10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ

Скачать презентацию 10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ Скачать презентацию 10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ

№10.ppt

 • Размер: 779.5 Кб
 • Автор: Оразгуль Сатимова
 • Количество слайдов: 53

Описание презентации 10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ по слайдам

10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ ғ медициналы ралдар қ құ10 д рісә Терапевтік ма сатта ы қ ғ медициналы ралдар қ құ

1. Электромагниттік ріс ж не токпен сер ету ө ә ә кезіндегі лпаларда1. Электромагниттік ріс ж не токпен сер ету ө ә ә кезіндегі лпаларда ы физикалы рдістер. ұ ғ қ ү 2. Жо ары жиілікті терапия дістері ғ ә (ЖЖ, УЖЖ, АЖЖ ж не т. б) ж не оларды ә ә ң биофизикалы сері. қ ә 3. Т ра ты токты а за лпаларына сері. ұ қ ң ғ ұ ә Гальванизация. 4. Терапевті электронды медициналы қ аппаратура. С ра тары: ұ қ

Барлы заттар зарядтар ж йесі қ ү болып табылатын молекулалардан т рады. Сонды танБарлы заттар зарядтар ж йесі қ ү болып табылатын молекулалардан т рады. Сонды тан р а заны к йі ұ қ ә ғ ң ү ол ар ылы тетін қ ө ток ақ ж не сер ә ә ететін электромагниттік тол ындар а қ ғ т уелді. ә

Биологиялы ж йені электрлік қ ү ң асиеті бас а объектілерге ара анда қБиологиялы ж йені электрлік қ ү ң асиеті бас а объектілерге ара анда қ қ қ ғ к рделі ж не ол ү ә иондар жиынты ынан ғ т рады. ұ Токты ж не электромагниттік рісті ң ә ө ң а за лпаларына ал аш ы сері ғ ұ ғ қ ә физикалы болып табылады. қ

Жо ғ ары жиілікті тербелістерді ң олданылуы қ Электрлік тербелістер жиіліктеріне арайЖо ғ ары жиілікті тербелістерді ң олданылуы қ Электрлік тербелістер жиіліктеріне арай қ бірнеше диапазондар а б лінеді ғ ө : Т менгі жиілікті ө — жиілігі 20 Гц — тен т менө ; Дыбысты жиілікте — 20 Гц 20 к. Гц; У льтра дыбысты жиілікте қ (У Д ) — 20 200 к. Гц ( жо ары ғ ); Жо ар ы жиілікті ғ ғ ( ЖЖ ) — 0, 2 30 МГц; У льтра жо ар ы жиілікті ғ ғ ( УЖЖ ) — 30 300 МГц; Аса жо ары жиілікте ғ ( АЖЖ )— 300 МГц – тен жо ары ғ.

А за а сер ететін ғ ғ ә айнымалы ток жиілікке т уелді. А за а сер ететін ғ ғ ә айнымалы ток жиілікке т уелді. Т менгі, дыбысты ә ө қ ж не ультрадыбысты жиіліктегі ә қ айнымалы ток биологиялы лпалар а қ ұ ғ тітіркендіргіштік сер ә береді. Б л былыс электролит ұ құ ерітінділеріндегі иондарды ы ысуымен ң ғ т сіндіріледі. ү

Жо ары жиіліктегі терапия ғ дістері ә д арсонвализация ж не ә диатермия.Жо ары жиіліктегі терапия ғ дістері ә д арсонвализация ж не ә диатермия. Ал аш ысын француз ғ қ физиологы ж не д рігері ә ә Дарсонваль сын ан. ұ ғ

Дарсонвализация лсіз жо ары жиілікті разрядпен нерв ә ғ талшы тарына тері менДарсонвализация лсіз жо ары жиілікті разрядпен нерв ә ғ талшы тарына тері мен қ шыршы қ ты қ абы қ шасы ар қ ылы сер етіледі ә. Электрод а айнымалы жо ары жиілікті қ ғ кернеу ( бірнеше киловольт ) беріледі. Б л ұ кезде ток те лсіз ж не шетін тербеліс ө ә ә ө жа дайында бол анды тан лпаларда ғ ғ қ ұ жылулы эффект қ тудырмайды. Жиілік 500 к. Гц.

