ҚАН ФЕРМЕНТТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ Орында ан: Тохтасунов

Описание презентации ҚАН ФЕРМЕНТТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ Орында ан: Тохтасунов по слайдам

ҚАН ФЕРМЕНТТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ Орында ан: Тохтасунов Зғ абылда ан: Ашимбекова Б Қ ғ Тобы:ҚАН ФЕРМЕНТТЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ Орында ан: Тохтасунов Зғ абылда ан: Ашимбекова Б Қ ғ Тобы: ЖМ-312. А. Ясауи атында ы Халы аралы аза -Т рік Қ ғ қ қ Қ қ ү Университеті Т ркістан 2016 ж ү

 Жоспары I. Кіріспе II. Негізгі б лімө ан ферменттері ж не оларды жіктемесі Жоспары I. Кіріспе II. Негізгі б лімө ан ферменттері ж не оларды жіктемесі Қ ә ң Бауыр ауруларында ан ферменттерін қ аны тауды ма ызы қ ң ң ан ферменттерін лабораториялы зерттеу Қ қ III. орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Ма сатық ан сарысуында ферменттерді Қ аны тау диагностикалы ма сатта қ қ қ олданылады. қМа сатық ан сарысуында ферменттерді Қ аны тау диагностикалы ма сатта қ қ қ олданылады. қ Осы ферменттерді аны тау ар ылы қ қ а за м шелеріні ғ ү ң за ымдануын, сонымен атар қ қ функционалды жа дайына ба а қ ғ ғ береді.

Тірі а залар немі оз алыста ж не тепе те дікте болад, я ни ғТірі а залар немі оз алыста ж не тепе те дікте болад, я ни ғ ү қ ғ ә ң ғ а за а сырттан оректік заттар еніп т рады ж не керексіз ғ ғ қ ұ ә німдер сырт а шы арылады. Б л былысты зат алмасу деп ө қ ғ ұ құ атайды. Зат алмасудыі алыпты ж руін орталы ж йке ж йесі қ ү ү ж не эндокрин бездеріні гормондары реттейді. Эндокрин ә ң бездері з серін ферменттер ар ылы іске асады ө ә қ. • А заны ғ ң барлы клеткасында бір мезгілде белгілі ретпен ж не зара қ ә ө йлесімді де алуан т рлі химиялы реакциялар ж ріп жатады. ү ү қ ү Ал ферменттер осы реакцияларды миллионда ан есе ғ жылдамдатады. Тіршілікті ма ынасы да осында. Егер ң ғ ферменттер атыспаса, а зада ы химиялы реакциялар те қ ғ ғ қ ө баяу да т ртіпсіз ж ретін еді. М ндай жа дайда тіршілікті зі ә ү ұ ғ ң ө де болмайды. Сонды тан да ферменттер барлы тіршілік қ қ процестеріні негізі болып табылады. Ал ферменттер серіні ң ә ң андай болмасын б зылуы р т рлі жайсыз былыстар а сер қ ұ ә ү құ ғ ә етеді.

ан ферменттері ж не оларды жіктемесіҚ ә ң Функционалды қ • немесе плазмотал амдыан ферменттері ж не оларды жіктемесіҚ ә ң Функционалды қ • немесе плазмотал амды ғ • ферменттер • Индикаторлы қ немесе органотал амды ғ ферменттер • Экскреторлы ферменттер

Функцоналды ферменттер к бінесе бауырдан б лініп қ ө ө ан а т седі қ ғФункцоналды ферменттер к бінесе бауырдан б лініп қ ө ө ан а т седі қ ғ ү Б л ферменттерді атарына: ұ ң қ Лецитин — холестерин ацилтрансфераза — холестеринні зіні эфиріне ң ө ң айналуын ж зеге асыратын фермент ү ( ТЖЛП ) Бауырлы қ липопротеинлипаза — хиломикрондарды , ты ыз ң ғ ды ы те т мен липопротеинлипаза ғ ө ө рамында ы ТАГ гидролиздеуші фермент құ ғ Холинэстераза — ацетилхолинді ыдыратушы фермент

