«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ

Скачать презентацию «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ Скачать презентацию «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ

aldiyar_srs2.pptx

 • Размер: 90.4 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ по слайдам

 «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ КАФЕДРАСЫ № 1 Қ Ғ «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ О АМДЫ ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ КАФЕДРАСЫ № 1 Қ Ғ Қ Қ Қ Та ырыбы: Ауруханада ы абылдау б ліміні ж мысын қ ғ қ ө ң ұ йымдастыру. ұ Орында ан: Алдияр А. Д ғ Топ: 506 ОЗ абылда ан: Балданбаева Д. А Қ ғ АСТАНА 2016 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЖОСПАРЫ: Кіріспе Аурухананы йдастырушылы рылымың ұ қ құ Емхананы негізгі міндеттері ң ЕмхананыЖОСПАРЫ: Кіріспе Аурухананы йдастырушылы рылымың ұ қ құ Емхананы негізгі міндеттері ң Емхананы тіркеу орныны міндеттері ң ң Алдын алу б лімшесі ө Пайдалан ан дебиттер ғ ә

КІРІСПЕ: Бізді мемлекетімізде халы а медициналы к мекті ң ққ қ ө рт рлі амбулаториялы -КІРІСПЕ: Бізді мемлекетімізде халы а медициналы к мекті ң ққ қ ө рт рлі амбулаториялы — емханалар, ауруханалар, ә ү қ санаторлы-курортты мекемелер, жедел ж рдем қ ә мекемелері, аналарды ж не балаларды ор ау ә қ ғ йымдары ж не т. б. орындары береді. Медициналы ұ ә қ к мекті нау ас зіні жергілікті т ратын жерінде ө қ ө ң ұ (шекаралы ауруханалар мен емханалар) немесе қ ж мыс орнында ( йым ж не к сіпорындарды емдеу ұ ұ ә ә ң мекемелерінде) алады, ол айма ты принцип қ қ бойынша салынады.

АУРУХАНАНЫ Ң ЙДАСТЫРУШЫЛЫ РЫЛЫМЫ Ұ Қ ҚҰ 1. Тіркеу орны 2. Алдын алу бАУРУХАНАНЫ Ң ЙДАСТЫРУШЫЛЫ РЫЛЫМЫ Ұ Қ ҚҰ 1. Тіркеу орны 2. Алдын алу б лімшелері: ө 1) д рігерге дейінгі абылдау кабинеті ә қ 2) тексеру кабинеті 3) диспансерлеу кабинеті 4) егу кабинеті 5) салауатты мір салты (С С) кабинеті ө Ө 6) алдын алу тексерулері кабинеті

 3. Медициналы статистика б лімшесі(кабинеті) қ ө 4. Емдеу-диагностика б лімшелері ө 1) терапиялы 3. Медициналы статистика б лімшесі(кабинеті) қ ө 4. Емдеу-диагностика б лімшелері ө 1) терапиялы б лімше (балалар консультациясы): қ ө учаскелік ызмет қ жас спірімдерді абылдау кабинеті ө қ пульмонологты кабинеті ң кардиологты (кардиоревматолоты ) кабинеті ң ң эндокринологты кабинеті ң диабеттік ая басы кабинеті қ гастроэнтерологты кабинеті ң невропотологты кабинеті ң ж палы аурулар кабинеті ұқ дерматовенерологты кабинеті* ң психиатрды (психотерапевті ) кабинеті* ң ң наркологты кабинеті* ң аллергологты кабинеті** ң

 2) хирургиялы б лімше (амбулаториялы қ ө қ хирургия ж не травматология орталы ы) ә 2) хирургиялы б лімше (амбулаториялы қ ө қ хирургия ж не травматология орталы ы) ә ғ хирургты кабинеті ң уролоты кабинеті ң травматолог-ортопедті кабинеті ң офтальмологты кабинеті ң оториноларингологты кабинеті ң онкологты кабинеті* ң процедура кабинеті та у кабинеті ң гипстеу кабинеті 3) йелдер консультациясы (ол болма ан ә ғ жа дайда дербес йелдер консультациясы) ғ ә

 4) диагностика б лімі: ө с улелік диагностика б лімшесі (рентген- ж не ә 4) диагностика б лімі: ө с улелік диагностика б лімшесі (рентген- ж не ә ө ә флюорографиялы кабинеттер, томографиялы қ қ зерттеу кабинеті, ультрадыбысты диагностика ж не қ ә бас алар) қ клиникалы -диагностикалы зертхана қ қ (клиникалы қ -биохимиялы , бактериологиялы , серологиялы қ қ қ зерттеулер) функционалды диагностика б лімшесі қ ө (кабинеті) эндоскопия б лімшесі(кабинеті) ө 5) физиотерапия б лімшесі ж не ЕФК ө ә 6) к ндізгі стационар ж не йдегі стационар ү ә ү 7) кімшілік-шаруашылы б лімі ә қ ө

