаптарына адамдарды ұ қ ң мінез- лы ынықұ ғ ң с йкестігін бейнелейтін андай да болсын ауымдасты та, адамдарды ә қ қ қ ң тіршілік рекеті ә сферасында реттілікті йымшылды ты сапалы ң ұ қ ң қ сипаттамасы. О ушыларды т ртібі — о у орынында белгіленген т ртіпті ата қ ң ә қ ң ж не д л са тау, з міндеттерін, ә ә қ ө м алімдерұғ мен о ушылар жымыны қ ұ ң талаптарын м лтіксіз орындау, з борышына саналы арау. ү ө қ

1. 1. леуметтік ж мыс маманды ы к сіптік ызметті жиі кездесетін Ә1. 1. леуметтік ж мыс маманды ы к сіптік ызметті жиі кездесетін Ә ұ ғ ә қ ң т ріне жатады ү леуметтік жауапкершілік с ра тары леуметтік ызметкерді Ә ұ қ ә қ ң клиенттермен т жірибелік ж мысында ладынан шы ады. Клиентпен немесе ә ұ ғ леуметтік ортада андай да болсын згерімтер болатыг болса, б л жа дайда ә қ ө ұ ғ згеріске шырайды, онда со ан с йкес этикалы ба асы да згереді. Осы ан ө ұ ғ ә қ ғ ө ғ байланысты этикалы ба алауды іске асырылуы рт рлі де гейде ж ргізіледі қ ғ ң ә ү ң ү – жеке клиент де гейінен барлы о ам де гейіне дейін. ызметті ба алау а ң қ қ ғ ң Қ ғ ғ байланыстыморальдылы критериий с ра тарын ою те ж н. Моральдылы қ ұ қ қ ө ө қ критерийлері ар ылы б л ба алаулар ж ргізіледі. қ ұ ғ ү леуметтік ж мыс маманды ы к сіптік ызметті жиі кездесетін т ріне Ә ұ ғ ә қ ң ү жатады. М ндай к сіптік ызметтерде ж мысты эффективтілігі мен с тті ұ ә қ ұ ң ә ткізілуін амтамасыз ететін маманны жеке асиеттері к сіптік білімдер мен ө қ ң қ ә абілеттерінен ара анда бірінші орын а ойылады. Сол себептен леуметтік қ қ ғ ғ қ ә ж мыс маманды ын о ыту рдісінде б л маманды ыты негізі мен ұ ғ қ ү ұ қ ң ерекшеліктерін танып білу ана емес, сонымен атар болаша маманны ғ қ қ ң адамдармен ж мыс істеуде к рсететін рухани адамгершілік асиеттерні ұ ө қ ң алыптасуы да, т л алы т рбиеленуі де атар ж ргізіледі. Сонымен атар қ ұ ғ қ ә қ ү қ на ыз леуметтік ызметкер міндетті т рде зінде к сіптік білімдер мен ғ ә қ ү ө ә абілеттер ж не т л алы ерекшеліктерін алыптастырады. қ ә ұ ғ қ қ

