Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Қазақстан

Скачать презентацию Қарағанды мемлекеттік медицина университеті  Қазақстан Скачать презентацию Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Қазақстан

filosofiya_guzi.ppt

 • Размер: 626.0 Кб
 • Автор: Откір Серікбаев
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Қазақстан по слайдам

 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті  Қазақстан тарихы және саяси әлеуметтік пәндер кафедрасы СӨЖ Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Қазақстан тарихы және саяси әлеуметтік пәндер кафедрасы СӨЖ Тақырыбы : Жеке бас ба ытын амсыздандыру қ Қ жайлы философиялы ізденістер қжайлы философиялы ізденістерқ Орындаған : Қонысбек Е. Қ. Тексерген : Мұстафина Т. В. Қарағанды 2011 ж.

Жеке бас ба ққ ытын ҚҚ амсыздандыру жайлы философиялы қ қ ізденістер Орында анғ : онысбекЖеке бас ба ққ ытын ҚҚ амсыздандыру жайлы философиялы қ қ ізденістер Орында анғ : онысбек Е. . Қ Қ абылда ан: М стафина Т. В. Қ ғ ұ

Жоспары : : I. Кіріспе II. Негізгі б лімө a) Сократ а дейінгі кезе дікЖоспары : : I. Кіріспе II. Негізгі б лімө a) Сократ а дейінгі кезе дік философия қ ң b) Классикалы философия қ c) Римдік-эллиндік философия III. орытынды Қ

 Антикалы философия ал аш ы ауымды қ ғ қ қ қ рылысты орнына л иеленушілік Антикалы философия ал аш ы ауымды қ ғ қ қ қ рылысты орнына л иеленушілік құ ң құ рылыс келген д уірде мірге келді. құ ә ө Ертедегі Грецияны ал аш ы философтары ң ғ қ стихиялы материалистік ба ытты стануымен ғ ұ ерекшеленеді. Олар б кіл д ниені т тастай ү ү ұ алып арап, лемні , д ниені т п негізін, қ ә ң ү ал аш ы бастамасын табу а тырысты. ғ қ ғ Антикалы философтарды «физиктер» деп қ ата ан. Себебі, олар философиялы ойларын ғ қ таби ат былыстарымен байланыстыра ғ құ отырып т жырымда ан. М ндай ұ ғ ұ философиялы пікірді философияда қ «натурфилософия» деп атайды.

Сократ а дейінгі кезе дік қ ң философия (б. д. д. 7 -6 . .Сократ а дейінгі кезе дік қ ң философия (б. д. д. 7 -6 . . ) ғ ғ(б. д. д. 7 -6 . . )ғ ғ Б л кезе де натурфилософиялы ұ ң қ к з арас басым болды. Милет, Элей, ө қ Пифагоршылдар, Софистер мектебіні ң алыптасуымен атар атомды қ қ қ к з арасты негізі аланады. ө қ ң қ

Милет мектебі грецияда ы е к не материалистік философиялы мектеп. ғ ң ө қ Милет Милет мектебі грецияда ы е к не материалистік философиялы мектеп. ғ ң ө қ Милет аласы сауданы , те ізде ж зуді , м дениетті ірі қ ң ң ү ң ә ң орталы ы болды, ал б л жа дайлар Фалес, Анаксимандр ж не ғ ұ ғ ә Анаксимен секілді к рнекті милеттіктерді ой- рісі мен ө ң ө ылыми ынта-талабыны жан-жа ты рістеуіне жа дай ғ ң қ ө ғ жасады. олар математика, география, астраномия салаларында ылыми жа алы тар ашты. ғ ң қ

