§ 2 Жерді ң рылысы құ 1

Скачать презентацию § 2 Жерді ң рылысы құ 1 Скачать презентацию § 2 Жерді ң рылысы құ 1

§2_gherdің_құrylysy_toksarina_banu.pptx

  • Размер: 1.5 Мб
  • Автор: Бану Токсарина
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации § 2 Жерді ң рылысы құ 1 по слайдам

§ 2 Жерді ң рылысы құ 1 § 2 Жерді ң рылысы құ

Жоспар: 1) Жер ыртысы, мантия, ядроқ 2)  Тау жыныстары ж не минералдар әЖоспар: 1) Жер ыртысы, мантия, ядроқ 2) Тау жыныстары ж не минералдар ә

3 Жерді ішкі рылысы туралы ң құ м ліметтер лі жете зерттелмеген ә ә3 Жерді ішкі рылысы туралы ң құ м ліметтер лі жете зерттелмеген ә ә аса к рделі ылыми м селе болып ү ғ ә табылады. Жерді рамы, рылысы, ң құ құ асиеттері ж ніндегі м ліметтер қ ө ә — жер ыртысыны қ ң сті гі ү ң абаттарын тікелей ба ылау, қ қ серпінді тол ындарды таралу қ ң жылдамды ына негізделген ғ сейсмикалы дістер ар ылы қ ә қ алын ан жанама деректер. Осы ғ деректерге байланысты Жер негізгі 3 геосферадан т рады: ұ жер ыртысы, қ мантия, ядро. 1. Жер ыртысы, мантия, ядро қ

Жер ыртысық  Жер ыртысы деп- литосфераны жо ар ы абаты , жер бетіндегіЖер ыртысық Жер ыртысы деп- литосфераны жо ар ы абаты , жер бетіндегі барлы қ ң ғ ғ қ қ сулар — гидросфера , жерден 20 ша ырым биіктікке дейінгі атмосфераны қ ң т менгі абатын ж не б кіл тірі а заларды мір с ру айма ын айтамыз. ө қ ә ү ғ ң ө ү ғ Географиялы абы ты пайда болуынан ірі таби и кешендері материктер мен қ қ қ ң ғ м хиттар пайда болды. Д ние ж зінде 6 материк немесе рлы бар. Олар : ұ ү ү құ қ Еуразия , Африка , Солт стік Америка , О т стік Америка , Аустралия , ү ң ү Антрактида. М хиттарды саны 4: Тыны , Атлант , нді , Солт стік М зды ұ ң қ Ү ү ұ м хиттары. Жер бетінен оны ядросыны ортасына дейінгі орташа радиусы ұ ң ң 6371 км. Зерттеу барысында жер ыртысыны бар бол аны 15 км-ге дейінгі қ ң ғ тере дігі ана б р ыланып ң ғ ұ ғ ( Кола т бегіндегіү ыма)ұңғ , оны райтын құ жыныстарды на ты лгілері алын ан. Жерді б дан тере де жат ан б ліктері, ң қ ү ғ ң ұ ң қ ө оны райтын жыныстарды рамы мен асиеттері жайлы т сшік, құ ң құ қ ү негізінен, жер сілкіну кезінде пайда болатын тол ындарды қ ң оз алу қ ғ жылдамды ын, арнайы ғ геофизикалы қ ж не ә сейсмикалық барлау н тижелерін ә саралау мен талдау негізінде алыптасады. қ Жерді е беткі ж а атты абы ы — жер ыртысы. Оны орташа ң ң ұқ қ қ ғ қ ң алы ды ы қ ң ғ м хиттарұ астында 5 — 10 км, материктерде 35 — 40 км, ал биік таулы аудандарда 70 км-ге дейін жетеді.

