““ Астана

Скачать презентацию ““    Астана Скачать презентацию ““ Астана

gemorragiyalyқ__vaskulit.ppt

 • Размер: 966.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации ““ Астана по слайдам

““   Астана Медициналы Университетіқ “ “ АҚАҚ Презентация““ Астана Медициналы Университетіқ “ “ АҚАҚ Презентация Та ырыбы қТа ырыбық : : ГЕММОРРАГИЯЛЫ ВАСКУЛИТҚ ““ Астана Медициналы Университеті қАстана Медициналы Университетіқ “ “ АҚАҚ Презентация Та ырыбы қТа ырыбық : : ГЕММОРРАГИЯЛЫ ВАСКУЛИТҚ Орында ан: Танатова. Н. С ғОрында ан: Танатова. Н. Сғ Топ: 612612 Тексерген: Кусепова. Д. А

Жоспар. • Аны тамасық • Этиологиясы • Патогенезі • Жіктелуі • Клиникасы •Жоспар. • Аны тамасық • Этиологиясы • Патогенезі • Жіктелуі • Клиникасы • Диагностикасы • Емі

  ГГ еморрагиялы васкулитқ   (Шенлейн – Генох ГГ еморрагиялы васкулитқ (Шенлейн – Генох ауры) майда ан тамырлары абыр аларыны , б йрек, қ қ ғ ң ү ас азан қ – ішек жолдарыны ң за ымдануымен ж не қ ә тромбты пайда болуымен сипатталатын ң инфекциялы -аллергиялы ауру. қ қ

Геморрагиялы васкулит кез келген жаста қ басталуы м мкін. ү 3 жас аГеморрагиялы васкулит кез келген жаста қ басталуы м мкін. ү 3 жас а дейінгі балаларда сирек, ал қ 4 -12 жас аралы ында ы балаларда жиі кездеседі. ғ ғ

С е б е п т е р і лі к нге дейін әС е б е п т е р і лі к нге дейін ә ү аны сыз. қ Факторлары: — 66 -80% жо ар ы тыныс алу жолдарыны инфекциялары ғ ғ ң — р т рлі ж палар (к л, баспа, жедел респираторлы ә ү ұқ ү ж палар) ұқ — д рі-д рмектер (егулер, антибиотиктер, витаминдер) ә ә — тама (ай ын аллергендер – балы , ж мырт а, лпынай, қ қ қ ұ қ құ консерванттары бар «Марс» , «Сникерс» , т. б. ) — кейб ір адамдарда созылмалы инфекция оша тары пайда қ болады. те жиі аллергиялы аурулар бойынша т ым ө қ ұқ уалаушылы аны талады. қ қ қ

П а т о г е н е з і. Барлы жа дайлардаП а т о г е н е з і. Барлы жа дайларда 1 -3 ж ма а созылатын жасырын, симптомсыз тетін қ ғ ұ ғ ө кезе ай ындалады. Осы кезе антиденелер пайда болу уа ытына с йкес ң қ ң қ ә келеді. Антиген-антидене реакциясына байланысты антамыр қ абыр асында абыну процесстер пайда болады, жасушалары з рлысын қ ғ қ ө құ згертіп, антигендік асиетке ие болады. Сонды тан аутоиммунды ө қ қ қзгертіп, антигендік асиетке ие болады. Сонды тан аутоиммунды ө қ қ қ былыстар пайда болады; бір жа ынан, ан тамырларды ткізгіштігі құ ғ қ ң ө жо арлайды, екінші жа ынан, ан тамырларды за ымдан ан эндотелийі ғ ғ қ ң қ ғ тамыр ішінде кішкентай ан атпаларын ту ызып капиллярларды бекітіп қ қ ғ тастайды да, са ан тамырларды зілуіне, некрозына, микроайналым ұ қ қ ң ү арнасыны б зылуына со тырады. ң ұ қ

Классификация Формасына байланысты: - Терілік, терілік -- буындық - Абдоминальды, терілік абдоминальды - БКлассификация Формасына байланысты: — Терілік, терілік — буындық — Абдоминальды, терілік абдоминальды — Б йректік( нефротикалы синдром) ү қБ йректік( нефротикалы синдром)ү қ — Аралас Ауырлы д режесіне байланысты: қ ә — Же іл ңЖе ілң — Орташа — Ауыр А ымы бойынша: ғ — Жедел — айталамалы ҚайталамалыҚ — Найза ай т різді ғ әНайза ай т різдіғ ә

