1 Національна корпорація інноваційного розвитку України 2

 • Размер: 554 Кб
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации 1 Національна корпорація інноваційного розвитку України 2 по слайдам

1 Національна корпорація інноваційного розвитку України 1 Національна корпорація інноваційного розвитку України

2 Досягнення високого рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та добробуту населення України. Повернення людям2 Досягнення високого рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та добробуту населення України. Повернення людям віри у сильну та р озвинену державу , де кожен відчуває себе активн и м учасником нац і онального р озвитку. Стратегічна мета

Наявні передумови природно-ресурсний, науково-освітній та соціально-економічний потенціал України дозволяє забезпечити значне зростання Валового Внутрішнього Продукту; Наявні передумови природно-ресурсний, науково-освітній та соціально-економічний потенціал України дозволяє забезпечити значне зростання Валового Внутрішнього Продукту; політичний курс на зміцнення місцевої влади та самоорганізація територіальних громад стимулюватимуть динамічний розвиток регіонів.

Вимоги сучасності 4 Політика сталий ( збалан-со ваний ) р озвиток; ефективне управління Економіка побудована наВимоги сучасності 4 Політика сталий ( збалан-со ваний ) р озвиток; ефективне управління Економіка побудована на знаннях; високі технології; збереження довкілля Території подолання нерівності; сучасна інфраструк- тура Суспільство самореалізація; соціальна інтегрованість ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

5 Необхідні передумови Активний розвиток на інноваційній основі потребує: нових підходів до залучення економічних можливостей5 Необхідні передумови Активний розвиток на інноваційній основі потребує: нових підходів до залучення економічних можливостей та інтелектуального потенціалу населення; відповідного інституційного забезпечення реалізації цих підходів на регіональному рівні.

6 Україна та двадцять лідерів світової економіки у 201 3 році ВВП країн ($млрд. ): 1.6 Україна та двадцять лідерів світової економіки у 201 3 році ВВП країн ($млрд. ): 1. США 1 6 724 2. Китай 8 939 3. Япон і я 5 00 7 4. Німеччина 3 59 3 5. Франц і я 2 738 6. Ве лика Британія 2 489 … 8. Рос і я 2 11 7 … 20. Швейц арія 646 … 57. Укра ї на 1 75 Розраховано на основі даних International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April

7 Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2018 році Прогноз ВВП ($млрд. ): 1. США7 Україна та двадцять лідерів світової економіки у 2018 році Прогноз ВВП ($млрд. ): 1. США 2 1 556 2. Китай 1 3 7 60 3. Япон і я 5 943 4. Німеччина 4 361 5. Франц і я 3 422 6. Вел ика Британія 3 245 7. Росія 3 0 1 0 … 20. Швейцарія 7 57 … 55. Укра ї на 240 Розраховано на основі данних International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 Росія

8 Мета Для входження Укра їни в першу двадцятку світових економік вона повинна до 20 188 Мета Для входження Укра їни в першу двадцятку світових економік вона повинна до 20 18 р. збільшити свій ВВП як мінімум у 4 , 3 раз и: з $17 5 млрд. у 201 3 р. до $7 7 5 млрд. в 20 18 р. Син і й –ВВП України, необхідний для входження до “ двадц я тк и ” світових економічних лідерів. Ро жевий – прогноз ВВП Укра ї н и , розрахований М іжнародним Валютним Фондом.

9 Шлях до мети Р озвиток економіки Укра ї н и може бути забезпе ч9 Шлях до мети Р озвиток економіки Укра ї н и може бути забезпе ч ено : технолог ічною модернізацією суспіль ного виробництва ( е коном і ч на е волюц і я) створенням масштабних виробництв і нновац ійної продукц ії з принцип ово нов и ми споживчими якостями ( е коном ічний прор и в)

10 Економічний феномен інноваційного виробництва Досвід країн з і нновац ійною е коном ікою, заснованою10 Економічний феномен інноваційного виробництва Досвід країн з і нновац ійною е коном ікою, заснованою на знаннях, свідчить , що виробництво і нновац ійної продукції забезпечує прибуток від 100 до 500 % річних на в кладений кап і тал протягом 3 -5 років.

11 Основні перешкоди на шляху інноваційного розвитку України відсутність спеціальних інститутів та інструментів інноваційного розвитку; 11 Основні перешкоди на шляху інноваційного розвитку України відсутність спеціальних інститутів та інструментів інноваційного розвитку; дисбаланс між інвестиційною та кредитною діяльністю банків та інших фінансових установ України.

12 значні заощадження населення поза банківським обігом; відсутність мотивації у банків залучати вільні інвестиційні ресурси12 значні заощадження населення поза банківським обігом; відсутність мотивації у банків залучати вільні інвестиційні ресурси через високі депозитні ставки; нерозвинений фондовий ринок, що заважав банкам працювати на інвестиційному ринку; нерозвинений ринок землі та іншої нерухомості; штучне вилучення із господарського обігу об’єктів інтелектуальної власності. Причини основних перешкод на шляху інноваційного розвитку України

13 Місія держави Держава повинна забезпечити модернізацію національної фінансової системи і спрямувати її на задоволення потреб13 Місія держави Держава повинна забезпечити модернізацію національної фінансової системи і спрямувати її на задоволення потреб інноваційного розвитку економіки створити цивілізовані правові умови для роботи підприємств; стимулювати активність всіх учасників інноваційного процесу; забезпечити створення спеціальних фінансових інститутів та інструментів для інвестування інноваційного розвитку; організаційно підтримати формування «точок росту » (національних і регіональних інноваційних кластерів).

© МФС И 1 4 © МФС И

15 Спец іалізована і нфраструктура і нвес тування і нновац ійного р озвитку Інвестиційна15 Спец іалізована і нфраструктура і нвес тування і нновац ійного р озвитку Інвестиційна компанія Фонд прямих інвестицій (венчурний фонд) Компанія з управління активами Компанія-провайдер електронних послуг Інформаційно-аналітичний (ситуаційний) центр Страхова компанія (страхування інвестицій) Іпотечна компанія (забезпечення будівництва) Лізингова компанія (забезпечення трансферу технологій)

16 Функції інститутів інфраструктури інвестування і нновац ійного розвитку і нвестиц ійне консульт ування16 Функції інститутів інфраструктури інвестування і нновац ійного розвитку і нвестиц ійне консульт ування ; відбір проект і в, оптим і зац і я ф і нанс ування ; забезпечення ф і нанс ування венчурних проект і в; залучення ресурс і в шляхом в и пуск у Ц П ; надання пору к та гарант і й; страхування і нвестиц ійних ри зиків ; лізингові послуги для трансфер у технолог і й; мон і торинг реал і зац ії проект і в, контроль за використанням і нвестиц ійних ресурс і в.

17 Фінансові інструменти Конвертовані обл і гац ії : - в и пуск для ф17 Фінансові інструменти Конвертовані обл і гац ії : — в и пуск для ф і нанс ування і нновац ійних проект і в, визначених Урядом ; — гарант овані Урядом ; — на термін 5 -7 років ; — з дох і дн і стю 15 -20 %; — р озміщення с еред населен н я; — можливість обм і н у на акц ії і нновац ійних підприємств. Акції інноваційних підприємств.

18Інвестиційні механізми л і зингове фінансування закупівель в и сокотехнолог ічного об ладнання в18Інвестиційні механізми л і зингове фінансування закупівель в и сокотехнолог ічного об ладнання в рамках реал і зац ії і нновац ійного проект у ; і потечне ф і нанс ування і реф і нанс ування державних програм; інвестиційне і венчурне ф інансування і нновац ійних та і нвестиц ійних проект і в.

19 Консорціум державних банків Засновники – державні і рекап і тал і з овані державою банки;19 Консорціум державних банків Засновники – державні і рекап і тал і з овані державою банки; Банки, які входят ь до банк і вс ького консорціуму, зберігають юридич ну самост ійність та д іють згідно зі своїми статутами , координ уючи д ії , спрямовані на реал і зац і ю ц і лей консорц і ум у ; Угода пр о консорц і ум закр іплює за к ожним з банк і в–учасник і в спеціальні функц ії в рамках д іяльності консорц і ум у.

20 Консорціум державних банків (спеціалізація засновників) Укр е кс і мбанк - залучення зовнішніх ф20 Консорціум державних банків (спеціалізація засновників) Укр е кс і мбанк — залучення зовнішніх ф і нансов и х ресурс і в, забезпечення страх ування і нвестиц ійних ри зиків ; Держзембанк — земельний банк, ф і нанс ування проект і в п і д за ставу земл і ; Ощад банк — м і жбанк і вс ь кий іпотечний агент , залучення до вгострокових ресурс і в для і потечн и х кредит і в; Укргазбанк — с творення інфраструктури і інструментів фінансування і нновац ійних проект і в. Український банк реконструкції та розвитку – фінансування створення масштабних виробництв інноваційної продукції.

21 Дякую за увагу! Віктор Івченко Голова Громадської організації «Міжнародний фонд сприяння інвестиціям» Заступник Голови21 Дякую за увагу! Віктор Івченко Голова Громадської організації «Міжнародний фонд сприяння інвестиціям» Заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, тел. +38044 -287 -82 -24 моб. +38096 -100 -24 -24 [email protected] gov. ua i [email protected] ua
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.