ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану

Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану

sayasi_reghimder_srs.pptx

 • Размер: 72.9 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану ж не тарих кафедрасы ә С Жара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ Саясаттану ж не тарих кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: қ Саяси режимдер Орында ан: Авелова А. Н 118 топ ғ Тексерген: Темip лов О. Ж. құ

  Саяси режим — б л стемдік етуші леуметтік ұ ү ә жікті о Саяси режим — б л стемдік етуші леуметтік ұ ү ә жікті о ам т ра тылы ыны ма саттарын к здей ң қ ғ ұ қ ғ ң қ ө отырып ж не саяси бостанды ты де гейін, ә қ ң ң оларды ызметіні ы ты негіздеріне билік ң құқ қ қ органдарыны атынасын к рсете отырып, зіні ң қ ө ө ң саяси стемдігін ж зеге асыратын дістермен ү ү ә ралдарды , т сілдерді жиынты ы. құ ң ә ң ғ

  Саяси режим- саяси билікті т ра тылы ын, ң ұ қ ғ Саяси режим- саяси билікті т ра тылы ын, ң ұ қ ғ азаматтарды бас арылуын, билік шін тиімді ң қ ү оз алыс (динамика) пен саяси атынастарды қ ғ қ ң ба ыттылы ын, саясатты ма сат а ол ғ ғ ң қ қ қ жеткізуін, стемдік етуші элитаны ү ң м дделеріні ж зеге асуын амтамасыз етеді. ү ң ү қ

саяси режимдерді негізгі т рлері ү тоталитарлы қ авторитарлық демократиялық саяси режимдерді негізгі т рлері ү тоталитарлы қ авторитарлық демократиялық

 Тоталитарлы саяси режим- қ мемлекетті , о амды мірді барлы ң Тоталитарлы саяси режим- қ мемлекетті , о амды мірді барлы ң қ ғ қ ө ң қ салаларына шексіз ба ылау ою а қ қ ғ мтылуымен, адамны саяси билікке ж не ұ ң ә стемдік етуші идеология а толы ү ғ қ ба ынуымен сипатталады. ғ «Тоталитаризм»» ымы латынны «totalis» ұғ ң деген с зінен шы ан, б кіл, т тас, толы ө ққ ү ұ қ дегенді білдіреді.

 Тоталитарлы саяси режимдерге орта қ қ белгiлер Билікті ң жо арыда ғ Тоталитарлы саяси режимдерге орта қ қ белгiлер Билікті ң жо арыда ғ шо ырлануы ғ бір партиялы қБилікті бір ол а ң қ ғ — автократия а ғ барынша шо ырлануы ғ Барлы о ам қ қ ғ міріні ө ң идеологиялан- дырылуы а парат а қ қ деген билік монополиясыарулы к рес Қ ү ж ргізудегі ү ралдарды құ олдануда ы қ ғ мемлекетті ң монополиясы. жаппай репрессия ж не ә к штеу ү ж йесіні ү ң мір с руі ө ү

 Тотатитарлы саяси режимдер қ осы т ртіп стемдік еткен елдерде ә ү экономикалы прогресті ж Тотатитарлы саяси режимдер қ осы т ртіп стемдік еткен елдерде ә ү экономикалы прогресті ж не қ ә леуметтік дамуды тежейді, ә сондай-а адамзат а қ қ орны толмас ай ы- асірет қ ғ қ келеді. ә

 Авторитарлык (латын тілінен autoritas - билік, ы пал) қ режим - б л о амны Авторитарлык (латын тілінен autoritas — билік, ы пал) қ режим — б л о амны ұ қ ғ ң мемлекеттік-саяси рылымы, онын негізін құ андай да бір топты бір адамны немесе қ ң институтты билікке деген монополиясы ң райды. құ

Авторитарлы саяси режимдерді орта белгілері: қ ң қ 1. халыкты биліктен шеттетілуі. ңАвторитарлы саяси режимдерді орта белгілері: қ ң қ 1. халыкты биліктен шеттетілуі. ң 2. біры ай міндетті идеология болмаса да, мемлекеттік ңғ идеология басымды етеді. қ 3. билікті айкын б ң ө лінуі болмайды. 4. ба ынбайтындарды к ғ ө ндіруге м жб рлеу шін ажетті ә ү ү қ к шке с йену. ү ү 5. саясатты монополиялануы. ң 6. ко ам а толык жаппай ба ылау орнатудан бас тарту. ғ ғ қ 7. бас арушы элитаны алыптасуы жо арыдан та айындау қ ң қ ғ ғ ар ылы ж реді. қ ү

 Демократиялы саяси режим қ халы ты қ билікті айнар к ң қ ө зі Демократиялы саяси режим қ халы ты қ билікті айнар к ң қ ө зі ретінде мойындаумен ай ындалып, азаматтарды о амдык қ ң қ ғ ө мірге ж ә не оларды саяси ыктары мен ң құқ бостанды тарын практикалы ж зеге асыру қ қ ү ар ылы билік рылымдарын қ құ алыптастыру процесіне жаппай атысуын қ қ амтамасыз етуі тиіс. қ

Демократиялык режим - б л дамушы, ұ ілгері жылжушы режим, халы кіметі қ ө -Демократиялык режим — б л дамушы, ұ ілгері жылжушы режим, халы кіметі қ ө — я ни, халы а барлы билікті, ғ ққ қ о амды, мемлекетті бас арудын қ ғ қ шынайы м мкіндігін олар ба ылайтын ү қ саяси институттар ар ылы беру. қ

Пайданыл ан дебиеттер: ғ ә Н. П. Орлова, И. Б. Гасско, М. М. Стамбеков. Пайданыл ан дебиеттер: ғ ә Н. П. Орлова, И. Б. Гасско, М. М. Стамбеков.

Назар аудар аны ыздар а ғ ң ғ рахмет! Назар аудар аны ыздар а ғ ң ғ рахмет!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.