АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ

Скачать презентацию АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ Скачать презентацию АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ

altyn_emel.pptx

 • Размер: 1.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ по слайдам

 АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ АЛТЫНЕМЕЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЛТТЫ САЯБА ЫҰ Қ Ғ

 Алтынемел - Жетісу Алатауының о т стік ң ү сілемдеріні арасында орналас ан лтты Алтынемел — Жетісу Алатауының о т стік ң ү сілемдеріні арасында орналас ан лтты ң қ ұ қ таби и саяба. ғ қ Жер к лемі — 520 мы гектар. Саяба ө ң қ аума ында туристерді атты ызы тыратын ғ қ қ қ бірегей таби и рылымдар ж не байыр ы ғ құ ә ғ тарих ескерткіштері орналас ан. қ Шат алдарында ежелгі адамдарды тас а қ ң қ ашап сал ан суреттерін к руге болады. қ ғ ө апша ай мемлекеттік Қ ғ а шылы шаруашылы ы ң қ ғ негізінде 1996 жылы рылды. құ

 Географиялы орнық Алматы облысы Керб ла ұ қ ж не ә Панфилов аудандарында Географиялы орнық Алматы облысы Керб ла ұ қ ж не ә Панфилов аудандарында орналас ан. қ Климаты Ба ты климаты ата континенттік, ысы қ ң қ суы , жазы ысты. Жылды жауын-шашын қ қ қ м лшері 330 мм-ден аспайды. а тарды ө Қ ң ң орташа температурасы – 8, 6°С, шілдені ң орташа температурасы 26°С. ар аз т седі, Қ ү ол жабайы жануарларды ыстап шы уына ң қ ғ олайлы жа дай ту ызады. қ ғ ғ

 Жер бедері Аума ы 469620 га. Ба ты рамына ғ қ ң құ апша Жер бедері Аума ы 469620 га. Ба ты рамына ғ қ ң құ апша ай б геніні Қ ғ ө ң солт стігі б лігі мен ү ө Іле зеніні о жа алауы, Жетісу (Жо ар) ө ң ң ғ сілемдері: Кіші ж не ә лкен ал анҮ Қ қ , А тауқ , атутау Қ , Дегерес, Матай , Шола , қ ояндытауҚ таулары ж не те сирек кездесетін таби ат ә ө ғ ескерткішіні бірі – « ң нші мӘ құ » ( «Ай ай ғ м» ) кіреді. . апша ай б геніні о құ Қ ғ ө ң ң жа алауында ы тау етегі жазы ты ында ғ ғ қ ғ к птеген ор андар (мысалы, са ө қ ғ қ хандарыны абірі – Тигрхауда, 7 – 4 ң қ асырлар), тау сайларында р т рлі ғ ә ү жануарларды суреті салын ан жартас ң ғ к рмесі бар ө

 сімдігі мен жануарлар д ниесіӨ ү Ба флора а бай, онда жо ары сатыда сімдігі мен жануарлар д ниесіӨ ү Ба флора а бай, онда жо ары сатыда ы сімдіктерді қ ғ ғ ғ ө ң 1500 т рі, « ү ызыл кітап аҚ қ » енген 22 т рі (мысалы, ү М сілім сылдырш бі, опал таспаш бі, ү ө Қ ө Іле б рі ара аты ө қ қ , т. б. ) бар. Ба жануарлар леміне де бай. қ ә Омырт асыздарды ішінде е к п кездесетіні – қ ң ң ө рмекшіт різділер мен ж ндіктер. Ж ндіктерді ө ә ә ә ң 5000 -нан аса т рі белгілі, оны 25 т рі ү ң ү аза станны ызыл кітабына Қ қ ң Қ енгізілген

 Мысалы, Галузо отынкескіш о ызық ң , Сольский барылдауы Мысалы, Галузо отынкескіш о ызық ң , Сольский барылдауы о ызы қ қ ң , дала сколиясы , жола ты тора ы к белегі қ ңғ ө , т. б. Омырт алы жануарлар фаунасы да қ бай. Балы ты 20 т рі, оны ішінде 3 қ ң ү ң т р эндемиктер ( ү бал аш алаб асық ұғ , бал аш шармайы, бір т сті салпыерін) қ ү болып саналады.

 осмекенділерден жасыл рба а, ызылая ба а Қ құ қ қ ж не к осмекенділерден жасыл рба а, ызылая ба а Қ құ қ қ ж не к лба а бар. Бауырымен жор алаушыларды 25 ә ө қ ғ ң т рі кездеседі ү Мысалы, ал ант мсы жылан қ қ ұ қ , дала тасба асық , жалтырауы жармас ы қ қ , о жыланқ , т. б. старды 200 Құ ң т ріні 174 т рі саяба та ялайды. 18 т рі « ызыл ү ң ү қ ұ ү Қ кітап а» енгізілген, мысалы, қ ара дегелекқ , балы шы т й ын қ ұ ғ , ж ртшыұ , кіү , т. б. С т оректілерді ү қ ң 70 -тен астам т рі мекендейді, оларды ішінде ү ң ортаазия тас сусары, ш бар к зен ұ ү , ортаазия зен ө ндызы, құ Тянь-Шань ар арық ж не ә бозт сті ергежейліү осая қ қ ор ау а алын анқ ғ ғ ғ

 Саяба та қ 1976 – 77 жылдардан бері а қ б кендер, 400 -ден Саяба та қ 1976 – 77 жылдардан бері а қ б кендер, 400 -ден аса лан мекендейді. ө құ Таби атта сирек кездесетін бір т р – ғ ү Пржевальский жыл ысы қ д ние ж зінде ү ү бірнеше зооба та ана са тал ан. қ ғ 2003 жылы саяба а ққ Германиядан бірнеше жыл ы келініп, жерсіндірілді. Саяба та қ ә қ таби ат шежіресі ж ргізіліп, жан-жа ты ғ ү қ жабды тал ан бірнеше туристік қ ғ маршруттар ж мыс істейді. ұ

 Саяба археологиялы ескерткіштер мен ежелгі қ қ та балар ж не суреттер салын ан гірлермен Саяба археологиялы ескерткіштер мен ежелгі қ қ та балар ж не суреттер салын ан гірлермен ң ә ғ үң тастар а бай. Са д уірінде салын ан « ғ қ ә ғ Бесшатыр » обаларыны ма ызы лкен. ң ң ү Ш. Ш. У лихановтыә ң тарихи-мемориалды м ражайы осында орналас ан. қ ұ қ Саяба та сімдіктерді 1800 т рі: бал аш сексеуілі, қ ө ң ү қ баялыш , шырша , йе кі ү ң , тора ыңғ , ызыл қ тал , жиде , жы ыл ңғ , сексеуіл , ылшақ , т. б. седі. ө

Алтын емел Алтын емел

 Саяба ты жануарлар лемі де алуан т рлі: қ ң ә ү с т оректілерден Саяба ты жануарлар лемі де алуан т рлі: қ ң ә ү с т оректілерден ү қ ланқұ , ара йрық құ қ , ар арқ , т лкі ү , тас сусары , оянқ ; старды 15 т рі: құ ң ү б ркіт ү , таз арақ , ителгі , кекілік , ыр ауылқ ғ , б лдыры ұ қ ; балы тардан қ сазан , к ксеркеө , а мар а қ қ , табан балық , т. б. кездеседі. Омырт асыз жануарлар д ниесі толы қ ү қ зерттелмеген. Саяба та 17 оры ша бекеті қ қ қ ж не бірнеше туристік маршрут ж мыс ә ұ істейд