Тер і абатыны қ ң дарсонвализация сы Тер і абатыны қ ң дарсонвализация сы

Терапевт ік диатермия ( тере ң жылу беру ) А заны ішкіТерапевт ік диатермия ( тере ң жылу беру ) А заны ішкі б ліктерінде жат ан лпаларды ғ ң ө қ ұ жо ары жиілікті жылу беру ар ылы емдеу ғ қ дісі. ә ( жи ілігі ). Электрод астында ы тері ж не тері асты ғ ә жасушалары ар ылы ток ткенде олар қ ө тарма талады да, тере айма тарда ы ток қ ң қ ғ ткізгіш лпаларда ө ұ джоульдік жылу б лініп ө шы ады. ғ МГц

Хирурги ялық диатермия А зада ы алып тастау а жататын ғ ғХирурги ялық диатермия А зада ы алып тастау а жататын ғ ғ ғ лпаларды жо ар ы жиілікті ток ұ ғ ғ ар ылы ыздыра отырып қ қ б зуұ ар ылы іске асыратын діс. қ ә

Б л діске негізінен ұ ә диатермокоагуляция немесе н ктелік ү электродпен пісіруБ л діске негізінен ұ ә диатермокоагуляция немесе н ктелік ү электродпен пісіру ж не ә э лектротомия немесе стара т різді ұ ә электродпен алын ан ш ын ар ылы ғ ұ қ қ лпаларды тарау дістері жатады. ұ ә

И ндуктотермия - майыс а кабельден қ қ жасал ан спираль ар ылы ткенИ ндуктотермия — майыс а кабельден қ қ жасал ан спираль ар ылы ткен электр тогы ғ қ ө тудыратын жо ары жиілікті магнит рісіні ғ ө ң сері ә ар ылы емдейтін діс. қ ә Тербел іс жиілігі жо ар ы жиілікті магнит рісі лпаларда ғ ғ ө ұ йынды электр тогын құ тудырып, энергиясы жылу а айналады. ғ . 1510 МГц

Индуктотермия кезінде б лінген жылу ө м лшері ө м агнит рісіні индукциясынаө ңИндуктотермия кезінде б лінген жылу ө м лшері ө м агнит рісіні индукциясынаө ң В , жиілікті ң квадратына ж не ерітіндіні ә ң электр тімділігіне ө тура пропорционал: 22 BQ

Электромагниттік тербелістер биологиялы ж йеге сер еткенде а задқ ү ә ғ а Электромагниттік тербелістер биологиялы ж йеге сер еткенде а задқ ү ә ғ а жылу б лініп шы ады. Айнымалы электр ө ғ рісіндегі биологиялы лпаларда ө қ ұ ы ысу ғ ж не ткізу токтары ә ө пайда болып, зат алмасу рдісі жа сарады. ү қ

Осы ма сатта медицинада ультражо ары қ ғ жиілікті аппарат к птеген ауруларды өОсы ма сатта медицинада ультражо ары қ ғ жиілікті аппарат к птеген ауруларды ө емдеу шін олданылады. ү қ Физиотерапевтік б л діс — ұ ә УЖЖ-терапия дісі ә деп аталады.

Денені с йкес аума ы аппаратты терапевтік ң ә ғ ң контурына осыл анДенені с йкес аума ы аппаратты терапевтік ң ә ғ ң контурына осыл ан қ ғ изоляциялан ан екі ғ жазы электродтарды қ ң арасына орналасады. Сонды тан ол электродтар арасында ы қ ғ т зілетін ү жо ары жиілікті электр рісіні ғ ө ң серін ә е шырайды. ұ

Айнымалы УЖЖ электр рісінде пайда ө болатын полярлы молекуланы немесе ң органикалы макромолекуланы жекеАйнымалы УЖЖ электр рісінде пайда ө болатын полярлы молекуланы немесе ң органикалы макромолекуланы жеке қ ң б ліктеріні ө ң айналмалы тербелісі жасушаны физиологиялы к йіне ң қ ү айтарлы тай сер береді. қ ә

Сантиметрлік диапазонда ы ғ электромагниттік тол ындарды емдік қ ң ма сатта ы аСантиметрлік диапазонда ы ғ электромагниттік тол ындарды емдік қ ң ма сатта ы а за лпаларына сері қ ғ ғ ұ ә микротол ынды терапия қ қ ( М Т -терапия ) деп аталады. — 460 МГц, = 12, 6 см ж не ә ДЦВ – терапия — 2375 МГц = 65 см

Сантиметрлік тол ындар қ а за лпасыны ғ ұ ң беткі абаттарында ж тыладыСантиметрлік тол ындар қ а за лпасыны ғ ұ ң беткі абаттарында ж тылады қ ұ ( тере дікке ң енуі бірнеше сантиметр ). Оларды ң ал аш ы сері электролиттерді ғ қ ә ң иондар тербелісімен ж не диэлектриктерді ә ң полярлы молекулаларында болады, олар лпалар а тетін тол ынды рісті ұ ғ ө қ қ ө ң электрлік раушыларын тудырады. Осы құ кезде жылу б лініп шы ады. ө ғ

Электролит ер ітінділерінде ж не диэлектрикте ә жо ары жиілікті электр рісіні серіненЭлектролит ер ітінділерінде ж не диэлектрикте ә жо ары жиілікті электр рісіні серінен б лінген ғ ө ң ә ө жылу м лшерлеріні арасында ы атынас оларды ө ң ғ қ ң таби атына ғ ж не ә ріс жиілігінеө т уелді. ә Диэлектрик лпалары ток ткізетін лпалар а ұ ө ұ ғ ара анда қ ғ жылдамдыра ыздырыладық қ. Осы асиетімен УЖЖ терапия кезінде жылулы эффект қ қ индуктотермиядан ерекшеленеді.

