1 Та ам токсика инфекциясығ

Скачать презентацию 1  Та ам токсика инфекциясығ Скачать презентацию 1 Та ам токсика инфекциясығ

sla.pptx

 • Размер: 633.7 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации 1 Та ам токсика инфекциясығ по слайдам

1  Та ам токсика инфекциясығ   Орында ан: бдірова А1 Та ам токсика инфекциясығ Орында ан: бдірова А ерке 302 топ ғ Ә қ

Жоспар: I. Кіріспе II. Негізгі б лімө 1. Токсикоинфекциялар. 2. Ботулизм. 3. АурудыЖоспар: I. Кіріспе II. Негізгі б лімө 1. Токсикоинфекциялар. 2. Ботулизм. 3. Ауруды потогенезі мен негізгі клиникалы ң қ белгілері. 4. Профилактикасы. III. орытынды Қ IV. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 Токсикоинфекциялар ыс а уа ытта инфекциямен ж не оны Қ қ қ ә ң интоксикациясымен, Токсикоинфекциялар ыс а уа ытта инфекциямен ж не оны Қ қ қ ә ң интоксикациясымен, я ни организмде бір ғ мезгілде интоксикациямен атар инфекция қ болатын былыстармен бай алатын жедел құ қ аурулар. Бас а ішек инфекцияларынан (іш қ с зегі, паратифтер, тырыс а , дизентерия) ү қ қ тама ты токсикоинфекциялар бір атар қ қ қ сипатты белгілерімен ерекшеленеді, атап айт анда: қ

 1. Жаппай сыр аттануды ш ынды (экспозивті) сипатта қ ң ұ қ болуы, 1. Жаппай сыр аттануды ш ынды (экспозивті) сипатта қ ң ұ қ болуы, те ыс а инкубациялы кезе мен ө қ қ қ ң

5. Сыр атты жылдам дамуы ж не ластан ан қ ң ә ғ азы -т5. Сыр атты жылдам дамуы ж не ластан ан қ ң ә ғ азы -т лікті пайдаланудан ал аннан кейін оны қ ү ғ ң жылдам то талуы; қ

 Ботулизм (барлы Европа халы тарыны тілінде ботулизм) - қ қ ң та амды токсиконфекция Ботулизм (барлы Европа халы тарыны тілінде ботулизм) — қ қ ң та амды токсиконфекция тобына жататын, н жісауыз ғ қ ә механизмімен берілетін, ботулотоксинні ң синапстардан озуды туін тежеуіне байланысты қ ң ө к лдене жола ты ж не біры ай салалы ө ң қ ә ңғ б лшы еттерді парез, параличімен сипатталатын ұ қ ң ауру.

 Ауруды ма ызы а ырында нау асты ң ң қ қ ң мірі шін аса Ауруды ма ызы а ырында нау асты ң ң қ қ ң мірі шін аса олайсызды ына ( ліммен ө ү қ ғ ө ая талу 20%-дан 70%- а дейін жетеді) қ ң оздыр ышты таби атта ке таралуына, қ ғ ң спора т зуіне орай, абиотикалы ортада ү қ за са талуына, т рмысты жа дайында ы ұ қ қ ұ қ ғ ғ та амды консервілеуді , ыстауды , ғ ң ң т здауды ке олданылуына орай ұ ң ң қ эпидемиологиялы ба ылауды қ қ ң иынды тарына байланысты. қ қ

 Этиологиясы. Ауруды оздыр ышы клостридиялар ң қ ғ т ымдасына жататын СІ. Botulinum (лат. Этиологиясы. Ауруды оздыр ышы клостридиялар ң қ ғ т ымдасына жататын СІ. Botulinum (лат. ұқ botulus –ш жы , botulism- ш жы уымен ұ қ улану). оздыр ышты 1896 жылы Қ ғ Голландияда Э. Ван Эрменгем аш ан. қ CI. botulinum ірі (4, 4 -8, 6 х 0, 3 мкм), штары ұ до ал келген, лсіз оз алатын, грам о ғ ә қ ғ ң боялатын, тек анаэробты жа дайда ана ғ ғ сетін тая шалар. Спора т зеді. Т р 7 ө қ ү ү серологиялы варианттар а б лінеді: қ ғ ө A, B, C 1, C 2, D, E, F, G.

 Барлы сероварлар анаэробты жа дайда, негізінен қ ғ абиотикалы ортада, 35 -40°С температурада қ экзотоксин Барлы сероварлар анаэробты жа дайда, негізінен қ ғ абиотикалы ортада, 35 -40°С температурада қ экзотоксин т зеді. Экзотоксин – нейротоксин мен ү гемагглютининнен т ратын улы, кешенді осылыс. ұ қ Токсин айнат ан кезде (100°С) 20 минутта қ қ ыдырап, нейтралданады. Ботулотоксин е к шті биологиялы у, оны ң ү қ ң кристалдан ан т ріні 1 граммы милионда ан ғ ү ң ғ адамды лтіруге жеткілікті(биологиялы ару ө қ қ т рінде). Токсин тек ас азан — ішек жолдары ү қ ар ылы т скенде ана улы сер етеді. қ ү ғ ә

 Инкубациялы кезе орташа 4 -6 са ат. Б л қ ң ғ ұ кезе 2 Инкубациялы кезе орташа 4 -6 са ат. Б л қ ң ғ ұ кезе 2 са аттан 10 к нге дейін созылуы ң ғ ү м мкін. Кезе ні за ты ы залалдау ү ң ң ұ қ ғ дозасына байланысты. Ал аш ы 24 -36 ғ қ са атты ішінде анда ы консентрациясы е ғ ң қ ғ ң жо ар ы де гейіне жетеді. ғ ғ ң