ИНДИКАТОРЛЫ НЕМЕСЕ ОРГАНОТАЛ АМДЫ Қ Ғ Қ ФЕРМЕНТТЕР Оларды диагностикалы м ні зор. ң қ әИНДИКАТОРЛЫ НЕМЕСЕ ОРГАНОТАЛ АМДЫ Қ Ғ Қ ФЕРМЕНТТЕР Оларды диагностикалы м ні зор. ң қ ә Б л ферменттерді анда ы ұ ң қ ғ белсенділігін аны тау, андай қ қ м шені аншалы ты за ымдалуын ү ң қ қ қ к рсетеді. ө рбір м шеде зіне ана т н Ә ү ө ғ ә ферменттер тобы бар, енді осы м шеде алыпты жа дайдан ауыт у ү қ ғ қ бай алса, осы ферментті анда ы қ ң қ ғ белсенділігі згереді ө

Индикаторлы немесе органотал амды ферменттерқ ғ қ. Б л ферменттер тінде жасушаішілік ызметін ат арып,Индикаторлы немесе органотал амды ферменттерқ ғ қ. Б л ферменттер тінде жасушаішілік ызметін ат арып, ан а теді ұ қ қ қ ғ ө. Жасуша цитолизіне қатысады: ЛДГ Альдолаза Митохондрияда: Глутаматдегидрогеназа Лизосомада: β-глюкуронидаза ыш ыл фосфатаза Қ қ

Органатал амдығ ферменттерге жатады: аргиназа Орнитинкарба- Моилтрансфе- разаистидаза, Сорбитолдегид- рогеназа, Б л ферменттерді белсенділігіі Органатал амдығ ферменттерге жатады: аргиназа Орнитинкарба- Моилтрансфе- разаистидаза, Сорбитолдегид- рогеназа, Б л ферменттерді белсенділігіі ұ ң ң жо арылауы бауырды за ымдалуын ғ ң қ к рсетеді ө

   ЭКСКРЕТОРЛЫ ФЕРМЕНТТЕР • Негізінен бауырда синтезделеді ( лейцинаминопептидаза, сілтілік фосфатаза, ЭКСКРЕТОРЛЫ ФЕРМЕНТТЕР • Негізінен бауырда синтезделеді ( лейцинаминопептидаза, сілтілік фосфатаза, ж не т. бә ). • Физиологиялы к йде тпен бірге б лінеді. қ ү ө ө • т капиллярларында б л ферменттерді бауыр а т су Ө ұ ң ғ ү механизмі толы зерттелмеген. қ • К птеген патологиялы процестерде экскреторлы ө қ ферменттерді тпен бірге т суі ауыт иды да, ан ң ө ү қ қ плазмасында ы белсенділігі жо арылайды. ғ ғ

 креатинкиназа, Ас. АТ, ЛДГ оксибутиратдегидрогеназа. Осы ферменттер белсенділігі артады Миокард инфаркты кезінде креатинкиназа, Ас. АТ, ЛДГ оксибутиратдегидрогеназа. Осы ферменттер белсенділігі артады Миокард инфаркты кезінде зерттеуді қажет ететін ферменттер:

 Бауыр ауруларында ан ферменттерін қ аны тауды ма ызы қ ң ң Бауыр ауруларында, соның Бауыр ауруларында ан ферменттерін қ аны тауды ма ызы қ ң ң Бауыр ауруларында, соның ішінде вирусты гепатитте, Боткин ауруында Қан сары суында мына ферменттер жоғарылайды Ал. АТ Ас. АТ сорбитолдегидрогена за глутаматдегидрогеназ а

Бауыр тканінде спецификалы ферменттер бар: қ ГГТ ні активтілігіні ң ң жо арылауы ғ инфекциялыБауыр тканінде спецификалы ферменттер бар: қ ГГТ ні активтілігіні ң ң жо арылауы ғ инфекциялы қ гепатитте, бауыр циррозында, бауырд ы алкогольдік ң за ымдалуында, т қ ө жоларыны ң бітелуінде болады. γ- глутамилтранспе птидаза, немесе γ- глутамилтрансф е-раза (ГГТ). Б л фермент бауыр ұ ауруларында сезімталдылы ы ғ жо ары индикатор ғ болып саналады