Жерді мантиясың   Жерді келесі абаты — ң қ мантия. Ол жер ыртысынанЖерді мантиясың Жерді келесі абаты — ң қ мантия. Ол жер ыртысынан қ ж а ұқ Мохоровичич абатық ар ылы б лініп жатыр, оны қ ө 1909 жылы югославиялы сейсмолог қ А. Мохоровичич аны та ан. Мантия жо ар ы қ ғ ғ ғ (900 км-ге дейін) ж не т менгі ә ө (900— 2900 км) мантия а б лінеді. Мантия жер ғ ө к леміні 83%-ын, жалпы салма ыны 67%-ын райды. ө ң ғ ң құ Жо ар ы мантияны 250— 300 км тере дігінде аттылы ы мен ғ ғ ң ң қ ғ беріктігі т мендеу, т т ыр абат орналас ан, оны ө ұ қ қ қ астеносфера деп атайды. Астеносфераны райтын жыныстар онша құ ты ыз емес, т т ыр рі майыс а болып келеді; ғ ұ қ ә қ қ сол себепті жер ыртысында қ болатын оз алыста қ ғ ж не ә магматизм менметаморфизм былыстарқұ ын к шейтеді. Астеносферадан жо ары ү ғ орналас ан жо ар ы мантия мен жер қ ғ ғ ыртысы қ литосфераны райды. құ Литосфера абы ы қ ғ жекелеген литосфералы та талар қ қ жиынты ынан ралады. ғ құ

Жерді ядросың  Мантиядан т мендегі, 2900 -ден 6371 км аралы ында ө ғЖерді ядросың Мантиядан т мендегі, 2900 -ден 6371 км аралы ында ө ғ орналас ан Жерді ішкі зегін қ ң ө ядро деп атайды. рылымы жа ынан ядро бірін-бірі к мкере орналас ан Құ ғ ө қ екі б ліктен т рады. К шті жер сілкінулер н тижесінде ө ұ ү ә Жерді ішкі зегі ар ылы тетін сейсмикалы ң ө қ тол ындарды таралу сипатын зерттеген қ ң америкалық геофизиктер Р. Кохе мен Л. Штихруде ішкі ядроны ң бірт тас атты темір шар екендігі туралы болжам жасады. ұ қ Электр ткізгіштігі ө жо ары болатын темір, ғ температураның к рт айырмашылы ы серінен сырт ы ядроны да жылдам ү ғ ә қ айналым а т сіреді. Соны н тижесінде йынды магнит ғ ү ң ә құ рісі пайда болады. Б л ө ұ магниттік рісө Жер шары ше берінен шы ып, ң ғ арышғ ке істігіне де таралады, тіпті ң К ннен келетін ү зарядтал анғ б лшектерді кері тебеді. ө

Тау жыныстары ж не минералдарә  Жер ыртысын райтын рт рлі қ құ әТау жыныстары ж не минералдарә Жер ыртысын райтын рт рлі қ құ ә ү агрегатты қ к йдегі минералдар ү жиынты ыны т ра ты рамынғ ң ұ қ құ тау жыныстары деп атайды. Таби атта минералдарды 3000 -нан ғ ң астам т рі белгілі. сіресе ке тара андары ү Ә ң ғ — силикаттар, тоты тар қ мен сулы тоты тар, сульфидтер, фосфаттар қ ж неә карбонаттар. Шы у ғ тегі мен алыптасу жа дайларына қ ғ байланысты магмалы , ш гінді ж не метаморфты тау қ ө ә қ жыныстарына ажыратылады. Магмалы қ тау жыныстары магманы мантиядан жары тар ар ылы жо ары ң қ қ ғ к теріліп, атуынан пайда болады. Оны жер ыртысыны ө қ ң белгілі бір тере дігінде алып ой ан б лігі ң қ қ ғ ө интрузивтік жыныстарды, ал лава т рінде жер бетіне шы ан, ү ққ рамында ы құ ғ бу мен газдан ажыра ан ғ б лігі ө эффузивті жыныстарды т зеді. ү

Материктік жер ыртысық Материктік жер ыртысық

М хитты жер ыртысыұ қ қ М хитты жер ыртысыұ қ қ

Геосинклинальды  жер ыртысық Геосинклинальды жер ыртысық

Рифтогендік жер ыртысық Рифтогендік жер ыртысық

Рифтік жазы схемасық Рифтік жазы схемасық