Скачать презентацию การบรหารคว ามเสยง Risk Management Presented by Nitaya Srikerd Скачать презентацию การบรหารคว ามเสยง Risk Management Presented by Nitaya Srikerd

0a0d8d4ba2ca0eeb9e757d136656c513.ppt

  • Количество слайдов: 34

การบรหารคว ามเสยง Risk Management Presented by Nitaya Srikerd 1 การบรหารคว ามเสยง Risk Management Presented by Nitaya Srikerd 1

ประเดนการบรรยาย • ทำไมตองนำการบรหารความเสยงม าใชในภาคราชการ • ความหมายของการบรหารความเสยง • ลกษณะสำคญของการบรหารความเส ยง • กรอบการบรหารความเสยง • กระบวนการบรหารความเสยง • ประเดนการบรรยาย • ทำไมตองนำการบรหารความเสยงม าใชในภาคราชการ • ความหมายของการบรหารความเสยง • ลกษณะสำคญของการบรหารความเส ยง • กรอบการบรหารความเสยง • กระบวนการบรหารความเสยง • แนวทางในการนำกระบวนการบรหารควา 2

ทำไมตองนำการบรหารความเส ยงมาใชในภาคราชการ เพราะพระราชกฤษฎกาวาดวยหล กเกณฑและวธการบรหารกจการบ านเมองทด พ. ศ. 2546 (Good Governance : GG) มงหวงให การบรหารราชการเปนไ ทำไมตองนำการบรหารความเส ยงมาใชในภาคราชการ เพราะพระราชกฤษฎกาวาดวยหล กเกณฑและวธการบรหารกจการบ านเมองทด พ. ศ. 2546 (Good Governance : GG) มงหวงให การบรหารราชการเปนไ ปเพอประโยชนสขของประชาชน 3

เปาหมายของการบรหารกจกา รบานเมองทด • เกดประโยชนสขของประชาชน • เกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ • มประสทธภาพและเกดความคมค าฯ • ไมมขนตอนการปฏบตงานเก นความจำเปน • มการปรบปรงภารกจของสวนราชก เปาหมายของการบรหารกจกา รบานเมองทด • เกดประโยชนสขของประชาชน • เกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ • มประสทธภาพและเกดความคมค าฯ • ไมมขนตอนการปฏบตงานเก นความจำเปน • มการปรบปรงภารกจของสวนราชก ารใหทนตอสถานการณ 4

ความเชอมโยงของการบรหารค วามเสยงกบ GG เปาหมายของ GG เกดประโยชนสขแกประชาชน เกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ การดำเนนงานมประสทธภาพคมคา ารความเสยงเปนเครองมอผลกดนการดำเนนงาน 5 ความเชอมโยงของการบรหารค วามเสยงกบ GG เปาหมายของ GG เกดประโยชนสขแกประชาชน เกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ การดำเนนงานมประสทธภาพคมคา ารความเสยงเปนเครองมอผลกดนการดำเนนงาน 5

องคความรทสำคญสำหร บการบรหารความเสยง คออะไร ? ประโยชนของ การบรหารความเสยง ทำไมตองบรหาร ความเสยง ? กลยทธการ บรหารความเสยง วตถประสงคของ การบรหารความเสยง กระบวนการ องคความรทสำคญสำหร บการบรหารความเสยง คออะไร ? ประโยชนของ การบรหารความเสยง ทำไมตองบรหาร ความเสยง ? กลยทธการ บรหารความเสยง วตถประสงคของ การบรหารความเสยง กระบวนการ บรหารความเสยง ประเภทของ ความเสยง 6

ความเสยงคออะไร ? vความเสยง คอ เหตการณทอาจเกดขนในอนาคต และอาจมผลกระทบ (ดานลบ ) ตอการบรรลวตถประสงคขององคกร ทงในทางกลยทธ การปฏบตงาน และการเงน vความเสยง คอ ความเสยงคออะไร ? vความเสยง คอ เหตการณทอาจเกดขนในอนาคต และอาจมผลกระทบ (ดานลบ ) ตอการบรรลวตถประสงคขององคกร ทงในทางกลยทธ การปฏบตงาน และการเงน vความเสยง คอ โอกาสทจะเกดความผดพลาด 7