ан Қ фермент терін лаборат ориялы қ зерттеу ЛДГ изоферменттеріні ң активтілігін зерттеу Жеделан Қ фермент терін лаборат ориялы қ зерттеу ЛДГ изоферменттеріні ң активтілігін зерттеу Жедел миокард инфарктында ЛДГ 1 и ЛДГ 2 изоферменттері бірден жо арылайды ғ Паренхиматозды гепатитте ЛДГ 4 мен ЛДГ 5 активтілігі жо арылайды, керісінше ғ ЛДГ 1 мен ЛДГ 2 т мендейді ө.

Лабораторияда зерттелет ін негізгі ферменттер аспартатаминотрансфераза (Ac. AT) аланинаминотрансфераза (АЛАТ) глутаматдегидрогеназа (ГЛД) лактатдегидрогеназаЛабораторияда зерттелет ін негізгі ферменттер аспартатаминотрансфераза (Ac. AT) аланинаминотрансфераза (АЛАТ) глутаматдегидрогеназа (ГЛД) лактатдегидрогеназа (ЛДГ) креатинкиназа (КК) щелочная фосфатаза (ЛФ) кислая фосфатаза (КФ) альдолаза (АЛД) холинестераза (ХЕ) ά-амилаза (AM) липаза (ЛП) аланинаминопептидаза (ААП) глюкозо-6 -фосфатаза γ-глутамилтрансфераза (ГЛТ) аргиназа (Ар) сорбитолдегидрогеназа (СД) алкогольдегидрогеназа (АДГ)

Амилаза анда Қ α- амилазаны белсенділігі жо арыласаң ғ Гиперамилаземия, ал т мендесе гипоамилаземия деп аталады.Амилаза анда Қ α- амилазаны белсенділігі жо арыласаң ғ Гиперамилаземия, ал т мендесе гипоамилаземия деп аталады. ө Гиперамилаземия мына ауруларда бай алады: қ • Жедел панкреатиттің бастапқы сатысында • Созылмалы панкреатиттің өршуі • Ұйқы безінде қатерлі ісік болса немес тас болса • Жедел вирустық инфекция • алкогольдік интоксикация • Жатырдан тыс ж ктілік ү Т мендеуі болса ө Жедел панкретит стамасы кезінде ұ панкреонекрозде, муковисцидозде.

   Липаза • анда липаза белсенділігі жо арыласаҚ ғ • Жедел Липаза • анда липаза белсенділігі жо арыласаҚ ғ • Жедел панкреатит • Холецистит • Холестаз • ант диабеті Қ • Подагра • Семіру • Кейбір д рілерді олдану ә қ Т мендесе ө • атерлі ісіктерде Қ • й ы безін алып тастаса Ұ қ • Д рыс тама танбаса ү қ • Туа біткен триглицеридемияда

ЛДГ анда ЛДГ белсенділігі жо арыласаҚ ғ • инфаркт миокарда • жедел гепатит • циррозЛДГ анда ЛДГ белсенділігі жо арыласаҚ ғ • инфаркт миокарда • жедел гепатит • цирроз печени • (тератома, дисгерминома) • Бұлшықет травмасы • Пиелонефрит • гломерулонефрит • гемолитикалық анемия • лейкоз ЛДГ т мендесе уремия ө

 : 1. Т. С. Сейтембетов, Б. И. Т леуов, А. Ж. Сө ейтембетова Биологиялы : 1. Т. С. Сейтембетов, Б. И. Т леуов, А. Ж. Сө ейтембетова Биологиялы қ химия, ара анды Қ ғ 2007 ж 2. Тапбергенов С. О. Медицинская биохимия, Астана 2001 ж 3. Строев Е. А. Биологическая химия, 1986 Москва олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә