АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ

Скачать презентацию АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ Скачать презентацию АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ

prezentaciya_gepatit.pptx

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 39

Описание презентации АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ по слайдам

АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ ОРЫНДА АН: Ғ СЫМЫЛТИРОВА М. С 702АЗА СТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІҚ Қ Қ ОРЫНДА АН: Ғ СЫМЫЛТИРОВА М. С 702 ТОП ВОП Созылмалы вирусты гепатиттер. Созылмалы С гепатитіні диагностикасы мен еміне азіргі заманда ы ң қ ғ к з арастар. ө қ

Созылмалы вирусты гепатит –вирустыэтиологиялы6 айданаса созылатынбауырды абынулы ауру. ң қ қ Созылмалы вирусты гепатит –вирустыэтиологиялы6 айданаса созылатынбауырды абынулы ауру. ң қ қ

ГЕПАТИТ С ВИРУСЫ (HCV) • Т. : Flaviviridaeұқ (пестицивирустар мен флавирустармен генетикалы састы ы бар)ГЕПАТИТ С ВИРУСЫ (HCV) • Т. : Flaviviridaeұқ (пестицивирустар мен флавирустармен генетикалы састы ы бар) қ ұқ ғ • Туыс: Hepacivirus (10 т р, ал олар зара 52 т рге б лінген, ү ө олар бір-бірімен геномны нуклеолидтік реттілігімен ң ерекшелінеді. ) • Серологиялы диагностиканы дамуына байланысты қ ң кейбір парентералді ж уда ВГВ маркерлері ұғ аны талма ан, біра олар эпидемиологиялы жа ынан қ ғ қ қ ғ ВГВ-ге жа ын 1978 ж (Альтер) посттрансфузиялы «А да қ қ В да емес» гепатит деп атады. • 1990 ж –вирус С

 • Инфекция к зі ө - ауру адам • Берілуі –ВГВ-да ы сия ты, біра • Инфекция к зі ө — ауру адам • Берілуі –ВГВ-да ы сия ты, біра верткальды ж не жынысты ғ қ қ ә қ жолмен берілу абілеті т мен. Тез абылда ыш. қ ө қ ғ • Вирус адамнан ауруды белгілері пайда болуына бірнеше апта ң ал анда б лінеді ж не аурудан кейін 10 апта ткеннен со қ ғ ө ә ө ң б лінеді ө • Инкубациялы қ кезе і -6 -8 апта. Ауру ВГВ- а ара анда же іл ң ғ қ ғ ң теді, жиі сарыаурусыз. ө • К біне субклиникалы т р ыда теді. К бінде цирроз немесе ө қ ұ ғ ө ө бауыр ісігімен ая талады (60 -75%) қ ГЕПАТИТ С ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

I. Этиологиялы критерилер бойынша: қ 1. Созылмалы вирусты гепатит В (СВГВ): - Hbe. Ag-позитивті ж неI. Этиологиялы критерилер бойынша: қ 1. Созылмалы вирусты гепатит В (СВГВ): — Hbe. Ag-позитивті ж не HBe. Ag-негативті ə (pre-cor зона мутациясымен); — Hbs. Ag-негативті (S гені бойынша мутация). 2. Созылмалы вирусты гепатит С (СВГС): — 1 b / 1 а / 2 / 3 / 4 генотип; — жо ары немесе т мен вирусты ж ктемемен. ғ ө қ ү 3. Созылмалы вирусты гепатит Д (СВГД): ко — ж не суперинфекция (СВГД немесе СВГВ дельта-агентпен). ə 4. Созылмалы вирусты гепатит, згеше жіктелмеген. ө II. Вирус репликациясыны фазасы бойынша ң 1. Репликативті. 2. Т мен репликативті емес. ө 3. Иммунды толерантты (В вирусты гепатит шін). ү III. Белсенділік дəрежесі бойынша* 1. Минимальді. 2. лсіз ай ын. Ə қ 3. Азда ан ай ын. ғ қ 4. Ай ын. қ IV. Стадиясы бойынша 1. Фиброзды болмауы. ң 2. лсізай ын (портальді) фиброз. Ə қ 3. Азда ан (перипортальді) фиброз. ғ 4. Ауыр (септальді, к пірт різді) фиброз. ө ə 5. Цирроз. Созылмалы вирусты гепатитті жіктемесі: ң

