«Астана Медицина Университеті» АҚ № 1

Скачать презентацию «Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 Скачать презентацию «Астана Медицина Университеті» АҚ № 1

dp.pptx

 • Размер: 263.1 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации «Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 по слайдам

 «Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 о амды денсаулы са тау «Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 о амды денсаулы са тау кафедрасы Қ ғ қ қ қ скери ызметкерлер арасында ы суицидке Ә қ ғ бейімділік де гейін аны тау ж не оны ң қ ә ң алдын-алу шаралары ылыми жетекшісі: Байгенжеева Р. К. , Ғ Астана , 2017 ж

ЗЕРТЕУДІ ЗЕКТІЛІГІ. Ң Ө  азіргі уа ытта з- зіне ол жЗЕРТЕУДІ ЗЕКТІЛІГІ. Ң Ө азіргі уа ытта з- зіне ол ж мса ан феноменді барлы аспектілері бойынша Қ қ ө ө қ ұ ғ қ зерттеу те зекті болып келе жатыр. Себебі суицид рекетіні ө ө ә ң ар ындылы ыны ж не суицид к рсеткішін жо арылату а алып келетін қ қ ғ ң ә ө ғ ғ психикалы т рде за ымдайтын факторларды к беюі экономикалы , қ ү қ ң ө қ леуметтік, психологиялы жа дайлар а кері серін тигізіп жатыр. Аса ма ызды ә қ ғ ғ ә ң к іл аударатын, осындай негативті леуметтік жа дайларды Р арулы өң ә ғ ң Қ Қ к штеріні скери б лімшелерінде де кездесетіні. 2008 жылды орытындысы ү ң ә ө ң қ бойынша, елімізде скери ызметкерлер арасында суицидті 39 жа дайы ә қ ң ғ тіркелген. 2015 жылы офицерлер арасында бес суицидтік жа дай болса, скери ғ ә келісім-шарт ызметіні скери ызметкерлері арасында 13 суицидтік жа дай қ ң ә қ ғ болды. Б лімдерде 2014 жылы абылдан ан « 2015 жыл — зіне- зі ол салуды ө қ ғ ө ө қ ескерту жылы» атты жалпы республикалы жоспарды ар асында суицид қ ң қ м лшері айтарлы де гейде т мендегені белгіленген. Я ни , 2008 жылы тіркелген ө қ ң ө ғ суицид жа дайы 44 болса, 2014 жылы — 27, ал 2015 жылы оларды м лшері 24 -ке ғ ң ө дейін т мендеген. Дегенмен б л м селе лі к нге дейін зекті м селе болып отыр. ө ұ ә ә ү ө ә

 Зерттеуді ма саты: ң қ  скери ызметкерлер мен борышын теушілер арасында Зерттеуді ма саты: ң қ скери ызметкерлер мен борышын теушілер арасында ы суицидкке Ә қ ө ғ бейімділік де гейін ж не жалпы скери ызметкерлер арасында ы ң ә ә қ ғ суицидке алып келетін факторларды аны тап, алдын алу шараларын қ йымдастыру. ұ Міндеті: 1. Суицидтік рекеттерге сер ететін себептерді аны тау. ә ә қ 2. скери ызметкерлер арасында ы суицидке бейімділік де гейін Ә қ ғ ң аны тау. қ 3. Суицидке арсы ж ргізілетін профилактикалы шаралар. қ ү қ

 Зерттеуді материалдары мен дістері: ң ә  Зерттеуді объектісі: ң Зерттеуді материалдары мен дістері: ң ә Зерттеуді объектісі: ң Павлодар облысы Ертіс ауданыны № 2033 «Амангельды» скери ң ә б ліміні скери ызметкерлері мен борыщын теушілері алынды. (N= ө ң ә қ ө 70). Зерттеуді дістері: ң ә Дипломды ж мыста келесідей ылыми зерттеу дістері олданылды: қ ұ ғ ә қ — тарихи; — а паратты — аналитикалы ; қ қ қ — статистикалы ; қ — леуметтік. ә

