02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны Парақ

Скачать презентацию 02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны  Парақ Скачать презентацию 02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны Парақ

plakaty.pptx

  • Размер: 4.9 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 4

Описание презентации 02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны Парақ по слайдам

02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны  Парақ Құжат Қолы Күні Дипл. Кеңесші Жетекші Каф. меңг02. 12161. 22. Э 1Өлш Саны Парақ Құжат Қолы Күні Дипл. Кеңесші Жетекші Каф. меңг Н. бақылау Әдебиет Парақтар ДЖТелекоммуникациялы қ желіні жетілдіру Наурыз Қ. Ж. Хамзина Б. Е. С. Сейфуллин атында ы аз. АТУ ғ Қ Энергетикалык факультеті Кафедра РЭТАтырау аласында ы «DUCAT» қ ғ телекоммуникациялы қ компаниясыны ызметтері ң қ Атырау аласыны телекоммуникациялы желісін қ ң қ жетілдіру (байланыс операторы желісі мысалында) 02. 12161. 22. Э 1 4 Базарбаева Д. М . Алдашева Ж. А. 1 Атырау аласында ы «DUCAT» телекоммуникациялы қ ғ қ компаниясыны ызметтері ң қ ызметтер Қ Ерекшеліктері КЖ кабельдік Қ желілерін монтаждау Компьютерлік желі (Network), КЖ (SCS) ж не ЛЕЖ (LAN) заманауи йымдарда ма ызды роль ат арады. Телекоммуникация ж не телефон Қ ә ұ ң қ ә желілері, КЖ мен локальды компьютерлік желілерін орнату ж не монтаждау, жобалау сапасына к сіпорынны сенімді ж не здіксіз ж мысы Қ ә ә ң ә ү ұ т уелді. ә Кабельдік желілерді т р ызу кезінде ш раушылар – сапа, КЖ ны ж не орындау мерзімі тымды т рде компания ұ ғ ү құ Қ құ ә ұ ү ж мысына йлеседі. ұ ү Бизнес-орталы ын ғ осу қ Компания IP-телефония ж не аламтор желілеріне бизнес-орталы тарын осуды ж зеге асырады. ә ғ қ қ ү Арты шылы тары: қ қ — имарат халы аралы стандарттар а с йкес заманауи технологиялар бойынша телекоммуникациялы ж йелермен амтамасыз етіледі. Ғ қ қ ғ ә қ ү қ — рбір жалдаушы/меншік иесіні жо ары жылдамды ты олжеткізіммен аламтор желісіне осылу а м мкіндігі бар. Ә ң ғ қ қ Ғ қ ғ ү -Телекоммуникациялы инфра рылымны қ құ ң здіксіз ж мысы ж не жедел ызмет к рсету. ү ұ ә қ ө — рбір клиентке жеке к з арас. Ә ө қ -Кез-келген иынды та ы ж мысты ж ргізу. қ қ ғ ұ ү -Т уліктік техникалы олдау. ә қ қ Компания ж мысты келесі т рлерін орындайды: ұ ң ү -байланыс арнасынан бизнес-орталы тарына дейін йымдастыру. қ ұ -IP-телефония ж не аламтор ызметтерін к рсету шін жабды тар орнату. ә Ғ қ ө ү қ — ажетті номер сыйымдылы ын б лу. қ ғ ө -телефония ж не деректерді тарату шін халы аралы стандарттар бойынша ішкі таратушы желілерін монтаждау. ә ү қ қ -жалдаушыларды ызметті шектелмеген жиынты ты аламтор а олжеткізім ж не қ ң қ Ғ ғ қ ә сапалы заманауи телефон байланысымен амтамасыз ету. қ Wi. Fi сымсыз желісі К птеген адамдар аламторды бір арнасына бірнеше компьютерлерді осу м селесімен а ты ысады. ө Ғ ң қ ә қ қ ғ Компания мамандары клиенттерге барып, бір желіге біріктіруге м мкіндік беретін сымсыз Wi. Fi жыбды тарын орнату а дайын. Барлы ү қ ғ қ компьютерлерге осымша сымдар тартпай-а аламтор а бірмезгілдік кіруге м мкіндік жеткізіліп беріледі. қ қ Ғ ғ ү Осы ан сас сымсыз желілердегі тарату жылдамды ы сымды аналогтар а жол бермейді. Шифрлауды максимальды де гейі ғ ұқ ғ ғ ң ң желіні сырт ы жа ымсыз басып кіруден ор айды. қ ғ Жобалы ж мыстар қ ұ Компания мамандары к сіпорынны ерекшелігін талдайды, ойыл ан міндеттерді ә ң қ ғ орындау жобасын дайындайды. Тапсырыс берушімен зара рекеттесу процессінде е тиімді техникалы шешімдер аны талады, с йкес ө ә ң қ қ ә желілік, компьютерлік ж не телекоммуникациялы жабды тар та далады. Ж мысты КЖ ж не желілік жабды тар ндірістерін ә қ қ ң ұ Қ ә қ ө ж ргізушілерінен білім ал ан жо ары білікті инженерлер мен монтажшылар орындайды. ү ғ ғ Компания жобаны барлы б ліктерін интеграциялау ж не ж зеге асыру, деу ң қ ө ә ү өң бойынша ж мысты