 Пифагоршылдар -б. д. д. 6 - асырды 2 -жартысында пайда ғ ң бол ан философиялы Пифагоршылдар -б. д. д. 6 — асырды 2 -жартысында пайда ғ ң бол ан философиялы а ым. негізін ала ан к не грек ғ қ ғ ө философы, математик ж не астраном. Пифагорды ә ң философиялы теориясы бірт тас ж йе болып алыптасты. қ ұ ү қ Пифагоршылдар бастап ы негізді санмен та балап, осы қ ң ба ытта ж мыс жасайды. Сан-негіз; сан-заттар шін материя; ғ ұ ү сан- йлесімді тіркестерге т н ерекшеліктермен атынастарды ү ә қ ң к рінісін, ара атынасын зерттей отырып, кез-келген ө қ процестерді бастауында теориялы жа ынан санмен ң қ ғ рнектелетін жекелеген пропорция, за дылы бар деген ө ң қ орытынды жасайды. Бірліктен онды а дейінгі санды қ ққ қ атарды Пифагор д ниені санды алуакн т рлілігіні т п қ ү ң ү негізі деп сана ан. ғ Элей мектебі -б. д. д. 6 -5 . . Элей аласында (о т стік Италия) ғ ғ қ ң ү пайда бол ан философиялы мектеп. Басты кілдеріКсенофан, ғ қ ө Парменид, Зенон, Мелисс. Элей мектебіні негізгі ң м селесі-болмыс болды. ә

 Софистер (гр. sophists- нерпаз, дана)- «даналы ты , » ө қ ң «шешендікті » к Софистер (гр. sophists- нерпаз, дана)- «даналы ты , » ө қ ң «шешендікті » к сіби стаздары ретінде санал ан ежелгі ң ә ұ ғ грек философтарын осылай ата ан. Оларды халы ты ғ ң қ риторика а, философия а йретудегі ат ар ан е бектері зор. ғ ғ ү қ ғ ң Діннен бас тарту, таби ат былыстарын тымды т сіндіру, ғ құ ұ ү этикалы ж не леуметтік релятивизм-оларды орта қ ә ә ң қ к з арасы болып табылады. Софистер екі топ а б лінді: ө қ қ ө «А а софистер» -таби атты материалистік т р ыда ғ ғ ұ ғ т сіндірді. Б л топты кілдері-Протагор, Гиппий, Продик, ү ұ ң ө Антифондар-ал аш ы а артушылар. Екінші тобы- «Кіші ғ қ ғ софистер» (а с йектер тобы)-Гипподам, қ ү Критий-философиялы идеализмге ден ой андар. қ қ ғ Софистер дау–дау кезіндегі кейіпке байланысты пайда бол ан «Софистика» деген дісті олданды. Софистика – ғ ә қ дауласу немесе д лелдеу кезінде исынсыз пікірлерді, ә қ софизмдерді, я ни сырттай ана д рыс болып к рінетін ғ ғ ұ ө айлаларды саналы т рде олдану. Сонды танда Аристотель ү қ қ оларды «жал ан даналы » стаздары деп атады. ғ қ ұ

Классикалы кезе (б. д. д. 4. )қ ң ғ Платон (б. д. д. 428/427 – 348/347Классикалы кезе (б. д. д. 4. )қ ң ғ Платон (б. д. д. 428/427 – 348/347 )- ежелгі грек философы, Сократты ң ш кірті, объективті идеализмні негізін алаушы, 30 -дан астам ә ң қ философиялы диалогтар ретінде жазыл ан е бектерді авторы. қ ғ ң ң ( «Парменид» , «Теэтет» , «Мемлекет» , т. б. ) Д ниеге идеалистік ү к з арасты ор а ан Платон сол заманны материалистік ілімдеріне ө қ қ ғ ғ ң арсы белсенді к ресті. қ ү Аристотель (б. д. д. 384 -322 ж. ж. ) – ежелгі грек философы, логика ж не бас ада к птеген ілімдерді негізін ала ан ә қ ө ң қ ғ энциклопедист- алым. лем бойынша бірінші стаз ата ына ие. ғ Ә ұ ғ Фракцияда ы Стагирда ту ан, Афиныда ы Платон мектебінде ғ ғ ғ т рбиеленді. . Аристотельді айтуы бойынша рух т ннен б лінбейді, ә ң ә ө т н лгенде жанда жо алады. 335 ж. Афиныда з мектебін (Ликей деп ә ө ғ ө аталды) ашты. Аристотель философияны ш салада б ліп ү ө арастырды: 1) Теориялы б лімі – болмысты кезе дері, себептері қ қ ө ң ң мен т п негізі турасында ы ілім; 2) Практикалы б лім – адамдарды ү ғ қ ө ң іс- рекеті ж нінде ; 3) Поэтикалы б лім –(творчество) ә ө қ ө шы армашылы ж нінде. Ал ылымны зерттейтін объектісі – ғ қ ө ғ ң адамны а ыл-ой ресі жететін д ние. ң қ ө ү