1. 2. Т ртіп – о амда, жымда, йымда абылдан ан жарлы1. 2. Т ртіп – о амда, жымда, йымда абылдан ан жарлы ә қ ғ ұ ұ қ ғ қ талаптары. о ам т р ысынан ба а объективті болуы м мкін, себебі о ам леуметтік Қ ғ ұ ғ ғ ү қ ғ ә т ра ты емес; барлы азаматтар леуметтік ж мысты институты жайында ұ қ қ ә ұ ң толы білмейді, оны м мкіндіктері мен ажеттіліктері туралы а параттары қ ң ү қ қ аз. леуметтік ж мысты ба асы леуметтік институт ретінде о аммен ж не Ә ұ ң ғ ә қ ғ ә мемлекетпен ерекшеленеді. Мемлекет леуметтік ж мысты институтын ә ұ ң алыптастыра отырып, б л институтты потенциалынан шы ады, о ам шін қ ұ ң ғ қ ғ ү ызы ушылы келтіретін потенциал емес, оны со ы н тижесі к п қ ғ қ ң ңғ ә ө ызы тырады, себебі о ам оптималды болып табылатын леуметтік ж мыс қ қ қ ғ ә ұ институтыны ызметіні шарттарымен толы таныс емес. леуметтік ң қ Ә ж мысты ралдары лсіз аржыландыруды серімен юайланысты екені ұ ң құ ә қ ң ә аны. Біра б л леуметтік ызметкер материалды жа дайы жо ары қ қ ұ ә қ қ ғ ғ адамдарды аражтын аз амтыл ан клиенттерге к мек беру ар ылы аудару ң қ қ ғ ө қ емес, немесе ділетсіз рекеттер жасап алдау емес. Егер ылмысты кодекс ә ә қ қ ж йесінде рекет етсе, м ндай леуметтік ызметкер жауап а тартылмайды, ү ә ұ ә қ қ оны міндеті барлы леуметтік ж мыс институтына та ылатын о амды ң қ ә ұ ң қ ғ қ санада негативті ба а беру болып табылады. Сонды тан леуметтік ызметкер ғ қ ә қ шін за ж зіндегі, о ам абылда ан, жо ары моральды ндылы тары бар ү ң ү қ ғ ғ құ қ ралдар мен т сілдерді та дау керек құ ә ң.

2. 1. леуметтік ж мыс маманды ыны т ртіп этикеті мен м дениетін2. 1. леуметтік ж мыс маманды ыны т ртіп этикеті мен м дениетін білудегі ма ыздылыӘ ұ ғ ң ә ә ң қ Барлы ылы — рекеттерді, т ртіпті, стау м нерлерін этикетті ережелеріне байланыстыру шін, оны қ қ қ ә ә ұ ә ң ү ң принциптеріне ж гіну керек. Ол принциптер арым- атынас м дениетінде к рінетін моральды талаптарды ү қ қ ә ө сынады. Л. С. Лихачев леуметтік ызметкер этикетіні 4 типін б ліп к рсетеді: ұ ә қ ң ө ө • гуманизм принципі леуметтік ызметкерден адам а деген рметтен, оны т л алы ерекшеліктерін ә қ ғ құ ң ұ ғ қ абылдаудан, о ан игілікті, жа ымды арым- атынастардан к рінеді. Б л принцип леуметтік ызметкерден қ ғ ғ қ қ ө ұ ә қ мейірімділік, тактикалы , сыпайылы , шапша ды , бай ампазды , ж не на тылы сия ты абілеттерді талап қ қ ң қ қ қ ә қ қ етеді. арым- атынаста ы мейірімділік адамдарды рметтеуден, олар а жа сылы жасау белгілерімен ызмет Қ қ ғ құ ғ қ қ қ етеді. • мейірімділік – б л адам а ызмет ету жолыны бірінші адамы. О ан клиентке назар аудару, адамды ұ ғ қ ң қ ғ т сіну, ажет бол ан жа дайда о ан к мек беру формалары кіреді. леуметтік ызметкер шін мейірімділік – ү қ ғ ғ ғ ө Ә қ ү клиентпен, оны жа ындарымен, серіктестермен, р т рлі мемлекеттік ж не мемлекеттік емес йымдарымен ң қ ә ү ә ұ орта тасуды ажетті аспектісі, себебі маманды ты м ні – к мекті ажет етіп т р андар а, адами қ ң қ қ ң ә ө қ ұ ғ ғ ндылы тарды т мендетпей, р ашан к мек беруге дайын т ру. құ қ ө ә қ ө ұ • Тактикалы абілет адамдармен арым- атынаста белгілі бір шекті са тау, адамдарды « кпелі» шегін қ қ қ ң ө аны тау. Тактикалы ызметті астарынан адамды ы айсыз жа дай а алдыруы м мкін деген с ра тар қ қ қ ң ңғ ғ ғ қ ү ұ қ оймау принципі жатыр. Ал егер де б л а парат ажет болып жатса, леуметтік ызметкер сол с ра ты қ ұ қ қ ә қ ұ қ клиентке н сан келтірмейтіндей етіп оюы керек. Тактикалы принцип леуметтік ызметкерден адам а ұқ қ қ ә қ ғ ескерту жасауды талап етеді – оны формасы на ты, т сінікті болуы керек. Ескертуді арониялы т рде, атты ң қ ү қ дауыспен, б йры пен, б тен адамдарды атысуында жасау а болмайды. Тактикалы абілетті жетіспеушілігі ұ қ ө ң қ ғ қ қ ң клиентті ы айсыз жа дай а ояды, оны жан д ниесіне н сан келтіреді. леуметтік ызметкерді ңғ ғ ғ қ ң ү ұқ Ә қ ң тактикалы абілеті клиентпен сенімді атынас орнатуды талап етеді. қ қ қ • Сыпайылы зіні ба асын айналасында ыларды пікірімен бйланыстыру, ж не еш уа ытта зіні беделін қ ө ң ғ ғ ң ә қ ө ң к термеу, бас алар а талап ою ж не зіне жо ары талап оя білу, стамдылы болып табылады. леуметтік ө қ ғ қ ә ө ғ қ ұ қ Ә ызметкерді сыпайылы ы оны клиентпен, жыммен арым- атынаста к рінеді. сіресе клиентпен қ ң ғ ң ұ қ қ ө Ә арым- атынаста сыпайылы ма ызды р л ат арады. леуметтік ызметкер еш уа ытта зін клиенттен қ қ қ ң ө қ Ә қ қ ө жо ары стамау керек, зіні ызметтік жа дайыны жо ары т р анды ын к рсетпеу керек, клиентке зіні ғ ұ ө ң қ ғ ң ғ ұ ғ ғ ө ө ң пікірін айта беру этика а жатпайды, ж не клиентті ызы ушылы тарын бала атпау керек. ғ ә ң қ ғ

