аза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы

Скачать презентацию аза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы Скачать презентацию аза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы

dәrіs_1_konstituciyalyқ_құқyқ_ngіzderі.pptx

 • Размер: 127.9 Кб
 • Автор: Оразгуль Сатимова
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации аза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы по слайдам

аза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы қ Зайырлы леуметтік Әы ты Құқ қ қаза стаҚ қ н Республи касы. Демократи ялы қ Зайырлы леуметтік Әы ты Құқ қ қ

о амды татулы Қ ғ қ қ пен саяси т ра тылы ұ қ қ азао амды татулы Қ ғ қ қ пен саяси т ра тылы ұ қ қ аза станды Қ қ қ патриотизм Экономикалы қ даму Мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешу. Республика ызметіні қ ң т бегейлі ү а идалары қ ғ

 Мемлекеттік билікті ң бірден – бір бастауы – халы. қ Халы билікті тікелей қ Мемлекеттік билікті ң бірден – бір бастауы – халы. қ Халы билікті тікелей қ республикалы референдум қ ж не еркін сайлау ар ылы ә қ ж зеге асыруды мемлекеттік ү органдар а береді. ғ

аза стан Қ қ Республикасында мемлекеттік ж не ә жеке меншік танылады ж не бірдей ораза стан Қ қ Республикасында мемлекеттік ж не ә жеке меншік танылады ж не бірдей ор алады. ә қ ғ

Жер ж не оны ойнауы, су ә ң қ к здері, сімдіктер мен өЖер ж не оны ойнауы, су ә ң қ к здері, сімдіктер мен ө ө жануарлар д ниесі, бас а да ү қ таби и ресурстар мемлекет ғ меншігінде болады. Жер, за да ң белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы м мкін. ү

аза стан Республикасы халы аралы Қ қ қ қ ы ты принциптері мен құқ қ ңаза стан Республикасы халы аралы Қ қ қ қ ы ты принциптері мен құқ қ ң нормаларын рметтейді, мемлекеттер құ арасында ынтыма тасты пен тату қ қ к ршілік арым атынас жасау, ө қ қ оларды те дігі мен бір – біріні ішкі ң ң ң істеріне араласпау, халы аралы қ қ дауларды бейбіт жолмен шешу саясатын ж ргізеді, арулы к шті ү қ ү бірінші болып олданудан бас тартады. қ

Адам ы тары мен құқ қ бостанды тары ркімге қ ә тумысынан жазыл ан, олар ғАдам ы тары мен құқ қ бостанды тары ркімге қ ә тумысынан жазыл ан, олар ғ абсолютті деп танылады ж не ә олардан ешкім айыра алмайды. аза стан Республикасы Конституция а Қ қ ғ с йкес адам ы тары мен ә құқ қ бостанды тары танылады ж не олар а қ ә ғ кепілдік беріледі.

ркімні жеке бас бостанды ына Ә ң ғ ы ы бар құқ ғ За да кркімні жеке бас бостанды ына Ә ң ғ ы ы бар құқ ғ За да к зделген ң ө реттерде ана ғ ж не тек ана ә қ сотты ң санкциясымен т т ындау а ұ қ ғ ж не амауда ә қ стау а болады ұ ғ стал ан, ылмыс Ұ ғ қ жасады деп айып та ыл ан рбір ғ ғ ә адам т т ындал ан ұ қ ғ кезден бастап адвокатты ң к мегін ө пайдалану а ғ ылы құқ Ешкімді азаптау а, ғ адамды адір қ қ – асиетін қ орлайтындай қ ж бір ә к рсетуге ө болмайды

аза стан Республикасыны Қ қ ң Президенті - Мемлекет басшысы; - Ішкі ж не сыртаза стан Республикасыны Қ қ ң Президенті — Мемлекет басшысы; — Ішкі ж не сырт ы саясатты негізгі ба ыттарын ә қ ң ғ ай ындайды; қ — Ел ішінде ж не халы аралы атынастарда ә қ қ қ аза станны атынан кілдік ететін е жо ар ы Қ қ ң ө ң ғ ғ лауазымды т л а; ұ ғ — Халы пен мемлекеттік билік бірлігіні ; қ ң — Конституцияны мыз ымасты ыны ; ң ғ ғ ң — Адам мен азамат ы тары мен құқ қ бостанды тарыны нышаны рі кепілі. қ ң ә

Президентті сайлау: Конституциялы за а с йкес қ ңғ ә жалпы а бірдей те ж неПрезидентті сайлау: Конституциялы за а с йкес қ ңғ ә жалпы а бірдей те ж не т те сайлау ғ ң ә ө ы ы негізінде Республиканы құқ ғ ң к мелетке тол ан азаматтары ә ғ жасырын дауыс беру ар ылы бес қ жыл мерзімге сайлайды.

