Автокөліктерді жөндеу технологиясы Автомобиль элементтеріні техникалы

Описание презентации Автокөліктерді жөндеу технологиясы Автомобиль элементтеріні техникалы по слайдам

Автокөліктерді жөндеу технологиясы  Автокөліктерді жөндеу технологиясы

 Автомобиль элементтеріні техникалы к йіні згеру себептері. ң қ ү ң ө Машинаны Автомобиль элементтеріні техникалы к йіні згеру себептері. ң қ ү ң ө Машинаны б лшегіні ескіру т рі жайлы згеріс айтарлы тай лкен м нге жеткен ң ө ң ү ө қ ү ә кезінде айту а болады, я ни макроскопиялы де гейде. ғ ғ қ ң МЕСТ 13377 – 75 б л згерістер д режесіне байланысты а аусызды – а аулы , ұ ө ә қ қ ж мыс а абілеттілік шектік ж не ж мыс а абілетсіздік к йін арастырады. ұ қ қ ә ұ қ қ ү қ А аусызды қ қ – за ды-техникалы жаттамада бекітілген барлы талаптар а ң қ құ қ ғ машинаны с йкестігі кезіндегі к йі. ң ә ү А аулы қ қ – за ды-техникалы жаттамада бекітілген талаптарды біреуіне де ң қ құ ң машинаны с йкес келмеуі кезіндегі к йі. Ж мыс істеп т р ан машинада р илы ң ә ү ұ ұ ғ ә қ серлерді серінен згерістер (за ымдар) біртіндеп немесе кенеттен ә ң ә ө қ туады. За ымдарды болуы кезінде машина а аулы деп саналады. қ ң қ Егер б л за ымдар бекітілген шектегі параметрлерді м німен берілген ж мыстарды ұ қ ң ә ұ ат арса, ол а аулы болса да оны к йі ж мыс а абілетті деп саналады. қ қ ң ү ұ қ қ Ж мыс а ұ қ абілеттілік қ – б л за ды-техникалы жаттамада бекітілген берілген ұ ң қ құ параметрлерді м нін шекте са тай отырып машинаны берілген функцияны ат ара ң ә қ ң қ алу м мкіндігі кезіндегі к йі. ү ү

 Автомобиль элементтеріні техникалы к йін згеруіні себептерін 2 ң қ ү Автомобиль элементтеріні техникалы к йін згеруіні себептерін 2 ң қ ү ө ң топ а б ліп арастыру а болады: кездейсо ж не бір алыпты рекет. қ ө қ ғ қ ә 1 -кездейсо (стохастический) згерістер-д рыс пайдаланбау салдарынан қ ө ұ кездейсо б зылулар , са тау мен к ту сапасызды ы, сонымен атар қ ұ қ ү ғ қ жол-к ліктік жа дай(ДТП) н тижесінде пайда болады. ө ғ ә 2 -бір алыпты (монотонды) згерістерді себептері : тозу, ажу, коррозия, қ ө ң қ ескіру.