 СГ клиникасы сан алуан ж не ол мыналар а байланысты: ә ғ СГ клиникасы сан алуан ж не ол мыналар а байланысты: ә ғ — этиологиясына; — белсенділік д режесіне; ә — созылмалы сатысына туіне; ө — бауырды ызметіні б зылу ң қ ң ұ д режесіне, сонды тан мына клиникалы ә қ қ синдромдармен білінеді: • ауру сезімі; • Цитолиздік; • Бауыр-жасушалы жетіспеушілік; қ • Иммунды абыну; қ • холестатикалы қ • Астеникалы ; қ • диспепсиялы қ

 - лкейген бауыр капсуланы керіп, ү ауырлы сезімін дамытады; қ - ірі ан тамырларыны — лкейген бауыр капсуланы керіп, ү ауырлы сезімін дамытады; қ — ірі ан тамырларыны , т жолдарыны қ ң ө ң ж не фиброзды капсуланы ма ында ә ң ң некроз оша тарыны орналасуына қ ң байланысты. Ол сар аюмен, ызбамен ғ қ ж не АЛТ, АСТ ферменттеріні анда ә ң қ к терілуімен сипатталады. ө АУРУ СИНДРОМЫ СИПАТТАЛАДЫ:

ЦИТОЛИЗ Ж НЕ БАУЫР-ЖАСУШАЛЫ Ә Қ ЖЕТКІЛІКСІЗДІК СИНДРОМЫНЫ НЕГІЗІНДЕ Ң гепатоциттерді дистрофиясы мен еруі салдарынан, жасушалыЦИТОЛИЗ Ж НЕ БАУЫР-ЖАСУШАЛЫ Ә Қ ЖЕТКІЛІКСІЗДІК СИНДРОМЫНЫ НЕГІЗІНДЕ Ң гепатоциттерді дистрофиясы мен еруі салдарынан, жасушалы ң қ мембрананы ткізгіштігі ж не гепатоциттерді ызметі ң ө ә ң қ б зылып, мынадай клиникалы к ріністер береді: ұ қ ө — дене t ; — ары тау; қ — сар аю; ғ — эстрогендер ж не вазоактивті заттарды бауырда айта делуіні ә ң қ өң ң б зылыстарынан оларды м лшері анда жо арлайды да: телеангиоэктазия, ұ ң ө қ ғ бауырлы ала ан, “а ар ан тырна тар”, жылтыра ан бауырлы тіл белгілерімен қ қ ғ ғ қ к рінеді. ө Лаботориялы белгілері: АЛТ, АСТ, ЛДГ 4, 5, СДГ, альдолаза, қ фруктоза-1 -фосфатаза, билирубин, В 12, Fe жо арлауы бай алады. ғ қ

БАУЫРДЫ СИНТЕЗДІК ЫЗМЕТІНІ Б ЗЫЛУЫҢ Қ Ң Ұ :  - альбумин, ХС, холинэстераза ;БАУЫРДЫ СИНТЕЗДІК ЫЗМЕТІНІ Б ЗЫЛУЫҢ Қ Ң Ұ : — альбумин, ХС, холинэстераза ; — протромбин, ан юды II, V, VIII факторларыны ; қ ұ ң ң — улы заттарды залалсызданбауы н тижесінде эндогендік ң ә улану синдромыны белгілері бай алады: ң қ — бауырлы энцефалопатия; қ — бауырлы иіс; қ — кома

ИММУНДЫ АБЫНУ СИНДРОМЫҚ Қ Клиникалы к ріністері: қ ө • t ,ИММУНДЫ АБЫНУ СИНДРОМЫҚ Қ Клиникалы к ріністері: қ ө • t , ызба, артралгия қ • Терілік, кпелік, бауырлы , ішектік васкулиттер; ө қ • Лимфоаденопатия; • Спленомегалия; лабораториялы к рсеткіштерде: қ ө • ə-глобулин, α 2 -глобулиндерді жо арылауы; ң ғ • Ig G, M, A жо арылауы; ғ • Гиперпротеинемия; • тимолды cынаманы жо арылап, сулема сынамасыны т мендеуі; ң ғ ң ө • Митохондрийге, тегіс ет талшы тарына, ДНК- а арсы АД т зіліп қ ғ қ ү LЕ-волчанкалы жасушалар т зіледі; қ ү • Комплемент титрлеріні т мендеуі. ң ө