Клиникалы белгісі. қ Терілік геморрагиялы синдром: қ Кесел жедел т рде дене ызуыны кКлиникалы белгісі. қ Терілік геморрагиялы синдром: қ Кесел жедел т рде дене ызуыны к терілуімен, жалпы лсіздікпен басталады. ү қ ң ө әКесел жедел т рде дене ызуыны к терілуімен, жалпы лсіздікпен басталады. ү қ ң ө ә Клиникалы белгілеріні е бастысы геморрогиялы синдром болып табылады. қ ң ң қКлиникалы белгілеріні е бастысы геморрогиялы синдром болып табылады. қ ң ң қ Геморрагиялы васкулитті терілік т рі те жиі кездеседі ж не диаметрі 2 -3 мм-ден 4 қ ң ү ө ә см-ге дейін жететін жекеленген н ктелі, майда те біл папулезді б ртпені пайда ү ң ө ң болуымен сипатталады. Ары арай б ртпе элементтері геморрагиялы т рге теді қ ө қ ү ө ж не ызыл о ыр т сті болады. Теріні геморрагиялы к піршік т рдегі жара ж не ә қ қ ң ү ң қ ө ү ә некрозды пайда болуымен сипатталатын за ымдануы м мкін. Б ртпелер ң қ ү ө симметриялы ж не тізені , олды жазыл ыш бетінде, санны ішкі бетінде, ә ң қ ң ғ ңж не тізені , олды жазыл ыш бетінде, санны ішкі бетінде, ә ң қ ң ғ ң б кседе, ірі буындар айналасында пайда болады. ө

Ал аш ы 1 -2 к нні ая ында б ртпе элементтері бозарады жАл аш ы 1 -2 к нні ая ында б ртпе элементтері бозарады ж не ғ қ ү ң ғ ө ә анталауды кері дамуыны барлы сатыларынан теді, б ртпелер қ ң ң қ ө ө басылып, орнында да алады, оны за уа ыт а дейін са талуы қ қ ң ұ қ қ қ қ м мкін. Тері за ымдануыны бірден бір ерекшелігі б ртпені тол ын ү қ ң ө ң қ т різді шы ып отыруы т н, я ни б рын ы элементтер атарында ә ғ ә ғ ұ ғ қ жа алары пайда болады. ңжа алары пайда болады. ң Буынды синдром қ 5 жастан ас ан балаларда жиі кездеседі. қ Патологиялы процеске ірі буындар – тізе, тілерсек, табан, шынта , қ қПатологиялы процеске ірі буындар – тізе, тілерсек, табан, шынта , қ қ к ржілік, білезік шырайды. Буындар ісінеді, ызарады, имылы ә ұ қ қ шектеледі. Пайда бол ан згерістер тез арада із алдырмайды. ғ ө қ

Абдоминалды синдромда - ішті кенеттен на ты орны жо стама т різді ңАбдоминалды синдромда — ішті кенеттен на ты орны жо стама т різді ң қ қ ұ ә ауруы бай алады. Ауыр жа дайларда сады, ан аралас ан болуы м мкін, лкен қ ғ құ қ қ ү ү д реті шырыш аралас ан немесе ап- ара, анды болады. Ішек инвагинациясы, ә қ қд реті шырыш аралас ан немесе ап- ара, анды болады. Ішек инвагинациясы, ә қ қ перфорация, перитонитпен ас ынуы м мкін. қ ү Геморрагиялы васкулитті ауырлы д режесін ж не оны а ырын болжайтын қ ң қ ә ә ң қ бірден-бір негізгі белгілеріні бірі патологиялы процеске ң қ б йректі ү ң шырауы ұ болып табылады. Б йрек синдромыны жетілу д режесі р т рлі, з рде белокты ү ң ә ә ү ә ңболып табылады. Б йрек синдромыны жетілу д режесі р т рлі, з рде белокты ү ң ә ә ү ә ң ж не эритроцитті пайда болуымен сипатталады. ә ң

Диагностика критериі • Басталу ша ы: 20 -дан жас ша та басталуы; ғ қДиагностика критериі • Басталу ша ы: 20 -дан жас ша та басталуы; ғ қ • ол а сезілетін пурпура: Тромбоцитопения а атысы жо , томпа тау, Қ ғ ғ қ қ қ олмен сезілетін геморрагиялы б ртпелер; қ қ ө • Гематурия: Урологтиялы аурулар а атысы жо макро немесе қ ғ қ қ микрогематурия (з рмен бірге анды б ліністер); ә қ ө • Полиартралгия: Е кемінде екі шеттік буындарды , абынуды ң ң қ ң объективті белгілерінсіз ауырсынуы; • Ішті ауруы: Ішті т тас ауыруы, тама ішкеннен кейін к шейетін ж не ң ң ұ қ ү ә ішті анмен туі; ң қ ө • Биопсия: гранулоциттер за ымдалуы, гистологиялы қ қ згерістер, артериолар мен венулаларда гоанулиоциттерді ө ң инфилтрациясы болуы.

