АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ

Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ

saқ_taypasynyң_tarihy.pptx

 • Размер: 23.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ по слайдам

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ Ә Ғ « РЛЕУ» БІЛІКТІАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ Ә Ғ « РЛЕУ» БІЛІКТІ АРТТЫРУ ЛТТЫ ОРТАЛЫ Ы» АКЦИОНЕРЛІК Ө Ұ Қ Ғ ОРТАЛЫ Ы Ғ АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ БЕРУ Ж ЙЕСІНІ БАСШЫ Ж НЕ Қ Қ Ү Ң Ә ЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫ ЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРАТЫН Ғ Қ Қ Ң РЕСПУБЛИКАЛЫ ИНСТИТУТЫ Қ П н аты: Т ркі халы тарыны тарихы ә ү қ ң «Са тайпасыны тарихы» қ ң та ырыбыны қ ң ПОРТФОЛИОСЫ Портфолио жетекшісі: Батталы Д. Е. Ты даушы: З лпыхарова Э. . ң ұ Ө о у мерзімі: 15. 09 — 20. 10. 2014 қ Т ркістан — 2014 ү

Ж мыс орны: ұ. А. Ясауи атында ы Халы арылы аза - т рік ҚЖ мыс орны: ұ. А. Ясауи атында ы Халы арылы аза — т рік Қ ғ қ қ ү Университеті, «Тарих» кафедрасы ылыми ата ы: Тарих ылымдарыны кандидаты , доцент Ғ ғ ғ ң ылыми е бектер: Ғ ң 48 ылыми ма ала ж не 5 о у ралы. ғ қ ә қ құ О у- дістемелік ралдар: қ ә құ 4 Монография: 1 Білікті арттыру: аз. ГУ. Тарих маманды ы бойынша біліктілік жетілдіру. Қ ғ Thomson Reuters для научных исследований Ты даушы туралы м лімет ң ә

 • Маманды ы: ғ « 5 В 130100 – Жалпы медицина» , 1 - курс, • Маманды ы: ғ « 5 В 130100 – Жалпы медицина» , 1 — курс, 2 кредит, оны ішінде 15 са — ң ғ лекция, 15 са — семинар, 30 ғ са — ОБС Ж, 30 са — С Ж ғ Ө саба ы ғ Семинар саба ы: ғ «Са қ тайпасыны тарихы. ң лемдік тарихта Са Ә қ тайпасыны алатын орны ң » П ні: ә Т ркі халы тарыны тарихыү қ ң

 Екі са ат ішінде студенттерге ғ Са тайпасыны тарихын о ыту қ ң қ Екі са ат ішінде студенттерге ғ Са тайпасыны тарихын о ыту қ ң қ ар ылы III асырлы қ ғ қ империялы кезе ні қ ң ң ерекшеліктері туралы саралай м лімет беру, та ырыпты ә қ ме герту ар ылы з бетінше ң қ ө тарихи т жырым жасауды ұ йренеді. ү S. M. A. R. T. ма сат қ

Д рісті жоспарыә ң 1. Са қ тайпасыны ң пайда болуы. 2. оД рісті жоспарыә ң 1. Са қ тайпасыны ң пайда болуы. 2. о амды Қ ғ қ рылысы құ 3. Са қ тайпасыны ң жаулап алу жоры тары қ 4. Мемлекеті ң лдырауы құ

Са тарқ ( са аларқ ) — б. з. б. 1 -мы жылды та Орта АзияСа тарқ ( са аларқ ) — б. з. б. 1 -мы жылды та Орта Азия мен ң қ аза стан, Шы ыс Т ркістан аума ын мекен еткен ежелгі Қ қ ғ ү ғ тайпа. Олар уатты тайпалы қ қ ода тары массагеттер, исседондар, аландар, каспийлер, сарм қ аттардан т р ан. Б л халы зін зі ұ ғ ұ қ ө ө сака , са ақ деп ата ан, ғ (аккадша: ashkuza ; ыт. қ 塞— Sai , к не ытайша: ө қ *sək ). Оларды к не юнандар скифтер (гр. ө skythai ) деп ата ан. Ол ғ туралы грек тарихшысы Герадот зіні «Тарих» деген ө ң е бегінде, 5 томында, ң жа рапияшы Страбон «Жа рапиясында» жазып алдыр ан. ғ ғ қ ғ Са тар мекендеген жерлер қ Б ларды грек тарихшысы Страбон «азиялы скифтер» деп ұ қ жазды. Рим жазушысы лкен Плиний де осылай деген. Оны ү ң жазуынша скифтерді парсылар «са а» ( «са а» , «са » аты ғ қ қ осыдан шы ан) дейді. ққ