Сайлау уа ытық Республика Президентіні кезекті ң сайлауы желто санны бірінші қ ң жексенбісіндеСайлау уа ытық Республика Президентіні кезекті ң сайлауы желто санны бірінші қ ң жексенбісінде ткізіледі ж не ол ө ә мерзімі жа ынан Республика ғ Парламентіні жа а рамын ң ң құ сайлаумен т спа — т с келмеуге ұ ұ тиіс.

Президент болу шін: ү Тумысынан Республика азаматы болып табылатын ыры жас а қ қ қ толПрезидент болу шін: ү Тумысынан Республика азаматы болып табылатын ыры жас а қ қ қ тол ан, мемлекеттік тілді ғ ме герген рі аза станда со ы ң ә Қ қ ңғ он бес жыл бойы т ратын азамат ұ сайлана алады.

Сайлау н тижесіә Сайлаушыларды елу пайызынан ң астамны дауысын ал ан кандидат ң ғСайлау н тижесіә Сайлаушыларды елу пайызынан ң астамны дауысын ал ан кандидат ң ғ сайланды деп есептеледі. Егер кандидаттарды бірде-бірі к рсетілген ң ө дауыс санын ала алмаса, айтадан дауыс а қ қ салынады, о ан к п дауыс ал ан екі ғ ө ғ кандидат атысады. Сайлаушыларды е қ ң ң к п даусын ал ан кандидат сайланды деп ө ғ есептеледі.

Президент кілеттілігі: ө Республика Президентіні кілеттігі ң ө жа адан сайлан ан Республика ң ғПрезидент кілеттілігі: ө Республика Президентіні кілеттігі ң ө жа адан сайлан ан Республика ң ғ Президенті ызметіне кіріскен кезден қ бастап, сондай – а Президент қ ызметінен мерзімінен б рын қ ұ босатыл ан немесе кетірілген не ол ғ айтыс бол ан жа дайда то татылады. қ ғ ғ қ

Р Президентіне тыйым салынадыҚ кілді органны депутаты болу а, Ө ң ғ зге де аР Президентіне тыйым салынадыҚ кілді органны депутаты болу а, Ө ң ғ зге де а ы т ленетін ызметтерді ө қ ат ару а ж не к сіпкерлік қ ғ ә ә ызметтерді ат ару а ж не қ қ ғ ә к сіпкерлік ызметпен айналысу а ә қ ғ ы ы жо. құқ ғ қ

М жіліс ә конституциялы за да қ ң белгіленген т ртіппен ә саналатын 107 депутаттанМ жіліс ә конституциялы за да қ ң белгіленген т ртіппен ә саналатын 107 депутаттан т рады. ұ М жіліс ә депутаттарыны ң кілеттік мерзімі — 5 ө жыл. Сенет конституциялы қ за да белгіленген ң т ртіппен саналатын ә 47 депутаттан т рады. ұ Сенат депутаттарыны ң кілеттік мерзімі — 6 ө жыл.

Сенат депутаттары жанама сайлау ы ы негізінде құқ ғ жасырын дауыс беру жолымен сайланады. СенатСенат депутаттары жанама сайлау ы ы негізінде құқ ғ жасырын дауыс беру жолымен сайланады. Сенат депутаттарыны ң жартысы рбір ш жыл сайын ә ү айта сайланып отырады. қ

Парламент депутаты - ол аза станнан тыс араы жерге Қ қ қ т ра ты тПарламент депутаты — ол аза станнан тыс араы жерге Қ қ қ т ра ты т ру а кеткен ұ қ ұ ғ — о ан атысты сотты айыптау кімі ғ қ ң ү за ды к шіне енген ң ү — аза стан Республикасыны Қ қ ң азаматты ын жо алт ан кезде з ғ ғ қ ө мандатынан айырылады.

Парламент м жілісіні депутатыә ң - Депутат конституциялы за а қ ңғ с йкес зін сайлаПарламент м жілісіні депутатыә ң — Депутат конституциялы за а қ ңғ с йкес зін сайла ан саяси ә ө ғ партиядан шы ан немесе ққ шы арыл ан; ғ ғ — Конституциялы за а с йкес қ ңғ ә депутатты сайла ан саяси партия ғ ызметін то тат ан кезде з қ қ қ ө мандатынан айырылады.

кімет – аза стан Республикасыны Ү Қ қ ң ат арушы билігін ж зеге асыратын, кімет – аза стан Республикасыны Ү Қ қ ң ат арушы билігін ж зеге асыратын, қ ү ат арушы органдарды ж йесін қ ң ү бас аратын ж не оларды ызметіне қ ә ң қ басшылы жасайтын ал алы орган. қ қ зіні б кіл ызметінде Республика Ө ң ү қ Президентіні алдында жауапты, ал ң Конституцияда к зделген жа дайларда ө ғ Парламен М жілісіні ж не Парламентті ә ң алдында жауапты болып табылады.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.