ХОЛЕСТАТИКАЛЫ СИНДРОМҚ Бауыр ішілік холестазбен ж не т компонеттеріні тінде, анда ә ө ңХОЛЕСТАТИКАЛЫ СИНДРОМҚ Бауыр ішілік холестазбен ж не т компонеттеріні тінде, анда ә ө ң қ концентрациясыны жо арылауымен сипатталады. Клиникалы белгілері: ң ғ қ • Теріні ышынуы; ң қ • Сар аю; ғ • Теріні о ыр пигментациясы; ң қ ң • Ксантелазма, ксантомаларды пайда болуы. ң лабораторлы к рсеткіштертерде: қ ө • Экскреторлы ферменттерді : СФ, ГГТП, ң 5 -нуклеотидазаны жо арылауы бай алады; ң ғ қ • ХС, бетта ЛП, ФЛ, т ыш ылдарыны жо арылауы; ө қ қ ң ғ

АСТЕНИКАЛЫ СИНДРОМҚ  Бауыр ызметіні б зылу қ ң ұ д режесін ж не уланудыАСТЕНИКАЛЫ СИНДРОМҚ Бауыр ызметіні б зылу қ ң ұ д режесін ж не улануды ә ә сипаттап, мына белгілермен білінеді: • лсіздік; Ә • Шарша ышты ; ғ қ • Апатия; • К іл-к йіні т мендеуі. өң ү ң ө

Белсенділік дəрежесі Индекс гистологической активности** Активность Ал. АТ (ориентировочная оценка) I – минимальді 1 -3 баллБелсенділік дəрежесі Индекс гистологической активности** Активность Ал. АТ (ориентировочная оценка) I – минимальді 1 -3 балл Қалыпта II – əлсіз айқын 4 -8 балл 3 нормадан артуы III – аздаған 9 -12 балл 3 тен 10 нормаға дейін IV – айқын (ауыр) 13 -18 балл 10 нормадан жоғары артуы. Индекс Knodell, шкала METAVIR

Индекс компоненттері Пределы баллов 1. Перипортальді некроздар көпіртəрізді некроз жəне онсыз 0 -10 2. Бөлік ішілікИндекс компоненттері Пределы баллов 1. Перипортальді некроздар көпіртəрізді некроз жəне онсыз 0 -10 2. Бөлік ішілік дегенерация жəне фокальді некроздар 0 -4 3. Портальді қабыну 0 -4 4. Фиброз 0 —

 • Диагностика критерилері • Ша ымдар мен анамнезғ СВГВ жиі жа дайда астеновегетативті синдром • Диагностика критерилері • Ша ымдар мен анамнезғ СВГВ жиі жа дайда астеновегетативті синдром белгілерімен ғ теді, нау астарды ə лсіздік, шарша ышты , й ысызды ө қ ғ қ ұ қ қ немесе т мау тə різді синдром, б лшы еттік жə не буынды ұ ұ қ қ ауырсынулар, ж рек айну мазалайды. Сирек жа дайда ү ғ эпигастральді аума та ы ауырсыну, диарея, терілік б ртпе, қ ғ ө сар ыштану. ғ

 • Физикалы тексеру: қ • Физикалы тексеру кезінде негізгі объективтік симптом болып қ табылады: гепатомегалия, • Физикалы тексеру: қ • Физикалы тексеру кезінде негізгі объективтік симптом болып қ табылады: гепатомегалия, бауырды ты ыздануы. Процессті жо ары ң ғ белсенділігінде, сонымен атар бауыр циррозында спленомегалия, қ кейде – лимфаденопатия, бауырлы белгілерді болуы м мкін қ ң ү (пальмарлы жə не кшелік эритема, тамырлы ж лдызшалар, ө қ ұ гиперпигментация).

 • Инструменталды зерттеулер: қ • 1. Бауыр биопсиясы (гепатит белсенділігі мен стадиясын ба алау). ғ • Инструменталды зерттеулер: қ • 1. Бауыр биопсиясы (гепатит белсенділігі мен стадиясын ба алау). ғ • 2. Эндоскопты зерттеу, ешті баримен контрастты зерттеу ( еш қ өң өң веналарыны варикоздын ке еюі). ң ң • 3. Гепатобилиарлы ж йені ультрадыбысты зерттеу (гепатомегалия, ү қ спленомегалия, бауыр рылымыны згеруі). құ ң ө • 4. Бауырлы жə не порталды ан келуді доплерграфиялы зерттеу. қ қ • 5. М нан да аны ба алау шін компьютерлік немесе ұ қ ғ ү магниттік-резонансты томография. қ