 Егемендікке дейінгі аза станҚ қ Егеменді аза станҚ қ 1 Жоспарлы экономика Егемендікке дейінгі аза станҚ қ Егеменді аза станҚ қ 1 Жоспарлы экономика 1 Нары ты экономика қ қ 2 Тоталитарлы ж йе қ ү 2 Демократиялы ж йеқ ү 3 Мемлекеттік меншік 3 Жеке меншік 4 леуметтік жіктелу лсіз Ә ә 4 леуметтік жіктелу тереӘ ң 5 О ушы- жым м шесі қ ұ ү 5 О ушы-жеке т л ақ ұ ғ 2. 2. азіргі заман жа дайында « леуметтік Қ ғ ә педагог» маманды ыны енгізілуіні леуметтік-тарихи ғ ң ң ә контексті Балалар, жас спірімдер, оларды т рбиешілері міріні ө ң ә ө ң иын кезе інде леуметтік педагогтан к мек с райды. мірден қ ң ә ө ұ Ө т ілген, мітін жо алт ан, иынды ты басыанан кешірген үң ү ғ қ қ қ ж не проблеманы здігінен шеше алма ан олар т сіністікті, ә ө ғ ү тілектестікті, адамгершілік олдауды ж не на ты к мекті қ ә қ ө к теді. Олар а с збек ж не іспен к мектесу, оларды зіне ү ғ ө ә ө ң ө сенуіне, зіні ндылы тарын айта арауына ж не ө ң құ қ қ қ ә кемелденуіне ы пал ету- леуметтік педагогты басты міндеті. қ ә ң Балалар мен жас спірімдерді жанын т сіну ж не аялау ө ң ү ә – леуметтік педагогты негізгі миссиясы. Со ы он жылда ы ә ң ңғ ғ болып жат ан згерістер рухани – негелілік ба дарлауды, қ ө ө ғ т спалдауды, м рат етуде к птеген о амды сананы барлы ұ ұ ө қ ғ қ ң қ формасыны мазм нына згертулер енгізді: ң ұ ө