Диэлектриктерде электр рісіні серінен ө ң ә молекулаларды ң ба ыттал анғДиэлектриктерде электр рісіні серінен ө ң ә молекулаларды ң ба ыттал анғ ғ ж не ә рылымды поляризациясы құ қ пайда болады. Айнымалы жо ары жиілікті электр рісіні ғ ө ң серінен пайда болатын молекуланы ә ң айналмалы тербелісі жылуды б лінуімен ң ө ж ргізіледі. ү tg. EQ

Жо ар ы жиілікті ріс электролит ғ ғ ө ерітінділерінде иондарды тербелмелі ң озЖо ар ы жиілікті ріс электролит ғ ғ ө ерітінділерінде иондарды тербелмелі ң оз алысын қ ғ тудырады, я ни ғ тімділік тогынө , жылулы эффект ту ызады. қ ғ 2 ЕQ

АЖЖ тербелісте ба ыттал ан тербеліскеғ ғ атысатан су молекуласыны ма ызы зор.АЖЖ тербелісте ба ыттал ан тербеліскеғ ғ атысатан су молекуласыны ма ызы зор. қ ң ң Сонды тан тол ын энергиясыны к бірек қ қ ң ө ж тылуы ж не сонымен жылуды б лінуі ұ ә ң ө судан т ратын лпаларда болады ұ ұ (б лшы ұ қ етті лпа ж не ан). ұ ә қ

Т ра ты токты адам а засына сері ұ қ ң ғ ә токТ ра ты токты адам а засына сері ұ қ ң ғ ә ток к шіне т уелді, сонды тан ү ә қ лпаны ж не теріні электр ұ ң ә ң кедергілері болады. Ыл алдылы ғ қ кедергіні азайтады, б л кернеуді аз ұ ң м ніні зінде а зада токты ә ң ө ғ ң ж ретінін к рсетеді. ү ө

Кернеулігі 60 -80 В здіксіз ү т ра ты токты адам а засынаКернеулігі 60 -80 В здіксіз ү т ра ты токты адам а засына аз ұ қ ң ғ к шпен сер етуге негізделген ү ә емдік дісі ә гальванизация деп аталады.

Электр рісіні серінен ө ң ә иондар р ә т рлі жылдамды пенЭлектр рісіні серінен ө ң ә иондар р ә т рлі жылдамды пен ү қ оз алады да қ ғ ж не поляризация былысы деп ә құ аталатын арама арсы электр рісін қ қ ө рай отырып жасушалы құ қ мембрананы айналасына жиналады. ң Сонды тан т ра ты токты а за қ ұ қ ң ғ лпаларына ұ ал аш ы серіғ қ ә зарядтал ан ғ б лшектерді орын ауыстыруынан ө ң болады.

Медицинада биологиялы лшеулер дістер қ ө ә классификациясыны функциональды ң қ принципінМедицинада биологиялы лшеулер дістер қ ө ә классификациясыны функциональды ң қ принципін ж рек ан тамырлар ү қ ж йесіні ү ң параметрлері ар ылы к рсетіледі. М нда қ ө ұ механикалы қ (баллистокардиография, фонокардиография, анны ысымын лшеу), қ ң қ ө электрлік ж не магниттік ә (электрокардиография, магнитокардиография), оптикалы лшеу қ ө (оксигеометрия) ж не бас а ә қ физикалы дістер олданылады. қ ә қ

Б аллистокардиография Ж рек ж мысын зерттеу ма сатымен денені ү ұ қ ңБ аллистокардиография Ж рек ж мысын зерттеу ма сатымен денені ү ұ қ ң оз алысын қ ғ ( тербел ісін ) тіркеу дісі ә баллистокардиография деп аталады ж не оны ә клиникада диагностикалы ма сатта қ қ олданылады. қ Ж ректі сол арыншасыны бір ү ң қ ң жиырылуынан онда ы анны аорта а ғ қ ң ғ шы арылуы ғ пайда болады.