 • Негізгі диагностикалы шаралар тізімі: қ • - ан мен зə рді жалпы анализдері; Қ • Негізгі диагностикалы шаралар тізімі: қ • — ан мен зə рді жалпы анализдері; Қ ң — Копрограмма; — Бауырды биохимиялы сынамалары (АЛТ, АСТ, сілтілік фосфатаза, ң қ ГГТП немесе ГГТ, билирубин, ан сарысуыны белогы, коагулограмма қ ң немесе протромбиндік уа ыт, креатинин немесе мочевина), қ серологиялы маркерлер (HBs. Ag, HBe. Ag, анти-HBc, HBe Ig. G, қ анти-HBc Ig. M, анти HBe Ig. G, DNA HBV, анти-HCV total, RNA HCV, анти-HDV, RNA HDV; • — Гепатобилиарлы ж йені ультрадыбысты зерттеу; ү қ • — еш, ас азанды эндоскопты зерттеу. Өң қ қ

 • осымша диагностикалы шаралар тізімі: Қ қ • - Бауырлы жə не порталды ан • осымша диагностикалы шаралар тізімі: Қ қ • — Бауырлы жə не порталды ан келуді доплерграфиялы зерттеу; қ қ • — Компьютерлік томография – бауыр рылымын аны ба алау шін; құ қ ғ ү • — Магниттік-резонансты томография; қ • — Бауыр биопсиясы; • — ешті баримен зерттеу. Өң

 • АТ к ВГС, РНК ВГС аны тау қ • ИФА (АТ и АГ аны • АТ к ВГС, РНК ВГС аны тау қ • ИФА (АТ и АГ аны тау). қ • АТ ВГС (ИФА) сарысуда , сілекейде. • Жедел гепатитті бірінші к ндері, нау астарды бір б лігінде біршама ң ү қ ң ө кешеуілдетіп (до 22 т улік). 22 -35 т уліктен кейін нау астарды 20% ә ә қ ң ВГС – а АТ аны талмайды. ғ қ • РНК ВГС (ПЦР) сарысуда, сілекейде, молекулярлы ан жасушаларында қ б луі инфекцияны инкубациялы кезе де аны тау а м мкіндік береді, ө қ ң қ ғ ү б л дертті жедел фазасында, м нда АТ жо. ұ ң ұ қ НСV ДИАГНОСТИКАСЫ

 • Емдеу тактикасы • Ем ма саты: қ • - ауруды деуін алдын • Емдеу тактикасы • Ем ма саты: қ • — ауруды деуін алдын алу; ң ұ • — вирус эрадикациясы; • — бауыр гистологиялы суретін жа сарту; қ қ • — бауыр циррозы мен б йрек жеткіліксіздігіні алыптасу аупін ү ң қ қ т мендету; ө • — гепатоцеллюлярлы карцинома ауіпін т мендету; қ ө • — нау асты мір сапасын жа сарту. қ ң ө қ

 • Д рі-д рмексіз ем: ə ə • Т сектік режим (физикалы ж ктемелер, • Д рі-д рмексіз ем: ə ə • Т сектік режим (физикалы ж ктемелер, ызу, м здауды болдырмау); ө қ ү қ ұ — диета № 5; — рамында алколголь бар кез келген сусынды абылдамау. құ қ

 • СВГВ емдеу шін монотерапияда ү пегилирленген интерферондар олданылады жəне қ нуклеотид/нуклеозидтер аналогтары. • • СВГВ емдеу шін монотерапияда ү пегилирленген интерферондар олданылады жəне қ нуклеотид/нуклеозидтер аналогтары. • Пегилирленген интерферон α 2 а-ны стандартты дозасы аптасына 1 ң реттен 180 мкг райды, пегилирленген интерферон α 2 b — 1, 5 мкг/кг құ птасына 1 рет. Терапияны стандартты за ты ы – 24 апта, біра азіргі ң ұ қ ғ қ қ уа ытта 48 аптадан 96 дейін болуы м мкін. қ ү

