абылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан:

Скачать презентацию абылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан: Скачать презентацию абылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан:

Әbdіsamat_rahym_patan.ppt

 • Размер: 1.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации абылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан: по слайдам

абылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан: бдісамат Р ғ Ә Тобы: ЖМ-3 10 Таабылда ан: Ирисметова ДҚ ғ Орында ан: бдісамат Р ғ Ә Тобы: ЖМ-3 10 Та ырыбы: Жедел ж рек ишемиялы ауруы. қ ү қ Морфологиялы сипаттамасы қ Т ркістан ү 2016 C Ж Ө

Жоспары: 1. Кіріспе б лім. ө Ж рек- антамыр ж йесіні ауруы. ү қ ү ңЖоспары: 1. Кіріспе б лім. ө Ж рек- антамыр ж йесіні ауруы. ү қ ү ң 2. Негізгі б лім ө А) ЖИА-на сипаттама. Б) Этиологиясы мен клиникасы. В) Морфологиялы сипаттамасы. қ 3. орытынды Қ 4. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Ж ректі ишемиялы ауруы ү ң қ Ж ректі ишемиялы ауруы (ЖИА) — деп ж ректіЖ ректі ишемиялы ауруы ү ң қ Ж ректі ишемиялы ауруы (ЖИА) — деп ж ректі ү ң қ ү ң т ждік артериясында ы ан айналуыны б зылуына ә ғ қ ң ұ байланысты дамитын ж ректегі ишемиялы ү қ (дистрофиядан некроз а дейінгі) згерістерді ғ ө т сінеміз. ЖИА халы арасында те к п ү қ ө ө тарал анды тан 1965 жылдан бастап БД шешімі ғ қ Ұ бойынша жеке ауру ретінде арала бастады, б рын ол қ ұ атеросклероз бен артериялы гипертонияны ж ректік қ ң ү т рі деп есептелінген. ЖИА негізінен 40 -65 жаста ы ү ғ ер адамдар арасында кездеседі, біра та ол 25 -30 қ жаста ы кісілерде де дамуы м мкін. ғ ү

 Ж ректі ишемиялы ауруы – ж ректе анайналымы толы ү ң қ ү қ қ Ж ректі ишемиялы ауруы – ж ректе анайналымы толы ү ң қ ү қ қ то та анды тан немесе ажетті шамадан кем бол анды тан дамитын қ ғ қ сыр ат. Сол себепті ишемиялы ауруы ж ректын т жді (коронарлы ) қ қ ү ә қ қ артерияларыны ауруы деп те аталады. Б л сыр атты леуметтік ң ұ қ ң ә м нін ескерке отырып, Д ниеж зілік денсаулы са тау йымы 1965 ә ү ү қ қ ұ жылы оны «депбес» ауру деп танады. Б гінгі танда ишемиялы ауру ү қ сіресе экономикалы ркендеген елдерге ке тарал ан, тіпті оны ә ө ң ғ эпидемиялы аурулар тобына жат ызба ой бар. Ж ректі ишемиялы қ қ ү ң қ ауруы кенеттен аза а шыратуымен ауіпті. Ол ж рек-тамыр қ ғ ұ қ ү сыр аттарынан болатын лім-жітімні 2/3 -ін амтиды. Б л ауру а жасы қ ө қ қ ұ ғ 40 -65 –тер шамасында ы ер адамдар жиірек шалды ады. ғ ғ Ж рек ишемиялы ауруы ү қ

ЖИА на алып келетін себептер екі топ а б лінеді. қ ө 1 -ші. Атеросклерозды дамуынЖИА на алып келетін себептер екі топ а б лінеді. қ ө 1 -ші. Атеросклерозды дамуын тездетуші ауіп- атер ң қ қ факторы. 2 -ші. Атеросклерозды тікелей ша ырушы себептер қ