 Берілу механизмі н жіс-ауыз. Берілу жолы - алиментарлы (та ам жолы). ә ғ Берілу Берілу механизмі н жіс-ауыз. Берілу жолы — алиментарлы (та ам жолы). ә ғ Берілу факторлары ботулизм оздыр ышымен қ ғ контаминациялан ан к к ніс, са -ырау ла , ет, ғ ө ө ң құ қ балы консервілері, ш жы. топыра та немесе қ ұ қ қ жануарлар н жісі-мен ластан ан кез-келген та ам ә ғ ғ т рінде CI. botulinum споралары болуы м мкін. Біра ү ү қ тек анаэробты жа дайда са талып, са талу ғ қ қ температурасы 35°С де гейінде болса ана экзотоксин ң ғ т зіліп, ауру дамиды. ү Та амды уланудан зге ботулизм оздыр ышы т скен ғ қ ө қ ғ ү анаэробиоз жа дайы жасал ан жара атта да ботулизм ғ ғ қ дамуы м мкін. ү

 Ботулизм токсикоинфекция т різді теді. Ботулотоксин ә ө ас азан –ішек жолдарынан ан а тез Ботулизм токсикоинфекция т різді теді. Ботулотоксин ә ө ас азан –ішек жолдарынан ан а тез сі іріледі. Инфекциялы қ қ ғ ң қ процеске т н процестер болмайды. Ботулотоксин орталы ә қ ж йке ж йесіне сер етіп нейроциттердегі синапстарда ү ү ә импульс тасмалдаушы ацетилохинні б лінуін то татады. ң ө қ С йтіп, к лдене жола ты ж не біры ай салалы б лшы ө ө ң қ ә ңғ ұ қ еттерде озу мен жиырылу то тайды, я ни парез, паралич қ қ ғ дамиды. Ауру мионеврологиялы симптомдармен к рініс қ ө береді, р т рлі а ым варианттарымен басталады, ай вариант ә ү ғ қ болса да алыпты температурада, а ыл-есті б зылуынсыз қ қ ң ұ теді. Ауруды ауыр а ымында сыр ат 3 -4 са атта тыныс, ө ң ғ қ ғ ж рек параличінен леді. ү ө Ауруды потогенезі мен негізгі ң клиникалы белгілері қ

 Лабораториялы зеріттеу ботулотоксинді, оны қ ң типін аны тау ж не CI. botulinumді табу ма Лабораториялы зеріттеу ботулотоксинді, оны қ ң типін аны тау ж не CI. botulinumді табу ма сатында қ ә қ ж ргізіледі. Бактериологиялы зеріттеу шін к дікті ү қ ү ү та ам, аурудан н жіс, сы , шайынды алынады. ғ ә құ қ Ботулотоксин, оны типі биологиялы сынама ң қ жасау ар ылы аны талады. Сынама а тыш андар а қ қ ғ ж ргізіледі. Оларды р айсысынама ү ң ә қ алдында антитоксикалы сарысуды р т рлері қ ң ә ү енгізіледі. Содан кейін ауруды з рін немесе анын ң ә қ тыш андар а жібереді. Антитоксикалы сары су қ ғ қ типі с йкес келген тыш ан тірі алады. ә қ қ Лабораториялы диагностикасы қ

 Ботулизмні алдын алу шаралары та амды деу, ң ғ өң тасымалдау, са тау барысында санитарлы Ботулизмні алдын алу шаралары та амды деу, ң ғ өң тасымалдау, са тау барысында санитарлы , қ қ гигиеналы талаптарды ата са тау а байланысты. қ қ ң қ ғ Ерекше технологиялы , сонитарлы назарда қ қ консервілеу, к сіпорында та амды стерильдеу, ә ғ бактериологиялы ба ылау, техникалы қ қ қ жабды тарды д рыс ж мыс істеуі т. б. сталады. қ ң ұ ұ ұ Дайын німдерді т тынушылар а жеткізу ж йесі- ө ұ ғ ү тасмалдау, са тау ережелерін ата са тауы ажет. қ қ ң қ қ Балы німдерін ндіру, к сіпорындары балы ты қ ө ө ә қ деу т ртібін, т здауды са тау керек. өң ә ұ қ Профилактикасы

 Этиологиясында ішек тая шасыны белгілі штамдары роль қ ң ат аратын тама ты токсикоинфекциялар негізінен Этиологиясында ішек тая шасыны белгілі штамдары роль қ ң ат аратын тама ты токсикоинфекциялар негізінен термиялы қ қ немесе айталап термиялы делмей олданыл ан дайын астан қ қ өң қ ғ немесе тама ты азы -т ліктерден туындайды. Б л қ қ қ ү ұ азы -т ліктер ызметкерлерді олдары, ыдыстар, су, қ ү қ ң қ жабды тар, ж ндіктер ар ылы к сіпорындарда санитарлы , қ ә қ ндірістік ж не жеке гигиена талаптары орандалма ан ө ә ғ жа дайларда микроорганизмдермен туынданады. Аурудын ғ пайда болуыны негізгі жа дайларыны бірі болып ң ғ ң пайдаланыл ан азы -т ліктерді , жаппай т ымдануы ғ қ ү ң ұқ саналады. М ндай жа дайлар асты ж не тама ты азы ұ ғ ә қ қ қ т ліктерді то азыт ыш ондыр ыларында са тама анда, ү ң қ қ ғ белгіленген тарату мерзімдерін са тама анда, термиялы деу қ ғ қ өң а идаларын орандама анда туады. қ ғ ғ орытынды Қ

К іл ойып өң қ тында андарыныз а ғ ғ Назарлары ыз а Рахмет! ң ғК іл ойып өң қ тында андарыныз а ғ ғ Назарлары ыз а Рахмет! ң ғ