 Жинау-жуу ж не тазалау ж мыстарына арнал ан жабды тар. Тазалау – жуу ә ұ Жинау-жуу ж не тазалау ж мыстарына арнал ан жабды тар. Тазалау – жуу ә ұ ғ қ ж мыстары ұ. Б л іс — рекеттер жолаушылар тасымалы ж не р т рлі ж ктерді тасымалдау ұ ә ә ә ү ү кезіндегі санитарлы ережелерді са тауды міндетті шарттарыны бірі болып табылатын қ қ ң ң автомобильдерді таза ж не сай к йінде стау шін арнал ан. Сонымен атар, ә ү ұ ү ғ қ автомобильдерді заманауй жуу лакты , бояулы жабындыны са тау а к мектеседі, сонымен қ қ қ ғ ө атар ту ан а ауларды табу а м мкіндік береді. рт рлі жолды ж не ауа – райлы қ ғ ү Ә ү қ ә қ жа дайларда ы автомобильдерді ж мысында шана ты ж не шассиді рт рлі кірлену ғ ғ ң ұ қ ң ә ү т рлері болады. орша ан ортаны температурасыны серінен, атмосфералы серлерден ү Қ ғ ң ң ә қ ә ж не шана а органикалы ж не органикалы емес ыш ылдардан т ратын кірді ә ққ қ ә қ қ қ ұ ң жабысуынан лакты бояулы жабындыны химиялы асиеттеріні алпына келместей қ қ ң қ згеруі ж реді. Лакты бояулы жабындыны эластикалы ын жо алтуы, сондай – а ө ү қ қ ң ғ ғ қ автомобильді оз алысы кезіндегі шана ты деформациясыны ж не діріліні серінен ң қ ғ қ ң ң ә болады, б ны н тижесінде оны бетінде микросызаттар пайда болады, оны тот басуына ұ ң ә ң ң кеп со атын металды ж аруы ж реді. Н тижесінде, автомобильді шана ыны беттік ә ғ ң ұқ ұ ә ң ғ ң бояуыны жабындысы с рланады ж не б зылады. Автомобильді т менгі беттерін, к руді ң ұ ә ұ ң ө ө ж не ажетті ж мыстарды ж ргізуді иындататын атты ат ылды т зетін, сазды, мды, ә қ ұ ү қ қ ү құ органикалы ж не бас ада да осылыстар был айды. К кіртті осылыстардан т ратын қ ә қ қ ғ ү қ ұ ауаны , к ктай а кезде жол а себетін аспазды т зды серінен хромдал ан шана ты ң ө ғ қ ұ ң ә ғ қ ң б лшектері жар ырауын жо алтады. Шана ты ішкі абы, орынды тарды жасты шалары ө қ ғ қ ң қ ж не т сеніштері, ралдар панелі ж не еден ша мен ж не о ыспен ластанады. ә ө құ ә ң ә қ қ

 Осымен байланысты жылжымалы рамды к нделікті к ту рдісінде тазалау, құ ү ү ү жуу, Осымен байланысты жылжымалы рамды к нделікті к ту рдісінде тазалау, құ ү ү ү жуу, кептіру ж не шана ты мерзімдік полирлеу ж ргізіледі. Автомобильді ә қ ү ң шана ын тазалау автомобильді шана ынан ж не кабинасынан ша ды ж не ғ ң ғ ә ң ә о ысты жоюдан, орынды тарды йнектерді ж не шана ішіндегі қ қ қ ә ә қ арматураларды с ртуден, сонымен атар оз алт ышты, щиттерді ж не ү қ қ ғ қ ә капотты ішкі жа ын с ртуден т рады. Арнайы арнал ан автомобильдерді ң ғ ү ұ ғ ң (санитарлы , азы -т лікті тасымалдау а арнал ан ж не бас алары) ж не қ қ ү ғ ғ ә қ ә автобустарды шана тары, сонымен атар едендерін ж не абыр аларын жуу ң қ қ ә қ ғ ж не ішін дезинфекциялау мерзімдік ж зеге асырылады. ә ү

