Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Психология, Психиатрия

Скачать презентацию Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті  Психология, Психиатрия Скачать презентацию Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Психология, Психиатрия

sana._Өzіndіk_sana_(2).ppt

 • Размер: 472.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Психология, Психиатрия по слайдам

Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Психология, Психиатрия және Наркалогия кафедрасы СӨЖ Тақырыбы: Сана. Өзіндік сана. Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Психология, Психиатрия және Наркалогия кафедрасы СӨЖ Тақырыбы: Сана. Өзіндік сана. Орындаған: Сыдыкова Г. А. 110 топ ЖМФ Тексерген: Жакишева Г. С. Қарағанды 2011 ж

Жоспар Кіріспе Негізгі бөлім 1. 1. Сана туралы түсінік 2. 2. Сананың дамуы 3. 3. СанаЖоспар Кіріспе Негізгі бөлім 1. 1. Сана туралы түсінік 2. 2. Сананың дамуы 3. 3. Сана туралы тұжырымдамалар Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе  Адам сырт ы ортаны тигізген серін, шама шар ынша қ ң әКіріспе Адам сырт ы ортаны тигізген серін, шама шар ынша қ ң ә қ деп, бейнелейді. ылыми т р ыдан психика, сана зат өң Ғ ұ ғ емес, оны к руге, суретін т сіріп алу а болмайды. Сана ө ү ғемес, оны к руге, суретін т сіріп алу а болмайды. Санаө ү ғ — сырт ы заттарды мида ы к рінісі. Сана шынды ты жай қ ң ғ ө қ ң суреті, оны жансыз к шірмесі емес, адамны миында ң ө ң ж йке ж йесінде жасалып жататын шынды ты к рделі ү ү қ ң ү бейнесі.

Сана туралы түсінік  Сырт ы д ние мида т йсік, абылдау, елестеу, ойқСана туралы түсінік Сырт ы д ние мида т йсік, абылдау, елестеу, ойқ ү ү қ — сезім т рінде бейнеледі. Б ларды б рін бір с збен адамны ү ұ ң ә ө ңт рінде бейнеледі. Б ларды б рін бір с збен адамны ү ұ ң ә ө ң санасы немесе психикасы деп атайды. Сана — сырт ы д ниені бейнесі. Бізді миымыз сырт ы қ ү ң ң қ серлерді б рін абылдау а, бейнелеуге абілетті. Мида ы ә ң ә қ ғ қ ғ бейне, образ сол бейнеленген зат пен былыс а с йкес. құ қ әбейне, образ сол бейнеленген зат пен былыс а с йкес. құ қ ә Сана шынды ты жай суреті, оны жансыз к шірмесі емес, қ ң ң өСана шынды ты жай суреті, оны жансыз к шірмесі емес, қ ң ң ө ол адамны миында ж йке ж йесінде жасалы жататын ң ү ү шынды ты к рделі бейнесі. қ ң ү

Сананың дамуы  Жер бетіндегі тіршілік эволюциясыны олы жеткен е ң қ ң жоСананың дамуы Жер бетіндегі тіршілік эволюциясыны олы жеткен е ң қ ң жо ар ы жетістігі ғ ғжо ар ы жетістігіғ ғ – – ойлай білетін адамны д ниеге келуі. ң ү Адамны е бек етуі, е бек ралдарын жасап, оны ң ң ң құ пайдалануы оны санасыны дамуына зор ы пал жасады. ң ң қпайдалануы оны санасыны дамуына зор ы пал жасады. ң ң қ Адамды жарат ан да осы ндіруші е бек. Е бек ету қ ө ң ң ар ылы ол зіні т рлі тіршілік ажеттерін қ ө ң ү қ ана аттандырып оймай, айналасында ы бейнені тану қ ғ қ ғ т суге де м мкіндік алады. Е бек ету ар ылы адам тек ү ү ң қ материалды игіліктерді ндіріп ана оймай, зіні қ ө қ қ ө ңматериалды игіліктерді ндіріп ана оймай, зіні қ ө қ қ ө ң ойой — санасын, психологиясын да алыптастырады. қ

Чарлз Дарвин теориясы Ч. Дарвиннің тұжырымдамасы бойынша маймылдың адамға айналуы. Чарлз Дарвин теориясы Ч. Дарвиннің тұжырымдамасы бойынша маймылдың адамға айналуы.