ความหมายของการบรหารความเ สยง การบรหารความเสยง หมายถง วธการบรหารจดการทเปนไปเพ อการคาดการณ และลดผลเสยของความไมแนนอน ทจะเกดขนกบองคกร ทงนเพอใหองคกรสามารถบรร ลวตถประสงคไดโดยมประสทธ 8 ความหมายของการบรหารความเ สยง การบรหารความเสยง หมายถง วธการบรหารจดการทเปนไปเพ อการคาดการณ และลดผลเสยของความไมแนนอน ทจะเกดขนกบองคกร ทงนเพอใหองคกรสามารถบรร ลวตถประสงคไดโดยมประสทธ 8

ความหมายของการบรหารความเ สยง (ตอ ( การบรหารความเสยง (Risk Management) เปนกลวธทเปนเหตเปนผลทน ำมาใชในการบงช วเคราะห ประเมน จดการตดตาม และสอสารความเสยงทเกยวของ กบกจกรรม ความหมายของการบรหารความเ สยง (ตอ ( การบรหารความเสยง (Risk Management) เปนกลวธทเปนเหตเปนผลทน ำมาใชในการบงช วเคราะห ประเมน จดการตดตาม และสอสารความเสยงทเกยวของ กบกจกรรม หรอกระบวนการดำเนนงานขององคกร เพอชวยใหองคกรลดความเสยงให เหลอนอยทสด 9

ทำไมตองบรหารความเสยง เพอใหผลงานขององคกรบรรล ตามเปาหมาย เพราะความเสยงเปนปจจยหลกป จจยหนงทจะสงผลในทางลบให กบองคกร ทงในดานชอเสยง ความเชอมน หากผลการดำเนนงานลมเหลว ? 10 ทำไมตองบรหารความเสยง เพอใหผลงานขององคกรบรรล ตามเปาหมาย เพราะความเสยงเปนปจจยหลกป จจยหนงทจะสงผลในทางลบให กบองคกร ทงในดานชอเสยง ความเชอมน หากผลการดำเนนงานลมเหลว ? 10

ประเภทของความเสยง ม 3 ประเภทหลกๆ ไดแก. 1 ความเสยงทแทจรง. 2 ความเสยงทางการเงน. 3 ความเสยงจากการดำเนนงาน 11 ประเภทของความเสยง ม 3 ประเภทหลกๆ ไดแก. 1 ความเสยงทแทจรง. 2 ความเสยงทางการเงน. 3 ความเสยงจากการดำเนนงาน 11

ลกษณะสำคญของการบรหา รความเสยง • ผสมผสานเปนสวนหนงขอ งองคกร • พจารณาความเสยงทงหม ด • มความคดแบบมองไปขางห นา • ไดรบการสนบสนนและกา 12 ลกษณะสำคญของการบรหา รความเสยง • ผสมผสานเปนสวนหนงขอ งองคกร • พจารณาความเสยงทงหม ด • มความคดแบบมองไปขางห นา • ไดรบการสนบสนนและกา 12

กรอบการบรหารความเสยง ม 4 องคประกอบหลก วฒนธรรมองคกร (Culture) โครงสรางการบรหารความเสย ง (Structure) กระบวนการ(Process) ปจจยพนฐาน (Infrastructure) 13 กรอบการบรหารความเสยง ม 4 องคประกอบหลก วฒนธรรมองคกร (Culture) โครงสรางการบรหารความเสย ง (Structure) กระบวนการ(Process) ปจจยพนฐาน (Infrastructure) 13

กรอบการบรหารความเสยง (ตอ ( วฒนธรรมองคกร • วตถประสงค • นโยบาย • กลยทธ โครงสรางการบรหาร ปจจยพนฐาน • ความเสยงทยอมรบได กรอบการบรหารความเสยง (ตอ ( วฒนธรรมองคกร • วตถประสงค • นโยบาย • กลยทธ โครงสรางการบรหาร ปจจยพนฐาน • ความเสยงทยอมรบได ความเสยง • วธการ (Risk Appetite) • หนวยงาน /คณะกรรมกา • ระบบ (Committees) • เครองมอ • สายการรายงาน กระบวนการ • ขอมลสำหรบผบรหาร • การบงชความเสยง • / การวด บทบาทความรบผดชอบ • ทกษะ /บคลากร ความเสยง • การกำหนดขอบเขต • การตดตามความเสยง • การระบปญหา 14 (Issue Escalation)