 Автомобильдерді техникалы к туді ж не ж ндеуді технологиялы қ ү Автомобильдерді техникалы к туді ж не ж ндеуді технологиялы қ ү ң ә ө ң қ рдісіні жалпы сипаттамасы ү ң Технологиялы рдіс – жоспарлы ж не салдарлы т рде уакыт ж не қ ү қ ә ү ә ке істікте автомобильде орындалатын операциялар жиынты ы. Операция — ң ғ берілген объектімен (автомобильмен) немесе бір ж мыс орынында бір ұ немесе бірнеше орындаушыларды, оны элементімен орындалатын ң технологиялы рдісті біткен б лімі. Техникалы к ту шін технологиялы қ ү ң ө қ ү ү қ рдістер минималды байланыстарды талап етеді. Б л к туді рбір т ріні ү ұ ү ң ә ү ң к леміні ж не мерзімділігіні торабтар, агрегаттар бойынша ж мыстарды ө ң ә ң ұ ң тізімі бар ережеленумен, б л ж мыстарды е бек сыйымдылы ын ұ ұ ң ң ғ ба алаумен ту ан. А ымды ж ндеуге технологиялы рдістерді ғ ғ ғ қ ө қ ү ң байланысы иындау, себебі автомобильдерді істен шы улары орыны, қ ң ғ уа ыты тууды е бек сыйымдылы ы ж не саны бойынша ережелеу иын а қ ң ң ғ ә қ ғ со атынды тан автомобильдерді істен шы уы кездейсо. Технологиялы ғ қ ң ғ қ қ рдістерді енгізу кезінде ж мысшы бекеттерді жабды тармен, ү ұ ң қ ралдармен, саймандармен, технологиялы жаттамамен құ қ құ жабды тал анды ын ескерген ж н. қ ғ ғ ө

 Ж ндеу т рлері. ө ү Ж ндеу к лемі мен уа ыты бойынша жоспарланады Ж ндеу т рлері. ө ү Ж ндеу к лемі мен уа ыты бойынша жоспарланады ж не ө ө қ ә машинаны жа дайына байланысты белгіленген уа ыт ішінде ң ғ қ орындалады. К нделікті ызмет к рсету к нде орындалады. О ан ү қ ө ү ғ кірден тазалау, б рандалы осылымдарды тексеру ж не тарту, ұ қ қ ә майлайтын рылымдарды тексеру ж не ж нге келтіру, ба ылау, құ ә ө қ ор ау ж не тежеу рылымдарын тексеру жатады. қ ғ ә құ А ымда ы ғ ғ ж ндеу ө (АЖ) – былайша а аусыз машинаны кейбір б ліктерін қ ң ө ж мыс алпында стауы ма сатында жасалады. АЖ к лемі ж не ұ қ ө ә иынды ы к рделі емес. Олар: жабды ты жа дайын тексеру, тез қ ғ ү қ ң ғ тозатын б лшектерді ауыстыру, ажет болса майларды ауыстыру, ө қ жабды ты к рделі б ліктерін б лшектеуді керек етпейтін қ ң ү ө ө барлы а ауларды ж нге келтіру. АЖ жабды орнатыл ан ж не қ қ ө қ ғ ә пайдаланылатын жерде орындалады.

Орта ы ж ндеу ңғ ө (ОЖ) кезінде жабды ты те ажетті қ ң өОрта ы ж ндеу ңғ ө (ОЖ) кезінде жабды ты те ажетті қ ң ө қ б ліктеріні таби и тозу н тижесінде жо алтыл ан ж мыс ө ң ғ ә ғ ғ ұ абілеті алпына келтіріледі. Ж мыс к лемі ма ызды. Ауыр қ қ ұ ө ң ж не лкен жабды тарды ОЖ пайдаланылатын жерде ә ү қ ң орыналады. Ж ндеуді тездету шін ертеректе ж нделініп ө ү ө ойыл ан б лшектер мен т йіндер пайдаланылады (т йіндік қ ғ ө ү ү ж ндеу принципі). ө К рделі ж ндеу ү ө (КЖ) – б л машинананы ұ ң немесе жабды ты ж мыс орын толы немесе толы а жа ын қ ң ұ қ қ ққ қ алпына келтіруге ба ыттал ан ж ндеу. қ ғ ғ ө