  Зерттеуді ылыми жа алы ы: ң ғ Зерттеуді ылыми жа алы ы: ң ғ Б л дипломды ж мысты ылыми жа алы ы – скери ұ қ ұ ң ғ ә ызметкерлер арасында ы суицидке бейімділік де гейін қ ғ ң аны тай отырып, оны алдын- алуды жетілдіру шін қ ң ү сынылатын шаралар. ұ

  Респонденттерді жасты к рсеткіштері бойыншаң қ ө № Респонденттерді ң Респонденттерді жасты к рсеткіштері бойыншаң қ ө № Респонденттерді ң жасы К рсеткішө К рсеткіш ө (%) 1 18 -24 жас 42 60 2 25 -34 жас 25 36 3 35 -44 жас

 Респонденттерді жынысты к рсеткіштері бойыншаң қ ө Ер адамдар йел Ә адамдар8020 Респонденттерді жынысты к рсеткіштері бойыншаң қ ө Ер адамдар йел Ә адамдар80%20%

 Респонденттерді скери борыщын теуге келуі ң ә ө бойынша з еркімен Ө Респонденттерді скери борыщын теуге келуі ң ә ө бойынша з еркімен Ө келгендер 65 93% Еркінен тыс келгендер 5 7%

  Суицид себебі бойынша к рсеткішө 0510152025 Суицид себебі бойынша к рсеткішө

 Суицид себебі бойынша пайызды к рсеткішіқ ө 10 6 36 921 6 Суицид себебі бойынша пайызды к рсеткішіқ ө 10% 6% 36% 9%21% 6% 12% Материал ьд ы т рмысты ұ қ иынд ы тар қ қ Ал когол ьд ы к п пайд ал ану ө Психикал ы д езад аптация қ Отбасыл ы жа д айл ар қ ғ Уставты емес арым- атынастар қ қ Жауапсыз махабббат скери ызметті Ә қ ң иынд ы ы қ ғ

 Суицидке алып келетін негізі себептермен атар, жанама да себептер қ болады. Соларды Суицидке алып келетін негізі себептермен атар, жанама да себептер қ болады. Соларды респонденттер арасында ы де гейін аны тау шін ң ғ ң қ ү ой ан келесі с ра тарымыздан ал ан к рсеткіштерді талдайтын қ ғ ұ қ ғ ө болса , алкогольдік ішімдікті респонденттерді 48%( 34 адам)-ы қ ң олданса, 52% ( 36 адам )-ы олданбаймыз деп жауап берді. Сауалнама қ қ ж ргізілген респонденттерді арасында материалды иынды тар ү ң қ қ қ м селесіні аншалы ты зекті екендігін аны тау шін ойыл ан келесі ә ң қ қ ө қ ү қ ғ с ра ты жауабын талдау барысында, респонденттерді 21%-ы ұ қ ң ң отбасында материалды иынды тар бар деп , ал 79%- ы жо деп қ қ жауап беріді.

  Жетекшілер тарапынан суицидке алып келетін   Жетекшілер тарапынан суицидке алып келетін рекеттер бойыншаә 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10% 8%8% 18% 26%

 Респонденттерді жауапкершілігі бойыншаң 010203040506070 21 13 62 4 Со ына д ейін ң Респонденттерді жауапкершілігі бойыншаң 0%10%20%30%40%50%60%70% 21% 13% 62% 4% Со ына д ейін ң мойынд амау а ғ тырысамын Жазад ан тыл у шін құ ү барл ы ын ғ жасаймын з кін мд і Ө ә мойынд ап, жазамд ы ал амын Ж мыстан ұ шы ып кетем ғ

Респонденттерді скери ызметті иынды ын ң ә қ ң қ ғРеспонденттерді скери ызметті иынды ын ң ә қ ң қ ғ ба алау де гейі ғ ң 1 -3 балл 3 -6 балл 7 -10 балл 4% 64% 32%

