7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не

Скачать презентацию 7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не Скачать презентацию 7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не

digibrid.ppt

  • Размер: 701.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 16

Описание презентации 7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не по слайдам

7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не полигибридтік ә будандастыру  7 -8 д ріс. Дигибридтік ә ж не полигибридтік ә будандастыру

ЖОСПАР 1. Аллельдігендерді зараң ө сері ә 2. Дигибридтікбудандастыру 3. Полигибридтік будандастыру  ЖОСПАР 1. Аллельдігендерді зараң ө сері ә 2. Дигибридтікбудандастыру 3. Полигибридтік будандастыру

Организмні к птегенбелгілерімен асиеттеріні фенотиптікк рінісіонтогенез(жекең ө қ ң ө даму)кезіндегендерді зара рекеттесуімент сіндіріледі.Организмні к птегенбелгілерімен асиеттеріні фенотиптікк рінісіонтогенез(жекең ө қ ң ө даму)кезіндегендерді зара рекеттесуімент сіндіріледі. Гендерді зара рекеттесу ң ө ә ү ң ө ә былысыны ашылуыгенетиканы рі арайдамуындама ыздыорыналды. Осы құ ң ң ә қ ң за дылы ты негізінде. ХІХ асырды ая ынданемісбиологы. А. Вейсман сын ан ң қ ң ғ ұ ғ организмні т ым уалайтынфакторларыны мозаикасы(алалы ы)туралы ым ң ұқ қ ң ғ ұғ теріскешы арылды. Оны орнынаорганизмні кезкелгенбелгісіні дамуыбарысында ғ ң ң ң генотипж йесіндегік рделібайланыстармен ү ү зара рекеттесутуралым селек теріледі. Кейдебіргенні зіекінемесебірнеше ө ә ә ө ң ө белгілерді дамуына серетеді. М ндай былыстыгенні жан-жа ты серідеп ң ә ұ құ ң қ ә атайды. Гендерді жан-жа ты серіні биохимиялы негізібіршамажа сызерттелген. ң қ ә ң қ қ Біргенні ба ылауымент зілетінбірбелок-ферменттекжал ыз анабелгіні дамуын ң қ ү ғ ғ ң аны тап оймайды. Сонымен атарбас адабелгілермен асиеттерді дамуына қ қ қ ң атыстыбиосинтезреакцияларына серетеді. Гендерді жан-жа ты серік птеген қ ә ң қ ә ө организмдердекездеседі. Гендерді рекеттесуіні екіт рібар: аллельдіж неаллельдіемес. Аллельдіт ріне ң ә ң ү ә ү толымсыздоминанттылы тыжат ызу аболады. қ қ ғ

Гендерді ң зараө рекеттесуіә Аллельдігендерді ң рекеттесуі ә Аллельді емес гендердің әрекеттесуі Толық доминанттыГендерді ң зараө рекеттесуіә Аллельдігендерді ң рекеттесуі ә Аллельді емес гендердің әрекеттесуі Толық доминантты лық Толымсыз доминантты лық Эпистаз Көп аллельділік ( плейотропия )Полимерия Комплемента рлы

Аллельдігендерді зара серің ө ә. Мендельаш анза дылы тарды қ ң д рысекендігі 1900Аллельдігендерді зара серің ө ә. Мендельаш анза дылы тарды қ ң д рысекендігі 1900 жылданкейін ұ сімдіктерменжануарларды т рлі ө ң ү белгілерімен асиеттеріні т ым қ ң ұқ уалауынаж ргізілгенк птеген қ ү ө зерттеулерді н тижесінде ң ә д лелденді. Мендельаны та ан ә қ ғ будан рпа та ыбелгілерді ұ қ ғ ң ажырауыны ара атынасы рбір ң қ ә гентекбірбелгілерді т ым ң ұқ уалауын уатта анжа дайда қ қ ғ ғ д рысболыпесептеледі. ұ

Дигибридті будандастыру дегеніміз-екі ж пбелгілеріндеайырмашылы ыбарұ ғ ата-аналы формаларбудандастыруды қ айтамыз. Белгілерді т уелсізтДигибридті будандастыру дегеніміз-екі ж пбелгілеріндеайырмашылы ыбарұ ғ ата-аналы формаларбудандастыруды қ айтамыз. Белгілерді т уелсізт ым уалауза ы. ң ә ұқ қ ң Б рша сімдігіндигибридті ұ қ ө будандастыруды негізінде. Мендель ң т уелсізт ым уалаудепаталатынта ы ә ұқ қ ғ бірасама ыздыза дылы тыашты: ң ң қ

  AB Ab a. B ab. ААВВ aabb Aa. Bb. P F 1 AB Ab a. B ab. ААВВ aabb Aa. Bb. P F 1 AB Ab a. B ab. F 2 Қосбуданды шағылыстыру сызбанұсқасы ААВ b А a В b. ААВВ А a ВВ ААВ b А Abb А a В b А abb А a ВВ Aa. Bb aa ВВ aa В b А abb aa В b aabb 9 А B: 3 А b: 3 a. B: 1 ab

