«Астана медицина университеті» А Қ о амды

Скачать презентацию «Астана медицина университеті» А Қ о амды Скачать презентацию «Астана медицина университеті» А Қ о амды

13_alkenova_maral_srs2.pptx

 • Размер: 1.1 Мб
 • Автор: Сейілбек Сайді
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации «Астана медицина университеті» А Қ о амды по слайдам

 «Астана медицина университеті» А Қ о амды денсаулы са тау кафедрасы № 1 «Астана медицина университеті» А Қ о амды денсаулы са тау кафедрасы № 1 Қ ғ қ қ қ С Ж Ө АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ АЙМА АНДА Ы ТУБЕРКУЛЕЗ АУРУЫНЫ Ғ Ғ Ң РЛЫМЫ МЕН ДЕ ГЕЙІН ТАЛДАУ. ҚҰ Ң Орында ан: Алкенова М. ғ Тобы: 503 ДС Қ Тексерген: Байгенжеева Р. Қ АСТАНА-

Жоспары: I. Кіріспе. II. Негізгі б лім. ө a) Туберкулез статистикасы. Жоспары: I. Кіріспе. II. Негізгі б лім. ө a) Туберкулез статистикасы. b) Туберкулез м селелері ж ніндегі лтты орталы . ә ө ұ қ қ III. орытынды. Қ IV. Пайдалан ан дебиеттер. ғ ә

Кіріспе Туберкулез (лат. tuberculum – т мпешік), ескіше: рт ауру, к ксау –Кіріспе Туберкулез (лат. tuberculum – т мпешік), ескіше: рт ауру, к ксау – адам мен ө құ ө жануарларда болатын созылмалы ж палы ауру. Туберкулезді оздыр ышы – ұқ ң қ ғ микробактерияны (“Кох тая шасын”) неміс микробиологы Р. Кох (1843 – 1910) қ ашты (1882). Туберкулез микобактериялары жі ішке, т зу не с л иіліп келген ң ү ә тая шалар, зынды ы 1 – 10, ені 0, 2 – 0, 6 мкм. Туберкулезді ашы ж не жабы қ ұ ғ ң қ ә қ т рлері болады. Ашы т рінде а ыры та туберкулез тая шалары болады, ү қ қ қ қ сонды тан туберкулезді м ндай т рімен ауыратын адамдар те ауіпті деп қ ң ұ ү ө қ есептелінеді. Ал жабы т рінде а ыры та туберкулез тая шалары болмайды, қ ү қ қ біра дерт ас ынатын болса, туберкулезді м ндай т рімен ауыратын нау астар қ қ ң ұ ү қ да ауру ж тырады. Туберкулез тая шалары р т рлі органдарды, к бінесе кпені ұқ қ ә ү ө ө за ымдайды. Ауруды біліну сипаты туберкулезді т ріне, нау асты жасына, қ ң ң ү қ ң организмні жалпы жа дайына байланысты. Ауруды орта белгілері: дене ң ғ ң қ ызуыны к терілуі, т нге арай к п терлеушілік, й ыны ашуы ж не т бетті қ ң ө ү қ ө ұ қ ң қ ә ә ң нашарлауы. Нау ас ж деп, ашуланша келеді, ж мыс а абілеті т мендейді. қ ү қ ұ қ қ ө Туберкулез тая шалары т скен жерді тінінде кішкентай т мпешіктер пайда қ ү ң ө болады

Туберкулез леуметтік ма ызы бар ауру ә ң болып табылады ж не е беккеТуберкулез леуметтік ма ызы бар ауру ә ң болып табылады ж не е бекке абілеттікті ә ң қ жо алту, уа ыттан тыс лімге алып келетін ғ қ ө медико- леуметтік проблема. ә

ДДС статистикасы бойынша туберкулез Ұ эпидемиясы 100000 адам а 50 жа дай. Біра ДДС статистикасы бойынша туберкулез Ұ эпидемиясы 100000 адам а 50 жа дай. Біра ғ ғ қ аза стан Республикасында б л эпидемия Қ қ ұ 2 -3 есе арты. қ

Туберкулез ауруша ды ыны ң ғ ң динамикасы 2002 -2004 2005 2006 2007 -2008Туберкулез ауруша ды ыны ң ғ ң динамикасы 2002 -2004 2005 2006 2007 -2008 2009 2010 2012 2015020406080100120140160180 154. 3 147. 4 132. 1 126 105. 5 86. 6 81. 7 61.