 Сауалнаманы « скери борыщын теу барысында дембельдер ң Ә ө тарапынан ысым Сауалнаманы « скери борыщын теу барысында дембельдер ң Ә ө тарапынан ысым к рсету болды ма? » — деген с ра а қ ө ұ ққ респонденттерді 37 адам (53%) — ия деп, 33 адам ( 47%) — жо деп ң қ жауап берді. скери ызметкерлер арасында ы суицидтік жа дайларды алдын- Ә қ ғ ғ ң алу ма сатында ы негізгі рекет ол скери ызметкерлермен скери қ ғ ә ә қ ә б лімні психологыны ажетті де гейде ж мыс жасауы. ө ң ң қ ң ұ Респонденттерді психолог к мегіне аншалы ты ж гінетінін ң ө қ қ ү аны тау барысында келесідей с ра тар ойылды: «Сізді скери қ ұ қ қ ң ә б лімде психолог маман бар ма? » — деген с ра а респонденттерді ө ұ ққ ң 93% (65 адам) «ия» деп жауап берсе, 7% (5 адам ) «жо » деп жауап қ берді.

  скери ызметкерлерді психолог к мегіне Ә қ ң ө скери ызметкерлерді психолог к мегіне Ә қ ң ө ж гіну де гейі. ү ң 12% 88% Психолог к мегі не ж гі немі н ө ү Психолог к мегі не ж гі нбеймі н ө ү

 Суицид жасаушы а к мек к рсету де гейіғ ө ө ң 010203040 Суицид жасаушы а к мек к рсету де гейіғ ө ө ң 0%10%20%30%40% 50%60% 70%80%90% 84% 8% 4%

   К мек к рсету т рі бойынша ө ө К мек к рсету т рі бойынша ө ө ү 84 % 7% 5% 5% К ілін өң ала д ат ып, ң гіме әң айт амын рысамынҰ Себебін біліп, с збен ө к мект есеміө н М селесін шешіп ә беруге у д е ә беремін

 Респонденттерді сенім телефонымен танысу ң  де гейіні проценттік к рсеткіші. Респонденттерді сенім телефонымен танысу ң де гейіні проценттік к рсеткіші. ң ң ө Сенім т елефонымен таныспын Сенім т елефонымен т аныс емеспін 0%10%20%30%40%50%60%70% 38% 62%

 Респонденттерді арасында суицидке бейімділік ң де гейін аны тау а ж ргізілген сауалнама Респонденттерді арасында суицидке бейімділік ң де гейін аны тау а ж ргізілген сауалнама н тежиесі. ң қ ғ ү ә 6% 39% 4 2% 13% 1% Т мен д е гей ө ң Орташад ан т мен ө д е гей ң Орташад ан жо ары ғ д е гей ң Жо ары д е гей ғ ң

ОРЫТЫНДЫҚ  Зерттеу н тежиелеріне с йене отырып скери ызметкерлер арасында ы әОРЫТЫНДЫҚ Зерттеу н тежиелеріне с йене отырып скери ызметкерлер арасында ы ә ү ә қ ғ суицидке алып келетін факторларды к п м лшерін амтитын келесі ң ө ө қ факторлар екені аны талды: қ Бірінші, я ни 36%- ды амты ан — психикалы дезадаптация. Б л дегеніміз ғ қ ұ скери борыщын теушілерді орта а бейімделе алмауы. Демек, жетекшілер ә ө ң ғ мен скери б лім психологы тарапынан тиісті ж мыстар толы ж ргізілмейді. ә ө ұ қ ү Б л м селені психолог маман борыщын теушілермен жеке ж мыс жасау ұ ә ө ұ ар ылы шешуге болады. қ Екінші суицидке алып келетін фактор — устав а с йкес емес арым- атынас. қ ә қ қ Б л фактор жалпы к рсеткішті 22%- ын амтып отыр. М ндай к рсеткішті ұ ө ң қ ұ ө ң орын алуы тек борыщын теушілерді ана емес жетекшілер мен ө ң ғ командирлерді де стінен ада алау ж ргізілуі керектігін білдіреді. Осындай ң ү қ ғ ү ауіпті салдар а алып келетіндіктен, жетекшілер борыщын теушілермен қ ғ ө ж ргізетін методикаларын айтадан арастырылулары керек. ү қ қ Біра азіргі та да скери ызметкерлер ма ыздылы ын т сінбей немесе қ қ ң ә қ ң ғ ү уа ытыны жо ты ына с йеніп, психолог маман к мегіне ж гінбейді. қ ң қ ғ ү ө ү Психолог маман егер борыщын теуші немесе жетекшілермен з ерітерімен ө ө келмесе, к шпен ж мыс жасай алмайды. Демек, б л м селені негізгі шешімі — ү ұ ұ ә ң ызметкерлерді д рыс а параттандыру, з мірлеріне нем райлы арау а жол қ ұ қ ө ө құ қ ғ бермеу. .