 Емхананы негізгі міндеттері: ң 1) емханада ж не йде бекітіп берілген халы а ә Емхананы негізгі міндеттері: ң 1) емханада ж не йде бекітіп берілген халы а ә ү ққ медициналы -санитарлы қ қ к мекө к рсету; ө 2) халы арасында алдын алу іс-шараларыны қ ң кешенін йымдастыру ж не ткізу; ұ ә ө 3) халы ты диспансерлеуді йымдастыру ж не қ ұ ә ж зеге асыру; ү 4) халы ты санитарлы -гигиеналы т рбиелеу, қ қ қ ә салауатты мір салты ж ніндегі іс-шараларды ө ө йымдастыру ж не ткізу болып табылады. ұ ә ө

 Емхананы тіркеу орныны негізгі міндеттері: ң ң 1) нау астарды емхана а тікелей ж Емхананы тіркеу орныны негізгі міндеттері: ң ң 1) нау астарды емхана а тікелей ж не телефон қ ң ғ ә ар ылы з тініші бойынша д рігерді қ ө ө ә ң абылдауына алдын ала ж не ш ыл жазылуын қ ә ұғ йымдастыру; ұ 2) д рігерлерді алыпты ж ктемесін жасау ә ң қ ү ма сатында халы ты жіті а ымын на ты реттеуді қ қ ң ғ қ ж не оны к рсетілетін к мекті т рі бойынша ә ө ө ң ү б луді амтамасыз ету; ө қ 3) дер кезіндегі іріктеу ж не д рігерлер ә ә кабинетіне медициналы жаттарды жеткізу, қ құ емхананы картотекасын д рыс ж ргізуді ж не ң ұ ү ә са тауды амтамасыз ету болып табылады. қ қ

Алдын алу б лімшесі ө (кабинеті) 30 мы нан ң астам адам а ызмет к рсететінАлдын алу б лімшесі ө (кабинеті) 30 мы нан ң астам адам а ызмет к рсететін алалы емханаларда ғ қ ө қ қ ( алалы ауруханасы емханасыны да) қ қ ң йымдастырылады, ж не тікелей емхананы ұ ә ң (аурухананы ) бас д рігеріне (емхана бас д рігеріні ң ә ә ң орынбасарына) ба ынатын ме геруші бас арады. ғ ң қ Талдаулар мен алдын алу флюорографиялы қ зерттеулері шін ан ж не бас а да биологиялы ү қ ә қ қ материалдарды алуды емхананы тиісті зертханалары ң мен рентген б лімшелерінде (рентгенологиялы ө қ б лімшелерде немесе кабинеттерде) ереже бойынша ө ж мыс орындары емхананы б лімшесінде болуы ұ ң ө тиіс арнайы б лінген ызметкерлер ж ргізеді. ө қ ү

Алдын алу б лімшесіні негізгі міндеттері: ө ң 1) атерлілігі жо ары аурулары бар науАлдын алу б лімшесіні негізгі міндеттері: ө ң 1) атерлілігі жо ары аурулары бар нау астар мен қ ғ қ адамдарды ерте аны тау; қ 2) алдын ала ж не мерзімдік алдын алу тексерулерін ә йымдастыру рі білікті т рде ткізу; ұ ә ү ө 3) диспансерлеу ж ргізуді йымдастыру ж не ү ұ ә ба ылау; қ 4) ересектер мен жас спірімдерге алдын алу егулерін ө йымдастыру ж не ткізу; ұ ә ө 5) емхананы ызмет к рсететін аума ында бастап ы ң қ ө ғ қ ж не айталап алдын алу ж ніндегі іс-шаралар ә қ ө жоспарын зірлеу; ә 6) халы арасында санитарлы -гигиеналы білімді, қ қ қ салауатты мір салтын, зиянды деттермен, (темекі шегу, ө ә маск немдік, келе сіз мір с ру, орынсыз тама тану ү ң ө ү қ ж не т. б. ) к ресті насихаттау болып табылады. ә ү

ПАЙДАЛАН АН ДЕБИТТЕР: Ғ Ә 1. Общественное здоровье и здравоохранения , 2004. Тищенко Е. М.ПАЙДАЛАН АН ДЕБИТТЕР: Ғ Ә 1. Общественное здоровье и здравоохранения , 2004. Тищенко Е. М. , Заюоровский Г. И. . 2. http: //med-kz. ucoz. com. 3. Саяси т сіндірме с здік. – Алматы, 2007. ү ө 4. http: //adilet. zan. kz/