толы циклін йымдастырады, тапсырыс берушіні онан рі техникалы остауын ж зеге асырамыз. ұ ң қ ұ ә қ қ ү Жобалы , рылысты ж не монтажды ызмет мемлекеттік лицензия а с йкес негізде ж зеге асырылады. қ құ қ ә қ қ ғ ә ү Жоба ата КЖ стандартымен с йкес ж ргізіледі. қ ң Қ ә ү Талшы ты-оптикалы қ қ байланыс желісі (ТОБЖ) бойынша кіруге м мкіндік ү «Meganet» компаниясы 100 Мбит/с дейінгі жылдамды та талшы ты-оптикалы байланыс желісі бойынша Internet желісіне олжеткізім қ қ ызметін сынады. қ ұ «Meganet» компаниясыны жымы Сізге Сізді бизнесі ізді дамуында заманауи технологияларды пайдалануды сынады. 2004 жылдан 2010 ң ұ ң ң ң ұ жыл а дейінгі ж мыс кезе інде бізді білімімізді базасы рбір ойыл ан ғ ұ ң ң ң ә қ ғ міндеттерді шешімін табу а м мкіндік береді, ал к сіби жым Сізді ке се ізді Internet-пен сенімді ж не мерзімінде байланыстырады. ң ғ ү ә ұ ң ң ң ә Тарифті саясат бейілділігіні ма ызды мысалдарыны бірі: — бір имаратта орналас ан бірнеше ке селерді осылу кезінде біз бірден барлы ң ң ң ғ қ ң ң қ қ компаниялар а же ілдіктер сынамыз. ғ ң ұ ТОБЖ – «оптикалы талшы » атауымен белгілі, а парат оптикалы диэлектрикалы тол ыны ар ылы таратылатын байланыс қ қ қ т рі. ү ТОБЖ – тарату желілерін жасау кезінде с зсіз лидер болып табылады, байланысты бас а еш андай (радиоарна, DSL ж не т. б. ) ө ң қ қ ә т рлері ажетті сапа мен жылдамды ты амтамасыз ете алмайды. ү қ қ қ Сымсыз технологиялар (Радио) «Meganet» компаниясы телефония сервистерін сына отырып, Internet желісіне сапалы олжеткізіммен осылу т сілдеріні бірін арастыруды ұ қ қ ә ң қ сынады. ТОБЖ (талшы ты-оптикалы байланыс желісіне) осылу м мкіндігі жо бол ан жа дайда провайдер мамандары Motorola Canopy – ұ қ қ қ ү қ ғ ғ «со ы мили» йымдастыру шін сымсыз жабды тарды пайдаланады. ңғ ұ ү қ CANOPY ж йесі м мкіндік береді: ү ү Провайдерлер мен бірлескен т тынушылар а ке жола ты олжеткізім желісін ру а, немесе оларды азіргі желілерін олдануын ұ ғ ң қ қ құ ғ ң қ қ жа сарту а; қ ғ Ке аума та ау ымды инфра рылым рылысы ажеттілігінсіз аз уа ыт ішінде жо ары жылдамды ты ке жола ты ң қ қ құ құ қ қ ғ қ ң қ олжеткізімді амтамасыз етуге; қ қ Дауыс (Vo. IP) пен деректерді таратуды бірлескен аума ты ашы татыл ан желісін ру а; ң қ қ қ ғ құ ғ Кез-келген ашы татыл ан объектілерге видеоба ылау ж йесін йымдастыру а. қ қ ғ қ ү ұ ғ Компанияны телекоммуникациялы тораптарын йымдастыруына айтарлы немдеу. ң қ ұ қ ү CANOPY платформасы — б л жиілікті иын жоспарлауын талап етпейтін, сырт ы б геуілдерге т ра ты заманауи шешім. Аппаратты ұ ң қ қ ө ұ қ қ ралдар аз уатты т тынады ж не аз ана габаритті. CANOPY провайдерлер, ндірістік к сіпорындар мен бас а йымдарды рт рлі құ қ ұ ә ғ ө ә қ ұ ң ә ү міндеттерін шешетін экономикалы пайдалы ж не байланысты масштабтал ан желілерін ру а м мкіндік береді. қ ә ң ғ құ ғ ү MOTOROLA CANOPY – жо ары жылдамды ты сымсыз технологиялар айма ында лемдік к шбасшы ғ қ ғ Ә ө Технология Internet желісіне онда ы т р ан коммуникация к йіне ж не оны бар жо ына арамай, тікелей ала а ж не шет ғ ұ ғ ү ә ң ғ қ қ ғ ә жа тар а да б лінген осылу ызметін жеткізуге м мкіндік береді. қ ғ ө қ қ ү Canopy ж йесіні негізгі айырмашылы ы рбір терминал станциялары шін сынылатын ызметтерді (Qo. S параметрі) ү ң ғ ә ү ұ қ ң сапасын амтамасыз ететін функцияларымен, алмасуды кепілдендірілген жылдамды ты желісін ру м мкіндігімен қ ң қ құ ү шектеледі. Б лінген желілерді ткізу абілеті 64 Кбит/с адымды 2048 Кбит/с дейін. ө ң ө қ Атал ан ж йе пайдаланушылар мен ғ ү т тынушыларды лкен тобына арналады. ұ ң ү Оларлы атарына кіруі м мкін: ң қ ү аламтор-провайдерлері; Ғ Компанияны ау ымы бойынша с зсіз кез-келгені; ң қ ө аума ты ашы татыл ан ке селері, оймалары, д кендері бар йымдар; қ қ ғ ң қ ү ұ Білім беретін мекемелер; К ш ж мсайтын рылымдар мен ауіпсіздік органдары. ү ұ құ қ Атырау аласыны картада орналасуы қ ң

