7 модуль І модуль Оқыту мен оқудағы

Скачать презентацию 7 модуль  І модуль Оқыту мен оқудағы Скачать презентацию 7 модуль І модуль Оқыту мен оқудағы

7moduly.pptx

  • Размер: 1.6 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации 7 модуль І модуль Оқыту мен оқудағы по слайдам

7 модуль 7 модуль

 І модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер ш т сілі бар: Ү ә І модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер ш т сілі бар: Ү ә Диалогті ма ызы ң ң М алімдер алай ұғ қ о у керектігін қ йретеді ү алай о у керектігін Қ қ йрену ү -Білім міндеті оятын қ талаптарды т сіну ү -Жеке ойлау дерістерін ү ж не оларды ж мыс ә ң ұ а идаларын зерттеу қ ғ -міндеттерді орындау стратегияларын зірлеу ә ж не ойластыру ә -на ты міндет шін қ ү с йкес ә келетінистратегияларды та дау а к мектесу ң ғ ө -о ушылар з ойларын қ ө айту а м мкіндік берді ғ ұ -бас а адамдарда т рлі қ ү идеяларды ң болатынды ын ғ о ушыларды қ ң т сінулееріне ү к мектеседі ө -о ушыларды з қ ң ө идеяларын д лелдеуіне ә к мектеседі ө -м алімдерге ұғ о ушыларды о ыту қ қ барысында оларды ң андай де гейде қ ң екендігін т сінуге ү к мектеседі ө зін- зі тану Ө ө мен метатануды ң м ндай ұ да дыларын ғ дамыту б л ұ балаларды ң саналы о ушы қ болып шы уыны ғ ң кілті

2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету Сыни тұрғыдан ойлау- ба ылауды , т жірибені2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету Сыни тұрғыдан ойлау- ба ылауды , т жірибені қ ң ә ң н тижесінде алын ан а паратты ойлау а, ба алау а, ә ғ қ ғ ғ ғ талдау а ж не синтездеуге ба ыттал ан п ндік шешім ғ ә ғ ғ ә талдау білім орытынды қ интерпре тация

Формативті Мадақтау Баға. Балл  Сумативті 3  модуль2 ж лдыз, ұ 1 тілекФормативті Мадақтау Баға. Балл Сумативті 3 модуль2 ж лдыз, ұ 1 тілек Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Білімді арттырады Алдын ала зерттеу. О ыту мен о уда а паратты -коммуникациялы қБілімді арттырады Алдын ала зерттеу. О ыту мен о уда а паратты -коммуникациялы қ қ қ технологияларды олдану қ 4 модуль О ушы а б кіл қ ғ ү міріне ө жеткілікті білім береді О ушыны қ ң іскерлікпен белсенді атысуына қ ы пал етеді қ леуметтік Ә ж не жеке ә процеске ы пал қ етеді О ыту шін қ ү ба алау мен ғ о ытуды қ ба алауды ғ олданады қ Мазмұндық оқытуды жүзеге асырады Оқытуды қолдайды Кәсіби дайындық деігейін жетілдіреді

5 модуль Талантты ж не дарынды балаларды о ытуә қ Талантты немесе абілетті немі5 модуль Талантты ж не дарынды балаларды о ытуә қ Талантты немесе абілетті немі ай ындай отырып қ ү қ бастауыш м алімдерді м алімдері здерін ұғ ң ұғ ө «дарынды ба ылаушылар» ретінде к рсетуі тиіс. қ ө -есте са тау ж не білім қ ә — з білімін жетілдіру ө -ойлау абілетіні жылдамды ы қ ң ғ -м селені шешу ә -икемділік -к рделілікке деген с йіспеншілік ү ү -шо ырлану ғ -ерте символды белсенділік қ

Оқушыла рдың жас ерекшелі ктеріне сәйкес оқыту және оқу Оқыту дағы бихев иорис тикалОқушыла рдың жас ерекшелі ктеріне сәйкес оқыту және оқу Оқыту дағы бихев иорис тикал ық тәсіл Оқыту дағы таным дық тәсіл Оқыту дағы гуман истік тәсіл Оқытудағы әлеуметтік -жағдаятт ық тісіл Зейін Жады Сөйле у. Ойлау. Ой жүгірт у. Морал ьдік пайым дау Зерде теори ясы Шыға рмаш ылық 6 модуль

7 модуль О ытуда ы бас ару ж не к шбасшылық ғ қ ә7 модуль О ытуда ы бас ару ж не к шбасшылық ғ қ ә ө қ 7 кезе нен т рады ң ұ 1 -кезе. ндылы тарды аны тау ң Құ қ қ 2 -кезе. К сіби міндеттерді аны тау ң ә қ 3 -кезе. Дамыту ба дарламасын ру а арнал ан келісім мен ң ғ құ ғ ғ ке естер ң 4 -кезе. Ат арылатын ж мыстарды жоспарын ру ң қ ұ ң құ 5 -кезе. Ат арылатын ж мыстарды жоспарын ру а ң қ ұ ң құ ғ арнал ан келісім мен ке естер ғ ң 6 -кезе. Зерттеуге негізделген к шбасшылы ты дамыту ң ө қ бойынша ж мыс ұ 7 -кезе. К сіби білімдерді дамуына ж рдемдесуге ы пал ң ә қ ететін желілік о амдасты та ы ж мыс қ ғ ұ