Дигибридтібудандастыру кезіндегі былысты м німынада: құ ң ә Ғ 1 -дегібудан сімдікдамып алыптасатынзиготадат рттДигибридтібудандастыру кезіндегі былысты м німынада: құ ң ә Ғ 1 -дегібудан сімдікдамып алыптасатынзиготадат ртт рлі ө қ ө ү генболады. Оларата-ананы біреуіненберілетінт ымны сары ң ұқ ң т сінаны тайтын(А)ж неоны тегістігінаны тайтын(В) ү қ ә ң қ доминанттыгендер, алекіншісінен-жасылт сті (а)ж не ү ң ә б дырлы ты (в)рецессивтігендері. Сондаолзиготаны ұ қ ң ң генотипіАа. Ввболыпкеледі. Оны оснемесе қ дигетерозигота депатайды. М ұ ндайорганизмнен 4 т рлі ү — АВ, Ав, а. Вж неавә гаметаларт зіледі. ртиптігаметаларды ү Ә ң йлесімінесептепү ж небелгілеражырауыны н тижесінаны тау ә ң ә қ ү ш іна ылшынғ генетигі сын ан, оны ұ ғ ң атыменаталатын. Пеннетторы олданылады. қ

Пеннет торы  Пеннет торы

ДигибридтібудандастырукезіндеҒ 2 -дегібудан рпа ты белгілеріні ажырауынаұ қ ң ң талдаужаса андан тижесімынадай: ғДигибридтібудандастырукезіндеҒ 2 -дегібудан рпа ты белгілеріні ажырауынаұ қ ң ң талдаужаса андан тижесімынадай: ғ ә 1. Ғ 2 -дегібудандарфенотипібойынша 4 т рлібол ан. Саныжа ынанал андаоларү ғ ғ ғ 9 -сары, тегіс, 3 -сары, б дырлы, 3 -жасыл, тегіс, 1 -жасыл, б дырлы. ұ ұ 2. Солбудандардыгенотипібойынша арастырса, 9 т рліболыпшы ады: 1 ААВВ: қ ү ғ 4 Аа. Вв: 2 ААВв: 2 Аа. ВВ: 2 Аавв: 2 аа. Вв: ІААвв: 1 аа. ВВ: 1 аавв. 3. рбірж паллельді (А-а, В-в)гендерімоногибридтібудандастыруда ыдай 1: 2: 1 Ә ұ ң ғ (4 АА: 8 Аа: 4 ааж не 4 ВВ: 8 Вв: 4 вв) атынасындайболыпажырайды. Фенотипі ә қ бойыншада рбелгі залдынамоногибридтібудандастыруда ыдай 3: 1(12 сары: 4 ә ө ғ жасылж не 12 тегіс: 4 б дырлы) атынасындайболады. ә ұ қ Ғ 2 -дегібудан сімдіктерт ымдарыны т сіменпішініжа ынаната-аналарынан ө ұқ ң ү ғ згешебірнешекомбинацият зеді. Со анбайланыстыекіншібуында ө ү ғ ата-аналарынан згешежа аформаларпайдаболады. ө ң Мысалы, т ымысары, б дырлы, жасыл, тегіс сімдіктер. ұқ ұ ө С йтіп, Мендель зіні ж ргізгент жірибелерінеж неолар ажасал ан ө ө ң ү ә ә ғ ғ талдауларды н тижесінес йенеотырып ң ә ү белгілерді т уелсіз т ым уалау за ынң ә ұқ қ ң , я ни ғ шінші за ынү ң ашты.

Полигибридті будандастыру. Бір-бірінен шнемесеү одандак пбелгілерінде ө айырмашылы ыбарособьтарды ғ будандастыруды полигибридті будандастыру депатайды.Полигибридті будандастыру. Бір-бірінен шнемесеү одандак пбелгілерінде ө айырмашылы ыбарособьтарды ғ будандастыруды полигибридті будандастыру депатайды. Оларда белгілерді ажыраусипаты ң дигибридтібудандастырумен салыстыр андабіршамак рделірек ғ ү болады

