ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек

Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек

shaimbetov_e_503_mpd_seksualdy_mәdeniet.pptx

  • Размер: 731.5 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек гигиенасы, к сіби аурулар ж неара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Е бек гигиенасы, к сіби аурулар ж не балалар мен ң ә ә жас спірімдер гигиенасы ө ОС Ж Ө Сексуалды м дениет. Денсаулы ында а ауы бар индивидтерді ә ғ қ т л а т рінде гигеналы ж не жынысты т рбиелеу леуметтік ұ ғ ү қ ә ә рдіс. ү ара анды 2017 Қ ғ Орындаған: Шаймбетов Е. Х. МПД 5 -003 Тексерген: Бакарамова Г. А.

Жоспар:  • Кіріспе • Жынысты  арым атыныстар(сексуалды)қ қ қ • Жыныс тЖоспар: • Кіріспе • Жынысты арым атыныстар(сексуалды)қ қ қ • Жыныс т рбиесі ә • Жынысты ж не репродуктивтік денсаулы ы қ ә ғ • орытынды Қ • Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 • Кіріспе: аза хал ыны менталитетінде «жынысты Қ қ қ ң қ атынас» • Кіріспе: аза хал ыны менталитетінде «жынысты Қ қ қ ң қ атынас» туралы с з оз ау к бінесе ят пен ар а қ ө қ ғ ө ұ ғ келіп тіреліп, к п жа дайда соны арнасынан шы а ө ғ ң ғ алмай алып оюда. Ал, шынтуайтына келгенде, қ қ «м дениет» пен «жынысты атынас» бір-біріне ә қ қ арама- айшы емес, йткені жынысты қ қ ө қ атынасты на ты м дениеттен тыс қ ң қ ә болмайтыны бесенеден белгілі. Ал м дениет з ә ө кезегінде сексуалды-эротикалы компоненттерсіз қ мір с рмейді. ө ү

 • Адамны жынысты  мір ң қ ө - те ма ызды ж • Адамны жынысты мір ң қ ө — те ма ызды ж не к рделі айма ы. Оны елеулі б лігі ө ң ә ү ғ ң ө салауатты жынысты алыптастыруды стендтер, ол арама- айшы процесс болып қ қ табылады. • Белсенді со ы онжылды та жынысты м дениет м селелері р т рлі ылымдарды ңғ қ қ ә ә ә ү ғ ң кілдері о ыды. Б л тере туында ан ж мыстар, йде, бос уа ыт ызметіні ө қ ұ ң ғ ұ ү қ қ ң згерістері. Осы ылыми ж не ылыми-техникалы прогрессті сапалы згеру ө ғ ә ғ қ ң ө жынысты саласында ы ерлер мен йелдер арасында ы арым- атынас а алып келді қ ғ ә ғ қ қ қ

Сексуалды атынастар – ересек адамны  алыпты міріні міндетті б лігі. Оны одан қСексуалды атынастар – ересек адамны алыпты міріні міндетті б лігі. Оны одан қ ң қ ө ң ө зардап шегу шін емес, уаныш алу шін ру керек ү құ Сексуалды атынастар 3 б ліктен т рады: қ ө ұ • Физикалы жа ынды ( ша тау, с йісу, аймалау, жынысты атынас). қ құ қ ү қ қ • Жан д ниелік жа ынды (бір-біріне деген симпатия, жа сы к ру, сенім, олдау). ү қ қ қ ө қ • Ара- атынаста ы жа ынды ( ам орлы , к мектесу, жалпы ызы ушылы тары қ ғ қ қ қ ө қ ғ қ мен айналысатын істері, болаша а жоспар ру). ққ құ

 • ЖЫНЫС Т РБИЕСІ – балалар мен жастарды а ыл-ойыны , адамгершілік Ә • ЖЫНЫС Т РБИЕСІ – балалар мен жастарды а ыл-ойыны , адамгершілік Ә ң қ ң ндылы тар туралы к з арасыны , дене бітіміні , эстетикалы тал амыны д рыс құ қ ө қ ң ң қ ғ ң ұ алыптасып, дамуын амтамасыз етуге ба ыттал ан, жалпы т рбие ж мысы қ қ ғ ғ ә ұ процесіні рамдас б лігі. Жынысты жетілу мерзімі ыздарда 12 – 13 жастан 16 – ң құ ө қ қ 17 жас а, лдарда 13 – 14 -тен 17 – 18 жас а дейін созылады. Осы кезе де Жынысты қ ұ қ ң қ т рбие-не к п к іл б лінеді. Баланы д рыс сіру шін ке-шеше, о ытушылар, ә ө өң ө ұ ө ү ә қ д рігерлер р т рлі ж мыстар ж ргізеді (жеке гіме, гигиеналы талап, д рыс ә ә ү ұ ү әң қ ү тама тану, т. б. ) Жынысты т рбие баланы спортпен, е бекпен ш ылдануын, ыз қ қ ә ң ң ұғ қ бен ер бала арасында шынайы досты болуын талап етеді. Жынысты т рбие балалар қ қ ә мен жастарды р т рлі бестіктен, жыныс асіретінен са тандырады. ә ү ә қ қ