Ерте темір д уірінде тайпалы ода тар алыптасты. аза станны ә қ қ қ ҚЕрте темір д уірінде тайпалы ода тар алыптасты. аза станны ә қ қ қ Қ қ ң о т стік – шы ыс ж не орталы аудандарын мекендеген тайпалар ң ү ғ ә қ са тайпалар ода ына бірікті. қ ғ Б. з. б VII-IV асырлар – са тайпалар ода ы рылды. ғ құ Са о амыны сипаты – скери-демакратиялы. қ қ ғ ң ә қ Са тарды мекендеген жерлері ара те ізді солт стігі Арал қ ң Қ ң ң ү те ізіні ма ы Амудария мен Сырдарияны т менгі а ысы ң ң ө ғ Тянь-Шань Жетісу Мургаб а ары (Т ркіменстан) ңғ ү

Са тайпалары 3 ке қ б лінді ө Парадарайа Тиграхауд а Хаомоварга Келесі бет 0309 2Са тайпалары 3 ке қ б лінді ө Парадарайа Тиграхауд а Хаомоварга Келесі бет

Парадарайя (те ізді ар ы жа ында ы са тар. ) ара ң ң ғПарадарайя (те ізді ар ы жа ында ы са тар. ) ара ң ң ғ ғ ғ қ Қ те ізді солт стігі, Арал те ізіні ма ы Амудария мен ң ң ү ң ң ң Сырдарияны т менгі а ысы. ң ө ғ Бас бет

Тиграхауда (шоша б рікті са тар ) Сырдарияны орта қ ө қ ң а ысы ТяньТиграхауда (шоша б рікті са тар ) Сырдарияны орта қ ө қ ң а ысы Тянь — Шань , Жетісу ғ Бас бет

Хаомварга (Хаома сусынын дайындайтын са тар) Мургаб а арық ңғ Бас бет Хаомварга (Хаома сусынын дайындайтын са тар) Мургаб а арық ңғ Бас бет

Са о амыны сипаты скери демократиялы 3 негізгі қ қ ғ ң ә қ топСа о амыны сипаты скери демократиялы 3 негізгі қ қ ғ ң ә қ топ а б лінді. Тайпалы ода ты патша мен патшайымдар қ ө қ қ бас арды. қ Жауынгерлер қызыл түс Абыздар ақ түс Қауым мүшелері сары және көк түс патшайымдар

Патшайымдары Томирис Зарина Сақ батыры Шырақ 17 28 Патшайымдары Томирис Зарина Сақ батыры Шырақ

Томирис Мас са гет тай па лары ны хан шайымы (б. ң з. б. 531– 528)Томирис Мас са гет тай па лары ны хан шайымы (б. ң з. б. 531– 528) То мирис ерж рек, ба тыр ү бо лып т рби еле неді. Ге родот ты ә ң ес телігінше Пар сы пат ша сы Кир То мирис пен со ыс та аза бол ан. Кир ғ қ ғ пат ша То мирис пат шайым ды зіне йел ө ә етіп ал ма шы рініп, елшілер жіберді. қ ө То мирис Кирді зіне емес елі мен ң ө жеріне да т скелі отыр аны т сініп, құ ү ғ ң ү оны сы нысын абыл да май ды. улы ы ң ұ қ Қ ғ іске ас па ан Кир 530 ж. Мас са гет терге ғ ашы со ыс жа ри ялай ды. Шай ас та қ ғ қ мас са гет тер же іп Кирді зі лтіріледі ң ң ө ө де, скеріні к пшілігі аза та бады. ә ң ө қ То мирис тор сы ты ан а тол ты рып, о ан қ қ ғ ғ Кирді ба сын са лу а б й ры бе реді: ң ғ ұ қ «Сен ан а мар тып еді , енді ш лі қ ғ құ ң ө ң ан сы !» дейді. қ ң Бас бет

Зарина (б. з. б. 4 асырды ая ы – 5 ғ ң ғ асырды басы) –Зарина (б. з. б. 4 асырды ая ы – 5 ғ ң ғ асырды басы) – ежелгі са тайпасын ғ ң қ билеген патшайым. [1]Ол туралы тарихи деректер ежелгі д ние тарихшылары ү Диодор (б. Заринаб. 90 – 21), Ктесий жазбаларында кездеседі. Зарина есімі ежелгі Ассирия, Мидия елдеріні ң Азиямен байланысы т сында айтылады. ұ [2]Мидия зін ба ындыр ысы келген ө ғ ғ Парфия мемлекеті шін са тайпаларымен ү қ со ысады да, Мидия ханзадасы Стриангия ғ Заринаны жаралайды. Екі жа та лкен қ ү зардап шегеді. А ыры олар келісімге қ келіп, дос рі ода тас болу а уа даласады. ә қ ғ ғ Осы о и алар т сында са тайпасын қ ғ ұ қ бас ар ан патша Зарина болатын. Ол қ ғ зіні батылды ы, с лулы ы ж не ө ң ғ ұ ғ ә а ылдылы ымен даралан ан. қ ғ ғ Видео

