5 — д ріс. рт ауіпсіздігі ә

Скачать презентацию 5 — д ріс. рт ауіпсіздігі ә Скачать презентацию 5 — д ріс. рт ауіпсіздігі ә

kopiya-pzhb_5_lektsia.pptx

 • Размер: 250.7 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 32

Описание презентации 5 — д ріс. рт ауіпсіздігі ә по слайдам

 5 - д ріс. рт ауіпсіздігі ә Ө қ бойынша имараттар мен ғ ймереттерді 5 — д ріс. рт ауіпсіздігі ә Ө қ бойынша имараттар мен ғ ймереттерді топтау ү. Орындаған: Куатбек А, Болатова А Тексерген : Амирхожаева Д

 2. 02 -05 -2002 СНм. Е с йкес, функционалды ә бір – бірімен байланыс ан 2. 02 -05 -2002 СНм. Е с йкес, функционалды ә бір – бірімен байланыс ан имарат пен қ ғ имаратты б лігі – б лме немесе ғ ң ө ө имараттар топтары, функционалды рт ғ ө ауіпсіздігі бойынша (Ф) оларды пайдалану қ дісіне байланысты класстар а ж не рт ә ғ ә ө пайда бол ан кездегі онда ы адамдарды ғ ғ ң андай ауіптілік т ніп т р андарына, қ қ ө ұ ғ оларды физикалы алпына, адам йы тап ң қ қ ұ қ жат ан кезіндегі ртті болу м мкіндігіне қ ө ң ү негізгі функционалды контингентті т ріне ң ү ж не оны санына б лінеді: ә ң ө

Ф 1. Адамдарды т ра ты ж не уа ытша ң ұ қ ә қ (соныменФ 1. Адамдарды т ра ты ж не уа ытша ң ұ қ ә қ (сонымен бірге т улік бойы) келіп т руы шін ә ұ ү ( имарат т улік бойы олданылады, онда ы ғ ә қ ғ адамдарды жасы ерекшелігі мен дене ң салма тары рт рлі, б л имараттарда дем қ ә ү ұ ғ алатын б лмелер бар): ө Ф 1. 1 Мектепке дейінгі балалар мекемелері, к рілер мен м гедектерді арнайы йі ә ү ң ү (квартирасыз) ауруханалар, мектеп интернаттарды дем алатын корпустары ж не ң ә балалар мекемелері;

Ф 1. 2 • она йлер, жатаханалар, санаторилер мен Қ қ ү жалпы типтегіФ 1. 2 • она йлер, жатаханалар, санаторилер мен Қ қ ү жалпы типтегі кемпингтер, мотельдер ж не ә пансионаттарды демалу орындары мен ң йы тайтын корпустар ұ қ Ф 1. 3 • К п квартиралы т р ын йлер ө ұ ғ ү мен к п функциалы имараттар; ө ғ Ф 1. 4 • Бір квартиралы, сонымен бірге оршал ан т р ын йлер; қ ғ ұ ғ ү

Ф 2 К реремендік ж не м дени- а артушылы мекемелері ө ә ә ғ қФ 2 К реремендік ж не м дени- а артушылы мекемелері ө ә ә ғ қ (б л имаратта ы негізгі б мелер келіп –кетушілерді ұ ғ ғ ө ң белгілі уа ыт кезе інде жаппай келумен сипатталады): қ ң Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, клубтар, цирктер, трубиналы спортты имараттар, қ ғ кітапханалар ж не жабы ә қ имараттарда келіп- ғ кетушілер шін, аялдау ү орындарыны есептелген ң санымен бас ада мекемелер; қ Ф 2. 1 Музейлер, к рмелер, би ө залдары ж не ә жабы қ имаратта ы ғ ғ бас ада сас қ ұқ мекемелер; Ф 2.