  БІЗДІ ТАРАПЫМЫЗДАН СЫНЫЛАТЫН ШАРАЛАР: Ң Ұ  скери ызметкерлер БІЗДІ ТАРАПЫМЫЗДАН СЫНЫЛАТЫН ШАРАЛАР: Ң Ұ скери ызметкерлер арасында ы суицидке сер ететін факторлар арасында е жо ар ы Ә қ ғ ә ң ғ ғ пайызды м лшерін психикалы дезадаптация, амтып отыр. Психикалы дезадаптация — қ ө қ қ қ адамны тiршiлiк ету ортасына бейімделе алмауымен сипатталатын жа дай. Б л жа дай ң ғ ұ ғ скери борыщын теуге келген кез — келген солдатта кездесуі м мкін. Ма ыздысы осы ә ө ү ң жа дайды ас ынуына жол бермеу, я ни жетекшілері тарапынан, скери б лім психологы ғ ң қ ғ ә ө тарапынан скери ызметкерлермен жалпы ана емес жеке ызмет ат арылуы керек. ә қ ғ қ қ Пайызды к рсеткіші жо ары келесі фактор уставты емес арым- атынас. скери қ ө ғ қ қ Ә жымдарда командирлер мен басты тарды ол астында ылармен арым- атынасы ұ қ ң қ ғ қ қ ж не іс- имылдары те ма ызды болып келеді. Олар скери б лімде т ртіпті ә қ ө ң ә ө ә ң ата ды ын са тау ж не з методикасыны тиімділігін арттыру ма сатында жеке т л а а қ ң ғ қ ә ө ң қ ұ ғ ғ к шті травматикалы сер ететін, ате шараларды олданады. Б л рекеттерді алдын ү қ ә қ қ ұ ә ң -алу ж не жою шін тек борыщын теушілер ана емес, оларды жетекшілеріні стінен ә ү ө ғ ң ң ү ада алау, тексеру ж мыстарын ж зеге асыру керек. Я ни м ндай рекеттерді олдан ан қ ғ ұ ү ғ ұ ә қ ғ командирді за т р ысынан жазалау керек. ң ұ ғ Жо ары к рсетілгендей суицидті жа дайларды алдын — алуда психолог маманны ғ ө ң ғ ң ң орыны ерекше. Сол себепте кез- келген скери б лімде психолог маман болып ана ә ө қ оймай, скери ызметкерлермен ж йелі т рде ж мыс жасауы керек. Біра азіргі та да қ ә қ ү ү ұ қ қ ң скери ызметкерлер арасында психолог маманны к мегіне ж гінушілер те аз. Оны ә қ ң ө ү ө ң себебі ызметкерлерді д рыс а параттанбауында. Я ни олар б л м селеге аса ма ызды қ ң ұ қ ғ ұ ә ң к іл аудармайды. Олар психолог маман мен сенім телефоныны б л м селеде өң ң ұ ә аншалы ты ма ызды екендігін білмейді. Б л м селені негізгі шешімі — халы ты д рыс қ қ ң ұ ә ң қ ұ а параттандыру. қ

 Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет! Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.