  Диагностикасы, ажырату диагнозы. Геморрагиялы васкулит ол са Диагностикасы, ажырату диагнозы. Геморрагиялы васкулит ол са антамырларды қ ұ қ қ (капиллярларды, венулаларды, артериолаларды) за ымдайтын қ Ig. A иммундыкомплекстік васкулит. Диагностикасы оны классикалы к ріністеріне ң қ ө негізделеді: — симметриялы орналасатын сипа анда ол а білінетін пурпура; ғ қ ғ — буынды синдром (полиартралгия, тпелі полиартрит), қ ө — абдоминальдік синдром ( ішті ауыруы, анмен су, ішті анмен туі), ң қ құ ң қ ө Лабораториялы м ліметтер қ ә (микрогематурия, протеинурия, ЭТЖ жо арылауы, анда ғ қ Ig. A ж не ФВ Аг жо ары де гейі, анны тамыріші ә ғ ң қ ң шашыран ы ю синдромны белгілері болуы) қ ұ ң Гем васкулитті аны тау шін е ма ыздысы қ ү ң ң тері биопсиясын жасау. Биоптатты жана пайда бол ан геморрагиялы да тардан алады. ғ қ қ

Ажыратпалы диагноз: Геморрагиялы синдром инфекциялы аурулар кезінде қ қ тромбоцитопениялы канкетумен ж реді. ФульминтанттыАжыратпалы диагноз: Геморрагиялы синдром инфекциялы аурулар кезінде қ қ тромбоцитопениялы канкетумен ж реді. Фульминтантты пурпура а қ ү ғ петехиальды б ртпені ж не симметриялы экхимозды болмауы т н. ө ң ә Телеангиэктаз кезінде геморрагия бас ан уа ытта бозарады. Ол ққ қ бетте, ерінде, тіс жиегі, м рынны шырышты ұ ң абы ында, коньюктивада, тырна астына, ала ан ж не табан а қ ғ қ қ ә ғ локализацияланады.

   Емі - диета ( аллергенді тама тарды шектеу)қ - Емі — диета ( аллергенді тама тарды шектеу)қ — ата қ ң т сек т ртібін са тауө ә қ — медикаментозды терапия дезагреганттар — курантил 2— 4 мг/килограмм , трентал в / в. гепарин 200— 700 единиц кг массы к ніне ү теріасты немесе в / в 4 рет к ніне ү фибринолиз активаторлары — никотин ыш ылы, қ қ теоникол, компламин 0, 3 -0, 6 г Ауыр дамуында плазмаферез немесе глюкокортикостероидтармен терапия. Ауыр д режесінде ж не глюкокортикостероидтармен емдеу ә ә н тиже бермегенде ә Цитостатиктер олданылады: қ Азатиоприн 2 мг/кг/сут, Циклофосфан.

Плазмафарез циркуляцияда ы токсиндер, бактериялар, абыну ғ қ субстанцияларын, иммунды комплекстер жояды. қПлазмафарез циркуляцияда ы токсиндер, бактериялар, абыну ғ қ субстанцияларын, иммунды комплекстер жояды. қ Ауыр д режесінде ж не глюкокортикостероидтармен емдеу ә ә н тиже бермегенде ә Цитостатиктер олданылады: қ Азатиоприн 2 мг/кг/сут, Циклофосфан.

Геморрагиялы васкулитті емделу қ ң за ты ы оны клиникалы формасы мен ұ қГеморрагиялы васкулитті емделу қ ң за ты ы оны клиникалы формасы мен ұ қ ғ ң қ ауырлы д режесіне байланысты: қ ә 2 -3 ай же іл т рінде; ң ү 4 -6 ай орташа д режесінде; ә 12 ай ауыр д режеде; ә Ал созылмалы т рлерінде айталамалы ү қ курс т рінде ү 3 -6 ай.