2 № Егемендікке дейінгі аза станҚ қ Егеменді аза станҚ қ 1. Жоспарлы экономика2 № Егемендікке дейінгі аза станҚ қ Егеменді аза станҚ қ 1. Жоспарлы экономика Нары ты экономика қ қ 2. Тоталитарлы ж йе қ ү Демократиялы ж йеқ ү 3. Тоталитарлы ж йе қ ү Жеке меншік 4. леуметтік жіктелу лсіз Ә ә леуметтік жіктелу тереӘ ң 5. О ушы- жым м шесі қ ұ ү О ушы-жеке т л ақ ұ ғ

ОРЫТЫНДЫҚ Адам о амны м шесі, соны ішінде мір с реді, одан тыс алаОРЫТЫНДЫҚ Адам о амны м шесі, соны ішінде мір с реді, одан тыс ала қ ғ ң ү ң ө ү қ алмайды. Жеке адам ашан да лсіз. Адамды таби ат жарат анмен, оны қ ә ғ қ сіріп, т рбиелейтін – о ам. Неміс а ыны И. Бехер: «Адамдар – тек ө ә қ ғ қ адамдар арасында ана адам бола алады» — деген. Адам мірі атынастар ғ ө қ мен зара атынастардан т рады. Тама ішу, киіну, уй болу аншалы ты ө қ ұ қ қ қ таби и ажеттілік болса, бас алармен арым- атынас та солай болуы ғ қ қ керек. арым- атынасты да зіндік м дениеті болады, ол- Қ қ ң ө ә арым- атынас а ойылатын талап, жалпы азаматты м дениетке қ қ қ ә с йкестігі. Адам белгілі бір ролді ат армай, адамдармен арада ы ә қ ғ арым- атынасты іске асыра алмайды. К сіби, леуметтік, жеке адамдар қ қ ә ә арасында ы рол бізді андай ортада екенімізді аны тайды. Адамдармен ғ ң қ қ жа сы арым- атынас орнату бедел мен адамгершілікті ажарландыра қ қ қ т седі. ү дептілік, сыпайыгершілік – моральды сапа, Ә қ адамдар а деген рмет, ал осы сапаны к нделікті т ртіпке айналдыру – ғ құ ү ә адамдар т ртібіні сипаты. дептілік, сыпайыгершілік дегеніміз, жалпы ә ң Ә ал анда ілтипаттылы , барлы адамдар а т н айырымдылы асиетті ғ қ қ ғ ә қ қ қ ң сырт ы к рінісі. Ж. Ж. Руссо: «Шынайы сыпайыгершілік адамдар а қ ө ғ тілектестікпен араудан т рады» , — деп жаз ан. Адамны қ ұ ғ ң сыпайыгершілік асиеті мен дептілігі к нделікті мірді р илы қ ә ү ө ң ә қ с ттерінде зін- зі д рыс стауы ар ылы бай алады, ба аланады. ә ө ө ұ ұ қ қ ғ депті, кішіпейіл болу шін р илы талаптарды да жете білген ж н. Ә ү ә қ ө

 Мақсаты: Дидактикалық тәрбиелік, дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Пайдаланыл ан дебиеттерғ Мақсаты: Дидактикалық тәрбиелік, дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә 1) Федеренко Е. Н. Профессиональная этика. –Киев 1983 2) Фраим Э. Психоанализ и Этика. –М. , 1993. 215 б. 3) Куликова Н. Н. Содержание и критерий нравственного прогресса. (Опыт филосовско – этического исследования проблемы) – М. , 1967 – 326 б 4) Склярова Т. В. теория и технология. Учебное пособие в 2 -х частях. Ч. –Саратов -. Этические ценности социальной работы // Социальная работа: методология, 5) Смирнова Е. Р. Нравственно – профессионально принципы социальной работы// теория и практика социальной работы. -Саратов. —

Назарлары ыз а рахметң ғ Назарлары ыз а рахметң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.