ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

  • Размер: 2.5 Mегабайта
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ по слайдам

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  ҚАЗАҚСТАН ИНЖЕНЕРЛІ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚСТАН ИНЖЕНЕРЛІ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ

Windows ж йесіндегі Excel электронды кестесі. ү қ  1. Microsoft. Excelэлектронды кестесіні негізгі қ ңWindows ж йесіндегі Excel электронды кестесі. ү қ 1. Microsoft. Excelэлектронды кестесіні негізгі қ ң ымдары. ұғ 2. MS Excel кестесiнде м ліметтерді енгізу ж не ә ә форматтау. 3. MSExcelэлектронды кестесіні функциялары. қ ң 4. Диаграммаларды деу, к ркемдеу ж не баспа а өң ө ә ғ шы аружолдары. ғ

Microsoft Excel – кесте iшiнде есептеу ж мыстарын ат ара ұ қ отырып, оларды к рнекiMicrosoft Excel – кесте iшiнде есептеу ж мыстарын ат ара ұ қ отырып, оларды к рнекi ө т рде бейнелейтiн, ү диаграммаларды т р ызу, ұ ғ м лiметтер базасын ру, ә құ сан т рiнде берiлген м лiметтер ар ылы ү ә қ эксперименттер ж ргiзу ж не т. б. м мкiндiктер ү ә ү беретiн программалы кесте. қ

 1)Тапсырмалар тақтасындағы Iске қосу (Пуск) «Программалар» Microsoft Excel командалық қатарын таңдаймыз;  2)Жұмыс үстелінде программа 1)Тапсырмалар тақтасындағы Iске қосу (Пуск) «Программалар» Microsoft Excel командалық қатарын таңдаймыз; 2)Жұмыс үстелінде программа сілтеуіші орналасқан болса, тышқанның сол жақ батырмасын үздіксіз сол объектіде екі рет шертеміз; 3)Тапсырмалар тақтасында MS Excel программасының батырмасы болса, тышқанның сол жақ батырмасын бір рет шертеміз. MS Excel программасы iске қосылғаннан кейiн экранның көрiнiсi 1 -суреттегiдей болады.

Excel электронды  кестесi iске осыл аннан кейiн автоматты т рде қ қ ғ ү 1Excel электронды кестесi iске осыл аннан кейiн автоматты т рде қ қ ғ ү 1 -кiтап (Книга 1) деген атпен жа а жат ашылады. Б л кiтапты ң құ ұ ң 1 -кiтап (Книга 1) деген атпен жа а жат ашылады. Б л кiтапты ң құ ұ ң атын файлды са тау кезiнде згертуге болады. қ ө Б дан бас а жа а кiтап жасау шiн стандартты саймандар ұ қ ң ү та тасынан ру (Создать) батырмасын шертемiз немесе Ctrl+N қ Құ пернелер комбинациясын басамыз. Жа адан рыл ан кiтапты аты ң қү ғ ң нсіздік бойынша 2 -кiтап, 3 -кiтап (Книга 2, Книга 3) т. с. с. болады. ү Excel терезесiнi жо ар ы жа ында ң ғ ғ ғ терезенi бас ару батырмалары бар қ Та ырып атары орналас ан. қ қ қТа ырып атары орналас ан. қ қ қ Excel терезесiнi екiншi жолы –М зірлер ң ә атары. қ шiншi ж не т ртiншi жолдар Ү ә ө Стандартты ж не Форматтау саймандар ә та тасыны аспаптары. қ ң

Бесiншi жол – Формулалар атары.  М нда рбiр яшы ты қ ұ ә ұ қБесiншi жол – Формулалар атары. М нда рбiр яшы ты қ ұ ә ұ қ ң мазм нын к рiп, формулаларды деуге болады. ұ ө өң Бесiншi жол мен кестенi ң со ына дейiнгi аралы ты ң қ электронды кестенi қ ң ж мыс айма ы алып т рады. ұ ғ ұ Кестенi жолдары ( атарлары) ң қ санмен, ал ба аналары ғ латын рiптерімен та баланады. ә ң Т менгi атар – алып-к й атары, м нда стiмiздегi уа ытта ы ө қ Қ ү қ ұ ү қ ғ компьютердi ж мысы немесе Excel кестесi ж нiнде а парат шы ып ң ұ ө қ ғ т рады. ұ Т менгi атарды сол жа шетiнде Excel кестесi ж мыс режимiнi ө қ ң қ ұ ң индикаторы т р — Excel кестесi м лiметтердi енгiзiлуiн к тiп т р ан ұ ә ң ү ұ ғ жа дайда дайын режимiнде т рады да, индикатор Дайын (Готов) ғ ұ деген с здi к рсетiп т рады. ө ө ұ