Ф 2. 3 Ашы жердегі, Ф 2. 1 к рсетілген қ ө мекемелер; Ф 2. 4Ф 2. 3 Ашы жердегі, Ф 2. 1 к рсетілген қ ө мекемелер; Ф 2. 4 Ашы жердегі, Ф 2. 2 к рсетілегн қ ө мекемелер; Ф 3 Халы а ызмет ететін мекемелер ққ қ (осы мекемелерді имараттарында ң ғ ызмет етушілерден г рі келіп – қ ө кетушілерді саны к п): ң ө

Ф 3. 1 Сауда – сатты қ мекемелері ; Ф 3. 2 Жалпы азы тандыру қФ 3. 1 Сауда – сатты қ мекемелері ; Ф 3. 2 Жалпы азы тандыру қ мекемелері; Ф 3. 3 Вокзалдар ;

 Ф 3. 5 Т рмысты ж не коммуналды ызмет ету ұ қ ә қ мекемелеріні Ф 3. 5 Т рмысты ж не коммуналды ызмет ету ұ қ ә қ мекемелеріні келіп – кетушілері шін, имараттар ң ү ғ ( почта, жина кассасы, к ліктік агентствалар, за қ ө ң ызметкерлеріні консультациясы, нотариалды қ ң қ контор, кір жуатын, тігетін ж не ая киім ж не ә қ ә киім ж ндейтін ательелер, химиялы тазалау ө қ орындары, шаштараз ж не бас а сас, сонымен ә қ ұқ бірге ритуалды ж не м дени мекемелері) келіп ә ә кетушілер шін аялдау орыны саны ү ң есептелмеген; Ф 3. 6 Трибунасыз к рермендер шін, дене ө ү сауы тыру кешендері ж не спортты – қ ә қ жатты тыру мекемелері , т рмысты б лмеле, қ ұ қ ө моншалар;

 Ф 4 О ытушылар орындары, ылыми қ ғ ж не жобалау йымдары, бас ару Ф 4 О ытушылар орындары, ылыми қ ғ ж не жобалау йымдары, бас ару ә ұ қ мекемелері (осы имараттар, т улік ғ ә аралы ында бірнеше уа ыт ғ қ олданылады, онда ы жергілікті қ ғ жа дай а йренген, т ра ты рт рлі ғ ғ ү ұ қ ә ү жаста ы ж не салма тары рт рлі ғ ә қ ә ү адамдар контигенттері):

 Ф 4. 1 Мектептер, мектептен тыс о ыту қ мекемелері, орта арнайы мекемелері, к Ф 4. 1 Мектептер, мектептен тыс о ыту қ мекемелері, орта арнайы мекемелері, к сіби – техникалы училищелері; ә қ Ф 4. 2 Жо ар ы о у орны, білімін к теру ғ ғ қ ө мекемелері; Ф 4. 3 Бас ару органды мекемелері, қ қ жобалы конструкциялы йымдар, қ ұ а паратты ж не редакциялы басып қ қ ә шы ару йымдары, ылыми зерттеу ғ ұ ғ йымдары, банктер, конторлар, офистер; ұ Ф 4. 4 рт депосы; Ө

Ф 5 ндірістік ж не оймалы имараттар, ймереттер, ндірістік ж не ӨФ 5 ндірістік ж не оймалы имараттар, ймереттер, ндірістік ж не Ө ә қ қ ғ ү ө ә лабораториялы б лмелер (осы класты имараттарында ы қ ө ң ғ ғ ж мысшыларды контингенттері т ра ты, сонымен бірге т улік бойы): ұ ң ұ қ ә

 ндірістік ж не оймалы имараттар рт Ө ә қ қ ғ ө жарылыс ж ндірістік ж не оймалы имараттар рт Ө ә қ қ ғ ө жарылыс ж не рт ауіптілігі бойынша ә ө қ ( имараттар, онда ы заттар мен ғ ғ материалдарды асиетіне байланысты) ң қ РНТП 01 — а с йкес технологиялы ғ ә қ дірістерді ерекшелігіне байланысты ү ң ндірістер категориялар а б лінеді. ө ғ ө ндірістік ж не оймалы имараттар, Ө ә қ қ ғ сонымен бірге лабораториялар мен шеберханалар Ф 1, Ф 2, Ф 3 ж не Ф 4 ә класстарыны имараттары Ф 5 класына ң ғ жатады.