Са батыры қ Шыра қ Са батыры Шыра з денесін пыша пен қ қСа батыры қ Шыра қ Са батыры Шыра з денесін пыша пен қ қ ө қ тілімдеп з тайпасын са тау а Дарииды ө қ ғ ң алдынан шы ты. Са тарды зін сат ын деп қ қ ң ө қ жазала анын ж не оларды бас а жерге ғ ә ң қ к шкенін айтып Дариіді сендіреді , ж не ө ә зіні жол к рсетіп к мектесетінін айтады. ө ң ө ө Дарии скерін айдалада ы ш лейтті жерлерге ә ғ ө бастайды. Ашты пен сусызды тан ауру а қ қ ғ шалды ып лкен шы ын а шырайды. Дарии ғ ү ғ ғ ұ скері же ілісті ащы д мін татады. Шыра ә ң ң ә қ осылайша з тайпасын лкен ауіптен аман ө ү қ алып алады . Шыра есімі осылайша тарих қ қ сахнасынан з есімін ойып т рып орын алды ө ұ Келесі бет

Сақ замнының патшайымы табылды Бас бет Сақ замнының патшайымы табылды Бас бет

Сақтар туралы деректі фильм Келесі бет Сақтар туралы деректі фильм Келесі бет

Кіріспе тест 1 2 3 4 5 Келесі бет Кіріспе тест 1 2 3 4 5 Келесі бет

Сақтар туралы Құдай деп олар күнді есептейді және оған жылқыны құрбандыққа шалады деп жазған Назар аударыңызСақтар туралы «Құдай деп олар күнді есептейді және оған жылқыны құрбандыққа шалады» деп жазған Назар аударыңыз сұрақ! 1 Дұрыс жауап! Страбон Ойынды жал астыруғ

Назар аударыңыз сұрақ! Сақ жеріне Кир бастаған парсы әскерлерінің басып кірген уақыты2 Дұрыс жауап! б. з.Назар аударыңыз сұрақ! Сақ жеріне Кир бастаған парсы әскерлерінің басып кірген уақыты2 Дұрыс жауап! б. з. б. 530 ж Ойынды жал астыруғ

Назар аударыңыз сұрақ! Томирис туралы йел болса да оры ан жо деп жаз анНазар аударыңыз сұрақ! Томирис туралы » йел болса да оры ан жо » деп жаз ан Ә қ ққ қ ғ Рим тарихшысы3 Дұрыс жауап! Помпей Трог Ойынды жал астыру ғ

Назар аударыңыз сұрақ! Сақ жерінде Кирдің өлтірілгендігін жазған 4 Дұрыс жауап! Геродот Ойынды жал астыруғНазар аударыңыз сұрақ! Сақ жерінде Кирдің өлтірілгендігін жазған 4 Дұрыс жауап! Геродот Ойынды жал астыруғ

Назар аударыңыз сұрақ! Дарий бастаған парсы әскерлері жорығының мерзімі 5 Дұрыс жауап!б. з. б. 519 ОйындыНазар аударыңыз сұрақ! Дарий бастаған парсы әскерлері жорығының мерзімі 5 Дұрыс жауап!б. з. б. 519 Ойынды жал астыру ғ

Студенттерді призентацяларын ба алау критерилерің ғ Студенттерді призентацяларын ба алау критерилерің ғ

Бағалау параметрлері Баллдары 90 -100 балл 75 -89 балл 50 -74 балл 0 -49 балл ҒылымилығыБағалау параметрлері Баллдары 90 -100 балл 75 -89 балл 50 -74 балл 0 -49 балл Ғылымилығы Ғылыми тұрғыдан зерттеу қабылетіне ие Материялдар ды игерген, алайда бірқатар ауытқулар бар Баяндауда нақтылық жоқ, қателері бар Теориялық материялдар ды игермеген Мазмұнының толықтығы Мәселелерді шешуде дәлелдері аз Мәліметтер үзік-үзік берілген, теориясы мен практикасынд а қателері бар Тақырып ашылмаған Сұрақтарға жауап беру қабылеті Жауаптардың айрықшалығы , толықтығы Жауаптарды дәлелдеуі толық емес Жауап беруде қиналады Жауабы жоқ Нәтиженің талдануы, қорытындыла ры Салыстырмал ы талдау, нақты қорытынды, ерекше шешімдер Талдау және қорытынды толық емас, нақты шешімдері жоқ Мәселені шешу жолын таңдау жоқ Мүлдем жоқ Көрнекілігі, жоба жасау мәдениеті 10 астам слайд, баяндау дәрежесі жоғары 7 -8 сайдтан тұрады, мәт 4 -6 слайд, мәтіндер қайталанады Формалды орындалған

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