  лім динамикасы: Ө 2000 2004 -2006 2007 2009 2015051015202530 лім динамикасы: Ө 2000 2004 —

53 814 12 Продажи Созылмалы өкпелік формасы Алғаш анықталған Рецедив пенитенциарнлы мекеме тұрақты баспанасы53% 8%14% 12% Продажи Созылмалы өкпелік формасы Алғаш анықталған Рецедив пенитенциарнлы мекеме тұрақты баспанасы жоқ

аза стан Республикасында туберкулезді де гейі Қ қ ң ң жо ары облыстар :аза стан Республикасында туберкулезді де гейі Қ қ ң ң жо ары облыстар : ғ Батыс аза стан облысы Қ қ Атырау облысы Ма ыстау облысы ңғ А т бе облысы қ ө

Республикада ы туберкулез де гейі ғ ң т мен ө : Алматы облысыРеспубликада ы туберкулез де гейі ғ ң т мен ө : Алматы облысы Алматы аласы қ О т стік аза стан облысы ң ү Қ қ

Р айма ында ы туберкулез лімі Қ ғ ғ ө жо ары де гейі:Р айма ында ы туберкулез лімі Қ ғ ғ ө жо ары де гейі: ғ ң А мола қ останай Қ Солт стік аза стан ү Қ қ Жамбыл Шы ыс аза стан ғ Қ қ Астана

Туберкулез м селелері лтты ә ұ қ орталы ы ғ аза стан РеспубликасыТуберкулез м селелері лтты ә ұ қ орталы ы ғ аза стан Республикасы Денсаулы са тау министрлігіні ылыми-зерттеу Қ қ қ қ ң ғ мекемесі. 1932 жылы Алматы туберкулез диспансеріні негізінде рыл ан. ң құ ғ 1998 жылдан Туберкулез м селелері лтты орталы ы деп аталады. ә ұ қ ғ

Орталы рамы: қ құ 1. Туберкулезге арсы шараларды йымдастыру мен жоспарлау; қ ұОрталы рамы: қ құ 1. Туберкулезге арсы шараларды йымдастыру мен жоспарлау; қ ұ 2. Бастап ы ж не созылмалы туберкулез; қ ә 3. Рецидив (ауруды айталануы) ж не дифференциалды диагностика; ң қ ә 4. Балалар мен жас спірімдердегі кпе туберкулезі; ө ө 5. Фтизиохирургия; 6. кпеден тыс туберкулез (остеохирургия, гинекологиялы ж не Ө қ ә урологиялы топтармен); қ 7. Эпидемиология ж не микробиология, зертханалы диагностика ә қ (патоморфология, иммунология мен клиникалы ж не экспресс тобымен) қ ә б лімдері бар ө.

ылыми ба ыттары: Ғ ғ аза станны жеке ірлеріне т н туберкулез эпидемиологиясын зерттеу;ылыми ба ыттары: Ғ ғ аза станны жеке ірлеріне т н туберкулез эпидемиологиясын зерттеу; Қ қ ң өң ә Туберкулезден арылу шараларын бір ж йеге келтіріп, одан рі жетілдіру; ү ә Туберкулезді д ріге т зімді т рін емдеу жолдарын, туберкулез дертіне ң ә ө ү ішекті ң дисбактериозының серін аны тау; ә қ Туберкулез микобактериясыны ң бета-лактамаза а бейімделу белсенділігі ғ негізінде балалар мен жас спірімдердегі туберкулез т ріні д ріге ө ү ң ә т зімділігін емдеуді жа а жолдарын жетілдіру; ө ң ң Д рімен, хирургиялы жолмен, дертті патогенезіне арай емдеу дістеріні ә қ ң қ ә ң тиімділігін арттыру.