02. 12161. 22. Э 1 ДЖТелекоммуникациялы  қ желіні жетілдіру «DUCAT» компаниясыны  ң клиенттерге сынылатын02. 12161. 22. Э 1 ДЖТелекоммуникациялы қ желіні жетілдіру «DUCAT» компаниясыны ң клиенттерге сынылатын шешімдері ұ 02. 12161. 22. Э 1 42Өлш Саны Парақ Құжат Қолы Күні Дипл. Кеңесші Жетекші Каф. меңг Н. бақылау Әдебиет Парақтар С. Сейфуллин атында ы аз. АТУ ғ Қ Энергетикалык факультеті Кафедра РЭТ Хамзина Б. Е. Атырау аласыны телекоммуникациялы желісін қ ң қ жетілдіру (байланыс операторы желісі мысалында) Базарбаева Д. М . Алдашева Ж. А. Наурыз Қ. Ж. «DUCAT» компаниясыны клиенттерге сынылатын шешімдері ң ұ аламтор желісіне б лінген м мкіндік Ғ ө ү ашы татыл ан ке селерді біріктіруҚ қ ғ ң «Ж лдыз» схемасы бойынша ашы татыл ан ұ қ қ ғ ке селерді біріктіру ң Ж мыс орнын шы аруды йымдастыру ұ ғ ұ

02. 12161. 22. Э 2 ДЖТелекоммуникациялы  қ желіні жетілдіру «DUCAT» компаниясыны ң  негізгі желісі02. 12161. 22. Э 2 ДЖТелекоммуникациялы қ желіні жетілдіру «DUCAT» компаниясыны ң негізгі желісі мен жетілдірілетін аума қ 02. 12161. 22. Э 2 43Өлш Саны Парақ Құжат Қолы Күні Дипл. Кеңесші Жетекші Каф. меңг Н. бақылау Әдебиет Парақтар С. Сейфуллин атында ы аз. АТУ ғ Қ Энергетикалык факультеті Кафедра РЭТ Хамзина Б. Е. Наурыз Қ. Ж. Атырау аласыны телекоммуникациялы желісін қ ң қ жетілдіру (байланыс операторы желісі мысалында) Базарбаева Д. М . Алдашева Ж. А. «DUCAT» компаниясыны негізгі желісі ң « аза телеком» А -ны Wi. MAX желісіне т уелділігі Қ қ Қ ң ә Атырау аласында ы «DUCAT» фирмасы ж не қ ғ ә желісі жетілдірілетін аума қ «DUCAT» компаниясыны негізгі желісі ң мен жетілдірілетін аума қ

02. 12161. 22. Э 1 ДЖ  02. 12161. 22. Э 1 44 Cisco Packet Tracer02. 12161. 22. Э 1 ДЖ 02. 12161. 22. Э 1 44 Cisco Packet Tracer 5. 3 ортасында желіні моделдеу Өлш Саны Парақ Құжат Қолы Күні Дипл. Кеңесші Жетекші Каф. меңг Н. бақылау Әдебиет Парақтар С. Сейфуллин атында ы аз. АТУ ғ Қ Энергетикалык факультеті Кафедра РЭТТелекоммуникациялы қ желіні жетілдіру Хамзина Б. Е. Наурыз Қ. Ж. Атырау аласыны телекоммуникациялы желісін қ ң қ жетілдіру (байланыс операторы желісі мысалында ) Базарбаева Д. М . Алдашева Ж. А. Cisco Packet Tracer 5. 3 ортасында желіні моделдеу «DUCAT» компаниясыны ке жола ты олжеткізім ң ң қ қ жетілдірілген абоненттік желісін моделдеу н тижесі ә «DUCAT» компаниясыны азіргі желі моделі ң қ