 • Альтернативаретінде, сонымен атаринтерферонотерапия ақ ғ арсык рсетімдерболсан қ ө уклеотид/нуклеозидтер аналогын пайдаланады(ламивудин 100 мг/тəунемесеадефовир10 • Альтернативаретінде, сонымен атаринтерферонотерапия ақ ғ арсык рсетімдерболсан қ ө уклеотид/нуклеозидтер аналогын пайдаланады(ламивудин 100 мг/тəунемесеадефовир10 мг/тəу немесеэнтекавир0, 5 мг/тəу). HBe-позитивтінау астарды қ емдеусероконверсия а олжеткеншесозылады(anti-HBeпайда ғ қ болуы)жəне. DNAHBVжо алуынадейін, HBe-негативтінау астарда ғ қ – 24 аптабойы. DNAHBVжо алуынадейін. Сероконверсия ғ болмасажəнетеріссапалы ПЦРкезіндетерапияны тиімділігін қ ң вирусты ж ктемені азаюыбойыншаба лайды(104 к пемес), ал қ ү ң ғ ө терапия за ты ыб лжа дайдабелгісіз за болым мкін. ұ қ ғ ұ қ ү

 • СВГСкезіндекомбинирленгенвирус а арсытерапияқ қ интерферондармен ж не рибавиринмен ə. Ем за ты ы1, 4, • СВГСкезіндекомбинирленгенвирус а арсытерапияқ қ интерферондармен ж не рибавиринмен ə. Ем за ты ы1, 4, 5 жəне 6ұ қ ғ генотиптерде 48 аптаны райды, ал 2 жəне 3 генотиптерде– 24 құ апта. Пегилирленгенα 2 аинтерферонны стандарттыдозасы ң аптасына 1 реттен 180 мкг, пегилирленгенинтерферонα 2 b-1, 5 мкг/кгаптасына 1 рет. Вирустыгепатитпеннау астарда қ осарлан анхолестазболсаурсодезоксихол ыш ылыны қ ғ қ қ ң (500 -1000 мг/тəулігіне)тиімділігідəлелденген.

 • Негізгі д рі-д рмектер тізімі: ə ə • 1. Пегилирленген интерферондар α 2 а • Негізгі д рі-д рмектер тізімі: ə ə • 1. Пегилирленген интерферондар α 2 а и α 2 b • 2. Ламивудин 100 мг • 3. Рибавирин 200 мг • осымша д рі-д рмектер тізімі: Қ ə ə • 1. Урсодезокисхол ыш ылы 250 мг қ қ • 2. Адеметионин 400 мг • 3. Адефовир 10 мг • 4. Энтекавир 0, 5 мг • 5. Лактулоза 200,

 • ПРОФИЛАКТИКА • Біріншілік профилактика Белсенді иммунизация. • HBV-вакциналарк мегіменж ргізіледі, ө ү шреттікенгізу(0 • ПРОФИЛАКТИКА • Біріншілік профилактика Белсенді иммунизация. • HBV-вакциналарк мегіменж ргізіледі, ө ү шреттікенгізу(0 -1 -6 ай). ү • Ввирустыгепатитінде-активтіжəне пассивтіиммунизация; -С, D, E, Gгепатиттеріндетиімді болатыниммунизацияжо. қ

 • рі арай ж ргізу, диспансерлеу принциптері: Ә қ ү • Диспансерлеу емханалы терапевтпен, гатроэнтерологпен, • рі арай ж ргізу, диспансерлеу принциптері: Ә қ ү • Диспансерлеу емханалы терапевтпен, гатроэнтерологпен, қ инфекционистпен ж ргізіледі. ү • абынуды белсенділігін биохимиялы к рсеткіштерді, вирусты Қ ң қ ө репликация маркерлерімен жəне зге тесттерді аны таумен жарты жылда ө қ 1 рет тексеру, ал ПВТ ж ргізу кезінде – айына 1 рет. Ем курсын ү ая та аннан со 6 айдан кейін АЛТ, HCV RNA жəне HBV DNA де гейін қ ғ ң ң зерттейді. Егер АЛТ де гейі алыпты болса, HCV RNA жəне HBV DNA ң қ теріс болса, тиімділікті т ра ты о деп есептейді. Керісінше жа дайда əрі ұ қ ң ғ арай тактиканы нау ас шін жеке та дайды. Бауырды вирусты қ қ ү ң ң циррозы кезінде əр 6 ай сайын α-фетопротеинді зерттейді жəне УДЗ.

ОЛДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕРҚ Ғ Ә • Семенов В. М руководство по инфекционным болезням • Ющюк Н.ОЛДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕРҚ Ғ Ә • Семенов В. М руководство по инфекционным болезням • Ющюк Н. Б инфекционные болезни • Интернет желісі

 • Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ • Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