Денеге арама арсық қ ба ытта анны ғ қ ң аорта до асы бойыншаДенеге арама арсық қ ба ытта анны ғ қ ң аорта до асы бойынша оз алысы кезінде пайда болатын ғ қ ғ к ш ү реакциясы сер етеді. ә

С фигмоманометр Сынапты манометрлі ралқұ С фигмоманометр Сынапты манометрлі ралқұ

Сфигмотонометр Мембраналы манометрлі ралқұ Сфигмотонометр Мембраналы манометрлі ралқұ

Жасанды ан айналым аппаратық Негізгі екі б лімнен т рады: насостар ө ұ жЖасанды ан айналым аппаратық Негізгі екі б лімнен т рады: насостар ө ұ ж йесіні ү ң физиологиялы блогық ж не ә механикалы б лігінен қ ө т рады. ұ Ж ректі ж не кпені ызметін толы ынан ү ң ә ө ң қ ғ орындайды.

Ішкі а заларда туындайтын дыбыстарды ғ тікелей ты дау ң емханалы зерттеу қ тІшкі а заларда туындайтын дыбыстарды ғ тікелей ты дау ң емханалы зерттеу қ т сілдеріні ма ыздыларыны бірі ә ң ң ң аускультация дісі деп аталады. ә Б л ұ ма сатта е арапайым ралдарды қ ң қ құ фонендоскоп, стетоскоп пайдаланылады.

С тетоскоп С тетоскоп

Ф онендоскоп Ф онендоскоп

Ф онокардиограмма Ф онокардиограмма

Медициналы тепловизор IR 235 Bқ атипті пневмония (SARS) немесе с т мауы (H 5Медициналы тепловизор IR 235 Bқ атипті пневмония (SARS) немесе с т мауы (H 5 N 1) құ ұ вирусын оз алыста ы адамдардан температурасы қ ғ ғ жо ары объектілерді табу а м мкіндік береді. ғ ғ ү

Ультра дыбыс Хирургияда жі ішке УД с улелерді ң ә атерлі қ ісіктердіУльтра дыбыс Хирургияда жі ішке УД с улелерді ң ә атерлі қ ісіктерді жою шін, ү с йектерді кесугеү немесе одан тесік жасау а олданады. ғ қ Биологиялы сері қ ә : вирустарды , бактерияларды , ң ң са ырау ла тарды , ң құ қ ң ал біршама жо ар ы ғ ғ уатта ы УД қ ғ — та майда ж ндіктерді жойылуы ә ң механикалы , химиялы ж не жылулы қ қ ә қ факторыны серіне негізделінген. ң ә Азда ан уатта ы ғ қ ғ УД жасуша мембранасыны ң ткізгіштігін арттырады, тері абаттарыны ө қ ң алы дау процестерін белсендіреді т. б. қ ң

Статикалы душ ж не аэроионотерапия шін аппарат қ ә ү ( 40— 50Статикалы душ ж не аэроионотерапия шін аппарат қ ә ү ( 40— 50 к. В )

Э лектрокардиограф Э лектрокардиограф

Э ндоскопия әдісі Э ндоскопия әдісі

Эндоскопи ялы қ фотография Эндоскопи ялы қ фотография

Эндоскопи ялық фотография Эндоскопи ялық фотография

Жиілігі 1 -1, 2 Гц болатын имплантант ретінде пайдаланатын радиожиілікті электрокардиостимулятор Жиілігі 1 -1, 2 Гц болатын имплантант ретінде пайдаланатын радиожиілікті электрокардиостимулятор

Рентгенодиагностика Рентгенодиагностика

Рентгенодиагностика ішкі м шелерге диагноз ою ү қ ма сатында олданылады қ қРентгенодиагностика ішкі м шелерге диагноз ою ү қ ма сатында олданылады қ қ a) Рентгеноскопия – рентгенолюминесценциялы экранда қ кескінді арастыру қ b) Рентгенография – фотопленкада кескін алынады Диагностика шін энергиясы ү 60 -120 э. В болатын фотондар олданылады қ атерлі ісікті емдеу шін рентген с улесін Қ ү ә олдануды қ рентгенотерапия д. а.

дебиетӘ тер: 1. Арызханов Б. ”Биологиялы физика”, қ 1990 ж. 2. дебиетӘ тер: 1. Арызханов Б. ”Биологиялы физика”, қ 1990 ж. 2. Тиманюк В. А. , Животова Е. Н. “Биофизика”, Киев, 2004 ж. 3. Ремизов А. М. «Медицинская и биологическая физика» , М. , 2004 ж.

Ба ылау с ра тары (кері байланыс): қ ұ қ Электромагниттік ріс ж неБа ылау с ра тары (кері байланыс): қ ұ қ Электромагниттік ріс ж не токпен сер ету ө ә ә кезіндегі лпаларда андай физикалы рдістер ұ қ қ ү теді? ө Жо ары жиілікті терапия дістері ғ ә (ЖЖ, УЖЖ, АЖЖ ж не т. б) ж не оларды ә ә ң биофизикалы сері андай? қ ә қ Т ра ты токты а за лпаларына серіні негізі не? ұ қ ң ғ ұ ә ң
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.