กระบวนการบรหารความเส ยง ไมใชกระบวนการทสราง ขนและอยดวยตนเองอยางเปน อสระลำพงได แตจะเปนกระบวนการทสรางข นโดยมขนตอนทชวยเสรมก ารทำงานรวมกบโครงการหรอภาร ะงานอนใดทปฏบตอย 15 กระบวนการบรหารความเส ยง ไมใชกระบวนการทสราง ขนและอยดวยตนเองอยางเปน อสระลำพงได แตจะเปนกระบวนการทสรางข นโดยมขนตอนทชวยเสรมก ารทำงานรวมกบโครงการหรอภาร ะงานอนใดทปฏบตอย 15

กระบวนการบรหารความเสยง (ตอ ( การสอสาร 16 กระบวนการบรหารความเสยง (ตอ ( การสอสาร 16

. 1 การกำหนดวตถประส งค /เปาหมาย เปนขนตอนแรกของ การบรหารความเสยง วตถประสงค /เปาหมา ยและกลยทธขององคกร หรอกระบวนการการทำง าน ตองกำหนดใหชดเจน การสอสาร . 1 การกำหนดวตถประส งค /เปาหมาย เปนขนตอนแรกของ การบรหารความเสยง วตถประสงค /เปาหมา ยและกลยทธขององคกร หรอกระบวนการการทำง าน ตองกำหนดใหชดเจน การสอสาร 17

การสอสาร . 2 การบงชความเส ยง เปนการระบความเส ยงและผลกระทบทงทาง ตรงและทางออมทม ผลกระทบตอวตถประ สงค /เปาหมายทได 18 การสอสาร . 2 การบงชความเส ยง เปนการระบความเส ยงและผลกระทบทงทาง ตรงและทางออมทม ผลกระทบตอวตถประ สงค /เปาหมายทได 18

. 3 การประเมนความเส ยง เปนการวเคราะห ประเมนความเสยง โดยพจารณาใหครอบค ลมถง • โอกาสทอาจเกดข น ของความเสยงวา การสอสาร 19 . 3 การประเมนความเส ยง เปนการวเคราะห ประเมนความเสยง โดยพจารณาใหครอบค ลมถง • โอกาสทอาจเกดข น ของความเสยงวา การสอสาร 19

การวดระดบความเสยง มาก ความเสยงปาน ความเสยงสง กลาง • ผลกระทบรนแ รงมาก ผลกระทบ รงมาก • โอกาสเกดนอ ย นอย การวดระดบความเสยง มาก ความเสยงปาน ความเสยงสง กลาง • ผลกระทบรนแ รงมาก ผลกระทบ รงมาก • โอกาสเกดนอ ย นอย ความเสยงต โอกาสทจะเกด ความเสยงปาน นอย ำ กลาง มาก 20

การวดระดบความเสยง 5 4 สง มาก ผลกระทบ 3 2 1 สง ปานกลาง ต ำ โอกาสทจะเกด การวดระดบความเสยง 5 4 สง มาก ผลกระทบ 3 2 1 สง ปานกลาง ต ำ โอกาสทจะเกด 21

