Скачать презентацию 5 חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים דר Скачать презентацию 5 חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים דר

42c5d34b16ccc9e049b3c3dab37c0e06.ppt

  • Количество слайдов: 19

 5 חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים דר' אורה גרפשטיין המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה 5 חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים דר' אורה גרפשטיין המחלקה לבטיחות ולגיהות האוניברסיטה העברית, ירושלים

 חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים • • דרישות החוק לעבודה במנדף הערכת סיכון חומרים ותהליכים המחייבים עבודה במנדפים • • דרישות החוק לעבודה במנדף הערכת סיכון לפי חומרים כימיים הערכת סיכון לפי תהליכים גורמים נוספים

 דרישות החוק לעבודה במנדפים תקנות בטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים דרישות החוק לעבודה במנדפים תקנות בטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים(, התשנ"א – 0991 )תיקון התשנ"ט( חשיפה למפ"ה 2 )א( במפעל או במקום עבודה שבו עובדים במפ"ה, יהיו הערכים של החשיפה המשוקללת המרבית המותרת. . . כפי שהם מתפרסמים בתוספת הראשונה. אמצעי גיהות תעסוקתיים 4 )2( להתקין ולקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה, בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים מפ"ה, לרבות במעבדות.

 דרישות החוק לעבודה במנדפים תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית עם גורמים מסוכנים דרישות החוק לעבודה במנדפים תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות( התשס"א – 1002 אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה סעיף 4)9( – מחזיק המעבדה יתקין ויקיים אוורור טוב במידה מספקת. . . ואמצעי יניקה במקורות הפליטה של הגורמים המסוכנים וכן אמצעי ניקוז ופליטה טובים ויעילים. . . באופן שריכוז הגורמים המסוכנים באויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ]. . . [TLV ובאופן שלא יזיק לבריאות העובד. סעיף 4)01( יתקין ויקיים מינדפים. . . כימיים טובים ויעילים המתאימים לעבודה עם הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש במעבדה. הגדרות "גורמים מסוכנים" – גורמים כימיים. . ]ה[עלולים לגרום באופן ישיר או עקיף לנזק בריאותי או מתמשך לעובדים במעבדה.

 הערכת סיכון – לפי חומרים הערכת סיכון – לפי חומרים "גורמים מסוכנים" – גורמים כימיים. . ]ה[עלולים לגרום באופן ישיר או עקיף לנזק בריאותי או מתמשך לעובדים במעבדה. הערכת סיכונים איכותית: הגדרה לפי תכונות החומר הערכת סיכונים כמותית: הגדרה לפי מדד של סיכון

 הערכת סיכונים איכותית: הגדרה לפי תכונות החומר • רעיל )רב-מערכתי או ממוקד, כדוגמת הערכת סיכונים איכותית: הגדרה לפי תכונות החומר • רעיל )רב-מערכתי או ממוקד, כדוגמת ניורוטוקסין( • מסרטן )קרצינוגני, ציטוטוקסי( • טרטוגן )גורם למומים בעובר(, רעלי פוריות • אלרגן • דליק ו/או נפיץ • חומצה, בסיס או חומר קורוסיבי אחר • חומר ריאקטיבי )מחמצן, (pyrophoric

 הערכת סיכונים כמותית: הגדרה לפי מדד של סיכון • רעיל רמת החשיפה המשוקללת הערכת סיכונים כמותית: הגדרה לפי מדד של סיכון • רעיל רמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ] [TLV פחות מ- 05 חלקים למליון או 001 מ"ג/מ"ק. • דליק נקודת הבזק פחות מ - , 60 o. C נקודה הצתה עצמית פחות מ - . 200 o. C • חומצה או בסיס p. H פחות מ – 5 או גבוה מ – 9.