  АА ылшын алымы ғ ғ Ч. Дарвин бізді ар ы тегімізді ң АА ылшын алымы ғ ғ Ч. Дарвин бізді ар ы тегімізді ң ғ ң адам тектес маймылдардан пайда бол анын ғ д лелдегеннен, е бек процесіні шешуші р лін к рсете ә ң ң ө ө алмады. Энгельсті айтуы бойынша, адамны дене ж не ң ң ә ойлау абілетіні жетілуінде, миын дамытуында е бек пен қ ң ң дыбысты ма ызы зор болды. Адам а айналу процесіні ң ң ғ ңдыбысты ма ызы зор болды. Адам а айналу процесіні ң ң ғ ң зі к рделі н рсе. Мыс, олар ал ашында а ашты басында ө ү ә ғ ғ ң рмелеп , секіріп ж ріп к н к руге кейіннен жер бетіне ө ү ү ө т сіп тіршілік етуге, т рт ая тап ж руге м жб р бол ан. ү ө қ ү ә ү ғт сіп тіршілік етуге, т рт ая тап ж руге м жб р бол ан. ү ө қ ү ә ү ғ М ны б рі тіршілік талаптарынан ту ан. Б л ж нінде ұ ң ә ғ ұ ө Энгельс былай дейді: “Е алдымен здеріні бір н рсеге ң ө ә рмелеп шы анда олды ая а ара анда зге міндеттер ө ққ қ ң ққ қ ғ ө ат арауын керек ететін тіршілік алпыны серінен болуы қ қ ң ә керек , б л маймылдар жермен ж рген де олды к мегін ұ ү қ ң ө мыта бастап, бар ан сайын тік ж руді йрене баста ан. ұ ғ ү ү ғмыта бастап, бар ан сайын тік ж руді йрене баста ан. ұ ғ ү ү ғ Осы ар ылы маймылдан адам а айналу шін шешуші қ ғ ү адам жасал ан. қ ғ ””

  С йтіп, к нделікті мірді жа дайлары адамны ар ы ө ү С йтіп, к нделікті мірді жа дайлары адамны ар ы ө ү ө ң ғ ң ғ тегін олды т рт ая тап ж руден екі ая тап ж руге, қ ө қ үтегін олды т рт ая тап ж руден екі ая тап ж руге, қ ө қ ү алды ы екі ая ыны бірте ңғ ғ ңалды ы екі ая ыны біртеңғ ғ ң — бірте олды ызметін қ ң қ ат аруынан, з олымен арапайым ралдар жасауына қ ө қ қ құ алып келді. Ол ралдарды к н к ру, а аулау, жауынан құ ү ө ң ор ану шін пайдаланды. рал жасаумен шын қ ғ ү Құ м нісіндегі е бек ету басталды. ә ң

  Е бек ралдарын жасау, оны пайдалану адам ң құ организміні анатомиялы Е бек ралдарын жасау, оны пайдалану адам ң құ организміні анатомиялы рылысына да лкен ң қ құ ү згерістер енгізді. Мыс, біртіндеп омырт а жотасы ө қ згеріске т сті, мойын омырт алары ерекше жетілді, бас ө ү қ с йегіні формасы мен к леміні згеруі, ми абы ы ү ң ө ң ө қ ғ клеткаларыны к рделенуіне м мкіншілік ту ызды. Бет ң ү ү ғ лпеті згеріске шырады. С йтіп, адам е бек ету ә ө ұ ө ң процесінде сырт ы ортамен белсенді арым қ қпроцесінде сырт ы ортамен белсенді арымқ қ — атынас қ жасай отырып, бірте — бірте з таби атын да згертті, ө ғ өбірте з таби атын да згертті, ө ғ ө біртіндеп оны сана ңбіртіндеп оны санаң — сезімі де се бастады. Е бекпен ө ң айналысу психиканы материалды негізі, миды , ми ң қ ң сы арларыны ерекшк дамуына жа дай жасады. Ол ң ң ғ психикалы процестеріні мазм ны ке ейіп, адамны қ ң ұ ң ңпсихикалы процестеріні мазм ны ке ейіп, адамны қ ң ұ ң ң сезім м шелеріні пацда болуына ы пал жасады. ү ң қ