Ж ректі ишемиялы ауруыларыү ң қ атеросклероз ж не гипертония ә ауруымен ты ыз байланыстылыЖ ректі ишемиялы ауруыларыү ң қ атеросклероз ж не гипертония ә ауруымен ты ыз байланыстылы ын ескерсек, оны этиологиясы ғ ғ ң атал ан себептермен шектеліп ана оймайтыны т сінікті. ғ қ қ ү Атеросклероз бен гипертония ауруын рістететін этиологиялы ө қ факторларды барлы ы, серісе психика-эмоциялы зорыгу, ж ректы ң ғ ә қ ү ң ишемиялы ауруыны дамуына да себеп болады. Сонды тан қ ң қ атеросклероз бен гипертония ауруы ж не ж ректі ишемиялы ауруы ә ү ң қ « зе гілесе» дамиды. Ж ректі ишемиялы ауруы келесі формаларда ү ң қ бай алуы м мкін: стенокардия, инфаркт миокарды, инфарктан со ы қ ү ңғ кардиосклероз, ж рек а ысыны б зылуы, ж рек жетімсіздігі мен ү қ ғ ң ұ ү кенеттен айтыс болу. қ

 Негізінен коронарлы артериялардың тарылу себебі болып атеросклероз, яғни, тамырдың ішкі қабырғасына холестериннің жиналуы болып Негізінен коронарлы артериялардың тарылу себебі болып атеросклероз, яғни, тамырдың ішкі қабырғасына холестериннің жиналуы болып табылады. Холестериннің жиналуы нәтижесінде артерияларлың ішкі саңылауы тарылып, миокардтың қанмен қамтамасыз етуі азаяды да, әсіресе адамға физикалық күш түскен кезде жүрек жиі соғып, оған жеткізілетін ауа мен қан мөлшері жеткіліксіз болады да, жүрек аймағында аурыру белгілері пайда болады (жүрек талмасы). Корнонарлы артериялар тарылған сайын болмашы жағдайдың өзінде-ақ, мысалы, сөйлесу кезінде, тамақ ішкен соң, суықтың әсерінен, жүйкеге салмақ түсу кезінде ауыру белгілері байқалады. Әдетте, кеуде тұсындағы ауру тыныштық жағдайында бірнеше минуттардан соң өздігінен тарайды. Ауру сол жақ жауырынға, қолға, астыңғы иекке, кейде асқазанға да беріледі. Бұл жағдайда адам оны гастрит немесе асқазанның ойық жарасымен шатыстыруы мүмкін.

АТЕРОСКЛЕРОЗ. Атеросклероз ( грекше atere – бот а ж неқ ә sklerosis -ты ыздалуғ )АТЕРОСКЛЕРОЗ. Атеросклероз ( грекше atere – бот а ж неқ ә sklerosis -ты ыздалуғ ) б л ірі ұ артерияларды ішкі абатында май ж не белок алмасуыны б зылуы ң қ ә ң ұ н тіжесінде пайда болатын морфологиялы згерістермен сипатталатын ә қ ө созылмалы ауру. Осы к рделі згерістер атеросклерозды микро ж не ү ө ң ә макроскопиялы негізін райды. Б л рдіс ол ада, ж рек, ми, мы ын, қ құ ұ ү қ қ ү қ ішек ж не б йрек артерияларында ай ын к рінеді. Атеросклероз деген ә ү қ ө атауды Америка ылымы Маршан 1904 жылы сын ан. ғ ұ ғ

ЖИА-ның клиникалық түрлері Жедел: стенокардия, күтпеген жүректік өлім және жедел миокард инфаркты Созылмалы: Жүректің созылмалыЖИА-ның клиникалық түрлері Жедел: стенокардия, күтпеген жүректік өлім және жедел миокард инфаркты Созылмалы: Жүректің созылмалы ишемиялық ауруы Стенокардия төс сүйегінің артында немесе жүрек аймағында ауыру ұстамасы пайда болуымен сипатталатын, миокардтың жедел ишемиясына байланысты клиникалық синдром.

Стенокардия т рлеріү Стенокардияны ш т рін ажыратады: ң ү ү к ш тСтенокардия т рлеріү Стенокардияны ш т рін ажыратады: ң ү ү к ш т суге байланысты дамитын т ра ты (стабильді) ү ү ұ қ т рін, ү тынышты стенокардиясын ж не т ра сыз (стабильді қ ә ұ қ емес) т рін ажыратады. ү

Миокард инфаркты деп ж рек б лшы еттерінде ү ұ қ дамитын некроз процесін т сінеміз.Миокард инфаркты деп ж рек б лшы еттерінде ү ұ қ дамитын некроз процесін т сінеміз. Ж рек инфарктын ү ү тек 18 -24 са аттан со ана к збен к ріп шекарасын ғ ң ғ ө ө аны тау а болады, ал осы аралы та ж рек етінде қ ғ қ ү инфарктты некроз а дейінгі (ишемиялы ) кезе і ң ғ қ ң дамиды. Оны аны тау шін арнайы гистохимиялы , қ ү қ электронды микроскопиялы зерттеулер ж ргізу қ ү ажет. Б л згерістер эксперимент ар ылы қ ұ ө қ ша ырыл ан инфарктта жан-жа ты тексерілген. қ ғ қ