Адамдарды о шаулау а арнал ан баспалда тар қ ғ ғ қ ж не баспалда тыАдамдарды о шаулау а арнал ан баспалда тар қ ғ ғ қ ж не баспалда ты торлар келесі типті ә қ баспалда тар а б лінеді қ ғ ө

арапайым баспалда ты торлар қ қ типтері: арапайым баспалда ты торлар қ қ типтері:

 Т тіндемейтін баспалда ты торлар ү қ типтері: Т 1 – абаттан ауалы сырт Т тіндемейтін баспалда ты торлар ү қ типтері: Т 1 – абаттан ауалы сырт ы айма қ қ ар ылы ткел бойынша баспалда ты қ ө қ тор а кірумен, м нда ауалы айма ғ ұ қ қ ар ылы ткелді т тіндемеуін қ ө ң ү амтамасыз ету керек; қ Т 2 — рт кезіндегі баспалда ты тор а ауа ө қ ғ тіреуімен; ТЗ – абат а тамбур – шлюз ар ылы қ қ қ баспалда ты тор а ауа тіреуімен кірумен қ ғ ( рт кезінде немесе т ра ты). ө ұ қ

 рт с ндіру мен т ару ж мыстары шін, сырт ы рт Ө ө құ рт с ндіру мен т ару ж мыстары шін, сырт ы рт Ө ө құ қ ұ ү қ ө баспалда тарыны типтері арастырылады: қ ң қ 1 – тік болатты ені 0, 7 м, 2, 5 м, биіктіктен басталатын Ө ң ала мен т беге шы у. 10 м биіктен баспалда 0, 35 м –ге ң ө ғ қ айнал ан радиусымен, рбір 0, 7 м-де до а ж не ғ ә орталы ы болу керек ж не баспалда тан 0, 45 м –ге ғ ә қ орталы пен арасты. Т беге шы атын ала да 0, 6 м қ қ ө ғ ң –ден аз емес биіктегі болу керек; 2 – адымды болат е істі 6: 1 -ден к п емес, ені 0, 7 м, Ө қ ң ө де гейінен 2, 5 м биіктікпен басталатын, ала ны рбір ң ң ң ә 8 ста ыш т т алары бар. 10 –ден 20 м-ге дейінгі ұ ғ ұ қ биіктікке к терілу шін ж не лау орнында т бені ө ү ә құ ө ң т бені биіктігі жо ары болса 1 -ден 20 м-ге дейін 2 ө ң ғ Ө типті рттік баспалда тарын , 20 м биіктікке к терілу ө қ ө шін ж не лау орнында биіктігі жо ары болса 2 ү ә құ ғ Ө типті рттік баспалда тарын олдану керек. ө қ қ

 имарат, ал сонымен бірге имаратты Ғ ғ ң б лігі, ртке арсы абыр алармен имарат, ал сонымен бірге имаратты Ғ ғ ң б лігі, ртке арсы абыр алармен б лінген ө ө қ қ ғ ө — рт ималары рт т ра тылы д режесі, ө қ ө ұ қ қ ә конструктивті ж не функционалды рт ә ө ауіптілігі класы бойынша б лінеді. рт қ ө Ө жарылыс ж не рт ауіпсіздігі бойынша ә ө қ РНТП – 01 « имаратты , б лмені ж не Ғ ң ө ң ә ймеретті жарылыс рт ауіпсіздігі ү ң ө қ категориясын аны тау а» с йкес болады. қ ғ ә рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ ж не 2 — ші типті ртке арсы абыр алар ә ө қ қ ғ олданылады. қ

 рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ ж не 2 — ші типті ртке арсы абыр алар ә ө қ қ ғ олданылады. қ имаратты рт т ра тылы д режесі, оны Ғ ң ө ұ қ қ ә ң рылысты конструкциясы мен осы құ қ конструкциялар бойынша ртті максималды ө ң таралу шегімен аны талады. қ имарат пен оны б лігіні функционалды рт Ғ ң ө ауіптілік класы (Ф) оны белгісімен ж не қ ң ә оларда ы орналас ан технологиялы ғ қ қ дірістерді ерекшеліктерімен аны талады. ү ң қ ндірістік ж не оймалы II д режелі рт Ө ә қ қ ә ө т ра тылы ты имаратта ба аналарды олдану а ұ қ қ ғ ғ қ ғ р сат етіледі, рт т ра тылы шегі 0, 75 са ат. ұқ ө ұ қ қ ғ

 Ғимаратта барлық өрт тұрақтылық дәрежесінде нормаланған өрт тұрақтылық шегі мен өртті тарату шегімен, жұмыс орындарын Ғимаратта барлық өрт тұрақтылық дәрежесінде нормаланған өрт тұрақтылық шегі мен өртті тарату шегімен, жұмыс орындарын бөлу үшін, ғимарат шегінде қоршаулар қолдануға рұқсат етіледі, әйнектелген немесе 1, 2 м –ден көп биіктіктегі торлар, жинақталып – бөлшектенетін және қозғалмалы болады. Ғимараттың өрт тұрақтылық дәрежесі, құрылыстық конструкциялардың минимальды өрт тұрақтылық шегі мен 5 –кестеге сәйкес, осы конструкциялар бойынша өрттің

 минимальды толтыруды рт т ра тылы шегі ң ө ұ қ қ нормаланбайды, минимальды толтыруды рт т ра тылы шегі ң ө ұ қ қ нормаланбайды, арнайы жа дайларда ғ ерекшелігімен ртке арсы оршауларда ө қ қ тесіктерді толтыру ерекшеліктеріне байланысты (есіктер, дуалдар, терзе ж не люктер, сонымен ә бірге фонарлар, сонымен атар зенитті ж не бас а қ ә қ аптамаларды жары ткізетін учаскелері) қ ң қ ө. Конструкцияны минимальды ажетті рт ң қ ө т ра тылы шегі 0, 25 са ат деп берілген жа дайда ұ қ қ ғ ғ оны на ты рт т ра тылы шегінен т уелсіз ң қ ө ұ қ қ ә ор алма ан болат конструкцияларын олдану а қ ғ ғ қ ғ р сат етілді. ұқ 5 кесте

 I ж не II имараттарда рт т ра тылы ә ғ ө ұ қ қ I ж не II имараттарда рт т ра тылы ә ғ ө ұ қ қ д режесінде, рт т ра тылы шегі 1 ж не 0, 5 ә ө ұ қ қ ә са ат а с йкес, жанбайтын материалдармен, ғ қ ә каркаспен, гипсокартонды беттерден жасал ан оршауларды абылдау а р сат ғ қ қ ғ ұқ етілген. Сонымен бірге жалпы коридорларда, баспалда ты торларда, вестюбильдердегі, қ холлдарда ы ж не фойелердегі ғ ә гипсокартонды беттерді жан ыш бояулармен ғ бояу а р сат етілмейді. ғ ұқ рттік крандарды орнату а арнал ан Ө ғ ғ шкафтарды есіктерін жан ыш ң ғ материалдардан жасау а р сат етіледі. ғ ұқ

 Барлы имараттарда рт т ра тылы д режесіне қ ғ ө ұ қ қ Барлы имараттарда рт т ра тылы д режесіне қ ғ ө ұ қ қ ә сай т бесін, шатырын ж не т бедегі к з ө ә ө ө шатырларын (сонымен бірге аптамаларды) қ еденді, есікті, дуалды, терезе мен фонарды ң бекітпелерін, сонымен бірге абыр а мен т бені қ ғ ө ң деулерін, оларды бойымен ртті таралу өң ң ө ң шегінен т уелсіз жан ыш материалдардан жасау а ә ғ ғ р сат етіледі. Сонымен атар шатыр мен ұқ қ т бедегі к з шатырларыны аптамаларын (V ө ө ң қ д режелі рт т ра тылы имараттан бас а) рт ә ө ұ қ қ ғ қ ө ор анысты деуден ткізу керек. қ ғ өң ө рт ор анысты деуді сапасы, рттен Ө қ ғ өң ң ө ор айтын отын салма ын жо алт ан кезде, сына қ ғ ғ ғ қ қ кезінде 25 %-тен аспауы керек.