 • Д рігерлер мен педагогтарды айтуы бойынша, жынысты  мірді тым ерте ә • Д рігерлер мен педагогтарды айтуы бойынша, жынысты мірді тым ерте ә ң қ ө бастамау керек. йткені, жас азаматтар толы анды жынысты атынастарды ра Ө ққ қ қ құ алмайды. Ерте ( сіресе зорлы тан кейінгі) жынысты атынастар б кіл мір бойы ә қ қ қ ү ө са талып алатын жан д ниесіні жара атына алып келеді. Ал егер де ерте қ қ ү ң қ бастал ан жынысты атынасты н тижесінде ж ктілік дамыса немесе жыныс ғ қ қ ң ә ү жолымен берілетін белгілі бір ауруды ж тырса, ол екі ж пты олар туралы ұқ ұ ң білмегендігінен дамиды.

 • Жынысты ж не репродуктивтік денсаулы ты са тау қ ә қ қ • Жынысты ж не репродуктивтік денсаулы ты са тау қ ә қ қ ассоциациясыны деректеріне с йенсек, елімізде ж ктілікті ң ү ү ң 11 -16 пайызы ерте ж ктілікке тиесілі екен. Жасанды т сік ү ү ар ылы шаранадан тыл ысы келетіндерді басым б лігі азір қ құ ғ ң ө қ 14 -18 жас аралы ында ы ыздар. аза станда жастарды ғ ғ қ Қ қ ң жынысты атынас а т суі 14 жастан басталатыны да қ қ қ ү аны тал ан. Мастопатия ауруы да «жасарып» келеді. Елімізде 15 қ ғ жасар ыздарды мастопатиямен ауыр ан деректері тіркелген. қ ң ғ Ал аза станда Ж ТБ (СПИД) орталы ыны д йегінше, ауіпті Қ қ Қ ғ ң ә қ дертке шалды андарды басым б лігі – 15 -25 жас ққ ң ө аралы ында ылар екен. ғ ғ

 • Жынысты ж палы ауруларды к бейгені з алдына, қ ұқ ң ө • Жынысты ж палы ауруларды к бейгені з алдына, қ ұқ ң ө ө жас спірім ыздарды арасында ы анорексия да б гінде бас ө қ ң ғ ү ауыртар м селеге айналды. Сымдай тартылып сымбатты ә к рінемін деп, ашы уды детке айналдыр ан арулар здеріні ө ғ ә ғ ө ң анорекция а алай шалды анын да а армай ж р. Б рын тек ғ қ ққ ңғ ү ұ йелдерді инайтын киста мен миома аурулары да жас ыздарда ә қ қ бел алды. Осыдан кейін бізде жынысты т рбие ж нінен қ ә ө проблема жо деп к рі із. Есте са та ыздар: ерте жаста дамы ан қ ө ң қ ң ғ ж ктілік ауыр теді, босану иын болады, н ресте лсіз немесе ү ө қ ә ә туа пайда бол ан а аулармен туылады! Бірінші медициналы ғ қ қ т сіктер жиі бедеулікке, жыныс м шелеріні бас а да к птеген ү ү ң қ ө ауруларына алып келеді. Ерте жынысты атынастардан лдар а қ қ ұ ғ ара анда жиі ыз балалар зардап шегеді. қ ғ қ

 • Жынысты т ртіпке физиологиялы , психологиялы ж не социом дени қ ә • Жынысты т ртіпке физиологиялы , психологиялы ж не социом дени қ ә қ қ ә ә процесстер кіреді б ларды ал аш ы екеуі со ысына ба ындырыл ан , рамына ұ ң ғ қ ңғ ғ ғ құ енген. К птеген рт рлі ма саттар жынысты атынас а т су ар ылы болатын ө ә ү қ қ ү қ адамны жынысты т ртібіні сипатты белгілері болып табылады. Жынысты ң қ ә ң қ т ртіп жынысты ажеттіліктен бас а да к птеген ажеттіліктерді ана аттандыра ә қ қ қ ө қ қ ғ алады.

 • орытындыҚ • Есте са та ыздар:  ерте жаста дамы ан ж • орытындыҚ • Есте са та ыздар: ерте жаста дамы ан ж ктілік ауыр қ ң ғ ү теді, босану иын болады, н ресте лсіз немесе туа ө қ ә ә пайда бол ан а аулармен туылады! Бірінші ғ қ медициналы т сіктер жиі бедеулікке, жыныс қ ү м шелеріні бас а да к птеген ауруларына алып ү ң қ ө келеді. Ерте жынысты атынастардан лдар а қ қ ұ ғ ара анда жиі ыз балалар зардап шегеді. қ ғ қ

Қолданылған әдебиеттер:  • https: // www. zharar. com/kz/kenes/woman/1315 -sex. html • https :Қолданылған әдебиеттер: • https: // www. zharar. com/kz/kenes/woman/1315 -sex. html • https : //www. zharar. com/. . . / жыныстық + қатынас +туралы+м. . .