  орытынды: Қ Бізді елімізде туберкулезбен к рес мемлекеттік де гейде орытынды: Қ Бізді елімізде туберкулезбен к рес мемлекеттік де гейде ж ргізіліп келеді. ң ү Ж не лі де леуметтік ткір м селелерді атарында т р. Жыл сайын кімет ә ә ә ө ә ң қ ұ Ү тарапынан б лініп жат ан аржылы олдау ар ылы туберкулезбен к рес ө қ қ қ ү жа сы н тиже к рсетті. сіресе, туберкулезге арсы ткізілген шаралар мен қ ә ө Ә қ ө мемлекеттік олдау ауру а шалды у к рсеткішін т мендетіп, таралу ау ымын қ ғ ғ ө ө қ азайтты. рі лім-жітім к рсеткіші де жыл санап азайып келеді. Ә ө ө Со ы он жылда ы к рсеткішті араса , аза станда туберкулезге шалды у – ңғ ғ ө қ қ Қ қ ғ 52, 4%- а, ал лім-жітім 72, 8%- а т мендеген. Биыл ы, 2014 жыл ы ғ ө ғ ғ к рсеткіштер де к іл уантарлы тай. Осы жылды 11 айын ортындыласа , ө өң қ қ туберкулез ас ына т скен жа дайлар саны б рын ыдай к п емес. Ауру а қ ү ғ ұ ғ ө ғ шалды у елімізде 12, 0%- а, ал лім-жітім ж з мы адам а ша анда 4, 5 -ке ғ ғ ө ү ң ғ ққ (19, 0%) т мендеді. Б ан дейін 5, 5 -ке те бол ан. аза стан жыл сайын ө ұғ ң ғ Қ қ туберкулезге арсы к рсеткіш бойынша Еуропа айма тары Денсаулы са тау қ ө қ қ қ йымыны н ижесімен те есеп к рсетеді. ұ ң ә ң ө

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау саласының 2011 жылы алға қойған мақсаты Қазақстанда Туберкулезге қарсы Ұлттық бағдарламаДүниежүзілік Денсаулық сақтау саласының 2011 жылы алға қойған мақсаты Қазақстанда Туберкулезге қарсы Ұлттық бағдарлама аясында толығымен жүзеге асты. Бірақ туберкулезбен күреске ішкі және сыртқы көші-қон кері әсер етіп отыр. Сондықтан, мигранттар арасында туберкулезге бақылау орнату бағдарламасын жүзеге асыру аса маңызды. Және 2014 -2020 жылдарға арналған туберкулезбен күрес шараларына – диагностика бойынша медициналық қызмет көрсету, дертті алдын ала анықтау, тұрақты мекенжайы жоқ мигранттар арасында туберкулездің алдын алу мен оны емдеуге жоғары деңгейде көңіл бөлініп келеді.

Пайдалан ан дебиеттер: ғ ә 1. « аза стан» : лтты энцклопедияПайдалан ан дебиеттер: ғ ә 1. « аза стан» : лтты энцклопедия / Бас редактор . Нысанбаев – Алматы Қ қ Ұ қ Ә « аза Қ қ энциклопедиясы » Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5 -89800 -123 -9 , VIII том 2. « аза стан» : лтты энциклопедия / Бас редактор . Нысанбаев – Алматы Қ қ Ұ қ Ә « аза энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5 -89800 -123 -9, Қ қ VIII том 3. Жо ары а к терілі із ↑ Патологиялы анотомия терминдеріні орысша – ғ ғ ө ң қ ң латынша – аза ша т сініктеме с здігі. — А т бе. ISBN 9965 -437 -40 -8 қ қ ү ө қ ө