. 4การจดการความเสยง เปนการวางแผนโดยกำหนดกลยทธเพอควบ คมผลกระทบของความเสยง เพอใหการดำเนนงานบรรลเปาหมายหร อใกลเคยงกบเปาหมาย • ตองกำหนดตวบคคลทรบผดชอบในกา รจดการความเสยงในแตละเรอง • ทบทวนประสทธภาพของการควบคมทมอ ยในปจจบน • กำหนดกจกรรมการควบคมเพมเตมเพ . 4การจดการความเสยง เปนการวางแผนโดยกำหนดกลยทธเพอควบ คมผลกระทบของความเสยง เพอใหการดำเนนงานบรรลเปาหมายหร อใกลเคยงกบเปาหมาย • ตองกำหนดตวบคคลทรบผดชอบในกา รจดการความเสยงในแตละเรอง • ทบทวนประสทธภาพของการควบคมทมอ ยในปจจบน • กำหนดกจกรรมการควบคมเพมเตมเพ อจดการความเสยงใหอยในระดบทองค การสอสาร กรยอมรบได • ประเมนความเสยงทเหลออยหลงจาก ทไดม 22

วธการจดการความเสยง สรปได. 1. 2. 3. 4 4 วธการหลกคอ หลกเลยงความเสยง ควบคมความสญเสย รบความเสยงเอง ถายโอนความเสยง 23 วธการจดการความเสยง สรปได. 1. 2. 3. 4 4 วธการหลกคอ หลกเลยงความเสยง ควบคมความสญเสย รบความเสยงเอง ถายโอนความเสยง 23

ตวอยางการวางแผน การกำหนดกลยทธ วตถประสงค ความเสยง : . 1 สมาชกไมอย หรอปวย. 2 การเปลยนแปลง โครงสรางองค กร โอกาส ตวอยางการวางแผน การกำหนดกลยทธ วตถประสงค ความเสยง : . 1 สมาชกไมอย หรอปวย. 2 การเปลยนแปลง โครงสรางองค กร โอกาส ผล การวางแผน และ ทจ กระท กำหนดกลยทธ ะเกด บ. 1. 1. 1 สง ตำ มทมงานสำรอง. 2. 2 ปาน สง กลาง . 2 วางโครงสรางองค กรให 24 ยดหยน

ตวอยางตารางความเสยง ลำ ด บท ความเส ยงเดม โอก าส เก ด ผล กระ ทบ การจดการคว ตวอยางตารางความเสยง ลำ ด บท ความเส ยงเดม โอก าส เก ด ผล กระ ทบ การจดการคว ามเสยงในป จจบน ความเส ยงทเหล ออย โอก าส เก ด ทางเลอกส เจาขอ ำหรบกา งความเ รจดการเ สยง / วนก ผล พมเตม ำหนด กระ เสรจ ทบ 25

. 5 การตดตามผลและการ รายงาน การสอสาร องคประกอบสำคญขอ งการตดตามคอการส อสารทตองรวดเรวแ ละสมำเสมอ มหลายวธ เชน การประชม การจดทำรายงายประจ 26 . 5 การตดตามผลและการ รายงาน การสอสาร องคประกอบสำคญขอ งการตดตามคอการส อสารทตองรวดเรวแ ละสมำเสมอ มหลายวธ เชน การประชม การจดทำรายงายประจ 26

. 1แตงตงคณะกรรมการดำเนนการและรบผดชอบ การประยกตใชการบรหารความเสยงในองคกร 2. 1จดหาทมงาน 2. 2ใหแนวทางในการทำงาน 2. 3สนบสนน แนวทางในการน ำกระบวนการบ รหารความเส ยงมาใชในองค กร . 1แตงตงคณะกรรมการดำเนนการและรบผดชอบ การประยกตใชการบรหารความเสยงในองคกร 2. 1จดหาทมงาน 2. 2ใหแนวทางในการทำงาน 2. 3สนบสนน แนวทางในการน ำกระบวนการบ รหารความเส ยงมาใชในองค กร . 3ทมงานพจารณาและประชม สรปงานทอยในความรบผดชอบ. 4สมาชกของทมงาน ดำเนนการตามแนวทาง กระบวนการบรหารความเสยง ดำเนนการตามขนตอนการบรหารความเสยง 1 -5 . 5 รายงานขอมล ประเมนและสรป 5. 1ผลการดำเนนการของโครงการในภาพรวม 5. 2การนำกระบวนการบรหารความเสยงมาใช. 6ผรบผดชอบฯ รวบรวม วเคราะห วธการ และผล ของการใชกระบวนการบรหารความเสยงดงกลาว เพอ 6. 1พฒนากระบวนการฯ 6. 2ใหความรกบสมาชกคนอนๆ 6. 3รายงานผบงคบบญชา 27

