аза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі

Скачать презентацию аза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі Скачать презентацию аза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі

Қr_үkіmetі.pptx

 • Размер: 2.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации аза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі по слайдам

аза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі Ү ЖЭ – 201 Жа сылыаза стан Қ қ Республикасыны ң кіметі Ү ЖЭ – 201 Жа сылы Жанар қ қ

 аза стан Республикасыны кіметіҚ қ ң Ү — аза стан Республикасында аза стан Республикасыны кіметіҚ қ ң Ү — аза стан Республикасында Қ қ жо ары ғ ат арушы билiк органы. кімет қ Ү аза стан Республикасыны ат арушы Қ қ ң қ билігін ж зеге асырады, ат арушы ү қ органдарды ж йесін бас арады ж не ң ү қ ә оларды ызметіне басшылы ң қ қ жасайды.

Мемлекеттік билік тарма ы ғ За шы арушы ң ғ Ат арушы қ Сот1Мемлекеттік билік тарма ы ғ За шы арушы ң ғ Ат арушы қ Сот

Мемлекеттіік меншііктіі бас аруды йымдастырады, қ ұ республиканы аржы ж йесіін бас арадыМемлекеттіік меншііктіі бас аруды йымдастырады, қ ұ республиканы аржы ж йесіін бас арады ң қ ү қРесспубликалы бюджетті ж не оны ат арылуы қ ә ң қ туралы есепті сынады ұ Мемлекетті экономикалы саясатыны негізгі ң қ ң ба ыттарын, оны ж зеге асыруды ба дарларын ғ ү ң ғ ай ындайды қЭкономика саласында. Ат арушы билікті жо ары органы ретінде кіметке қ ң ғ Ү Конституцияда бекітілген ке кілеттіктер берілген. ң ө

Дене т рбиесі мен спорт, туризм, жастар ә проблемаларыны шешілуіне ы пал етеді ңДене т рбиесі мен спорт, туризм, жастар ә проблемаларыны шешілуіне ы пал етеді ң қЕ бекке а ы т леу, мемлекетті леуметтік ң қ ө ң ә амсыздандыру саясатын ж зеге қ ү асырады Айма тарды леуметтік даму қ ң ә м селелеріні шешілуін амтамасыз етеді ә ң қ леуметтік салада Ә

ылым мен техниканы, м дениеттi, Ғ ә бiлiм берудi дамыту, жа а ң технологиялардыылым мен техниканы, м дениеттi, Ғ ә бiлiм берудi дамыту, жа а ң технологияларды енгiзу ж ніндегі ө мемлекеттік саясатты ж зеге ү асырады ылым, білім, техника, м дениет саласында Ғ ә

Министрліктер мен кіметке кірмейтін орталы Ү қ ат арушы органдар (ведомстволар) туралы ережелерді, Министрліктер мен кіметке кірмейтін орталы Ү қ ат арушы органдар (ведомстволар) туралы ережелерді, қ оларды стау а бюджеттен б лінетін аржыны к лемін ұ ғ ө қ ң ө бекітеді Президентті ж не кіметтіі зіні шы ар ан ң ә Ү ң ө ң ғ ғ актілеріні орындалуын ба ылайды ң қМинистрліктерді , орталы ат арушы ң қ қ органдарды ызметіне басшылы етеді ң қ қкімшілік-саяси бас ару саласында Ә қ

Р--ны ауiпсiздiгi мен ор аныс абiлетiн, аума ты Қ ң қ қ ғР—ны ауiпсiздiгi мен ор аныс абiлетiн, аума ты Қ ң қ қ ғ қ қ қ т тасты ын са тайды ж не ор айды, Р-ны мемлекеттік ұ ғ қ ә қ ғ Қ ң шекарасын к зету шараларын зiрлеп, iске асырады ү ә Азаматтарды ы тары мен ң құқ қ бостанды тарын қ ор айды ж не за дылы пен ы ты қ ғ ә ң қ құқ қ қ т ртiптi са тайды ә қ ы ты реформаларды ж зеге Құқ қ қ ң ү асырылуын амтамасыз етедіі қЗа дылы пен ы ты т ртіпті ны айту ң қ құқ қ қ ә ғ саласында:

Сырт ы сауданы дамыту шараларын олданады, , қ қ халы аралы аржы йымдарыменСырт ы сауданы дамыту шараларын олданады, , қ қ халы аралы аржы йымдарымен ынтыма тасты пен қ қ қ ұ қ қ зара iс— имылды ж зеге асырады ө қ үР—ны шет мемлекеттермен, халы аралы ж не айма ты Қ ң қ қ ә қ қ йымдармен арым— атынасты дамытуын, ұ қ қ амтамасыз етеді, сырт ы экономикалы саясатты iске қ қ қ асыру шараларын зiрлейді ә Келiсс здер ж ргiзу ж не кiметаралы ө ү ә ү қ келiсiмдерге ол ою туралы шешiмдер абылдайды қ қ қ Сырт ы саясат саласында қ

кіметті Премьер-министр бас арады Ү қ  Ба ытжан бдір лы кіметті Премьер-министр бас арады Ү қ Ба ытжан бдір лы қ Ә ұ Са ынтаев ғ Елбасыны 2016 жылды ң ң 10 ырк йектегі Жарлы ымен қ ү ғ аза станны Премьер-Министрі Қ қ ң болып та айындалды ғ

КІМЕТ ЗІНІ ЫЗМЕТІ БОЙЫНША Ү Ө Ң Қ РЕСПУБЛИКА ПРЕЗИДЕНТІНІ Ң АЛДЫНДАКІМЕТ ЗІНІ ЫЗМЕТІ БОЙЫНША Ү Ө Ң Қ РЕСПУБЛИКА ПРЕЗИДЕНТІНІ Ң АЛДЫНДА ЖАУАПТЫ.

КОНСТИТУЦИЯДА К ЗДЕЛГЕН РЕТТЕРДЕ ПАРЛАМЕНТТІ АЛДЫНДА ЖАУАПТЫ. КІМЕТТІ ЗА ШЫ АРУ Ы ЫКОНСТИТУЦИЯДА К ЗДЕЛГЕН РЕТТЕРДЕ ПАРЛАМЕНТТІ АЛДЫНДА ЖАУАПТЫ. КІМЕТТІ ЗА ШЫ АРУ Ы Ы ПАРЛАМЕНТ Ө Ң Ү Ң Ң Ғ ҚҰҚ Ғ М ЖІЛІСІНДЕ Ж ЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. Ә Ү асым-Жомарт Кемел лы Қ ұ То аев қ аза стан Республикасы Қ қ Парламенті Сенатыны Т ра асы ң ө ғ Ба ты ожа Салахатдин лы қ қ ұ Ізм хамбетов ұ аза стан Республикасы Қ қ Парламенті М жілісіні Т ра асы ә ң ө ғ

 ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫ Ат арушы органдарыны ж йесіне Республика қ ң ү министрліктері ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫ Ат арушы органдарыны ж йесіне Республика қ ң ү министрліктері мен комитеттері, жергілікті – облысты , ауданды , алалы кімшіліктер қ қ ә кіреді. Жергілікті ат арушы орган – кімшілікті қ ә ң рамына – кім, кімні орынбасарлары, құ ә ә ң кімні аппараты, бас армалары мен б лімдері ә ң қ ө кіреді. Жергілікті мемлекеттік бас аруды қ М слихат деп аталатын жергілікті кілді ж не ә ө ә ат ару органдары ж зеге асырады. М слихат қ ү ә депутаттарын 5 жыл мерзімге сайлайды.