Римдік-эллиндік кезе (б. д. д 3. со ы ң ғ ң мен б. д. 3. басы).Римдік-эллиндік кезе (б. д. д 3. со ы ң ғ ң мен б. д. 3. басы). ғ Стоиктер ( «стоя» ) мектебі. Атал ан ғ мектепті негізін сал ан Китионды Зенон. ң ғ қ кілдері Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Ө Стоиктерді басты идеясы – сырт ы д ниені ң қ ү ң т рлі серлерінен тылу болды. Б л ү ә құ ұ ма сат а ол жеткізу шін философтар қ қ қ ү таби атпен бірлікте болу а ша ырып, ғ ғ қ байлы ты, семдікті жа тады. Жа ымсыз қ ә қ ғ лде уанышты с ттер болсын, сал ын ә қ андылы таныту керек, жа ымсыз, жан қ қ ғ д ние — тпелі, сонды танда одан тылу а ү ө қ құ ғ асы уды ажеті жо. ғ ң қ қ

Эпикуршылдар мектебі Негізін сал ан Эпикур. грек ғ философы Эпикур (шамамен б. д. д. 342Эпикуршылдар мектебі Негізін сал ан Эпикур. грек ғ философы Эпикур (шамамен б. д. д. 342 -271/270 ж. ж. ) мір ө с рді. Эпикурды е бектері ү ң ң са талма ан, бізге тек ш қ ғ ү хаты мен шы армаларыны ғ ң кейбір фрагменттері ана ғ жеткен.

 Эпикуршылдар мектебіні ірі кілі Лукреций Кар. Мектепті ң ө эпикур ба шасы деп те Эпикуршылдар мектебіні ірі кілі Лукреций Кар. Мектепті ң ө эпикур ба шасы деп те атайды. Ол Эпикур йіні артында орналас ан қ ү ң қ ба шамен байланысты. Осы ба шада ш кірттер білім алып, сол жерде қ қ ә мір с рген. «Атараксия» ( гр. «ataraxia» –сабырлылы , жан ө ү қ тынышты ы, о ан дана адамдар ана ол жеткізе алады. ) к йіне жету ғ ғ ғ қ ү шін ба шадан тыс ары шы арма ан. Эпикур мірден ткеннен кейін, ү қ қ ғ ғ ө ө мектепті ш кірті Гермарх бас арады. « мірді м ні – ба ытты болуда» ә қ Ө ң ә қ дейді Эпикур. мір с рудегі е негізгі ма саты – жан тынышты ына Ө ү ң қ ғ жету. Эпикуршылдар – жан тынышты ына жетуді , саналы т рде ғ ң ү ай ы – асіреттен арылуды жолын іздестірушілер. Танымны қ ғ қ ң ң ма саты- адамды наданды пен жо а сенушіліктен, дай мен қ қ ққ құ ажалдан ор удан арылту, ал м нсыз ба ытты болу м мкін емес. қ қ ұ қ ү Эпикурды ойынша, дай адам міріне араласпайды, сонды тан, ол ң Құ ө қ туралы ойлап, бас атыруды ажеті жо , себебі жо ары жаратушы қ ң қ қ ғ к шке сену – азаптануды к зі. Эпикур дай а сенбегендіктен, ү ң ө құ ғ Жаратушы к ш адамдарды міріне, іс- рекеттеріне араласпаса. онда ү ң ө ә не шін жаратты деген ой а келеді. лем, адамзат баласын не шін ү ғ Ә ү жаратты деген с ра а жауап іздеу барысында Д ние – атомнан ұ ққ ү рал ан деп сана ан Демокритпен танысады. құ ғ ғ