имараттар (V д режелі рт т ра тылы Ғ ә ө ұ қ қ имараттарды оспаимараттар (V д режелі рт т ра тылы Ғ ә ө ұ қ қ имараттарды оспа анда) шатыры мен к з ғ қ ғ ө шатырларын орнату кезінде, т бесін жан ыш ө ғ материалдардан жасау а р сат етілмейді. ғ ұқ Жан ыш с йы тарды са тайтын немесе ғ ұ қ қ олданылатын, ндіретін имараттарда, еденін қ ө ғ жанбайтын материалдардан жасау керек. Барлы рт т ра ты имараттарда V-ден бас а, қ ө ұ қ ғ қ жан ыш аптамалармен аптау а ж не ғ қ қ ғ ә абыр аны ж не т бені абыршы ты жан ыш қ ғ ә ө қ қ ғ материалдармен клейлеуге ж не жалпы ә коридорларларда, баспалда ты торларда, қ вестьюбильдерде, холлдарда, фойелерде р сат ұқ етілмейді, сонымен бірге вестьюбильдерде, баспалда ты торларда ж не лифтілік холлдарда қ ә еденін жан ыш материалдардан жасау керек. ғ

 I – III д режелі рт т ра ты имараттарда сырт ы ә ө ұ I – III д режелі рт т ра ты имараттарда сырт ы ә ө ұ қ ғ қ абыр аларыны ішкі бетіні аптамасын, жан ыш қ ғ ң ң қ ғ материалдардан жасау а р сат етілмейді. Жан ыш ғ ұқ ғ материалдарды (Г 1 тобы) аспалы желдеткіш фасадтары шін, рылыс ж мысы мен ба ылау ү құ ұ қ органдары комитетімен с йкес олдану а р сат ә қ ғ ұқ етіледі. рт ауіпсіздігі конструкциясы бойынша имараттар Ө қ ғ мен рт б ліктері 6 — кестеге с йкес класстар а б лінеді. ө ө ә ғ ө рт ауіпсіздігі конструкциясында тесіктерді Ө қ толтыруды рт ауіптілігі ( есік, дуал, терезе ж не ң ө қ ә люктер) нормаланбайды, арнайы айтыл ан ғ жа дайлардан ғ басқа. 6 кесте

Ғимараттың конструктив ті өрт қауіпсіздігі классы Құрылыс конструкциясының өрт қауіпсіздігі классы, төмен емес Тасушы стерженді элементтерҒимараттың конструктив ті өрт қауіпсіздігі классы Құрылыс конструкциясының өрт қауіпсіздігі классы, төмен емес Тасушы стерженді элементтер ( бағаналар, ригельдер, фермалар және тағы басқа) Ішкі жағымен сыртқы қабырғалары Қабырғалар, қоршаулар, қорғандар және шатырсыз қаптамалар Баспалдақты тордың қабырғасы және өртке қарсы қоршаулар Адымдар және баспалдақты тордағы, баспалдақты ң ауданы СО С 1 С 2 С 3 К 0 К 1 К 3 К 0 К 2 К 3 К 0 К 1 К 2 К 0 К 1 К 3 Нормаланбайды