 К нделікті техникалы ү қ к ту. ү Автомобильді техникалы к туді т К нделікті техникалы ү қ к ту. ү Автомобильді техникалы к туді т рлері техникалы к туді қ ү ң ү қ ү ң негізгі операциялары к лемінде ж ргізіледі. Техникалы к ту ө ү қ ү кезінде а ау пайда бол анда ж ндеу немесе с йкес б лшектерді қ ғ ө ә ө ауыстыру ж мыстары ж ргізіледі. К нделікті техникалы к тім – ұ ү ү қ ү жол ауіпсіздігі ж не сырт ы алпын са тау , жанармайын карау, қ ә қ қ қ майлау , сал ындат ыш с йы ты толы тыру, к лік ралдарын қ қ ұ қ қ ө құ жалпы ба ылау , техникалы ызмет к р қ қ қ ө сету. К нделікті техникалы ү қ к ту(КК) мына ж мыстардан т рады: Ба ылау ж мыстары. ү ұ ұ қ ұ Автомобильді тексеру, кабина, платформа(кузов), йнек, арт ы ә қ к рініс айнасы, оз алт ыш пен багаж капоты, аспа к йі, д гелек, ө қ ғ қ ү өң шиналарын тексеру. Жары беру ж не сигнализация аспаптарыны қ ә ң рекетін, йнек тазала ыштарды ба ылау ж ргізіледі; р лдік ә ә ғ қ ү ө д гелекті еркін ж рісін, тежеуіш жетектерін, оз алт ыш ж йесін, өң ң ү қ ғ қ ү агрегаттар, тораптар ж мыстарын, автомобиль бір орында т р анда ұ ұ ғ немесе ж ру кезінде ба ылау- лшеу аспаптарын тексеру. ү қ ө

 Бірінші техникалы к туқ ү. Автомобильдерді техникалы к ту ж не ж ндеу Бірінші техникалы к туқ ү. Автомобильдерді техникалы к ту ж не ж ндеу ж йесіне келесі талаптар қ ү ә ө ү ойылады: а) рационалды материалды ж не е бек шы ындары кезідегі қ қ ә ң ғ автомобильдік т ра жайды пайдаланушылы сенімділіктерінін берілген ұ қ ң қ де гейлерін амтамасыз ету; б) ор са тау а ж не таби атты ор ау а ң қ қ қ ғ ә ғ қ ғ ғ ба ыттаушылы ; в) ТК ж не ж ндеуді барлы де гейде – АКК ж мыс ғ қ ә ө қ ң ұ орнынан жалпы мемлекеттік жоспарлы ж не бас аратын йымдар а дейін, қ ә қ ұ ғ к сіпорын ішінде ж не оларды арасында шаруашылы атынастарды ә ә ң қ қ за намалы амтамасыз етуді жоспарлау а ж не йымдастыру а м мкіндік ң қ ғ ә ұ ғ ү беретін жоспарлы — за намалы сипат; г) оларды бас армалы қ ң қ қ мойын сынушылы тарынан ( ор аныс министірлігі, ІІМ ж не К ұ қ Қ ғ ә ҰҚ санама анда) т уелсіз автомобильдік к ліктері барлы йымдар а ж не ғ ә ө қ ұ ғ ә к сіпорындар а арнал ан міндеттілік ; д) автомобидльдік к ліктін ә ғ ғ ө инженерлік-техникалы ызметінін барлы звенолармен шешімдерді қ қ қ абылдау ж не бас арма шін жарамдылы ж не ол жетерлік, на тылы ; қ ә қ ү қ ә қ қ қ е) автомобильдерді , сонымен атар шаруашылы механизмнін сенімділігін ң қ қ ж не рылмасын, пайдалану жа дайыны згеруін есептейтін на ты ә құ ғ ң ө қ межелерді о айлы ы нгегізгі принциптерді т ра тылы ы; ж) автомобильді ң ң ғ ң ұ қ ғ пайдалану жа дайыны р илылы ын есептеу. ғ ң ә қ ғ