 מתוך דוגמה לתוכנית בטיחות גיהות כימית CHP, Chemical Hygiene Plan 1) Operations performed מתוך דוגמה לתוכנית בטיחות גיהות כימית CHP, Chemical Hygiene Plan 1) Operations performed only in a laboratory fume hood The following operations will be performed only in a laboratory fume hood: a. When the Israeli Permitted Exposure Level or the TLV values b. for that substance is less than 50 ppm (or 100 mg/m 3). b. If there is no Israel PEL or TLV, when the LC 50 is less than 200 ppm; if there is no LC 50, when the LD 50 is less than 100 mg/kg. c. If the toxic properties of the substance are unknown. d. If the material is an extremely hazardous substance, including: select carcinogens or suspected human carcinogens (A 1 or A 2) as listed by the Israeli Interministerial Committee for Carcinogens, reproductive toxins, neurotoxins or substances with high acute toxicity. In this laboratory, such substances include: ______________________

 מקורות מידע על חומרים כימיים • סימון מיכלים )מילות מפתח, סמלי אזהרה( • מקורות מידע על חומרים כימיים • סימון מיכלים )מילות מפתח, סמלי אזהרה( • ספרות של ספקי כימיקלים – קטלוגים, אתרים )לדוגמה: (Merck, Sigma, Fluka • ספרות מקצועית )לדוגמה: (CRC Handbook • גיליון בטיחות ) (material safety data sheet , MSDS

 דוגמאות של סמלי אזהרה דוגמאות של סמלי אזהרה

 גליון בטיחות ) (material safety data sheet , MSDS • תקנות הבטיחות בעבודה גליון בטיחות ) (material safety data sheet , MSDS • תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזה(, התשנ"ח – 8991. • נקבע בחוק ש"גליון המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם. . . כמפורט להלן: זיהוי החומר המסוכן, סיכוני החומר, נוהל כיבוי אש, אמצעי זהירות, טיפול ואחסנה, תכונות פיסיקליות וכימיות, יציבות וריאקטיביות. . . • סעיף 8 )ב( אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי )5( אמצעי גיהות לפי הצורך )כגון שימוש במנדף(. •

 הערכת סיכון – לפי תהליכים: • שחרור אדים או גזים • פיזור תרסיסים הערכת סיכון – לפי תהליכים: • שחרור אדים או גזים • פיזור תרסיסים • פיזור חלקיקים • עבודה בלחץ גבוה • עבודה בואקום • גלילי גזים )במיוחד גזים מסוכנים( • טמפרטורה גבוהה או נמוכה • פסולת כימית • כמויות גדולות

 דוגמאות של תהליכים: • שחרור אדים או גזים - זיקוק • פיזור תרסיסים דוגמאות של תהליכים: • שחרור אדים או גזים - זיקוק • פיזור תרסיסים – סוניקציה • פיזור חלקיקים – המסת אבקה • עבודה בואקום – סינון בואקום • טמפרטורה גבוהה – פלטת חימום, תנור • פסולת כימית – ניטרול פסולת

 מגבלות לעבודה במנדף • • • • מידות המנדף מידות הציוד או המכשור מגבלות לעבודה במנדף • • • • מידות המנדף מידות הציוד או המכשור דרישה לגישה היקפית ציוד ומערכות נלוות מספר עובדים לכל מנדף מיקום המנדף כמות ומקור של אויר מפצה אף פעם אין מספיק מנדפים!

 גורמים נוספים • שמירה על איכות הסביבה • ריחות )לדוגמה, מרקפטנים( • תהליכים גורמים נוספים • שמירה על איכות הסביבה • ריחות )לדוגמה, מרקפטנים( • תהליכים או מיכשור רגישים נוספים • אנשים בסיכון גבוה או רגישות-יתר )עובדים, מבקרים(

 לסיכום, הזכרנו: • • דרישות החוק לעבודה במנדף הערכת סיכון לפי חומרים כימיים לסיכום, הזכרנו: • • דרישות החוק לעבודה במנדף הערכת סיכון לפי חומרים כימיים הערכת סיכון לפי תהליכים גורמים נוספים ועכשיו – הלאה, לנושא הבא. .