 ртке арсы абыр алармен б лінген Ө қ қ ғ ө имарат, сонымен бірге имаратты ртке арсы абыр алармен б лінген Ө қ қ ғ ө имарат, сонымен бірге имаратты ғ ғ ң б лігі- рт б ліктері (келесі имараттар)- ө ө ө ғ рт т ра тылы д режесі бойынша ө ұ қ қ ә конструктивті ж не функционалды рт ә ө ауіпсіздігі класстары бойынша б лінеді. қ ө рт ималарын б лу шін, 1 — ші типті Ө қ ө ү ртке арсы абыр алар олданылады. ө қ қ ғ қ имаратты рт т ра тылы д режесі, Ғ ң ө ұ қ қ ә оны рылысты конструкциясыны рт ң құ қ ң ө т ра тылы ымен аны талады. ұ қ ғ қ имарат пен рт б ліктері 7 — кестеге Ғ ө ө с йкес, рт т ра тылы д режесі ә ө ұ қ қ ә бойынша б лінеді. ө

 имаратты тасушы элементтеріне, рт Ғ ң ө кезіндегі, оны жалпы т ра тылы ы имаратты тасушы элементтеріне, рт Ғ ң ө кезіндегі, оны жалпы т ра тылы ы мен ң ұ қ ғ геометриялы згермейтіндігін қ ө аматамасыз ететін конструкциялар, қ тасушы абыр алары, рамалары, қ ғ ба аналары, б ренелері, ригельдері, ғ ө фермалары, аркалары, байланыстары, аттылы диафрагмалары жатады. қ қ Тесіктерді толтыруды (есік, дуал, терезе ң ж не люктер) рт т ра тылы шегі ә ө ұ қ қ нормаланбайды, арнайы жа дайлар мен ғ ртке арсы ор андарда тесіктерді ө қ қ ғ толтыруды оспа анда. қ ғ

7 кесте Ғимаратты ң өрт тұрақтылық дәрежесі Құрылыстық коконструкциялардың өрт тұрақтылық шегі, аз емес Ғимаратты ң7 кесте Ғимаратты ң өрт тұрақтылық дәрежесі Құрылыстық коконструкциялардың өрт тұрақтылық шегі, аз емес Ғимаратты ң бар элементтер і Сыртқы тасымайты н қабырғалар ы Қабаттар арасындағ ы қоршаулар (сонымен бірге шатырдың асты мен жер төленің үстінде Шатырдың асты және жер төленің үстінде Бірге шатырдың шашатырд ың асты және жер төленің Шатырсыз элементтері Баспалдақты торлар Төсегіштер (сонымен бірге жылытқыш пен) Фермалар, бөренелер, өткелдер Ішкі қабырғалар Адымдар және баспалдақ аудандары I R 120 Е 3 О REI 60 RE 30 REI 120 R 60 II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 REI 90 R 60 III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 REI 60 R 45 IV R 15 Е 15 REI 15 REI 45 R 15 V Нормаланбайды

 Конструкцияның минималды қажетті өрт тұрақтылық шегі R 15 деп ұсынылған жағдайда (RE 15, REI Конструкцияның минималды қажетті өрт тұрақтылық шегі R 15 деп ұсынылған жағдайда (RE 15, REI 15), олардың нақты өрт тұрақтылық шегінен тәуелсіз қорғалмаған болат конструкцияларын қолдануға рұқсат етіледі, ғимараттың тасушы элементтерінің өрт тұрақтылық шегі сынақтың нәтижесінде R 8 аз болған жағдайдан басқа

 Ба ылау с ра тарық ұ қ : 1. Баспалда тар андай типтерге б Ба ылау с ра тарық ұ қ : 1. Баспалда тар андай типтерге б лінеді қ қ ө (о шаула ыш, баспалда ты торда ж не та ы қ ғ қ ә ғ бас а)? қ 2. Сырт ы рт баспалда тарыны лшемдері қ ө қ ң ө андай? қ 3. имарат пен рт ималары конструктивті рт Ғ ө қ ө ауіпсіздігі бойынша андай класстар а б лінеді? қ қ ғ ө 4. имарат пен имаратты б лігіні Ғ ғ ң ө ң функциональды рт ауіпсіздігі бойынша ө қ класстарын атап бері іздер. ң 5. рт т ра тылы ткелдеріні шегі нормалана ма Ө ұ қ қ ө ң (есік, дуал, терезе ж не бас а. )? ә қ 6. ЖОО мен мектептер андай фукциональды қ класс а жатады? қ