Сана туралы тұжырымдар  ““ Сана дегеніміз -- е таяу ортаны тану ж не зінСана туралы тұжырымдар ““ Сана дегеніміз — е таяу ортаны тану ж не зін т сіне ң ә ө ү баста ан индивидтен тыс бас а адамдармен ж не ғ қ ә заттармен арада ы шектеулі байланысты тану болып ғ табылады ”” , , — деп жазды К. Маркс. Сана жеке адам а т н асиет. Адамда жеке санамен ғ ә қ атар мір с рген ортасына байланысты алыптас ан қ ө ү қ қатар мір с рген ортасына байланысты алыптас ан қ ө ү қ қ о амды сана да болады. Ол екеуі ты ыз байланысты. қ ғо амды сана да болады. Ол екеуі ты ыз байланысты. қ ғ Сананы дамуы сырт ы ортадан т уелді болып отырады ң қ ә дейтін т сінікті ылымда ү ғ детерминистік принцип деп аталады. Детерминизм тек сана былыстарыны пайда құ ң болу, даму жолдарын ана емес , таби атта ы заттарды ғ ғ ғ ңболу, даму жолдарын ана емес , таби атта ы заттарды ғ ғ ғ ң барлы ыны шы у тегі объективті себептілікті ғ ңбарлы ыны шы у тегі объективті себептілікті ғ ң за дылы тарына ба ынады деп йретеді. ң қ ғ ү

   ылыми психология, сондай а сананы ба ылауынан Ғ қ ң қ ылыми психология, сондай а сананы ба ылауынан Ғ қ ң қ тыс ары т ратын психологиялы былыстар қ ұ қ құ болатынды ын жо а шы армайды. Орысша ғ ққ ғ ““ безсознательное ”” ж не ә ““ подсознательное ”” деген с здермен бейнеленетін осы ым философия, психология, ө ұғс здермен бейнеленетін осы ым философия, психология, ө ұғ нертану, тарих ылымдарында жиі олданады. Оны е ө ғ қ ңнертану, тарих ылымдарында жиі олданады. Оны е ө ғ қ ң ал аш енгізген З. Фрейд. Кейбір алымдар б л былыс ғ ғ ұ құ сана а еш андай атысы жо десе ғ қ қ қ {{ Лейбниц, Бенске, Лотце, Фехнер }} , енді біреулері м ны потологиялы ұ қ, енді біреулері м ны потологиялы ұ қ былыс деп арастырады. Саналы процестермен атар, құ қ қбылыс деп арастырады. Саналы процестермен атар, құ қ қ санадан тыс былыстар болады құсанадан тыс былыстар боладықұ [[ й ысырап с йлеу, т с ұ қ ө ү к ру, гипноз а илану т. б ө ғк ру, гипноз а илану т. бө ғ ]] М ндай былыстарды ұ құ т жірибеге негізделген материалистік пікір айт ан алым ә қ ғ –– И. М. Сеченов Осындай кезде мида ы озу, тежелу процестеріні ғ қ ңОсындай кезде мида ы озу, тежелу процестеріні ғ қ ң ж мысы баяу болып келетіндігін ұ И. П. Павлов зерттеулері д лелдеген. ә

Қорытынды   Аса талантты а ын С. Торай ыровты пікірінше, адам қ ғҚорытынды Аса талантты а ын С. Торай ыровты пікірінше, адам қ ғ ң таби атты туындысы, онда ы себептілікті жемісі. Адам ғ ң ғ ң д ние сырларын біртіндеп ашып, шама үд ние сырларын біртіндеп ашып, шамаү — шар ынша қ згертіп отыратын белсенді т л а. Ол сырт ы ортамен ө ұ ғ қ байланысып з а ыл ө қбайланысып з а ылө қ — ойын дамытады.

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Жарықбаев Қ. Б 2008 • ““ Шұғыла ”” ЖШС 2008 •Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Жарықбаев Қ. Б 2008 • ““ Шұғыла ”” ЖШС 2008 • h/www. google. kz

Назарларыңыз үшін рахмет! Назарларыңыз үшін рахмет!