Excel электронды  кестесi жазыл ан рбiр файл бiрнеше беттерден қ ғ ә т ратын кiтапExcel электронды кестесi жазыл ан рбiр файл бiрнеше беттерден қ ғ ә т ратын кiтап болып саналады. Электронды кесте iске осыл ан ұ қ қ ғ мезетте 1 -бет (лист 1) екпiндi болады. нсіздік бойынша ашыл ан Ү ғ кез-келген кітап 3 беттен т рады. Бір беттен келесi бетке ту ажет болса, ұ ө қ с йкес пара ты жарлы ында тыш анды шертемiз. Бір кітап 255 бет ә қ ң ғ қ ж мыс пара ынан т руы м мкін. Ал ажеттi беттi жарлы ы экранда ұ ғ ұ ү қ ң ғ к рiнбей т рса, жарлы тарды сол жа ында ы ба ыттауышта (3, 4) ө ұ қ ң ғ ғ ғ тыш анды шерте отырып, жылжытамыз. қ Excel электронды кестесiнде ба аналар қ ғ A –Z, одан кейiн ретi бойынша AA –AZ, BA –BZ, … латын рiптерiмен белгiленедi ә ж не оларды саны – 256 — а те. ә ң ғ ң Excel электронды кестесiнде атарлар қ қ араб цифрларымен н мірленеді ж не ө ә оларды саны – 65536 — а те ң ғ ң.

рбiр ба ана мен атарды Ә ғ қ ң иылыс ан жерiнде яшы  деп қрбiр ба ана мен атарды Ә ғ қ ң иылыс ан жерiнде яшы деп қ қ ұ қ аталатын тiкт ртб рыш ө ұ орналас ан. рбiр яшы ты қ Ә ұ қ ң ба ана рпiмен атар н мiрiнi ғ ә қ ө ң иылысуына с йкес адресi бар. қ ә Мысалы, A 1 – бiрiншi яшы ты , ұ қ ң ал В 105 – В ба аныны 105 ғ ң атарында ы яшы ты адресi. қ ғ ұ қ ң яшы тар а м лiметтердi (м тiн, сан ж не формулалар) енгiзуге болады. Ұ қ ғ ә ә ә Электронды кестеде а ымда ы немесе екпiндi яшы ты к рсететiн қ ғ ғ ұ қ ө ерекше тiкт ртб рыш кестелiк курсор деп аталады. Кестелiк курсор ө ұ орналас ан яшы екпiндi яшы (а ымды яшы ) деп аталады. қ ұ қ ғ ұ қ Пара та ы яшы тарды жалпы саны – 16 777 216 — а те. рбiр қ ғ ұ қ ң ғ ң Ә яшы а 32 мы символ енгiзу м мкiндiгi бар. ұ ққ ң ү

 Кестені  яшы тарына ң ұ қ м ліметтерді келесі ш ә ң ү типіні Кестені яшы тарына ң ұ қ м ліметтерді келесі ш ә ң ү типіні біреуін ана ң ғ енгізе аламыз: *сан; *формула; *м тін. ә Егер енгізілетін символды біріншісі сан ң болса, онда оны санды қ типке жат ызамыз. қ Кез-келген формула «=» символынан басталады. Егер бірінші символымыз ріп немесе ә апостроф (‘’) болса, оны ң типі м тін болып ә абылданады. қ MS Excel электронды кестесінде қ арапайым м тін яшы ты сол қ ә ұ қ ң жа шеті бойынша, ал сан о жа қ ң қ шеті бойынша тураланады. MS Excel кестесiнде м ліметтерді әMS Excel кестесiнде м ліметтердіә енгізу ж не форматтау әенгізу ж не форматтауә