«Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не

Скачать презентацию «Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не Скачать презентацию «Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не

hatamov_m.pptx

  • Размер: 353.9 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации «Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не по слайдам

 «Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не андрология кафедрасы ә Б йрек аномалиялары. ү Орында «Астана медицина университеті» АҚ Урология ж не андрология кафедрасы ә Б йрек аномалиялары. ү Орында ан: Хатамов М. Б. ғ 429 ЖМ абылда ан: Садыков А. С. Қ ғ

     Сан аномалиялары   Б йректі агенезиясы мен аплазиясы органны туа Сан аномалиялары Б йректі агенезиясы мен аплазиясы органны туа ү ң ң болмауымен немесе дамуыны то тауымен сипатталады. детте, ң қ Ә б л патология несепа ар мен оны са а ы болмауымен абаттасады. ұ ғ ң ғ ғ қ Б йрек аплазиясыны диагностикасы азіргі уакытта цистоскопия, ү ң қ экскреторлы урография, ультрадыбысты сканирлеу, компьютерлік қ қ томография ж не б йрек ангиографиясы негізінде ж зеге ә ү ү асырылады. Б л патология кезінде детте контралатеральды ұ ә қ б йректі викарлы гипертрофиясы бай алады. ү ң қ қ Туа біткен екі жа ты б йрек аплазиясы мірмен йлеспейді, қ ү ө ү сонды тан те сирек шырасады. қ ө ұ Б йректі осарлануы не рлым жиі кездесетін сан аномалиясы ү ң қ ғұ болып табылады. Б л патология кезінде бір-бірімен атынаспайтын ү қ б лек екі ш мекше, екі несепа ар, екі тамыр бумасы ж не ө ү ғ ә паренхиманы екі б лек лесі болады. осарлан ан б йрек ң ө ү Қ ғ ү зынды ы бойынша алыпты б йректен лкен, жо ар ы ж не ұ ғ қ ү ү ғ ғ ә т менгі б йректерді арасында ажыратпа ж лге болады. ө ү ң ү

 Б йректерді толы емес осарлануы кездеседі, ү ң қ қ м ндайда ш мекшені косарлануы Б йректерді толы емес осарлануы кездеседі, ү ң қ қ м ндайда ш мекшені косарлануы болмайды. ұ ү ң Клиникалы к рініс детте болмайды. қ ө ә Б йректерді осарлануыны диагностикасы негізінен ү ң қ ң экскреторлы урография мен ангиографияны негізінде қ ң ж ргізіледі. ү Б л аномалия хирургиялы коррекция ж ргізуді талап ұ қ ү етпейді. анмен б лек жабды талатын ж не куы а з алдына Қ ө қ ә ққ ө немесе негізгі несепа арларды біріне барып ятын ғ ң құ б лек несепа ары бар осымша б йрек те сирек ө ғ қ ү ө кездеседі. осымша б йрек детте мы ын асты ірінде Қ ү ә қ өң немесе жамбаста бай алады. қ

       Шама аномалиялары Б л аномалил а к лемні кішіреюін Шама аномалиялары Б л аномалил а к лемні кішіреюін — б йрек гипоплазиясын жаткызады; ол ұ ғ ө ң ү б йректерді алыпты морфологиялы рылымымен, оларды секреторлы ж не ү ң қ қ қү ң қ ә экскреторлы функцияларыны б зылу белгілеріні болмауымен сипатталады. қ ң ұ ң Аномалия детте бір жа ты болады. ә қ Диагностика экскреторлык урография, УЗИ мен б йре терді ү қ ң компьютерлік томографиясы, сондай-а ангиография негізінде ж зеге асырылады. қ ү Гипоплазиялан ан б йректі хирургиялы емдеу кажеттілігі артериялык гипертензия ғ ү қ кезінде туындайды. М ндай жа дайларда нефрэктомия операциясы жасалады. ү ғ Орналасу аномалнясы немесе б йректерді дистопиясы жамбасты , мы ын ү ң қ қ астылы , бел, кеуде немесе сегізк здік дистопия болуы м мкін. қ ө ү Жамбас дистопиясы біршама сирек кездеседі ж не б йректі жамбаста ә ү ң орналасуымен сипатгалады: еркектерде ол тік ішек пен уы гы арасында, қ қ ң йеддерде жатыр мен тік ішекті арасында орналасады. ә ң Мыкын асты дистопиясы не рлым жиі кездеседі, м ндайда б йрек мы ын асты ғү ұ ү қ ш ыршасында орналасады. Б л аномалияны не рлым жиі болатын к рінісі іш ұңқ ұ ң ғү ө ауырады, ол дистопиялан ан б йректі к рші органдар мен нерв рімдеріне ғ ү ң ө ө батуынан болады. Диагностика экскреторлы урографияны , цистоскопия мен ретроградты қ ң қ уретеропиелографияны деректеріне негізделеді. ң Бел дистопиясы детте 2 -3 бел омырт аларыны де гейінде орналасады, оны ә қ ң ң ң ш мекшесі ал а карап т рады. ү ғ ү

 Диагностика пальпация, экскреторлык урография мен ультрадыбысты сканерлеу негізінде ж зеге асырылады. қ ү Кеуде немесе Диагностика пальпация, экскреторлык урография мен ультрадыбысты сканерлеу негізінде ж зеге асырылады. қ ү Кеуде немесе торакалды дистопия ілуде бір ана кездеседі. қ ғ Киылысты дистопия да те сирек кездеседі ж не бір ө ә б йректі ортан ы сызы тан сыртына ауысуымен ү ң ғ қ сипатталады, осыны н тижесінде екі б йрек те бір жакта ң ә ү орналаскан болып шы ады. ғ Б йректердін. дистопиясы кезінде хирургиялы емдеу тиісті ү қ патологиялы процесс бар болса ана кажет болады. қ ғ зара арым-катынас аномалиялары екі б йректі зара Ө қ ү ң ө т тасып бітуімен сипатталады. ұ Б йректерді т тасуын оларды орта ы беті бойынша ү ң ұ ң ңғ саралайды -галет т різді б йрек. Бір б йректі жо ар ы ә ү ү ң ғ ғ полюсі екінші б йректі т менгі полюсімен т таскан кезде 8 ү ң ө ү — т різді немесе Ь — т різді деп аталатын б йрек ралады. ә ә ү құ