 Екінші техникалы к ту. қ ү Ба ылау-диагностикалы , бекіту ж не реттеу ж Екінші техникалы к ту. қ ү Ба ылау-диагностикалы , бекіту ж не реттеу ж мыстарынан қ қ ә ұ т рады: — оз алт ыш, суыту ж не майлау ж йесі. Суыту ж йесіні ұ қ ғ қ ә ү ү ң герметикалылы ын тексеру; оз алт ышты цилиндр-поршенді тобыны к йін ғ қ ң ң ү тексеру; быр ткізгіш пен глушительді абылдау бырын тексеру; құ ө ң қ құ оз алт ыш картер поддонын ж не іліністі тексеру; -трансмиссия ж не арт ы қ ғ қ ә ә қ мост. Ілініс серіппесіні рекетін, бас ышты еркін ж не толы ж рісін, ілініс ң ә қ ү ж мысын тексеру; карданды берілісті шарнирлі ж не шлицті ұ ң ә осылыстарында ы люфтаны тексеру; жетекші мост картеріні к йін қ ғ ң ү тексеру; -р лдік бас ару ж не алды ы ось. Алды ы д гелектерді ирала дау, ө қ ә ңғ ңғ өң ң қ ң алды ы д гелектер б рылу б рышыны бойлы ж не к лдене к лбеулігін, ңғ өң ұ ұ ң қ ә ө ң ө балансировкасын тексеру. Тежегіш барабаны немесе диск, колодка, баптау, тежегіш бас ышыны еркін ж не ж мыс ж рісіні тозу д режесін, серіппе, қ ң ә ұ ү ң ә мойынтірек, д гелектеріні к йін тексеру. ажет бол ан жа дайда тораптары өң ң ү Қ ғ ғ мен б лшектерін алмастыру; -ж ріс б лігі. Тежегіш ж йесіні быр ткізгішіні ө ү ң құ ө ң к йін, герметикалылы ын тексеру, реттеу; тежегіш ж йесіні ж мыс ү ғ ү ң ұ параметрлерін тексеру; автомобильді тежеу асиетін амтамасыз ететін бас а ң қ қ қ элементтеріні ж мыс абілеттілігін тексеру. Автомобиль конструкциясы мен ң ұ қ элементтеріні к йін, арт ы мост орналасуыны д рысты ын тексеру; ң ү қ ң ұ ғ

 Автомобильдерді ТК ж не ж ндеуді жалпы ба ытыә ө ң ғ. Автомобильді Автомобильдерді ТК ж не ж ндеуді жалпы ба ытыә ө ң ғ. Автомобильді ТК ж не ә ж ндеу ндірісін йымдастыру ө ө ұ. Мамандандырыл ан б лім дісінен, кешендік б лім дісінен ғ ө ә агрегатты -б лімше діске б лінеді. Техникалы сер ету т рлері бойынша қ ө ә ө қ ә ү оларды технологиялы мамандандырылу белгісі бойынша ндірістік ң қ ө б лімшелерді алыптасуы, мамандандырыл ан б лімшелер дісі ө ң қ ғ ө ә арастырады. Бригадалар рылады, я ни б ларды ішінде р біреуіне ж мыс қ құ ғ ұ ң ә ұ к лемі бойынша ажетті мамандырыл ан ж мыстар саны жоспарланады. сер ө қ ғ ұ Ә ету т рі бойынша бригадаларды мамандырылуы, дамы ан технологиялы ү ң ғ қ рдістерді ж не механизацияларды, олар а бекітілген технологияны ү ә ғ ң операцияларын шектелген атау тізімін орындаушыларды мамандандыру ж не ә т жірибесін арттыру н тижесінде ж мысшыларды е бек німділігін ә ә ұ ң ң ө жо арылату а м мкіндік береді. Кешендік бригадалы дісі затты ғ ғ ү қ ә қ маманды ыны белгісі бойынша ндірістік б лімшелерді алыптастыруын ғ ң ө ө ң қ арастырады, я ни бригада ТК-1, ТК-2 ж не АЖ ж мыстарын ж ргізуі қ ғ ә ұ ү бойынша белгілі автомобиль топтары бригада а бекітіледі. КК, диагноздау ғ ж не агрегаттарды ж ндеу орталы тандырылып орындалады. ә ө қ

 Назарлары ыз аң ғ  Назарлары ыз аң ғ