Инфаркт т рлеріү Инфарктың көлеміне қарап: Трансмуралды Интрамуралды субэндокардиалды перикардтытүрлерін ажыратады. Инфаркт т рлеріү Инфарктың көлеміне қарап: Трансмуралды Интрамуралды субэндокардиалды перикардтытүрлерін ажыратады.

Ж ректі созылмалы ү ң ишемиялы ауруы қ Ж ректі созылмалы ишемиялы ауруы ж ректі Ж ректі созылмалы ү ң ишемиялы ауруы қ Ж ректі созылмалы ишемиялы ауруы ж ректі ү ң қ ү ң ишемиялы ауруымен бірнеше рет сыр аттан аннан қ қ ғ кейін пайда болады. Жо арыда к рсетілгендей, ғ ө инфаркт а шыра ан жер детте д некер тінмен қ ұ ғ ә ә алмасып, оны орны тырты танып бітеді, б л ң қ ұ процесті инфаркттан кейінгі ірі оша ты кардиосклероз қ деп атайды.

Нау асты ліміқ ң ө Науқастың өлімі жүрек аневризмасының жарылып кетуі немесе осы жерде түзілгенНау асты ліміқ ң ө Науқастың өлімі жүрек аневризмасының жарылып кетуі немесе осы жерде түзілген тромбтардың басқа қан тамырларына тығылып қалуымен (тромбоэмболия) тікелей байланысты. Осы жедел жағдайлар болмағанда науқас жүректің созылмалы жетіспеушілігінен өледі.

Морфологиялы сипаттамасық Морфологиялы сипаттамасық

 Осы ауруларды 75ң аурухана а жетпей –а ліп кетеді. лімні ғ қ Осы ауруларды 75ң % аурухана а жетпей –а ліп кетеді. лімні ғ қ ө Ө ң ЖИА- а сері бар екенін ашып к ргенде к з жеткізуге болады. ғ ә ө ө Ж ректегі ишемиялы айма тарды аны тау шін тетразоли ү қ қ қ ү т здарын, каллий теллуритін олданады. Ишемия айма тары ұ қ қ боялмастан, сау о ыр т сті миокард а ара анда а шыл болып қ ң ү қ қ ғ қ т рады. Микроскопта ара анда ж рек б лшы еттері здеріні ұ қ ғ ү ұ қ ө ң к лдене жола тарын жо алтып, эозинмен, фуксинмен ызыл т ске ө ң қ ғ қ ү боялады. Миокард талшы тары здеріні алпын згертіп қ ө ң қ ө жота-жота болып ирелектеліп алады. Ишемия айма ында ы қ ғ ғ капилярларда эритроцит стазы, лейкостаз, лейкодиапедез, ан қ йылу оша тары к рінеді. лген кісілерді кей бреулерінде тромб құ қ ө Ө ң барлы ын, ал 35 -40 ғ % миокард инфарктісін аны тау а болады. қ ғ Тромбтарды жиналу себебінен облитерация рдісі алыптасады. ң ү қ

ЖИА-мен лген адамдарды ан ө ң қ тамырларында ы згерістер ғ ө 1. атеросклероз жоЖИА-мен лген адамдарды ан ө ң қ тамырларында ы згерістер ғ ө 1. атеросклероз жо немесе те лсіз 10 қ ө ә % 2. атеросклероз барлы тамырларда біркелкі дамы ан қ ғ 18 % 3. атеросклероз р м ше тамырларында р т рлі, те ә ү ө к шті дамы ан 72 ү ғ %

Ас ынуларық Ми а ан йылу ғ қ құ Ж рек-тамыр ыыметіні жеткіліксіздігі ү қ ңАс ынуларық Ми а ан йылу ғ қ құ Ж рек-тамыр ыыметіні жеткіліксіздігі ү қ ң Миокард инфарктысы Ми инфарктысы Тамырлар аневризмасы Тром, тромбоэмболия Гипертензиялы энцефалопатия қ