ในการบรหารความเสยง (Critical Success Factors : CSFs) 1. การสนบสนนจากผบรหารระดบสง 2. การใชคำนยามความเสยงเพอใหเป นทเขาใจแบบเดยวกนและใชรวมก นในองคกร 3. การปฏบตตามกระบวนการในการบรหาร ในการบรหารความเสยง (Critical Success Factors : CSFs) 1. การสนบสนนจากผบรหารระดบสง 2. การใชคำนยามความเสยงเพอใหเป นทเขาใจแบบเดยวกนและใชรวมก นในองคกร 3. การปฏบตตามกระบวนการในการบรหาร ความเสยงอยางตอเนอง 4. กระบวนการในการบรหารการเปลยนแปลง 5. การสอสารอยางมประสทธผล 6. การวดผลการบรหารความเสยง 28

ประโยชนของการบรหารความเ สยง • ใชในการวางแผนควบคกบการบรหา รงาน บรหารโครงการ หรอบรหารองคกร • ผลการดำเนนงานบรรลวตถประสงค • นำกลยทธองคกรไปดำเนนการในภ าคปฏบตใหประสบความสำเรจ • ระบและบรหารจดการความเสยงท ประโยชนของการบรหารความเ สยง • ใชในการวางแผนควบคกบการบรหา รงาน บรหารโครงการ หรอบรหารองคกร • ผลการดำเนนงานบรรลวตถประสงค • นำกลยทธองคกรไปดำเนนการในภ าคปฏบตใหประสบความสำเรจ • ระบและบรหารจดการความเสยงท สำคญไดทนเวลา 29

สรป การวเคราะหและบรหารความเส ยง เปนเครองมอทสำคญอนหน งทจะทำให • การใชงบประมาณ มประสทธภาพมากยงขน • ภารกจของรฐเกดสมฤทธผลแกผ ใชบรการ 30 สรป การวเคราะหและบรหารความเส ยง เปนเครองมอทสำคญอนหน งทจะทำให • การใชงบประมาณ มประสทธภาพมากยงขน • ภารกจของรฐเกดสมฤทธผลแกผ ใชบรการ 30

สรป (ตอ ( การบรหารความเสยงตอง • ดำเนนการอยางเปนขนเปนตอน • เรมจากวเคราะหไปจนถงลงมอกำ กบ ตดตามควบคม และรายงาน • มการปฏบตอยางตอเนอง ครบทกขนตอน สรป (ตอ ( การบรหารความเสยงตอง • ดำเนนการอยางเปนขนเปนตอน • เรมจากวเคราะหไปจนถงลงมอกำ กบ ตดตามควบคม และรายงาน • มการปฏบตอยางตอเนอง ครบทกขนตอน • เรมดำเนนการตงแตการเรมต นภารกจหรอโครงการจนสนสดโครงก าร 31

คณคาของการบรหารความเส ยง a ความสำเรจ องคกรสามารถ บรรลวตถประสงค ความสามารถในการ ลดความสญเสย และ การบรหาร เพมโอกาสตอองคกร ความเสยง อยางมประสทธผล = คณคาของการบรหารความเส ยง a ความสำเรจ องคกรสามารถ บรรลวตถประสงค ความสามารถในการ ลดความสญเสย และ การบรหาร เพมโอกาสตอองคกร ความเสยง อยางมประสทธผล = = = 32

เอกสารประกอบการบรรยาย • คมอเทคนคและวธการจดการส มยใหมตามแนวทางการบรหารกจก ารบานเมองทด “การวเคราะห และการบรหารความเสยง ” (กพร. ) • แนวทางการบรหารความเสยง โดย Price เอกสารประกอบการบรรยาย • คมอเทคนคและวธการจดการส มยใหมตามแนวทางการบรหารกจก ารบานเมองทด “การวเคราะห และการบรหารความเสยง ” (กพร. ) • แนวทางการบรหารความเสยง โดย Price Water House Cooper และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไท ย • Risk Management 33

34 34