Мысалы, егерт ымысары, тегіс, ызылг лдіб рша сімдігінт ымыжасыл, ұқ қ ү ү қМысалы, егерт ымысары, тегіс, ызылг лдіб рша сімдігінт ымыжасыл, ұқ қ ү ү қ ө ұқ б дырлыа г лдіб рша пенбудандастырса, доминанттылы за ынас йкес ұ қ ү ұ қ қ ң ә Ғ 1 -де алын анбудан рпа ты барлы ыдабіркелкі, я нианалы сімдікке сасболып ғ ұ қ ң ғ ғ қ ө ұқ шы ады, ал ғ Ғ 2 -дек рделіажырауж реді. Т ымны пішінінаны тайтынгендерді(А-а), ү ү ұқ ң қ т сін(В-в), алг лді т сін(С-с)депбелгілесек, сондаата-аналы формаларды ү ү ң ү қ ң біреуіні генотипіААВВСС, алекіншісінікіааввсс, ал ң Ғ 2 -деалынатынбудан организмдікіАа. Вв. Ссболыпкеледі. М ндайбудан сімдіксегізт рлігаметат зеді: ұ ө ү ү ABC, АВс, Ав. С, Авс, а. ВС, авс. Сегізтиптіж мырт аклеткаларысегізтиптісперматозоидтарменкездейсо кездесіп, ұ қ қ здігінентоза дануды н тижесінде ө ң ң ә Ғ 2 -дезиготаларды 64 т рлікомбинациясыт зіледі. ң ү ү Ғ 2 -дегіособьтарфенотипбойынша 8 т рлітоп аб лінеді. Оларды ара атынасы ү қ ө ң қ 27(А-В-С-): 9(А-В-сс): 9(А-вв. С-; ): 9(аа. В-С-): 3(А-ввсс): 3(аа. В-сс): 3(аавв. С-): І(ааввсс). Сондафенотипбойынша 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1 ара атынасындайболыпкелуітригибридті қ будандастырукезіндегендерді т уелсізажырауысебептіболады. ң ә Альтернативтібелгілерді рж быны фенотипбойыншаажырауы3: 1 атынасынате. ң ә ұ ң қ ң Бастап ыосы атынастымейозкезіндегомологиялы хромосомаларды цитологиялы қ қ қ ң қ д лмеханизмі амтамасызетеді. ә қ

Моногибридтіша ылыстырукезіндеғ Ғ 1 буданындааналы қ ж неаталы гаметаларды екісортыт зілетіндіктен, м нда әМоногибридтіша ылыстырукезіндеғ Ғ 1 буданындааналы қ ж неаталы гаметаларды екісортыт зілетіндіктен, м нда ә қ ң ү ұ 4 комбинацияболуым мкін, олкомбинацияларды ү ң ара атынасымынадайболады: 1 АА: 2 Аа: 1 аа, я ни 4 қ ғ 1. Дигибридтіша ылыстырукезіндем ндай йлесуді саны ғ ұ ү ң 4 2 =16, тригибридтіша ылыстыруда йлесусаны4 ғ ү 3 =64 болады, я нигаметаларды комбинацияланум мкіндігін 4 ғ ң ү n формуласыменк рсетеді. М нда ы4 санымоногибридті ө ұ ғ ша ылыстырукезіндеаталы ж неаналы гаметаларды ғ қ ә қ ң комбинацияланум мкіндігіні , n-аллельдерж быны ү ң ұ ң санынкерсетеді. Моногибрид рпа ында ыгенотиптік ұ ғ ғ кластарсаны3, дигибридтіша ылыстыруда ғ Ғ 2 кезіндегі генотиптіккластарсаны9, я ни 3 ғ 2 , тригибридті ша ылыстыруда-3 ғ

Сонымен, генотиптіккластарсанын 3nформуласыбойынша аны тау аболады, м нда ыnаллельдерді гетерозиготалық ғ ұ ғ ңСонымен, генотиптіккластарсанын 3<nформуласыбойынша аны тау аболады, м нда ыnаллельдерді гетерозиготалық ғ ұ ғ ң ж птарыны саны. ұ ң орытакелгенде, Мендельжо арыдакелтірілген Қ ғ зерттеулеріні негізіндет ым уалаушылы ты асама ызды ң ұқ қ қ ң ң за дылы тарынаштыж неоны таби атынаны тады. Бір ң қ ә ң ғ қ белгіні т ым уалауыны екіншібелгігет уелсізекендігін ң ұқ қ ң ә д лелдейотырып, олт ым уалаушылы ты дискреттілігін, ә ұқ қ қ ң б лшектенеалатынды ынж негенотипті организмдегі ө ғ ә ң белгі- асиеттердіаны тайтынбірліктерді жиынты ынан қ қ ң ғ т ратынды ынк рсетті. ұ ғ ө

Ба ылау с ра тары: қ ұ қ 1. Гендерді рекеттесуіні нешет рібар? ңБа ылау с ра тары: қ ұ қ 1. Гендерді рекеттесуіні нешет рібар? ң ә ң ү 2. Дигибридтібудандастырудегенімізне? 3. Белгілерді т уелсізт ым уалауза ы алайж реді? ң ә ұқ қ ң қ ү 4. Полигибридтібудандастырудегенімізне? 5. Мендельді шіншіза ы алайаталады? ң ү ң қ 6. Дигибридтібудандастырукезіндегі былысты м ні құ ң ә андай? қ 7. Генотиптіккластарсанын андайформулабойынша қ аны тау аболады? қ ғ