  Эпикур – Демокритті атомды к з арасын жал астырып, ң қ ө қ Эпикур – Демокритті атомды к з арасын жал астырып, ң қ ө қ ғ толы тырулар енгізеді. Эпикурды ойынша бос ке істікте қ ң ң бірдей шапша ды пен оз алатын атомдарды со ты ысуы ң қ қ ғ ң қ ғ м мкіндігін т сіндіру шін ол атомны тура ба ыттан ү ү ү ң ғ спонтанды (іштей шартты) «ауыт у» ымын к рсетті. Таным қ ұғ ө теориясы бойынша Эпикур –сенсуалист. Т йсік р ашан ү ә қ зінен- зі а и ат, йткені ол объективті на тылы тан туады; ө ө қ қ ол ателіктер т йсікті т сіндіруден туады. Т йсікті пайда қ ү ү ү ң болуын Эпикур материалистік т р ыда былай деп т сіндірді: ұ ғ ү денені бойымен те майда б лшектерді здіксіз а ысы ж ріп, ң ө ө ң ү ғ ү олар сезім м шелеріне енеді ж не заттарды бейнелерін ү ә ң ту ызады. ғ

 Эллинизм кезе іні шінші мектебі – ң ң ү скептиктер болды. Скептицизм Эллинизм кезе іні шінші мектебі – ң ң ү скептиктер болды. Скептицизм (гр. Skeptikos -сынаушы) – объективті шынды ты танып-білуді м мкіндігіне ш б келтіретін қ ң ү ү ә философиялы концепция. Скептицизмні со ы – қ ң ң агностицизмге келді. Ал аш ы скептик Пиррон ә ғ қ (б. д. д. 360 -270 ж. ж. ш. ) – ежелгі грек философы, антикалы скептицизмні негізін алаушы. Оны қ ң айтуынша ешн рсеге сенімді болмау керек деп йретті. ә ү Ол ба ыт а жетуді жолын іздестіреді. Ба ыт – қ қ ң қ сабырлылы , жан тынышты ы ж не азапты жо ты ы. қ ғ ә ң қ ғ Біз заттар туралы еште е біле алмаймыз, сонды тан олар ң қ туралы андай да болмасын пікірлерден бойымызды аула қ қ ста анымыз ж н: м ндай адам а бару – жан-д ниені ұ ғ ө ұ қ ғ ү ң тынышты ына ол жеткізеді. Со ан орай скептиктер ғ қ ғ мынадай жа дайлар а байланысты пайда болды деп ғ ғ айту а болады: адамны (догмасы) а и ат деп ж рген ғ ң қ қ ү ой-т жырымы шынды ында ателік, жал ан болып ұ ғ қ ғ шы уы м мкін (Догма – а и ат, шын деп есептелетін идея ғ ү қ қ немесе идеялар ж йесі). кілі Секст Эмпирик ү Ө

орытындыҚ Атомистік ілім таби ат былыстарын ғ құ таби и себептермен байланыстырып ғ адамдарды таби аттыорытындыҚ Атомистік ілім таби ат былыстарын ғ құ таби и себептермен байланыстырып ғ адамдарды таби атты д лей ғ ң ү к штерінен оры пау а, тіршілік те ү қ қ ғ мары нан шы ып, уанышты мір құ ң ғ қ ө с руге ша ырды. ү қ

К іл ойып өң қ ты да андары ыз а рахмет! ң ғты да андары ызК іл ойып өң қ ты да андары ыз а рахмет! ң ғты да андары ыз а рахмет!ң ғ